Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян
ИмеОтчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер102.72 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet_11.2011/text kontrol m. Noe

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

О Т Ч Е Т

за м. ноември 2011 г.

на РИОСВ-Смолян


І.Компонент „Води”

Акценти от работата на експерти по направление „Води”:

1.Извършен е мониторинг на отпадни води, съгласно Наредба №1/2011г.

2.Засилен контрол на въздействието върху водните обекти на дейностите по добив и първична преработка на подземни богатства.

Резултати:

1.Анализа на водните проби при извършените проверки и извършения мониторинг на отпадните води от добива и първичната преработка на подземни богатства в предходните месеци показаха превишения в индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителните за заустване на отпадни води за съответните обекти на дружествата. В резултат на засилен контрол на въздействието върху водните обекти и наложените имуществени санкции, през месец ноември беше постигнато намаляване на внасяното замърсяване във водните обекти.

2.Извършеният мониторинг на отпадни води, съгласно Наредба №1/2011г. показва, че през месец ноември няма внесени замърсявания във водните обекти и нарушаване на емисионните ограничения в разрешителните за заустване на отпадни води.

Кратък анализ:

1.При изпълнение на контролната дейност за месеца не са констатирани нарушения, относно компонент „ВОДИ”, т.е. не е установено внасяне на замърсявания във водните обекти.


ІІ.Компонент „Въздух”

  • Във връзка с оценка на КАВ:

-изготвена е справка за месец октомври, 2011 г. за концентрациите на ФПЧ10 в АИС Смолян и КФС „Рожен”. На сайта на РИОСВ – Смолян е публикувана информация за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Смолян.

-в изпълнение на Заповед РД-66/03.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите и Протокол №26/30.03.2011г. към нея, работна група, в състав от представители на МОСВ, ИАОС, РИОСВ-Смолян и Община Смолян, извърши оглед на нови площадки за преместване на съществуващия пункт за контрол КАВ - АИС „Смолян” в гр. Смолян. Констатациите бяха отразени в Протокол №36/16.11.2011 г.

  • През месец ноември са извършени проверки на обекти – 12 бр. на територията на РИОСВ – Смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ контрол през годината. Два от обектите са включени в годишния график за извършване на комплексни проверки. Дадени са 7 бр. предписания.

-През месец ноември са проверени: 2 бр. асфалтови бази, 5 бр. горивни източници на емисии, като два от обектите са за коригиране на санкции.

-Беше извършено едно контролно измерване на емисии, изпускани в атмосферния въздух на “Геоминерал” АД - площадка Михалково, като на същия обект за неработещо пречиствателно съоръжение беше съставен и акт.

-Извършени са 4 бр. проверки, свързани с осъществяването на текущ контрол на обекти, работещи с ФПГ и/или ОРВ.

-Извършена е проверка на дърводелски цех на ЕТ „Стевас-Ю-90”, с.Хвойна за спазване изискванията на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в атмосферния въздух при употребата на разтворители.

-Извършени са 2 бр. извънредни проверки по сигнали (жалби) - на леярна „Карлък-97” ООД, гр.Смолян, където е дадено едно предписание и дървопреработващо предприятие „ММД” ЕООД - с.Долен, общ. Сатовча.

До 30 ноември беше срока за представяне на въпросник, с който се изисква информация за обекти на територията на РИОСВ-Смолян, попадащи в обхвата на Наредба № 16/1999г. за ограничаване емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

По искане на РИОСВ - Смолян от всички общини беше предоставена информация за паметници на културата, които се поддържат или възстановяват на тяхната територия, както и актуална информация за обекти, попадащи под разпоредбите на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.


ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

През месец ноември акцент в работата са проверки по Разрешителни от изключенията на забраните въведени със ЗБР, защитени територии и издадени решения по оценка за съвместимост на ИП, П.П.П. в защитени зони. Извършен е контрол по 2 разрешителни за отстрел на кафява мечка - Разрешително №РД-49-47/07.04.2011г. на МЗХ, издадено на ДЛС – Извора и Разрешително №РД-49-413/21.10.2011г. на МЗХ, издадено на ДЛС – Кормисош. Не са констатирани нарушения по условията в разрешителните.

През месец ноември е съставен акт на физическо лице от с. Гьоврен за незаконна сеч на територията на резерват „Казаните”.

Проверени са две инвестиционни намерения, за които РИОСВ е издала съгласувателни решения по ОС и Преценка по ОВОС в защитени зони Родопи-Западни, Триград - Мурсалица и Персенк. При контрола на решенията по ОС се установи, че е започнало реализиране на инвестиционното намерение и няма нарушения по условията в Решението по ОС. За второто инвестиционно намерение констатацията е, че няма започнато строителство. Извършени са 5 проверки по съгласуване на разрешителни на общинските администрации за сеч на орехови дървета в населените места- с. Белица, с. Цацаровци, гр. Златоград (2 бр) и гр. Смолян. През месеца експерти от РИОСВ – Смолян взеха участие в 4 комисии по установяване на щети причинени от кафява мечка в селата: с. Мугла и с. Сивино, - община Смолян; с. Гълъбово и с. Стърница - община Баните. В 2 от случаите е установено, че не се касае за щета, нанесена от кафява мечка.

През ноември експерти от РИОСВ – Смолян, съвестно със служители от горските и ловни стопанства извършиха есенен мониторинг на дива коза и мечка. Обхванати са всички предвидени маршрути и за двата вида. Участието в провеждането на мониторинг е от изключителна важност за осъществяване на адекватен контрол върху защитените видове, включително и при последващо определяне на последващите разрешителни за отстрел. В тази връзка извършеното по време на мониторинга на кафявата мечка е от особена важност, във връзка с високото напрежение от страна на местното население към защитения вид.

Проведена е и 1 комисия за обявяване на защитена територия –ЗМ „Храстево”, землището на гр. Девин. Инициативата за обявяване е на Асоциацията на парковете в България. Предложението е посрещнато много добре от месните общности, като възможност за разширяването на туристическите продукти, създадени на база съхранени горски екосистеми.


ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

1. През месец ноември се наблегна на контрола по почистване на пътищата от републиканската пътна мрежа. По дадени предписания на ОПУ-Смолян и ОПУ-Кърджали се извърши почистването на второкласната и третокласна пътна мрежа в региона. Проверки по годишния график на оператори, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци, като проверките са комплексни или съвместни, площадки за събиране и разкомплектоване на МРО, площадки за търговска дейност с ОЧЦМ и лица пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват МРО.

2. Извършените проверки по отпадъци през м. ноември са 72 броя, които са разпределени както следва:

-18 за замърсени площи с битови и строителни отпадъци, включително и депа и площадки за претоварване на битови отпадъци

-20 предприятия извършващи дейности с ПО и ОО;

-24 обекта за продуктови такси;

-9 за МРО

-1 проверка на община Сатовча по писмо на Районна прокуратура Гоце Делчев.

34 от проверките са планови, 3 проверки по сигнал, 1 проверка по писмо на прокуратурата и 34 броя извънредни. Извънредните проверки са последващи, проверки на търговци на дребно за предлаганите полимерни торбички, нови фирми образуващи отпадъци, проверка на замърсени площи с битови отпадъци. Общо дадените предписания са 59, които са във връзка правилно водене на отчетността на отпадъците, представяне на договори с фирми при предаване на отпадъците, представяне на документи относно проверката за плащане на продуктови такси, почистване на замърсени площи.

3. В резултат на контролната дейност се отчита:

-фирмите съхраняват образуваните отпадъци, съгласно нормативните изисквания, като има известни пропуски във воденето на отчетността и спазване условията в разрешителните. За предаване на опасните отпадъци се попълват транспортни карти.

-редовно се изплащат продуктовите такси в ПУДООС и организациите по оползотворяване;

-при извършени проверки на търговци на дребно за пуснатите на пазара торбички, се констатира, че същите са закупени от български производители. Установи се различие - посочената дебелина на торбичките от производителите е по-малка от тази дебелина, измерена по методика на министерството. За това е уведомено МОСВ, тъй като производителите на торбички не са на наша територия.

-регионалните депа за битови отпадъци се експлоатират съгласно условията в комплексните разрешителни;


V.Фактор на въздействие „ОХВ” и КР

През м. ноември 2011 г. по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ е извършен контрол на 7 обекта – потребители по веригата. Дадени са 2 предписания за представяне в РИОСВ-Смолян на копия от ИЛБ в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламента и обособяване на помещение за съхраняване на използуваните химикали.


VІ.Фактор на въздействие „Шум”

През м. ноември 2011г. съгласно утвърден график за измерване на шум излъчван от промишлени обекти се проведоха контролни замервания на 4 бр. обекти:

1.”Родопчанка”ООД – мандра, с.Бял извор, общ. Ардино;

2.ЕТ”Алада - Мохамед Банашък” - мандра, с. Бял извор, общ. Ардино;

3.”Рани Мрамор”ЕООД – цех за мрамор, с. Дядовци, общ. Ардино;

4.”Ардино – Мрамор”ООД – цех за мрамор, с. Правдолюб, общ.Ардино.

Измерените на границите на обектите и в местата на въздействие еквивалентни нива LAекв са в границите на допустимите (LДОП) за съответните зони (Съгласно Наредбата №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда /жилищни зони, централни градски части, производствено-складови зони и др.).


VІІ.”Превантивна дейност”

През месец ноември 2011г. са извършени:

-7 проверки на обекти по плана за контрол на издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, Решенията по ОВОС и преценяване на необходимостта от ЕО и Становища по ЕО. При проверките е констатирано, че всички поставени условия в Решенията по ОВОС са изпълнени и се изпълняват съгласно Решенията. Голяма част от проверените обекти не са започнали строителна дейност.

-Издадено е 1 Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС

-Направено е едно съобщение по чл.5, ал.2 на Наредбата по ОВОС, за инвестиционни предложения попадащи в обхвата на гл. VI от ЗООС;

-Взето е участие в 1 бр. комплексна проверка.

-Извършена е 1 извънредна проверка на обект без издаден документ за обект и дейност попадащи или непопадащ в обхвата на гл. VI от ЗООС;

-Издадени са 25 становища - писма за обект и дейност непопадащи в обхвата на гл. VI от ЗООС;

- Взето е участие в 1 обществено обсъждане на Доклад по ОВОС;


VІІІ.Правен

Съставени Актове за установяване на административни нарушения за периода – 2 броя

I. Първи акт – № ГГ-01/04.11.2011г.

1. Нарушител – Сали Юсеинов Чолаков, адрес с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян.

2. Нарушена норма – чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 1 от ЗЗТ.

3. Нарушение – осъществява забрана дейност в резерват (защитена територия) в нарушение на режима, определен със Закона за защитените територии.

II. Втори акт – № КМ-1/16.11.2011г.

1. Нарушител – Сашо Борисов Божев, адрес гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул. ”Чавдар войвода” №17, в качеството му на ръководител на обект.

2. Нарушена норма – чл. 18, т. 4 във връзка с чл. 37, ал. 3 от ЗЧАВ.

3. Нарушение – не уведомяване на компетентните органи за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния въздух.


Издадени Наказателни постановления за периода – 5 броя.

I. Първо наказателно постановление – №31/07.11.2011г.

1. Василка Иванова Микова, с адрес гр. Златоград, общ. Златоград, ул. ”Беловидово” №15, в качеството й на управител на ЕТ ”ВГИК – Василка Микова”.

2. Размер на наложената глоба е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 104в от ЗУО.

4. Нарушение – неизпълнение на задължително предписание дадено в констативен протокол по чл. 93, ал. 4 от ЗУО, свързано с представяне на документи и информация, относно заплащането на продуктова такса в ПУДООС.

II. Второ наказателно постановление – №32/07.11.2011г.

1. Нарушител – Петьо Ясенов Асенов, с адрес с. Смилян, общ. Смолян, ул. ”Васил Димитров” №29.

2. Размер на наложената глоба е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 5, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗУО.

4. Нарушение – неизпълнение на разпоредбите за правилно третиране на различни по вид, произход и свойства отпадъци.

III. Трето наказателно постановление – №33/14.11.2011г.

1. Нарушител – Росен Емилов Хавин, с адрес гр. Девин, общ. Девин, ул. ”Васил Левски” №29.

2. Размер на наложената глоба е 300 лева.

3. Нарушена норма – чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 162, ал. 1 от ЗООС.

4. Нарушение – не уведомяване на компетентните органи и засегнатото население на най-ранен етап за дейността си като намерение.

IV. Четвърто наказателно постановление – №34/14.11.2011г.

1. Нарушител – ЕТ ”Чилингир – 55 – Владко Чилингиров”, със седалище и адрес на управление с. Кирково, общ. Кирково, ул. ”Васил Левски” №2.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 2000 лева.

3. Нарушена норма – чл. 5, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗУО.

4. Нарушение – неизпълнение на разпоредбите за правилно третиране на различни по вид, произход и свойства отпадъци.

V. Пето наказателно постановление – №35/15.11.2011г.

1. Нарушител – ”Персенски” ООД, със седалище и адрес на управление с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 500 лева.

3. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 38 от ЗВ.

4. Нарушение – не изпълнение на задължение за поддържане в техническа и експлоатационна изправност на стопанисващото се пречиствателно съоръжение, както и не се осигурява нормалната му експлоатация.


За периода няма издадени Заповеди за налагане на ПАМ.


Наложени нови текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС – 1 бр.

I. Първо наказателно постановление

1. Нарушител – ”Горубсо Мадан” АД, обект (рудник), със седалище и адрес на управление гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. ”Явор” №1.

2. Размер на наложената текуща месечна имуществена санкция – 12 478 лева.

3. Нарушение – неспазване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадните води от рудник ”Крушев дол”, изпускани в р. Крушевдолско дере – II–ра категория водоприемник, съгласно Разрешително за ползване на воден обект, с цел заустване на руднични води № 300930/02.01.2008г. на БДИБР – Пловдив.


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж тук...


С уважение,
ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян

/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на риосв-смолян
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период м. Ноември 2010
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
През месец октомври експертите на риосв-смолян извършиха 209 бр проверки. Проверени са 201 бр обекта. Дадените предписания са 70...
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
През м май бяха извършени 36 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
През м юни бяха извършени 33 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м ноември 2011 г на риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом