Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
ИмеОтчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер99.07 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/2011/Otchet_10.2011/text kontrol m. Okt

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

ОТЧЕТ

за м. октомври 2011год.

РИОСВ-Смолян


І.Компонент „Води”

Акценти от работата на експерти по направление „Води”:


1.Извърши се контрол на млекопреработвателни предприятия на територията на РИОСВ-Смолян.

2.Извършени са проверки на потенциално опасни водни обекти на територията на област Смолян от междуведомствена комисия назначена със Заповед № ОК-03-02-929/13.09.2011г. на Областния управител на Смолян.

3.Извършени са проверки на обектите, формиращи отпадъчни води и заустени във водни обекти, включени в „Контролно-информационната система за отпадъчните води“ за второто полугодие, съгласно Заповед № РД – 10 / 12.01.2011 г. на МОСВ гр. София.


Резултати:


1.Беше съставен акт за административно нарушение за неправилната експлоатация на пречиствателното съоръжение и замърсяване на дъното на река Еньовско дере на фирмата стопанисваща млекопреработвателното предприятие в с. Жълтуша.

2.Беше изпратена покана за трети акт за административно нарушение на фирмата собственик на бетоновия възел, находящ се в близост до с.Стойките, и произвеждащ денонощно бетон за обекта на веригата „Lidl”.

3.Беше съставен акт за административно нарушение на собственика на имота в който бе установено през месец август 2011 г., че се извършват нерегламентирани изкопни дейности по р.Широколъшка.


Кратък анализ:


1.При извършване на проверка млекопреработвателно предприятие в с. Жълтуша се констатира, че пречиствателното съоръжение не е почистено от образуваните мазнини и утайки, вследствие на което след точката на заустване от неправилната експлоатация пречиствателното съоръжение има следи от биологично замърсяване по дъното на река Еньовско дере. Дадени са предписания за почистване на пречиствателното съоръжение и дъното на река Еньовско дере, като дадените предписания са изпълнени в срок.


ІІ.Компонент „Въздух”

Основната дейност в направлението е свързана с контрол на обекти - източници на емисии в атмосферния въздух.

1.Във връзка с оценка на КАВ са изготвени справки:

-за месец септември 2011 г. за концентрациите на ФПЧ10 в АИС Смолян и КФС „Рожен”;

-за третото тримесечие за концентрациите на ФПЧ 2,5 в КФС „Рожен”;

-за летен период на 2011 год.


2.През месец октомври са извършени проверки на обекти – 26 бр., свързани с осъществяването на последващ и планов контрол през годината. Дадени са общо 9 бр. предписания.

- Извършени са 2 бр. проверки по Комплексно разрешително на Регионални депа за неопасни отпадъци - гр. Мадан и гр.Рудозем.

- Взето е участие при извършване на комплексни проверки на 3 бр. обекти, „Кокоимпекс” ООД, гр.Смолян, „АДП-Смолян” ООД, гр.Смолян и „Хидро-Девин” АД, гр.София.

- Извършени са 7 бр. проверки на бензиностанции по прилагане на Наредба № 16/1999г. за ограничаване емисиите от летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Във връзка с инвентаризация на обектите, попадащи в обхвата на цитираната по-горе Наредба е изготвен и предаден на управителите на 53 бензиностанции на територията на РИОСВ-Смолян въпросник, с който се изисква предоставяне на съответната информация в срок до 30 ноември, като продължава предаването му и на останалите 12 бр. обекта.

- Взето е участие при извършване на съвместни проверки за спазване изискванията на Наредба №7/2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в атмосферния въздух при употребата на разтворители на „Барон” ЕООД, с.Змеица и „Интерретър” ООД, гр.Смолян. Не бяха констатирани нарушения.

- За спазване изискванията на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при употребата на ОР в определени бои и авторепаратурни продукти, бяха извършени проверки на 6бр. обекти.

- Взето е участие при извършване на една комплексна проверка и 4 бр. съвместни проверки, свързани с осъществяването на текущ контрол на обекти с източници на емисии от ФПГ и/или ОРВ, съдържащи се в хладилни, климатични и др. инсталации.


ІІІ.Компонент „Биоразнообразие”

През месец октомври водещи са проверките по Разрешителни от изключенията на забраните въведени със ЗБР и издадени решения по оценка за съвместимост на ИП, П.П.П. в защитени зони. Проверена е дейността на Консорциум „НАТУРА България“, които по разрешително №413/14.07.2011 г. на МОСВ извършват картиране на местообитанията на Дива коза на територията на РИОСВ – Смолян. Извършен е контрол и на ДЛС – Кормисош, които по разрешително №РД-49-272/13.07.2011 г. на МЗХ организираха отстрела на един екземпляр кафява мечка. Не са констатирани нарушения по условията в разрешителните. Проверени са две инвестиционни намерения, за които РИОСВ е издала съгласувателни решения по ОС в защитена зона Родопи-Западни. При контрола на решенията по ОС се установи, че не са предприемани действия на терен за реализиране на инвестиционните намерения. Извършена е една съвместна проверка с РПС – Ардино по писмо с Вх.№ КПД-03-79/17.10.2011 г. за съгласуване на сеч на крайпътни дървета. Извършени са 4 проверки по съгласуване на разрешителни на общинските администрации за сеч на орехови дървета в населените места- с. Смилян, с. Белица, с. Аламовци, гр. Златоград. През месеца експерти от РИОСВ – Смолян взеха участие в 10 комисии по установяване на щети причинени от кафява мечка в селата: с. Кошница, - община Смолян; с. Давидково с. Стърница, с. Треве, с. Босилково - община Баните; гр. Девин, с. Триград, с. Жребово - община Девин. Като обобщение може да се посочи, че във всички случаи на извън планови проверки /контрол по разрешителни, както и оценка на нанесени щети от мечки/ от страна на РИОСВ – Смолян веднага е осигурен експерт.


ІV.Фактор на въздействие „Отпадъци”

1.През месец октомври се акцентира на проверки по годишния график на предприятия, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци, като проверките са комплексни или съвместни, площадки за събиране и разкомплектоване на МРО и обекти пускащи на пазара МРО.

2.Извършените проверки по отпадъци през м. октомври са 63 броя, които са разпределени както следва:

- 6 за замърсени площи с битови и строителни отпадъци, включително и депа и площадки за претоварване на битови отпадъци

- 33 предприятия извършващи дейности с ПО и ОО;

- 8 обекта за продуктови такси;

- 16 за МРО

40 от проверките са планови, 1 проверки по сигнал и 22 броя извънредни. Извънредните проверки са последващи, на нови фирми образуващи отпадъци, проверки на замърсени площи с битови отпадъци. Общо дадените предписания са 50, които са във връзка правилно водене на отчетността на отпадъците, представяне на договори с фирми при предаване на отпадъците, представяне на документи относно проверката за плащане на продуктови такси, почистване на замърсени площи.

3.В резултат на контролната дейност се отчита:

- фирмите съхраняват образуваните отпадъци, съгласно нормативните изисквания, като има известни пропуски във воденето на отчетността и спазване условията в разрешителните. За допуснатите срокове са съставени актове – 2 броя. За предаване на опасните отпадъци се попълват транспортни карти.

- редовно се изплащат продуктовите такси в ПУДООС и организациите по оползотворяване;

- регионалните депа за битови отпадъци се експлоатират съгласно условията в комплексните разрешителни;


V.Фактор на въздействие „ОХВ” и КР

През м. октомври 2011 г. по прилагане на Регламент 1907/2006 /REACH/ е извършен контрол на 7 обекта – 6 потребители по веригата, 1 – вносител. Дадено е 1 предписание за представяне в РИОСВ-Смолян на копия от ИЛБ в съответствие с изискванията на чл.31 от Регламента.

През м. октомври 2011 г. се извършиха две проверки по изпълнение на условията в комплексни разрешителни

1.КР №387-Н0-И0-А0/2010 г. на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор община Рудозем;

2.КР №358-Н0-И0-А0/2008 г.на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград, Неделино” с оператор община Мадан.

При извършените проверки се установи, че са предприети необходимите организационни и технически мерки на обектите във връзка с изпълнението на условията в Разрешителните.


VІ.Фактор на въздействие „Шум”

През м. октомври 2011г. съгласно утвърден график за измерване на шум излъчван от промишлени обекти се проведоха контролни замервания на 3 бр. обекти:

1.”Регионално депо за не опасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Лъки и Баните” с оператор община Смолян;

2.”Регионално депо за не опасни отпадъци на община Рудозем” с оператор община Рудозем;

3.”Регионално депо за не опасни отпадъци на общините Мадан, Златоград,

Неделино” с оператор община Мадан.

Измерените на границите на обектите и в местата на въздействие еквивалентни нива LAекв са в границите на допустимите (LДОП) за съответните зони (Съгласно Наредбата №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда /жилищни зони, централни градски части, производствено-складови зони и др.).


VІІ.”Превантивна дейност”

През месец октомври 2011г. са извършени:

- 2 проверки на обекти по плана за контрол на издадените решения по преценяване на необходимостта от ОВОС, Решенията по ОВОС и преценяване на необходимостта от ЕО и Становища по ЕО. При проверките е констатирано, че всички поставени условия в Решенията по ОВОС са изпълнени и се изпълняват съгласно Решенията;

- Издадени са 2 Решения по преценяване на необходимостта от ОВОС

- Заведени са 3 процедури и е направено съобщение по чл.5, ал.2 на Наредбата по ОВОС, за инвестиционни предложения попадащи в обхвата на гл. VI от ЗООС;

- Взето е участие в 2 бр. проверки по Комплексно разрешително на Регионални депа за неопасни отпадъци - гр. Мадан и гр.Рудозем.

- Извършена е 1 извънпланова проверка на обект с започнала строителна дейност и издадено становище за обект и дейност непопадащи в обхвата на гл. VI от ЗООС, при което е издадено едно предписание;

- Издадени са 15 становища - писма за обект и дейност непопадащи в обхвата на гл. VI от ЗООС;

- Извършена е 1 оценка на качеството на Доклад по ОВОС;

- Изготвени са отговори на 2 жалби за процедури по ОВОС;

VІІІ.Правен


Съставени Актове за установяване на административни нарушения за периода – 5 броя


I. Първи акт – № СС-04/30.09.2011г.


1. Нарушител – Василка Иванова Микова, адрес гр. Златоград, общ. Златоград, ул. ”Беловидово” №15.

2. Нарушена норма – чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 104в от ЗУО.

3. Нарушение – неизпълнение на задължително предписание дадено в констативен протокол 93, ал.4 от ЗУО, свързано с представяне на документи и информация, относно заплащането на продуктова такса в ПУДООС.


II. Втори акт – № РК-4/14.10.2011г.


1. Нарушител – Росен Емилов Хавин, адрес гр. Девин, общ. Девин, ул. ”Васил Левски” №29.

2. Нарушена норма – чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 162, ал. 1 от ЗООС.

3. Нарушение – не уведомяване на компетентните органи и засегнатото население на най-ранен етап за дейността си като намерение.


III. Трети акт – № ЕН-05/17.10.2011г.

1. Нарушител – Петьо Ясенов Асенов, адрес с. Смилян, общ. Смолян, ул. ”Васил Димитров” №29.

2. Нарушена норма – чл. 5, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 3 от ЗУО.

3. Нарушение – неизпълнение на разпоредбите за правилно третиране на различни по вид, произход и свойства отпадъци.


IV. Четвърти акт – № ЕН-06/26.10.2011г.

1. Нарушител – ЕТ ”Чилингир – 55 – Владко Чилингиров”, със седалище и адрес на управление с. Кирково, общ. Кирково, ул. ”Васил Левски” №2.

2. Нарушена норма – чл. 5, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗУО.

3. Нарушение – неизпълнение на разпоредбите за правилно третиране на различни по вид, произход и свойства отпадъци.


V. Пети акт – № АВ-10/27.10.2011г.

1. Нарушител – ”Персенски” ООД, със седалище и адрес на управление с. Жълтуша, общ. Ардино, обл. Кърджали.

2. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 38 от ЗВ.

3. Нарушение – не изпълнение на задължение за поддържане в техническа и експлоатационна изправност на стопанисващото се пречиствателно съоръжение, както и не се осигурява нормалната му експлоатация.


Издадени Наказателни постановления за периода – 4 броя.


I. Първо наказателно постановление – №27/07.10.2011г.


1. ”П.А.Л-БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, общ. Столична, ул. ”Бадемова Гора” №13.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 1000 лева.

3. Нарушена норма – чл. 116, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ.

4. Нарушение – изхвърля отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания.


II. Второ наказателно постановление – №28/12.10.2011г.


1. ”Ив-комет” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, ул. ”Васил Дечев” №7.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 1000 лева.

3. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 6 от ЗВ.

4. Нарушение – изхвърля отпадъчни води във воден обект, като нарушава емисионните норми и изисквания.


III. Трето наказателно постановление – №29/13.10.2011г.


1. ”Кабакчиев” ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Говедаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

2. Размер на наложената имуществена санкция е 2000 лева.

3. Нарушена норма – чл. 5, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 106, ал. 1, т. 7 от ЗУО.

4. Нарушение – води невярна отчетност и представя невярна информация за отпадъците по реда, определен със ЗУО и подзаконовите актове по прилагането му.


IV. Четвърто наказателно постановление – №30/17.10.2011г.


1. Нарушител – ”Мечи чал Милк” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, ул. ”Капитан Петко Войвода”.

2. Нарушена норма – чл. 126, ал. 1 във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 5 от ЗВ.

3. Нарушение – не се поддържа в техническа и експлоатационна изправност пречиствателно съоръжение, както и не се осигурява нормалната му експлоатация.


За периода няма издадени Заповеди за налагане на ПАМ.


За периода няма наложени нови текущи санкции по чл. 69 от ЗООС.


ПРИЛОЖЕНИЯ: виж тук...


С уважение,
ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ

Директор на РИОСВ-Смолян/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Н – к отдел «КОС»: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за м октомври 2012 г. Риосв-смолян
През месец октомври експертите на риосв-смолян извършиха 209 бр проверки. Проверени са 201 бр обекта. Дадените предписания са 70...
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за м. Август 2011год. Риосв-смолян
Извършен е засилен контрол на интензивно работещия бетонов възел „Прима бетон”, снабдяващ денонощно с бетон строящия се обект на...
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за м. Октомври 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за м май 2012 г. Риосв-смолян
През м май бяха извършени 36 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за м юни 2012 г на риосв-смолян
През м юни бяха извършени 33 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян, свързани с осъществяването на планов и последващ...
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за м октомври 2011год. Риосв-смолян iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом