Доклад за дейността на "захарни заводи" ад
ИмеДоклад за дейността на "захарни заводи" ад
Дата на преобразуване24.12.2012
Размер124.44 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.investor.bg/files/bulletin/98b418276d571e623651fc1d471c7811.doc


ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД

ГР. Г. ОРЯХОВИЦА ПРЕЗ 2007 г

/НЕКОНСОЛИДИРАН/


Управителният съвет на “Захарни заводи”АД гр.Горна Оряховица изготви настоящия доклад за дейността на основание изискванията на разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводство,чл.100 н ,ал.7 от ЗППЦК и приложение №10 към чл.32,ал.1,т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

Изминалата година се характеризира като успешна за дружеството. Финансовите резултати показват балансирана и добре провеждана икономическа политика от мениджърския екип ,в резултат на което са постигнати и реализирани поставените пред дружеството цели.Доказателство за това са отчетеното увеличение на приходите от продажби на съпоставимите асортименти спрямо предходната година и увеличение на печалбата за 2007 година.

Дружеството провежда политика за разкриване на информация към инвеститорите и регулаторните органи на капиталовия пазар. В тази връзка всички важни събития са оповестявани своевременно пред БФБ и КФН. Всички инвеститори и заинтересовани лица могат да се запознаят с тях при вземането на решение да придобият ,продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.


І. Преглед на резултатите от дейността


1. Производствена програма


През изтеклата 2007 г. е произведена продукция за 28239 хил.лв., формирана от производството на етилов алкохол,захарни изделия опаковки и ремонтно механични дейности.Като се има предвид, че два от заводите ни – Завод за захар и ТЕЦ осъществяваха дейността си през 2006 г. в две фирми – “Захарни заводи” АД в началото на периода и в “Захар” ЕАД в останалата част на 2006 г.,данните за отчетните периоди 2006 – 2007 г. са несъпоставими и затова ще избягваме абсолютните сравнения.

Произведената продукция на съпоставимите асортименти за 2006 г е 21783 х.лв.Ръстът се дължи главно на изпълнението на Бизнесплана за производство на етилов алкохол – произведеният и успешно е реализиран на българския и европейски пазар 7225 хиляди литра етилов алкохол.

Производството на етилов алкохол представлява 274% спрямо постигнатото през 2006 г. Произведеният чист спирт е 6187 хил.литра при 2093 хил.литра за 2006г.Произведеният технически спирт е 757 хил.литра – с 214 хил. литра повече от 2006 г.Производството на денатуриран спирт през 2007г-663 хил.литра е спаднало в сравнение с 2006 г.Причина за това е нормализирането на търсенето на този асортимент. Във връзка с драстичното увеличение на акциза от 01. 07. 2006 г. и фактът, че спиртът, денатуриран по общия метод е единствен освободен от предварително заплащане на акциз, през 2006г предизвика рязко повишаване на интереса към този асортимент. Изпаднахме в ситуация, в която не е достатъчен наличния технически спирт и се наложи да денатурираме чист меласов спирт, за да не изгубим клиентите си.През 2007г по поръчка на наши клиенти и с разрешението на митническите органи извършвахме денатурация по специални методи ,което привлече нови клиенти на денатуриран спирт.

Заводът за захарни изделия през отчетния период е произвел 4821 тона захарни изделия при 5040 тона за 2006 г.Изпълнението по натурални показатели на годишната Бизнеспрограма е 89%

По асортименти е изпълнен и преизпълнен плана за дропсовите бонбони,лактоподобни и дъвчащи бонбони,локум и халвите.Неизпълнението на производствената програма е основно при вафлите с 468 тона,което представлява 25%.

Във всички групи с изключение на вафлите и халвите , които имат спад спрямо предходната година, отчитаме увеличение в производството и превишение на натурите от 2006 г.Работата на колектива в посока подобряване качеството на захарните изделия ,усвояване технологията на производство на желирани бонбони и внедрената нова технология за дъвчащи бонбони макар и бавно дават своите резултати.

Ремонтно-механичният завод е произвел обща промишлена продукция на стойност 1764 хил.лева спрямо 1529 хил.лева за миналата година. Бизнеспрограмата е преизпълнена с 22%. Трябва да отбележим,че увеличението на обема е за сметка на външни поръчки и спад на вътрешния оборот.

Направените инвестиции в цех “Леярен” с цел намаляване ръчния труд и увеличение производителността на труда не доведоха до очакваното завишение на произведените отливки.Липсата на квалифицирани кадри се оказа проблем и работат по стабилизирането на РМЗ ще продължи и през 2008 г.

Сравнителният анализ в Завода за опаковки с 2006 г. показва ръст в производството на полипропилен, алуминиево фолио,печатан полиетилен,екструдирана и ролна хартия.Единствено при картонените опаковки се отчита недостигане на резултатите от 2006г.В стойностно изражение ръстът при производството на опаковки е 24 %.Това бе заложено в Бизнеспрограмата на Завода за опаковки за 2007 година. Изпълнението на планирания обем с 99,7 % позволи на ръководния екип на завода да разработи амбициозна Бизнеспрограма за 2008година.

2.Продажби


Заводът за спирт се наложи на пазара през 2007 година с висококачествен етилов алкохол на зърнена основа.Това стана възможно с усвояването на новата технология и достигането на капацитета на инсталацията.Продажбите на спирт през 2007 год. достигнаха 7472 хил.литра,което е с 5040 хил.литра повече от 2006г.

Реализацията в Европейския съюз представлява 23 % от общите продажби. Продадените 769 хил.литра за Австрия,871 хил.литра за Гърция и 84 хил.литра за Румъния и сключените договори с партньорите от тези страни за 2008г. ни дават основание да разчитаме на увеличение на експорта на етилов алкохол в рамките на Европейския съюз.

С 3316 хил.литра са увеличени и продажбите на вътрешния пазар.Ръст на продажбите отчитаме не само при зърнения спирт,а и при спирта произведен от меласа.

Настойчивата работа по задържане на традиционни партньори и привличане на нови през 2007г даде своя резултат.

Продажбите на захарни изделия за 2007 год. бележат спад от 399 т.e 7,8% спрямо 2006 год.

Големият спад при продажбите на вафли – 27,5 % не можа да бъде компенсиран въпреки ръста в продажбите на почти всички останали асортименти – 22,7 % при лактоподобни ,16,8 % при желе бонбони, 12 % при локуми.Продажбите на халва не достигнаха реализацията от 2006г с 1,7 %, а 5,5% е спадът при карамелажни бонбони.

Продажбите на захарни изделия по канали на реализация запазват съотношението си от 2006г с изключение на намалелия износ. През 2007г 74,32% от продукцията е продавана чрез дистрибутори,17,26% чрез търговски вериги, 6,73% от реализацията е износ,0,53% в собствен магазин и 1,16 % чрез други канали.


Реализацията на опаковки през 2007 г. е в размер на 4740 хил.лв., което е с 688 хил.лв повече от 2006г и представлява 121 % изпълнение спрямо миналогодишните отчети.

Трябва да се отбележи, че нарастването е свързано както с увеличаване на вътрешните продажби, така и увеличаване на стокова продукция за външни клиенти.

Клиенти със значително увеличени продажби спрямо същия период на 2006 г. са:

- “Белла България” Пловдив

- “ВАС” ООД Габрово

- “Хлебна мая” АД Русе

- ЕТ “Елена Иванова” София

Привлечените нови клиенти през отчетния период са:

- “Дюлгеринг” ООД Казанлък

- “Великови” ООД Две могили

- “Емил Илиев” Варна

- ”Виктори”ООД Търговище


Увеличението на продажбите в Ремонтно-механичния завод е главно за сметка на увеличение на външните продажби.

През отчетния период основно са обезпечавани клиенти и продукция за цех “Ремонтно-механичен”

 • “Вторични суровини” ЕООД

 • “Елмот” АД В.Търново

 • “Брикел”ЕАД Гълъбово

 • “РМП “Варна

Голяма част от услугите са свързани с ремонт на селскостопанската техника, необходима за цвеклопреработвателната кампания – работа, която беше извършвана с предимство и ускорени срокове.


3. Трудови показатели


Съгласно изготвения Бизнесплан средствата за работна заплата за 2007 г. бяха разчетени с ръст от 19 % спрямо 2006г

От разчетените средства за РЗ за 2007 г. - 3 062 х.лв. бяха изразходени 3 213 хил.лв.т.е.151х.лв. по-вече. Но като се съпостави отчета на 2007 г. спрямо отчета на 2006 г. се вижда, че са изразходвани 639 х.лв. повече или това представлява ръст от 24,8 %.

Средносписъчният състав по разчет за 2007 г. беше 615 бр. (без майки), а по отчет е 609 бр. Отчетът за 2006 г. е 615 бр.или реално намалени 14 средно-списъчни бройки.

През 2007 г.в дружеството са освободени общо 203 бр. от тях 2 бр. съкратени, поради извършващите се структурни промени,а за 2006 г.те са 576 бр.и 20 бр. съкратени. От общия брой съкратени 348 бр. персонал беше преназначен в дъщерното дружество “Захар”ЕАД гр.Стара Загора на 01.04.2006 г.

През 2007 г.в дружеството са назначени 198 бр. срещу 111 бр. за същия период на 2006 г.

Отчетената средна работна заплата относно разчета на 2007 г. е със 25 лв. по-голяма, а спрямо отчета за 2006 г. е с 91 лв. по-голяма. Това е ръст на работната заплата спрямо 2006 г. от 26 %. Този ръст идва главно от договорените по големи основни работни заплати и допълнително трудово възнаграждение за добри резултати и икономия на суровини , материали и енергия.От м.Септември 2007 г. със заповед №102 ,беше въведена система за стимулиране на работниците и служителите за реализирали икономии .Общо за 2007г. са начислени 285 х. лв. средства за допълнително трудово възнаграждение , а за възнаграждение за изпълнение на трудовите норми при сделната система на заплащане – 121 х.лв. През 2006 г. са начислени за допълнително трудово възнаграждение 251 х.лв. и за изпълнение на трудовите норми 101 х.лв.


През годината са отработени общо 132 639 ч./дни или средно месечно са работили 526 човека, докато през същия период на 2006 г. са отработени 154 724 ч./дни. 614 броя или разлика от 88 бр. работници по-

малко.По–големия брой действително работили има отражение на персонала от Завода за захар и ТЕЦ които се обособиха в “Захар”ЕАД. За 2007 г. са ползвани 7 773 ч/дни отпуск по болест срещу 11 177 ч/дни за 2006 г.или може да се каже, че имаме намаление в ползваните болнични в годишен план , но като цяло през 2007 г. са били в отпуск по болест 31 бр. средно годишно ,а за 2006 г. те са 44 бр..

През учебната 2006/2007 г.бяха сключени 19 договора с ученици от средни учебни заведения за стипендии .От тях трима започнаха работа в ЗЗИ от есента на 2007 г. До края на 2007 г.ние успяхме да сключим договори с нови 17 ученици за учебната 2007/2008 г.Общия им брой в края на 2007 г. е 34.Подписан беше договор за стипендия с един студент, предстоят подписване на договори за стипендия с още двама студента от Университета по хранителни технологии гр.Пловдив специалност “Технология на захар и захарните изделия”.


4. Инвестиции


През изминалата 2007г. дружеството продължи изпълнението на инвестиционната си програма,подчинена на стабилизиране на технологичния процес и завишаване контрола на качеството на продукцията във всички негови етапи.

Инвестирането в реконструкцията и модернизацията на Завод за спирт,което стартира през 2001 год. продължи и през изминалата 2007.

На 08,05,2007г бе въведен първи етап от реконструкцият на стойност 9200 хил.лв.Подготвят се документите по въвеждането на втори етап , който ще включи и подобект “Биоетанол”. През 2007г за втори етап от “Реконструкция на Завод за спирт “ са усвоени 1249 хил.лв.

Работата по трети етап от реконструкцията продължава с обект “Изпарителна станция”-доставени са охладителни кули и CIP система от “GEA WIEGAND” Германия и оборудването за изпарителната станция.Усвоените средства по този обект са 1943 хил.лв.

През 2007 г. започна работа по обект “Цех за сух фураж”.Изготвено е предпроектно проучване от “Бултехинсервиз” ООД.


Средствата за довършване на обект”Парова централа “ при Завод за спирт са 213 хил.лв.

През 2007г стартира работата по обект “Реконструкция на цех Дълбок печат “ в Завода за опаковки. Закупена е ротогравюрна преса и прилежащо оборудване на обща стойност около един милион евро. Усвоените средства за 2007г са 1002 хил.лв.

В Завода за захарни изделия са закупени машини иоборудване на стойност 264 хил.лв.- компютри,принтери MARKEM START1хладилна камера,трошачка за захар и др.

Инвестициите в Ремонтно механичен завод са в размер 73 хил.лв и представляват тръскащи преси,моделна екипировка,апарат за заваряване SYNERGICи климатична система TYCOON.


За модернизацията и реконструкцията на производствените мощности на „Захарни заводи” АД гр. Горна Оряховица през изтеклата 2007 г. са вложени 4 945 хил.лева.

Направените значителни инвестиции са главно за подмяна на остарялото оборудване, автоматизиране на технологичния процес, намаляване на материалните и енергийни разходи и решаването на важни екологични проблеми.

Влагането на инвестиции и занапред ще бъде приоритет на фирмата, поради присъединяването на страната ни като членка на Европейския съюз, защото произвежданите от нас продукти трябва да отговарят на европейските стандарти и да бъдат конкурентноспособни на пазара.


 1. Финансови резултати

Постигнатите финансови резултати от дейността на “Захарни заводи” АД са положителни – счетоводна печалба : 2747 хил.лв и нетна печалба 2585 хил.лв. Начислен е корпоративен данък в размер 10%- 73 хил.лв. и данъци върху временни данъчни разлики 89 х. лв.

Тези резултати се постигнаха вследствие на увеличеното производство и реализация на висококачествен етилов алкохол,ръста в производството на опаковки и неовладян спад на продажбите на захарни изделия.

Разходите за материали през 2007г спадат като съотношение към разходи по икономически елементи- 60% отчетени за периода,при 73 % за предходната година.

Разходите за лихви са намалени с 909 хил.лв. спадът е с 52%.


В сравнение с началото на годината кредитните експозиции в “Захарни заводи” АД са завишени с 3124 х.лв., промяната е от завишение с 1825 х.лв. на дългосрочните дългове и с 1299 х.лв. на краткосрочните експозиции.

Дългосрочните задължения към свързани предприятия са завишени с 1408 хил.лв.

Краткосрочните задължения към свързани предприятия на “Захарни заводи” АД са намалени спрямо 01.01.2007 г. с 2014 х.лв.

Вземанията от свързани предприятия бележат ръст спрямо началото на годината с 1906 х.лв.

Вземанията от клиенти и доставчици към 31.12.2007г са 4846 хил.лв – с 1804 хил.лв намаление спрямо началото на годината.

В приложенията от 1 до 18 към счетоводния баланс на годишния отчет са дадени подробни отчети за доходите, за паричния поток, за изменениятана капитала, за дълготрайните активи, за материалните запаси и др. финансови показатели.

От тях се вижда, че през 2007 г. са настъпили положителни изменения във финансовото положение на дружеството.

Редовно се обслужват кредитните и данъчни задължения. Не са допуснати разходи за наказателни лихви.

Коефициентите, характеризиращи финансовото състояние са претърпели следните промени.


А. Нетен оборотен капитал= текущи активи – текущи пасиви


За 2005 г. (25655-26943)= -1288 х.лв.

За 2006 г. (21892-30262)= -8370 х.лв.

За 2007 г. (22691-25317)= -2626 х.лв.


Б. Нетни активи=общи активи – общи пасиви


За 2005 г. (66017-54968)= 11049 х.лв.

За 2006 г. (71171-57933)= 13238 х.лв.

За 2007г. (72059-56237)= 15822 х.лв.


В. Коефициент на финансова зависимост=собствен капитал:пасиви


За 2005 г. (11049:54968)= 0,20

За 2006 г. (13238:57933)= 0,22

За 2007г. (15822: 56237)=0.28


Г. Показатели за рентабилност


 • рентабилност на приходите =(балансова печалба х 100):приходи от продажби


За 2005 г. (430 х 100):67101= + 0,64 %

За 2006 г. (2142х100):100573= + 2, 13%

За 2007г (2585х100): 36627 = +7.06 %


 • рентабилност на собствения капитал= (балансова печалба х 100): собствен капитал


За 2005 г. (430 х 100):11049= + 3,89 %

За 2006 г. (2142х100):13238= + 16,18%

За 2007г (2585 х 100): 15822= +16.34%


 • рентабилност на пасивите = (привлечен капитал)= (балансова печалба х 100): пасиви


За 2005 г. (430 х 100):54968= + 0,78 %

За 2006 г. (2142х100):57933= + 3,70 %

За 2007г ( 2585х 100):56237= +4.60%

Д. Показатели за ликвидност


 • коефициент на обща ликвидност = текущи активи: текущи пасиви (задължения)


За 2005 г. (25655:26943)= 0,95

За 2006 г. (21892:30262)= 0,72

За 2007г (22691: 25317) = 0.90


 • коефициент за бърза ликвидност = (текущи вземания +парични средства): текущи пасивиЗа 2005 г. (9489:26943)= 0,35

За 2006 г. (16121:30262)= 0,53

За 2007г ( 13264: 25317)=0.52


ІІ. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление


“Зхарни заводи” АД има изготвена такава програма , дейността на управителните и контролни органи на дружеството е в съответствие с нея .На 20,03,2008г дружеството прие Националния кодекс за корпоративно управление и декларира ,че ще се съобразява и ще прилага основните принципи и добрите практики на корпоративно управление ,заложени в Кодекса.

С оглед максимална информация за инвеститорите, ръководството на “Захарни заводи “АД подготвя изготвянето на корпоративен календар за 2008 г. относно важните предстоящи корпоративни събития.


ІІІ. Информацията от Приложение № 11 на Наредба №2 към ЗППЦК е представена коректно и пълно от дружеството в допълнително приложение .


ІV. Друга информация 1. Съгласно чл. 187 д от Търговския закон

 • няма информация за оповестяване
 1. Съгласно чл. 247 от Търговския закон

информация за възнагражденията, получени през 2007 г. от членовете на УС и НС

лева

инж.Георги Алексиев Узунов

Председател на Надзорния съвета

11 033

инж. Руси Илчев Данев


Член на НС

14 107

Васил Христов Карамочев

Член на НС

14 107

Цанка Иванова Ганева

Член на НС

14 107

Чавдар Дочев Данев

Член на НС

14 107

Инж.Румен Михайлов Иванов освободен от 22.06.2007 г.

Член на НС

6 783

Димитър Димитров Димитров освободен от 22.06.2007 г.

Член на а НС

6 783

Стоян Димитров Шубеков назначен от 18.12.2007 г.

Изп.директор

и Предедател на УС

2 000

Инж.Пеню Величков Пенев

Изп.директор

и Член на УС

46 328

Валентина Иванова Ралева

член на УС

32 505

Красимир Иванов Добрев освободен от 17.12.2007 г.

член на УС

13 912
 • съществена информация, касаеща развитието на дружеството през 2008 г.- събития след изготвянето на отчета


1. Съвета на директорите на “Захар”ЕАД -дъщерно дружество на “Захарни заводи”АД взе решение за закриване производството на захар от захарно цвекло. Подадено бе Заявление за преструктуриране на Завода за захар в сферата производство на захар от цвекло.Срещу нашето задължение за спиране на производството по силата на Регламент 320/2006г Европейската комисия поема ангажимент за предоставяне на субсидия в размер,който ще бъде определен след проверка.

2. “Захар”ЕАД подписа Договор за дистрибуция с “Аграна България “АД гр.София ,чийто предмет на дейност е разфасоването и пакетирането на бяла захар и изключителната и дистрибуция от “Аграна България” АД.


СЪСТАВИТЕЛ:____________ ИЗП. ДИРЕКТОР:____________

/В. Ралева/ /инж. Ст.Шубеков/


Свързани:

Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconДоклад стр. "Захарни заводи" ад
Местоположение: “Захарни заводи” ад се намира в източната промишлена зона на града. Заобиколено е от редица промишлени предприятия...
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconДоклад стр. "Захарни заводи" ад
Местоположение: “Захарни заводи” ад се намира в източната промишлена зона на града. Заобиколено е от редица промишлени предприятия...
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconМеждинен консолидиран доклад за дейността на "захарни заводи" ад през второто тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцк
За дейността на “захарни заводи” ад през второто тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцк
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconМеждинен доклад за дейността на "захарни заводи" ад през първото тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцк
За дейността на “захарни заводи” ад през първото тримесечие на 2012 година,съгласно чл. 100 о,ал. 4,т. 2 от зппцк
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconОтчет на "захарни заводи"
За приложението на мсс при изготвяне и представяне на финансовия отчет на “захарни заводи” ад гр. Горна оряховица за годината завършваща...
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconДоклад стр. "Захарни заводи" ад
Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconДоклад стр. "Захарни заводи" ад
Уводна част
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconЗахарни заводи ад гр. Горна оряховица
Захарни заводи „ад гр. Горна Оряховица към 30. 06. 2012г е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за...
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconДоклад стр. "Захарни заводи" ад
Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция...
Доклад за дейността на \"захарни заводи\" ад iconОтчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.; Проект за решение ос приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г
Дневен ред на Редовното общо събрание на акционерите при “Захарни заводи “ад гр. Горна Оряховица
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом