Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
ИмеНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
страница8/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 15_Ribovad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Социално и здравно осигуряване;Документи и документооборот.

5. Да познава правата и

Трудовоправно законода-

задълженията си като участ-

телство;

ник в трудовия процес съг-

Трудовоправни отноше-

ласно Кодекса на труда;

ния в производственото

Да разбира договорните

звено (предприятието);

отношения между работо-

Нормиране на труда;

дател и работник.

Заплащане на труда;Социално и здравно осигуряване;Длъжностна характеристика;Структура на фирмата.

6. Да има основни умения за

Съхраняване и намиране

работа с компютър и умение

на информация;

за ползване на програмни

Работа с програмни про-

продукти.

дукти за създаване натекст и таблица.

7. Справя се със задачи на

Разчитане и разбиране на

работното място, като осъ-

инструкции, указания и

ществява комуникация на

рецепти на чужд език.

чужд език (ниво А2 - В1според общата европейскарамка за владеене на чуждиезици).Отраслова задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление "Рибно стопанство"

8. Да познава биологичните

Анатомия и физиология

особености на отглеждани-

на рибите;

те риби и други водни орга-

Систематика на рибите;

низми.

Стопанско значими ви-дове.

9. Да познава организацията

Нормативни документи в

на рибовъдното стопанство

производството;

и правомощията на длъж-

Организация на работно-

ностните лица.

то място.

10. Да познава и прилага

Видове технологични

технологиите в рибовъдст-

процеси;

вото.

Видове машини, съоръ-жения и инструменти;Видове техническа и технологична документация;Изисквания към рибовъдните стопанства в областта на опазване на околната среда;Изисквания за хуманно отношение към рибата.

11. Разчитане на техноло-

Условни знаци в техничес-

гична документация - стан-

ката документация, техни-

дарти, инструкции, рецеп-

чески схеми за водоснаб-

тури.

дяване на рибовъднотостопанство;Структура на рибовъдното стопанство.

12. Разпознава и правилно

Устройство и принципи на

поддържа и съхранява ос-

работа на средствата и

новните предмети на труда

предметите на труда, из-

за работа в рибовъдното

ползвани в рибовъдното

стопанство и риболова;

стопанство;

Да знае правилата за пър-

Видове средства за транс-

вична обработка, транс-

порт и съхранение на

порт и съхранение на су-

рибата.

ровини и продукция.Специфична за професия 624010 "Рибовъд" задължителна професионална подготовка

13. Да умее да отглежда

Физико-химични характе-

различни видове и кате-

ристики на водата, изпол-

гории риба.

звана в рибовъдните сто-панства;Суровини и материали за отглеждане на риба;Технологии за отглеждане на различни видове и категории риба;Техническо оборудване за производство на риба - рибни басейни, съоръжения, инсталации, апарати, машини;Здравословни и безопасни условия на труд и хигиенни норми и изисквания при отглеждане на рибата.

14. Да избира подходящите

Видове и категории фура-

фуражи и определя дажбите

жи;

при хранене на рибите.

Норми, дажби и рецеп-тури;Съоръжения и машини;Храна и хранене на рибата.

15. Прилага различни начи-

Маточни и ремонтни

ни и методи за размножа-

стада;

ване на рибата.

Методи на отглеждане;Методи на инкубация.

16. Взема мерки при кон-

Видове болести по ри-

статиране на болести по

бите;

рибите.

Видове медикаменти;Профилактика и лечение.

17. Извършва мелиоративни

Торене;

мероприятия в рибовъдните

Калциране;

стопанства.

Борба с висшата воднарастителност.

18. Планира и организира

Роля на външната среда

изпълнение на текущите

при отглеждането на риба;

задачи и решава възникнали

Здравословни и безопасни

проблеми, свързани с рибо-

условия на труд и хигиен-

въдната дейност.

ни норми и изискванияпри отглеждането на риба.

5. Система за оценяване и сертифициране

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за системата на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.). При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението. Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. По теория:

Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси и явления в рибовъдството.

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации.

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации, прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.

5.1.2. По практика:

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом