Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
ИмеНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
страница10/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 15_Ribovad.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.2.2. Изпит по практика

Критериите за оценяване са формулирани като обобщения на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в таблица 5.

Таблица 5

Критерии

Показатели

Тежест

(%)

1. Изпълнение на

Прилага усвоените тео-

20

производствени дей-

ретични знания за:
ности, свързани с раз-

- разпознаване на пола
въждането на рибата

и половата зрялост на
и другите водни орга-

разплодниците;
низми.

- подготовка на инку-


бационните апарати;


- добиване на полови продукти.
2. Извършване на

Приготвяне на фуражни

20

производствени дей-

смески по зададена
ности, свързани с

рецептура;
храненето на рибата.

Добавяне на лекарстве-


ни средства към фуража;


Подаване на фуража.
3. Отглеждане на

Излавяне и сортиране

30

рибата.

на рибата по вид, раз-


мер и предназначение;


Извършване на мелиоративни мероприятия;


Оценка на условията за отглеждане;


Умее да преценява според изпитното задание вида на необходимите инструменти, машини, съоръжения;


Самооценка на извършената работа.
4. Здравословно и без-

При изпълнение на

10

опасно упражняване

изпитното задание не
на изучаваната про-

застрашава живота и
фесия и опазване на

здравето - своя и на
околната среда.

околните;


Умее безопасно да работи с инструменти, материали, машини, апарати и съоръжения в рибовъдното стопанство;


Спазва изискванията за опазване на околната среда.
5. Знания и умения

Притежава общи позна-

10

за използване на ин-

ния за работа с компю-
формационна техни-

тър;
ка и технологии.

Описва възможности за


използване на компютри при изпълнение на трудовите задачи;


Използва готови програмни продукти.
6. Организация на

Подготвя необходимите

10

работното място.

материали, суровини,


инструменти, машини, апарати, рецептури за изпитното задание;


Почиства и подрежда работното място.5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение

Удостоверяването на професионалното образование и обучение се определя съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Завършено професионално образование се удостоверява със:

1. диплома за завършено средно образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;

2. свидетелство за професионална квалификация.

За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

Съдържанието на документите се определя съгласно Държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета - Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета, издадена от министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г. и бр. 47 от 2006 г.).

6. Изисквания към материалната база

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в кабинет по практика или в базови стопанства, при предварително сключени договори.

6.1. Учебен кабинет

6.1.1. Основно оборудване

Работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала

Демонстрационни макети, реални образци, програмни продукти.

6.2. Кабинет по практика

В кабинета по практика се провежда обучението по практика на професията. Той е обзаведен със съответните помагала за усвояване на професията и трябва да осигурява работни места на всички обучавани, а също и на обучаващия.

Работното място на обучавания е в съответствие с нормативите за извършване на съответната дейност и с методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху която се намират: прототипи на люпилни апарати, риболовни принадлежности, микроскопи, бинокуляри.

6.3. Експериментални басейни

Обучаващите институции, в които се изучава професията "Рибовъд", трябва да притежават няколко експериментални (бетонови, пластмасови или земни) басейни с постоянна проточност на вода през тях. В тези басейни следва да има възможност за създаване на специфични условия за отглеждане на основните сладководни видове риба.

7. Изисквания към обучаващите

7.1. По теория

Право да преподават теория по специалността "Рибовъдство" имат лица с научна степен или звание по научна специалност "Рибовъдство, рибно стопанство и селскостопански, промишлен риболов", както и притежаващите висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите "Ихтиология и рибовъдство", "Приложна хидробиология и аквакултури" и "Животновъдство".

7.2. По практика

Правото да преподават практика по специалността "Рибовъдство" имат лица с научна степен или звание по научна специалност "Рибовъдство, рибно стопанство и селскостопански, промишлен риболов", както и притежаващите висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите "Ихтиология и рибовъдство", "Приложна хидробиология и аквакултури" и "Животновъдство".

Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за повишаване на квалификацията и актуализиране на професионалните знания и умения.

8. Процедури за преглед и актуализация на Държавно образователно изискване по професията "Рибовъд"

- Апробация на ДОИ в обучаващи институции;

- Текущ мониторинг на дейностите, свързани с внедряване на ДОИ;

- Ежегоден анализ на резултатите и промени при доказана необходимост.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"рибовъд\" в сила от 26. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом