Държавна агенция за закрила на детето
ИмеДържавна агенция за закрила на детето
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер89.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/22/Анализ на училища за деца с увреден слух - 201

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


Обобщени данни от училища за деца с увреден слух за 2011 г.


Към 31.12.2011 г. на територията на страната функционират 3 специални училища на МОМН за деца с увреден слух, които се намират в гр. София, гр. Търговище и гр. Пловдив. Към две от училищата за деца с увреден слух са разкрити и детски градини за деца с увреден слух.

Нормативната уредба за организацията на обучение и приема на деца в училища с увреден слух е описана в Глава IV от Наредба №1/ 23 януари 2009г.,която отменя Наредба №6/2002г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания. В чл. 52ал. 1 от Наредбата е записано:”Деца и ученици с увреден слух с долна граница на загуба на слуха над 30dB могат да се обучават и възпитават в детски градини /ДГ/ и училища за деца и ученици с увреден слух.” В чл.54 ал.1 са обявени дейностите, които уреждат ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците с увреден слух.

Учебните планове на специалните училища се утвърждават от Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/ и са съобразени със здравословното състояние на децата.

Учебните програми по специалните учебни предмети за обучение на деца и ученици с увреден слух са уредени в Раздел IV чл.38, ал.1-3.

В училищата за деца с увреден слух се откриват и подготвителни класове за деца с увреден слух, които не са посещавали специална детска градина.

Могат да се откриват паралелки за деца с множество увреждания: с увреден слух и с умствена изостаналост, с увреден слух и с нарушено зрение и др. Децата и учениците с увреден слух се насочват и приемат в училищата след комплексно психолого-педагогическо изследване за установяване на специалните образователни потребности и възможности за обучение по различни планове и програми. Приемат се осъществява след насочване от ЕКПО към РИО на МОМН.

Съгласно чл. 69 от ППЗНП „ Специалните училища за ученици със сензорни увреждания са за обучение на ученици от 1 до 12 клас с увреден слух или с нарушено зрение и са от интернатен тип.

Училищата имат общ капацитет за прием 895 места. Броят на децата, които ги посещават към 31.12.2011 г. е 693 деца.

Представените по-долу данни се отнасят за 3 училища.ПОКАЗАТЕЛИ

БРОЙ
Общ брой училища за деца с увреден слух

3

1.

Капацитет на училището

895

2.

Брой деца в края на учебната 2010/2011 година


704

3.

Общ брой деца към 31.12.2011 г.

в т.ч.

693
 • Момчета

391
 • Момичета

302

4.

Брой деца по възраст (към31.12.2011г.) • до 7 г.

84
 • от 8 до 10 г.

153
 • от 11 до 14 г.

183
 • от 15 до 18 г.

185
 • над 18 г.

88

5.

Брой на децата в училището според степента на образованието им(към31.12.2011 г.) • детска градина/ подготвителен клас към училището

94
 • начално – I – IV кл.

178
 • основно- V-VIIIкл.

172
 • средно - IX – XIII кл.

152
 • паралелка за професионално образование и/ или професионално обучение

97
8.

Здравен статус на децата (към 31.12.2011г.)
 • деца с хронични заболявания

19
 • деца с множество увреждания

79
 • деца с физически недостатъци

693
 • деца със сензорни увреждания – ОБЩО:

От тях: - с нарушено зрение – ОБЩО:

в т. ч с пълна слепота


- с увреден слух – ОБЩО:

в т.ч. с пълна глухота
7

7

693

544 • деца с езиково-говорни нарушения общо:
 • деца без увреждания и/или хронично заболяване общо:
131


0

9.

Брой деца, които пребивават постоянно в училището(вкл. почивните и празничните дни)


319

10.

Брой деца, които се връщат в семейството си през ваканцията


683

11.

Брой деца, които отиват в специализирана институция през ваканциите (посочете вида институция и броя деца)

10

12.

Постъпване на децата в училище :

А. Общ брой новопостъпили деца в училището през годината


(Моля, проверете дали сумата от редовете отговаря на общия брой новопостъпили деца)/

30

От тях:

 • постъпили от семейството

12

 • от друго специално училище (посочете вида училище и броя деца)
1

 • от общообразователно училище (посочете вида училище и броя деца)
6 • друго – от болнични заведения:11
Б. Брой деца, преминали през комплексно психолого-педагогическо

изследване, проведено от диагностичния екип към училището

( посочва се за всички деца, намиращи се в училището към 31.12.2011 г.)

18
В. Брой деца без оценка от диагностичния екип

(за всички деца, намиращи се в училището към 31.12. 2011 г.)

0

13.

Напускане на децата от училище

Общ брой напуснали през годината:

206
От тях :

 • преместени в друго специално училище

(посочете вида училище и броя деца)


2
 • преместени в специализирана институция

(посочете вида институция и броя деца)

0
 • интегрирани в общообразователно училище през 2011 г.

От тях:

- интегрирани през учебната 2009/2010 г.

- интегрирани през учебната 2010/2011 г.

172


172
 • окончателно напуснали училището, поради завършване на образование или възраст

32

14.

От напусналите, поради навършени години , моля посочете • брой върнали се в семействата си

 • брой без семейства или близки и роднини

7

0
Ако имате информация, моля посочете къде отиват децата, които нямат семейства или близки и роднини


0

15.

Деца подлежащи на осиновяване – общо

0
В това число:

0
- с признато заболяване (посочете какво)

0

Информация за училището

Училището е:


 • интернат 2

 • полуинтернат 1Разпределение на персонала по щат брой:

(Моля, проверете дали сумата от редовете по точки от 1 до 5 отговаря на общия брой персонал)

Общ брой персонал по щат към училището

274,5

От тях:

1. Педагогически персонал - общо

199,5


 1. Медицински персонал – общо (посочете, само ако е на щат към училището)

От тях:

 • лекари

 • медицински сестри 1

 • фелдшери

 • рехабилитатори

1 1. Специализиран – общо (психолози, соц. работници, логопеди и др.)

(моля, посочете)

1

4. Административен(директор, счетоводител, касиер-домакин и др.)

12

5. Обслужващ

61Обучения на персонала:

Броят на служителите, преминали през 2011 г. през специализирани курсове и обучения е 66 души. Темите на обучения са: "Личността на учителя, педагогическо общуване и професионалното отстояване на собствена позиция”, „Училище без насилие. Формиране на самостоятелност у глухоувредените деца”.

При две от училищата за деца с увреден слух е посочено, че имат разработени проекти и програми през 2011 г.:

 • ССУ за ДУС „Проф. Д-р Стоян Белинов” гр. Пловдив - "Равни възможности за професионално развитие на ученици с увреден слух". Училището има разработен собствен проект, с който кандидатства по ОП „РЧР” като се очаква одобрението му: „Активни и здрави” - за 1 година.

 • ССУ с ДГ за ДУС „Проф. д-р Дечо Денев” - София - реализиран проект чрез Министерство на образованието, младежта и науката „Включващо образование” и „УСПЕХ”.

 • Две от училищата работят по проекти на НПО и други програми на теми: „Повече творчество в професията”, Съвместен проект със занаятчийската камара гр. Коблен, Германия по ОПРЧР, с немски и български Ротари клуб, „Спорт за децата в свободното време”, финансиран от МФВС, „Ресурсно подпомагане на деца с увреден слух, пробна рехабилитация, работа с родители, диагностика и слухово-речева рехабилитация”.
Свързани:

Държавна агенция за закрила на детето iconНадя шабани председател държавна агенция за закрила на детето анализ
Закона за закрила на детето, целите в Стратегически план за 2008-2010г., Оперативен план на дирекцията за 2010г., функционални задължения...
Държавна агенция за закрила на детето iconТехническите задания за съгласуване общините трябва да изпратят задание за проектиране ди Държавната агенция за закрила на детето на следния адрес: Държавна агенция за закрила на детето Ул. Триадица 2 София 1051 за проект „Детство за всички
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Държавна агенция за закрила на детето iconРепубликабългари я
Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила...
Държавна агенция за закрила на детето iconРепубликабългари я
Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила...
Държавна агенция за закрила на детето iconУстройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Чл. (Изм. Дв, бр. 47 от 2005 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала...
Държавна агенция за закрила на детето iconУстройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Чл. (Изм. Дв, бр. 47 от 2005 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала...
Държавна агенция за закрила на детето iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето iconГореща телефонна линия за деца, жертви на насилие (Уницеф и Държавна Агенция за Закрила на Детето)

Държавна агенция за закрила на детето iconПравилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето
Чл. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция...
Държавна агенция за закрила на детето iconДържавна агенция за закрила на детето
Сравнение на данни на приключени преписки, свързани с постъпилите жалби, молби и сигнали за деца през 2009 и 2010 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом