Държавна агенция за закрила на детето
ИмеДържавна агенция за закрила на детето
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер55.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/23/Училища за деца с увреден слух - 2010 г._1.doc

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО


Обобщени данни от училища за деца с увреден слух за 2010 г.


Към 31.12.2010 г. на територията на страната функционират 3 специални училища на МОМН за деца с увреден слух, които се намират в гр. София, гр. Търговище и гр. Пловдив. Към две от училищата за деца с увреден слух са разкрити и детски градини за деца с увреден слух.

Нормативната уредба за организацията на обучение и приема на деца в училища с увреден слух е описана в Глава IV от Наредба №1/ 23 януари 2009г.,която отменя Наредба №6/2002г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/ или с хронични заболявания. В чл. 52ал. 1 от Наредбата е записано:”Деца и ученици с увреден слух с долна граница на загуба на слуха над 30dB могат да се обучават и възпитават в детски градини /ДГ/ и училища за деца и ученици с увреден слух.” В чл.54 ал.1 са обявени дейностите, които уреждат ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците с увреден слух.

Учебните планове на специалните училища се утвърждават от Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/ и са съобразени със здравословното състояние на децата.

Учебните програми по специалните учебни предмети за обучение на деца и ученици с увреден слух са уредени в Раздел IV чл.38, ал.1-3.

В училищата за деца с увреден слух се откриват и подготвителни класове за деца с увреден слух, които не са посещавали специална детска градина.

Могат да се откриват паралелки за деца с множество увреждания: с увреден слух и с умствена изостаналост, с увреден слух и с нарушено зрение и др. Децата и учениците с увреден слух се насочват и приемат в училищата след комплексно психолого-педагогическо изследване за установяване на специалните образователни потребности и възможности за обучение по различни планове и програми. Приемат се осъществява след насочване от ЕКПО към РИО на МОМН.

Съгласно чл. 69 от ППЗНП „ Специалните училища за ученици със сензорни увреждания са за обучение на ученици от 1 до 12 клас с увреден слух или с нарушено зрение и са от интернатен тип.

Училищата имат общ капацитет за прием 945 места. Броят на децата, които ги посещават към 31.12.2010 г. е 731 деца.

Представените по-долу данни се отнасят за 3 училища.ПОКАЗАТЕЛИ

БРОЙ
Общ брой училища за деца с увреден слух

3

1.

Капацитет на училището

945

2.

Брой деца в края на учебната 2009/2010 година


750

3.

Общ брой деца към 31.12.2010 г.

в т.ч.

731
 • Момчета

424
 • Момичета

307

4.

Брой деца по възраст (към31.12.2010г.) • до 7 г.

91
 • от 8 до 10 г.

175
 • от 11 до 14 г.

224
 • от 15 до 18 г.

176
 • над 18 г.

65

5.

Брой на децата в училището според степента на образованието им(към31.12.2010 г.) • детска градина/ подготвителен клас към училището

96
 • начално – I – IV кл.

207
 • основно- V-VIIIкл.

217
 • средно - IX – XIII кл.

142
 • паралелка за професионално образование и/ или професионално обучение

69
 • интернат

3

 • интернат и полуинтернат

0

 • общообразователно училище

0

 • общо

3
Разпределение на персонала: брой:

Общ брой персонал по щат към училището

От тях:

206

1. Педагогически персонал – общо

99

 1. Медицински персонал – общо33

 1. Специализиран – общо (психолози, соц. работници, логопеди)
3

4. Административен

13

5. Обслужващ

58

Извънщатен персонал – общо

От тях:

 • Лекар

 • Мед. сестра

1


0

1


Обучения на персонала:

Броят на служителите, преминали през 2010 г. през специализирани курсове и обучения е 51 души. Справката е за СОУ за ДУС ”Св. Иван Рилски”, гр. Търговище и ССУ с ДГ за ДУС „Проф. д-р Дечо Денев”, гр. София.

Темите на обучения са: "Стимулиране на двигателната активност, чрез спазване на определени правила у децата с увреден слух от предучилищна възраст"; "Модели на училищната готовност и критерии за диагностицирането им"; "Проблеми на общуването в обучението на децата с увреден слух"; "Интерактивни игри, използвани в началното образование" и др.

При две от училищата за деца с увреден слух е посочено, че имат разработени проекти и програми през 2010 г.:

 • ССУ за ДУС „Проф. Д-р Стоян Белинов” гр. Пловдив - "Равни възможности за професионално развитие на ученици с увреден слух". Училището има разработен собствен проект, с който кандидатства по ОП „РЧР” като се очаква одобрението му: „Активни и здрави” - за 1 година.

 • СОУ за ДУС „ Св. Иван Рилски” гр.Търговище - реализиран проект съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на труда и социалната политика на тема „От училищната скамейка на работното място”. Целта на Проекта включва прилагане на професионални умения и компетенции в реална работна среда от ученици, приключващи средното си образование и реализиращи се на пазара на труда, социализация и интеграция на ученици със сензорни увреждания в обществото. Също така училището има разработен собствен проект, с който кандидатства по различни програми – по Секторна програма „Леонардо да Винчи”.
Свързани:

Държавна агенция за закрила на детето iconНадя шабани председател държавна агенция за закрила на детето анализ
Закона за закрила на детето, целите в Стратегически план за 2008-2010г., Оперативен план на дирекцията за 2010г., функционални задължения...
Държавна агенция за закрила на детето iconТехническите задания за съгласуване общините трябва да изпратят задание за проектиране ди Държавната агенция за закрила на детето на следния адрес: Държавна агенция за закрила на детето Ул. Триадица 2 София 1051 за проект „Детство за всички
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Държавна агенция за закрила на детето iconРепубликабългари я
Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила...
Държавна агенция за закрила на детето iconРепубликабългари я
Държавната агенция за закрила на детето и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила...
Държавна агенция за закрила на детето iconУстройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Чл. (Изм. Дв, бр. 47 от 2005 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала...
Държавна агенция за закрила на детето iconУстройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Чл. (Изм. Дв, бр. 47 от 2005 г.) С правилника се определят дейността, структурата, организацията, функциите и числеността на персонала...
Държавна агенция за закрила на детето iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за закрила на детето iconГореща телефонна линия за деца, жертви на насилие (Уницеф и Държавна Агенция за Закрила на Детето)

Държавна агенция за закрила на детето iconПравилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето
Чл. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция...
Държавна агенция за закрила на детето iconДържавна агенция за закрила на детето
Сравнение на данни на приключени преписки, свързани с постъпилите жалби, молби и сигнали за деца през 2009 и 2010 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом