Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
ИмеИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер187.57 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://sanitabg.eu/info_lists/1.doc

Информационен лист за безопасност

В съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I


„САНИТА“ ЕООД Дата на издаване: 01.03.2011 издание: 02/2011


БЕЛИНА КРИСТИ Заменя издание 01/20081. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Индентификация на продукта

Търговско име:

Белина Кристи

Други наименования:

Белина

Химично наименование:

3% разтвор на натриев хипохлорит

Индексен номер Приложение VI CLP
CAS №:

7681-52-9

EC №

231-668-3

REACH регистрационен номер:
1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби,

които не се препоръчват

Употреба(и):

За дезинфекция на повърхности и санитарни възли, за избелване на тъкани

Непрепоръчителна употреба(и):
1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител, Вносител, Доставчик:

Име „САНИТА“ ЕООД

Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64

Tel.: + 0670/ 608 40 – 8:00-17:00ч

URL website: www.sanitabg.eu

Email: sanitaeood@abv.bg

Лице отговаряща за производството/ вноса

Име на лицето Иван Василев

Име на компанията „САНИТА“ ЕООД

Адрес гр.Троян ул.Христо Смирненски 64

Tel.: + 0670/ 608 40

URL website: www.sanitabg.eu

Email: sanitaeood@abv.bg

Лице отговарящо за ИЛБ

Иван Василев

1.4 Телефон за спешна помощ:

Телефон за спешна помощ:

Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"

Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 409

E-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg

http://www.pirogov.bg

2. Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Предупреждения за опасност

H314


Н400

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Силно токсичен за водни организими

Класификация в съответствие с Директива 67/548 (DSD) 

Рискови фрази

C R34

N R50

Предизвиква изгаряния

Силно токсичен за водни организми

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране в съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP)

Пиктограма (и)

GHS09 – Опасен за околната среда

GHS07 – Внимание> 5%

EUH031 - При контакт с киселини отделя токсичен газ


Сигнална дума

Опасен

Предупреждения за опасност

H290

Н314


Н335

Н400

Може да бъде корозивно за металите.

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Силно токсичен за водни организми.

Препоръки за безопасност

P260

Р273

Р280


P303+P361+P353


P310


Р390


Р403

Р501

Не вдишвайте прах,пушек,газ, дим, изпарения, аерозоли.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице.

При контакт с кожата незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода, вземете душ.

Незабавно се обадете в центъра по токсикология или на лекар.

Попийте разлятото за да се предотвратят материални вреди.

Да се съхранява на добре проветриво място.

Съдържанито, съдът да се изхвърли в контейнери за опасни отпадъци.

Етикетиране в съответствие с Директива 1999/45 (DPD)

Символи на опасност

N – Опасен за околната среда

C - Дразнещ> 5%

R31 При контакт с киселини отделя токсичен газ


Рискови фрази

R34

R37

R50

Предизвиква изгаряния

Дразни дихателните пътища

Силно токсичен за водни организми

Съвети за безопасност

S ½

S28


S45


S50

S61

Да се съхранява под ключ и далеч от достъп на деца.

След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода.

При злопулука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета.

Да не се смесва с киселини.

Да не се допуска изпускане в околната среда.

2.3 Други опасности

PBT/vPvB:

В съответствие с приложение XIII от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не е устойчиво,биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и много биоакумулиращо (vPvB).


3. Състав/информация за съставките

Вещество

Съгласно Регламент 1907/2006 веществото е еднокомпонентно/многокомпонентно

Химично наименование

CAS no.

EC no.

IUPAC

Съдържание

(кг/кг %)

Съставка (и) - натриев хипохлорит

7681-52-9

231-668-3

Natrium hipochloride

< 3%

примес(и) - натрив хидроксид

13-10-73-2

215-185-5

Natrium hidrooksid

<5%

добавка(и) - питейна вода

7732-18-5
Aqua

до 100%

3.1 Концентрации или гранични стойности на концентрации на веществата.

C>25%; C, N; R22/34-50 10%

3.2 Концетрации или гранични стойности на концентрации на вещества – за препарати, които не са класифицирани като опасни – няма.

3.3 Класификация на веществата по предходната точка.

C; R34; R31; N; R50

3.4 Наименование и номера на веществата по EINECS или ELINCS.

Натриев хипохлорит – 231-668-3

4. Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

При контакт с очите:

Да се изплакнат обилно с вода и се потърси незабавно медицинска помощ

При контакт с кожата:

Да се измие обилно с вода

При поглъщане:

Да се изплакне устата с вода; да се предизвика повръщане; да се потърси медицинска помощ

При вдишване:

Да се изнесе пострадалият на чист въздух; при дискомфорт да се потърси медицинска помощ

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остри реакции
Забавени последици
4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

5. Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи:

CO2, пожарогасителен прах, устойчива на алкохол пяна, инертни материали

Не подходящи:

Опаковките да се запазят от влага

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

продукти при изгаряне

Отделя силно задушлив газ – хлор, може да предизвика експлозия.

5.3 Съвети за пожарникарите

специалните предпазни средства – пълен комплект подходящо работно облекло

предпазните действия – дихателен апарат с пълна защита на лицето

6. Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонала – работно облекло, латексови ръкавици, защитни очила, локална вентилация

За лицата, отговорни за спешни случаи – да се отстранят източниците на запалване

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда


Спиране на изтичането; да се информират местните власти. Да се избягва вдигането на прах. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подпочвени води, почвата и канализацията. Разсипаното количество да се събере в сухи съдове.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване


Да не се абсорбира със стърготини и други запалими материали. Измиване с вода и с почистващ апарат. Събраните отпадъци да се съхраняват в специални контейнери.

6.4 Позоваване на други раздели

виж раздел 8 и 13

7. Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Технически предпазни мерки:

Да се осигури общообменна вентилация; да не се допуска превишаване на граничната стойност на хлор и локални аерозоли за работна среда; в случай на превишаване да се осигурят дихателни апарати; да не се вдишват парите; да се избягва директния контакт с очите

Общи (професионална хигиена):

След работа сменете работното облекло и вземете душ. Замърсеното работно облекло да се смени с чисто и сухо и да бъде изпрано преди следващата употреба.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Условия за съхранение

В оригинална, добре затворена опаковка, в сухи и вентилирани помещения, далеч от храни и напитки и при температури до 35оC. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се пази от влага; да се пази от деца.

Несъвместими вещества/смеси

Да не се съхранява със силни окислители и киселини.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)
От Доклада за химична безопасност

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Свободен хлор – 77-82-50-5 – 3.0г/м2 в наредба 13, ДВ, бр.8/2004

Препоръчителни професионални, потребителски и екологични граничните стойности на експозиция

вид

Пределна концентрация без ефект (DNEL)
Работници

Население

ОралноДермалноПри вдишване

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ технологичен контрол:

Осигуряване на локална вентилация с цел контрол на граничните стойности на хлор във въздуха на работното място.

Индивидуалните защитни мерки и лични предпазни средства

Респираторна защита:

Да не се вдишват парите и праха

Защита на ръцете:

Да се ползват латексови ръкавици

Защита на очите/лицето:

Защитни очила

Защита на кожата:

Работно облекло от импрегниран текстил, обувки, ръкавици, дихателна маска. При необходимост да се ползва гумена престилка.

Хигиенни мерки:

Почистване на работното място, вземане на душ, смяна на работното облекло

9. Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:

течност

Мирис:

хлор

pH

10-11,5 при 20oC

точка на топене/замръзване;

Няма данни

точка на кипене

Няма данни

точка на запалване

Няма данни

скорост на изпаряване

Няма налягане

запалимост (твърдо вещество, газ)

Няма данни

долна/горна граница на запалимост и експлозия

Няма данни

налягане на парите

Няма данни

плътност на парите

1.000 – 1.060 – 20oC

относителна плътност

Няма данни

разтворимост(и)

Разтваря се добре

коефициент на разпределение: n-октанол/вода

Няма данни

температура на самозапалване

Няма данни

температура на разпадане

Няма данни

вискозитет

Няма данни

оксидиращи свойства

Окислител

експлозивни свойства;

Няма данни

9.2 Друга информация – няма.

други физични или химични параметри

10. Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност – високи температури, висока влажност.

10.2 Химична стабилност – при контакт с натриев хидроксид.

10.3 Възможност за опасни реакции - възможност за опасни реакции – при контакт с киселини.

10.4 Условия, които трябва да се избягват – контакт с пряка слънчева светлина, контакт с други химически препарати, контакт с киселини.

10.5 Несъвместими материали – киселини, окислители, силни основи.

10.6 Опасни продукти на разпадане – хлор.

11. Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

остра токсичност

Орална, дермална, при вдишване

дразнене;

Лд50 орална, изчислена над 2000мг/кг

корозивност;

Лд50 дермална, изчислена над 2000мг/кг

сенсибилизация;токсичност при повтарящи се дози;канцерогенност;мутагенност;репродуктивна токсичност.12. Екологична информация

12.1 Токсичност (екотоксичност) – препаратът не се класифицира като опасен за околната среда на базата на конвенционалния метод.

ВодораслиДафнияРиби /краткосрочна/дългосрочнаДруги12.2 Устойчивост и разградимост

Биоразградимост:

Хлорните препарати за биоразградими в компонентите на околната среда.

Хидролиза, Окисляване12.3 Биоакумулираща способност

фактора за биоконцентрациякоефициент на разпределение октанол-вода12.4 Преносимост в почвата

Коефициент на абсорбция:

При попадане в почвата се очаква да достигне до подпочвените води, тъй като е разтворим във вода.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Съгласно приложение XIII на Регламент (EC) No 1907/2006 – REACH ……………

12.6 Други неблагоприятни ефекти – няма.

13. Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Съгласно националното законодателство

Отпадъци от опаковки/контейнери:

Код на отпадъка: 06.13.01

Опаковка от ПЕ, код на отпадъка 15.01.10

Почистващ препарат

Третиране на отпадъци съгласно действащото законодателство

Почистващ препарат

14. Информация относно транспортирането

14.1. Номер по списъка на ООН14.2. Точното наименование на пратката по списъка на ООН14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Не представлява опаснот при сухоземен транспорт. Да се транспортира в закрити транспортни средства, разделно от храни и напитки

14.4. Опаковъчна група14.5. Опасности за околната среда

няма

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите

Подходяшо облекло, очила и латексови ръкавици

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC

Не се прилага

15. Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Символ и знак за опасност – C (корозивен)

R фрази:

R31 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

R34 Предизвиква изгаряния.

S фрази:

S1/2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.

S26 При контакт с очите, те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.

S36/37/39 Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.

S52 Да се използва само на проветриви места.

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

В съответствие с чл.14 от Регламент 1907/2006


16. Друга информация

Посочената информация е предназначена само като насока за безопасна работа, използване, обработка, съхранение, транспортиране и обезвреждане и не трябва да се счита за гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само за даденото вещество и не може да бъде валидна за смеси в които участва, освен ако не е посочено .

Преработено издание

Това издание на ИЛБ заменя издание 01/2008

Извършена промяна

преструктуриране и допълване на информацията – 03.08.2011

Основни источници на информация за попълване на ИЛБ:


Съвместно регистрационно досие – Белина Кристи

Източници на информация за веществото/сместа –


MERCK KgaA

64271 Darmstadt, Germany

Page of

Свързани:

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 (reach), 1272/2008 (clp) и Регламент 453/2010 Приложение І синтетичен миещ препарат "no vex "
...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconЕт „хари велев – 90 – гр. Троян информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I
Воден разтвор на натриевия силикат; натриев силикат течен; водно стъкло; течно стъкло
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconLoctite информационен лист за безопасност
Този информационен лист за безопасност е подготвен в съответствие с изискванията на директиви на ес 1999/45/ес и 2001/58/ес и представя...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на член 31 на Регламент (ЕК) №1907/2006 на Европейския Парламент
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I icon Последваща проверка
Чек лист за проверка на информационен лист за безопасност (илб) съгласно Приложение 16 на Наредбата за реда и начина за класифициране,...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати, Приложение...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на опасни химични вещества и препарати,...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества,...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества,...
Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 453/2010 Приложение I iconИнформационен лист за безопасност
Съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом