Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
ИмеОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
страница1/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер437.92 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www3.moew.government.bg/files/file/POS/Strategic_documents/Strategies/OSiPlanDejstvie/NSO
  1   2   3   4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТЧЕТ

от Джевдет Чакъров – Министър на околната среда и водите


за изпълнение на План за действие за 2005 г. към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”


Министърът на околната среда и водите ежегодно предоставя на Министерския съвет информация за изпълнение на плана за действие към Националната стратегия по околна среда за предходната година (в изпълнение на Решение №455/20.06.2001 г. на Министерския съвет).


Отчетът за изпълнение на плана за действие за 2005 г. към Националната стратегия по околна среда включва информация за степента на постигане на посочените по-долу цели на Стратегията, в резултат на изпълнението на конкретни мерки и задачи.


Дългосрочна стратегическа цел на Националната стратегия по околна среда -

Подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богатата природа на основата на устойчиво управление на околната среда.


Цели:

 • Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната.

 • Достигане на нормите за качество на атмосферния въздух в населените места “горещи” точки.

 • Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда

 • По-тясно интегриране на политиката по околна среда в политиките на развитие на стопанските отрасли.

 • Опазване и подържане на богатото биологичното разнообразие

 • Създаване на условия за прилагане на европейското екологично законодателство и международни конвенции в областта на околната среда.

 • Подобряване управлението на отпадъците

 • Намаляване шумовото замърсяване

 • По широко участие на обществеността в решаване на проблемите на околната среда.


Отчетът за изпълнението на Плана за действие за 2005 г. към Националната стратегия по околна среда е изготвен въз основа на информация от министерствата, агенциите и организациите, които са посочени като отговорни институции за реализацията на мерките в Стратегията (МОСВ и структурите на Министерството, МЗ, МЗГ, МИЕ, МОН, МРРБ, МТ, АЕЕ, ДАГЗ и ДАМТН). Информация за изпълнение на мерките по Плана е получена и отразена, и от 89 общини в страната (данните са получени чрез Националното сдружение на общините в Република България).


Министерство на околната среда и водите, с отчета на Плана за действие за 2005 г. към Националната стратегия по околна среда представя и изпълнението на Националния план за опазване на биологичното биоразнообразие и на Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.


Следва подробна информация за изпълнение на Плана за действие за 2005 г. към “Националната стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.” по отделните цели


Цел 1. Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната

 • Подготвени са тръжните документи и стартираха тръжните процедури за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите по проектите за подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна”.

 • Молбите за финансиране по програма ИСПА на инвестиционните мерки за София и Кюстендил са одобрени от Европейската комисия (ЕК). Част от проектите третират реконструкцията на водопроводните мрежи на градовете.

 • През 2005 г. започна строителството на ГПСОВ Благоевград и продължи това на ГПСОВ в градовете Пазарджик и Горна Оряховица.

 • Приключи процедурата и се подписа договор за строителен надзор на изграждането на ГПСОВ в градовете Ловеч, Монтана и Севлиево.

 • Проведени са търговете за избор на фирми за строителство на ГПСОВ в градовете Попово, Търговище и Балчик.

 • Приключи тръжната процедура за избор на консултанти за подготовка на тръжни документи за избор на строител на ВиК мрежите в град Балчик и е сключен договор.

 • Приключи тръжна процедура за избор на строителен надзор за ГПСОВ Балчик и е сключен договор.

 • Приключи тръжната процедура за избор на консултант за “Проучване на ВиК мрежите и подготовка на инвестиционни проекти за градовете Попово, Търговище и Бургас – Меден Рудник” и доклада от оценката е внесен в Делегацията на ЕК (ДЕК) за одобрение.

 • През 2005 г. са подготвени и внесени за одобрение от ДЕК тръжните досиета за строителство на ГПСОВ за градовете Смолян, Варна и Шумен.

 • По проектите за подобряване на водния цикъл за градовете Смолян, Шумен и Варна” са подготвени тръжните документи и стартираха тръжните процедури за избор на: техническа помощ за изпълнение на мерките и избор на строителен надзор, и за подготовка на тръжните документи за избор на строител на ВиК мрежите в градовете Смолян, Шумен и Варна.

 • Подготвени са тръжните документи и стартира тръжната процедура за избор на доставчик на оборудване за ВиК дружествата – Смолян, Шумен, Варна и Добрич (клон Балчик).

 • За изпълнението на проекта за Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите на водния цикъл за 13 града на България - Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Велико Търново, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин са сключени следните договори:

 • рамкови договори за подготовка на молби за финансиране на проекти от водния сектор на Сливен, Русе, Бургас, Габрово, Враца и Кюстендил. Дейностите по договорите са изпълнени и молбите са официално представени в Брюксел. Молбите за финансиране на инвестиционните мерки за Кюстендил, Сливен, Бургас, Русе са одобрени през 2005 г. от ЕК;

 • рамков договор за техническа помощ при подготовката на горецитираните проекти. Договора се изпълнява.

 • Финансовите меморандуми за интегрираните водни проекти за четири града – Бургас, Русе, Кюстендил и Сливен са подписани от Европейската комисия през декември 2005 г.

 • През 2005 г. е подготвена тръжната документация за доставка на оборудване за 13 ВиК Дружества (Бургас, Враца, Кюстендил, Сливен, Русе, Габрово, Перник, Велико Търново, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Добрич и Видин) и стартира тръжната процедура.

 • Подготвени и внесени са за одобрение от ДЕК тръжните досиета за избор на консултант за “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група А – Бургас, Габрово, Русе, Сливен, Враца и Кюстендил”.

 • През 2005 г. са подготвени и внесени за одобрение от ДЕК тръжни досиета за избор на консултант за “Техническа помощ за подготовка на проекти от ВиК сектора – група Б – Велико Търново, Кърджали, Перник, Пловдив, Видин, Добрич и Ямбол”.

 • По проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект във водния сектор на град София” е сключен договор за техническа помощ за подготовка на молба за финансиране на инвестиционната мярка. Молбата за финансиране на “Интегриран проект за водите на град София” е одобрена от ЕК през м. ноември 2005 г.

 • Тръжното досие за избор на консултант за Втора фаза на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект във водния сектор на град София” (подготовка на тръжни документи за строителство) е подготвено и внесено за одобрение от ДЕК.

 • Подготвена е Апликационна форма за техническа помощ по програма ИСПА, която включва техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за решаване на проблемите по целия воден цикъл за 7 града на България – Велико Търново, Видин, Кърджали, Перник, Ямбол, Пловдив и Добрич.

 • Извършени са следните дейности във връзка с реализация на проект по ИСПА мярка “Изграждане на ПСОВ в басейна на река Марица”: подписани са договори за строителство, подписани са договори за строителен надзор на ПСОВ, официално са открити строителни площадки на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград, одобрено е от Европейската комисия изменение на Финансовия меморандум по проекта, с което ще бъдат усвоени изцяло спестените средства след търговете за строителство и супервизия на ПСОВ, като са добавени нови компоненти по мярката, а именно – фаза ІІ на ПСОВ в Стара Загора и Димитровград, главен колектор І в Стара Загора и техническа помощ за подготовка на бъдещи интегрирани водни проекти за двата града за финансиране от Кохезионния/Структурните фондове.

 • През 2005 г. са издадени 53 комплексни разрешителни (КР), които заместват разрешителните за заустване на отпадъчните води, за инсталациите на следните предприятия: “Метал” АД, Варна; “Видима” АД, Севлиево, площадка “Градница”; “Ей и Ес – 3С Марица Изток 1”, с. Медникарево; “Биовет” АД, Пещера; “АДФ България” АД, Първомай; “Топлофикация София” АД, ТЕЦ “София Изток”; “Топлофикация Казанлък” АД, Казанлък; “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр. Шумен; “Топлофикация Бургас” ЕАД, Бургас; “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ТЕЦ “Пловдив Север”; “Топлофикация Плевен” ЕАД, Плевен; “Топлофикация София” АД, ОЦ “Люлин”; “Топлофикация София” АД, ОЦ “Земляне”; “Топлофикация Пловдив” ЕАД, ОЦ “Пловдив Юг”; “Мега Груп” АД, гр. Варна; “Брикел” ЕАД, Гълъбово; ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград; “Топлофикация Велико Търново” ЕАД, В. Търново; “Топлофикация София” АД, ТЕЦ “София”; ТЕЦ “Свилоза” АД, Свищов; ТЕЦ “Бобов Дол” ЕАД, Бобов дол; “Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ “Русе - Изток”, Русе; “Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка София; “Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка Пловдив; “Топлофикация Габрово” ЕАД, гр. Габрово; ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево; “ТЕЦ Варна” ЕАД, с. Езерово; ЕК “Марица Изток 3” АД, София; “Топлофикация − Перник” ЕАД, ТЕЦ “Република”, Перник; “Захарни заводи” АД, Горна Оряховица; “Топлофикация − Сливен” ЕАД, Сливен; ТЕЦ “Видахим” АД; “Юмикор Мед” АД; “СК − 13 Плевен Каменина” АД, Плевен; “Керамика 98” ООД, Летница; “Керам Инвест” АД, Сливен; “Керамика Бургас 2001” ООД, Бургас; “Елмаз” ООД, с. Баховица, обл. Ловешка; “Девня Цимент” АД, Девня; “Керамичен завод Ботевград” ООД, оператор “Каприз 2”, София; “Керамична къща Стралджа” ЕООД, Стралджа; “Шаварна − 97” ООД, Левски; “Идеал Стандарт България” АД, Севлиево; “Агрополихим” АД, Девня; “Бъдеще − Бутово” Дъщерно АД, с. Бутово; “Стройкерамика” АД, гр. Мездра − цех Мездра; “Стройкерамика” АД, гр. Мездра − цех Враца; “Полимери”, Девня; “Солвей Соди” АД, Девня; “Холсим България” АД, с. Бели Извор; “Златна Панега” АД, Златна Панега; “Вулкан” АД, Димитровград; “Плевенски цимент” АД, Плевен. Чрез комплексните разрешителни се поставят условия за заустване на отпадъчните води.

 • Преразгледани са КР на: “КЦМ” АД, Пловдив; “МОНБАТ” АД, Монтана; “Тракия Глас България” ЕАД, Търговище; “Промет Стийл” АД, Бургас; Регионално депо за ТБО “Враца − Мездра”; “Полихром Поап” АД, София; ТЕЦ “Свилоза” АД, Свищов; ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД, с. Ковачево.

 • Изграждани са многогодишни изравнители (язовири) в кризисни райони по отношение водоснабдяването им – в общини Белене, Златоград, Полски Тръмбеш.

 • Реконструирани са водопроводни мрежи на селищни водоснабдителни системи – в общини Асеновград, Айтос, Баните, Банско, Белослав, Берковица, Бойчиновци, Бойница, Брацигово, Братя Даскалови, Брезник, Брезово, Вършец, Вълчедръм, Габрово, Гулянци, Димово, Добрич, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Дългопол, Златица, Златоград, Ивайловград, Каварна, Кирково, Котел, Козлодуй, Криводол, Крумовград, Кубрат, Куклен, Луковит, Лясковец, Мадан, Мездра, Мизия, Неделино, Николаево, Никопол, Омуртаг, Павел баня, Павликени, Пазарджик, Петрич, Полски Тръмбеш (подновяване на водопровод), Попово, Роман, Рудозем, Руен, Самоков, Смолян, Стралджа, Твърдица, Тетевен, Тополовград, Трън, Ценово, Челопеч, Хисар, Ябланица.

 • Довършено е изграждането на малки обекти от местно значение за питейно- битовото водоснабдяване - възстановяване на планинско водохващане “Бачилище” на р. Голяма река в община Берковица, Бойчиновци, Бойница, Брацигово, Братя Даскалови, Брезово, Габрово, Гърмен, Етрополе, Завет, Златоград, Карнобат, Кирково, Козлодуй, Крумовград, Куклен, Мъглиж, Мездра, Неделино, Омуртаг, Павел баня, Петрич, Разлог, Роман, Руен, Самоков, Смолян, Смядово, Твърдица, Трън, Царево, Челопеч, Харманли.

 • Осигурено е резервно водоснабдяване от подземни води в районите с критично състояние на питейното водоснабдяване – извършено хидрогоеложко проучване в землище Тополово на общ.Асеновград, Айтос, Баните, Банско, Мездра, Никопол, Павликени, Петрич, Роман, Самоков, Смядово, Твърдица.

 • За намаляване загубите в хидромелиоративните системи:

 • са извършени основни ремонти, реконструкции и рехабилитации на хидромелиоративни обекти – язовир Крушево, общ. Карнобат; язовир Елешница, общ. Дългопол; язовир Долна Диканя, общ. Радомир; язовир Дяково, общ. Дупница; язовир Чернозем, общ. Калояново; язовир Баниска, общ. Две могили; язовир Жребчево, общ. Нова Загора; язовир Бебреш, общ. Ботевград; язовир Овчарово, общ. Търговище; общ. Приморско; Димчево, общ. Бургас; общ. Долни чифлик; общ. Ружинци; Благоевград; с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм; с. Студено буче и с. Д-р Йосифово, общ. Монтана; с. Станево, общ. Лом; общ.Димово; с. Орсоя, общ. Лом; Монтана; общ. Пазарджик; общ. Кюстендил; Бяла Слатина, общ. Кнежа; с. Дълго поле, общ. Калояново; общ. Петрич; общ. Кресна; общ. Сливен; с. Средец, общ. Опан; с. Коларово, общ.Раднево; общ. Казанлък; Търговище; София; общ. Шумен; общ. Тунджа;

 • е извършена актуализация на аграрикономическата оценка на поливните площи, водообезпечавани от “Напоителни системи” ЕАД - клонове Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Шумен, Русе, Варна, Бургас, София и Перник;

 • са възстановени обекти за предпазване от вредното влияние на водите – публична държавна собственост и обекти, осигуряващи услугата “водоподаване за напояване”.

 • В изпълнение на Националната програма за изграждане и реконструкция на канализационни системи на населените места е извършена реконструкция на канализации в Банско, Белослав, Бойчиновци, Видин, Гурково, Искър, Каварна, Калояново, Кирково, Козлодуй, Кричим, Крумовград, Кубрат, Куклен, Лозница, Лясковец, Мадан, Мездра, Мизия, Омуртаг, Пазарджик, Провадия, Разлог, Рудозем, Самоков, Смолян, Смядово, Тутракан.

 • В изпълнение на Националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ в населени места над 10 000 е.ж.:

 • е изготвен и приет работен проект за изграждане на ГПСОВ в община Банско;

 • е извършено проучване на подходящи площадки за изграждане на ПСОВ и външни комуникации в община Белене;

 • е извършено разширяване, конструкция и модернизация на ГПСОВ гр. Белослав;

 • е разработен идеен проект за изграждане на причиствателна станция за отпадни води в гр.Чирпан;

 • е изградена канализация в ромски квартали в гр.Харманли;

 • е изготвен технически и работен проект за “Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Хисаря”.

 • Осъществявано е редовно информиране на обществеността на национално и местно ниво чрез средствата за масова информация - вестници, радиопредавания, местна телевизия, информационни бюлетини, информация на определени табла, разположени в общините.

 • През 2005 г. продължи прилагането на икономически регулатори за пестене на вода на национално и местно ниво, а именно, чрез цената на услугата и чрез деференциран подход при определяне на размера на таксата за правото на водоползване в зависимост от целта на водоползване.

 • Продължи изпълнението и на други действия, свързани със запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностни води:

  • учредяване на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около минералните водоизточници;

  • категоризация и мониторинг на водоизточниците от подземни и от повърхностни води;

  • контрол и мониторинг на зоните за къпане;

  • в изпълнение на Директива 76/464/ЕС за замърсяването на водната околна среда, причинено от определени опасни вещества и „дъщерните” директиви, през 2005 г. Басейновите дирекции извършиха: идентификация на заустванията от промишлени източници на опасни вещества; актуализация на издадените им разрешителни; контрол върху предприятията, заустващи опасни вещества; контрол върху дружествата, експлоатиращи канализационните мрежи и идентификация на неточкови източници на дифузни замърсявания и изготвиха доклад за дейността.

 • Издавани са тримесечни, шестмесечни и Годишни бюлетини за имисионното състояние на повърхностните и подземни води по Басейнови дирекции.

 • В процеса на подготвяне на плановете за управление на речните басейни е извършено запознаване на обществеността с характеристиската на районите за басейново управление.


Ползи при постигане на целта

Подобряване качеството на водите вследствие по-високия процент обработени отпадъчни води.

Подобряване на водоснабдяването и качеството на питейната вода в населените места и намаляване загубите на вода от водопроводните мрежи.

Намаляване на обема и дела на непречистените отпадъчни води, зауствани във водните обекти.

Подобряване на качеството на подпочвените води и предотвратяване замърсяването на почвите.

Осигуряване на природна вода за развитие и възпроизводство на водните екосистеми.

Намаляване загубите на вода от хидромелиоративните системи.

Предпазване от заливане на населени места, републиканска и местна инфраструктура, и земеделски земи.

Въздействие върху съзнанието на местното население и учащите, и формиране на съзнателно и отговорно отношение към опазване на водите от страна на население и фирми.

  1   2   3   4

Свързани:

Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет 2001г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconОтчет на план за действие за 2006 г. Към национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. IV осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconПлан за действие към Националната стратегия за околна среда 2009 2018 г
Намаляване и предотвратяване на последиците от изменението на климата и чиста енергия
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconДжевдет Чакъров Копие до: Членовете на министерски съвет Комисия по околна среда към 40-то Народно събрание
Становище относно решение на Националният съвет по биологично разнообразие от 21. 11. 2006 г за одобряване на списък от защитени...
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconНационален план за действие по изменение на климата 2005 2008 г
Подготвен от Министерството на околната среда и водите и Междуведомствената комисия по изменение на климата в рамките на проект
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconЕкологично сдружение "Хаберлеа" До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет д-р Джевдет Чакъров, Министерство на околната среда и водите
Относно: одобряване на списък от защитени зони /Западни и Средни Родопи / в мрежата натура 2000
Отчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към \"Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.\" iconДа си зелен не е само отговорност
Министерство на околната среда и водите присъди благодарствени призове към бизнеса в рамките на Национална кампания „Зелена България”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом