Проект правилни к за дейността на основно училище
ИмеПроект правилни к за дейността на основно училище
страница1/4
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://slaveykov.com/dokumenti na u4ilichte/PRAVILNIK_11_12_skorekcii 2.doc
  1   2   3   4


ПРОЕКТ


П Р А В И Л Н И К


ЗА


ДЕЙНОСТТА


НА


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ


„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ”


ВАРНА


учебна 2011/2012 година


Глава първа
Раздел ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.(1) Основно училище “Петко Рачев Славейков” – Варна е общинско, общообразователно, основно, първа категория и осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и другите нормативни актове, отнасящи се до образованието.

(2) Правилникът е създаден на базата Закона на народната просвета, ППЗНП, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и наредбите на МОМН, свързани с оранизацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес , с цел да се създадат условия за организация и провеждане на ефективен учебно-възпитателен процес в ОУ ”П.Р.Славейков”.

Чл.2. (1) Обучението и възпитанието на учениците се провеждат на книжовен български език.

(2) Образованието е светско и не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.3.Основно училище “П. Р.Славейков” – Варна, определя начина на приемане на ученици в съответствие с нормативните актове.

Чл.4.(1) Основно училище “П. Р.Славейков” – Варна, има право:

 1. на наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията;

 2. на собствен кръгъл печат;

 3. на банкова сметка;

 4. на данъчен номер и шифър по Булстат;

 5. да се разпореждасамостоятелно с бюджетните средства на училището;

 6. да притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпореждат с него;

 7. да предоставя собствени движими вещи и недвижими имоти под наем, реализира поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи, извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

 8. да патентова и продава продукти от своята дейност;

 9. да определя вътрешната си организация и училищните символи, ритуали и униформено облекло;

 10. да определя начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;

 11. да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

 12. да издава документи за завършен клас и степен на образование;

 13. да се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключват договори за участие в международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси.


(2) Училището носи отговорност за:

 1. изпълнението на ДОИ (държавни образователни изисквания), засягащи дейността му;

 2. създаването на условия за опазването на живота и здравето на учениците на територията на училището по време на обучението и възпитанието им;

 3. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес.

(3) Учебно-възпитателния процес в ОУ”П.Р.Славейков” се провежда в 3 сгради:

  • Основна сграда/официален адрес/ – ул.”Владислав Варненчек”№80

  • Учебен център за подготвителни групи/ПГ/ - ул ”Г.Бенковски”№83

  • Учебен център за полуинтернатни групи/ПИГ/ - ул. „Дрин”№1Раздел ВТОРИ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕЧл. 5. (1) Училището се управлява от директор, подпомаган от помощник- директори.

(2) Помощник-директорите подпомагат директора при организирането и контрола на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответните длъжностни характеристики.

Чл. 6. Педагогическият съвет на училището e специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. приема правилника за дейността на училището;

3. приема училищния учебен план;

4. избира формите на обучение;

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.

10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 1 от ППЗНП;

11. утвърждава униформено облекло, след съгласуване с родителите на учениците от училището;

12. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.

Чл. 7. (1) Педагогическият съвет на ОУ ”П. Р.Славейков” – Варна, включва в състава си помощник-директорите, учителите и специалистите с педагогически функции, които са на щатна работа в него.

(2) В състава на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 8. (1) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно се свиква по искане на най-малко една трета от числения му състав.

(2) Заседанията на Педагогическия съвет се обявяват три дни предварително с тема и дневен ред.

(3) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 2/3 от числения състав.

(4) Решенията на Педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на Регионалния инспекторат по образованието.

(5) За всяко заседание на Педагогическия съвет се води протокол.

(6) Информацията от Педагогическия съвет е поверителна.


Глава втора

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС


Раздел ПЪРВИ

Форми на обучение


Чл. 9. Формите на обучение са: дневна, индивидуална и самостоятелна.

Чл. 10. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7,30 ч. и 19,30 ч. в учебните дни.

Чл. 11. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:

 1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

 2. даровити ученици.

(3) В случаите по ал.2, т.1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.

(4) Знанията и уменията на учениците по ал.2, т.1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал.2, т.2 – чрез изпити, съгласно заповед на директора.

Чл. 12. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети, съгласно учебния план за съответния клас.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 13. (1) Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна форма на обучение.

(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед въз основа на решение на Педагогическия съвет.

Чл. 14. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавните образователни изисквания /ДОИ/ за документите в системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.


Раздел ВТОРИ

УЧЕБНО ВРЕМЕ


Чл. 15. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция.

Чл. 16. (1) Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца.

(2) Учебните занятия са с продължителност не повече от 34 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

(3) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(4) Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.

(5) Изключение по ал. 1, 2, 3 и 4 се допуска само ако това е предвидено в учебния план.

Чл. 17. График на учебното време:

Начало на учебната година – 15.09.2011 г.

Ваканции – съгласно заповед на МОМН.

Чл. 18. Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от:

 1. двадесет учебни часа – в подготвителна група;

 2. двадесет и два учебни часа – в І и ІІ клас;

 3. двадесет и пет учебни часа – в ІІІ и ІV клас;

 4. тридесет учебни часа – в V, VІ, VІІ клас.

Чл. 19. (1) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

(2) Разпределение на годишния хорариум часове се извършва след предварителното утвърждаване на класното ръководство.

(3) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание на учебните занятия се разработва в съответствие с изискванията на Наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок.

Чл. 20. (1) Продължителността на учебния час е:

 1. тридесет/тридесет и пет минути – в подготвителна група;

 2. тридесет и пет минути – в І и ІІ клас;

 3. четиридесет минути – в ІІІ и ІV клас;

 4. четиридесет и пет минути – в V – VІІ клас – в дневна форма на обучение.

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.

(3) Когато обучението се организира на две смени, продължителността на учебния час в V – VІІ клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на инспектората по образованието на МОМН.


Раздел ТРЕТИ

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ


Чл. 21. Пропускателният режим в ОУ ”Петко Рачев Славейков” се осъществява от пазач – невъоръжена охрана, дежурства на учители и дежурен клас.

1. Обучението на учениците ПИГ се осъществява в Учебен център на ул. „Дрин”№1, а на подготвителните групи – в Учебен център на ул.”Г.Бенковски”№83. Децата се водят до входа и се предават на организатор административна дейност; след края на учебните занятия родителите ги вземат от същото длъжностно лице.

2. Входната врата на сградата на ОУ ”Петко Рачев Славейков” към улица “Хаджи Димитър” е заключена в следните часове:от 8,00 до 9,45 часа; от 10,15 до 12,00 часа; от 13,35 до 15,45 часа; от 16,15 до 17,35 часа.

3. При втора смяна учениците се строяват в двора на училището преди започването на учебните занятия и влизат в сградата с учителя, при когото имат първи час.

4. При влизането в училищната сграда ученицитеимат готовност за представяне на лична ученическа карта или бележник при поискване.

5. Влизането в училищната сграда на външни лица става след представяне на документ за самоличност, данни от който се вписват от портиера в тетрадка образец и лицето се съпровожда.

6. Представители на културни, спортни и други институции осъществяват дейност в училище само след писмено разрешение на РИО на МОМН и/или Община Варна с разрешение на директора в междучасията или след приключване на учебните занятия.

7. След влизане на учениците в час невъоръжената охрана периодично минава на проверка по коридорите, тоалетните и двора на училището.

8. Забранява се на родители да се саморазправят с ученици. При наличие на проблем да се обръщат за съдействие към класните ръководители, педагогическия съветник и ръководството на училището.

9. Родителите на учениците от І клас имат право на достъп до класната стая през първата седмица на учебната година.

10. Родителите, които изчакват децата си, влизат в двора на училището не по-рано от 10 минути преди края на часа и не оставят децата си без надзор.


Раздел ЧЕТВЪРТИ

ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА


Чл. 22. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват чрез текущи и периодични проверки, както и чрез изпити.

(2) Формите за проверка и оценка са устни, тестови и други писмени и практически.

Чл. 23. (1) Текущата проверка се осъществява от учителите системно през първия и втория учебен срок, чрез избрани от тях форми за проверка и оценка.

(2) Периодичната писмена проверка се осъществява от учителите по график, утвърден от директора на училището.

(3) Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица от инспектората по образованието и от МОМН.

(4) Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището.

Чл. 24. (1) Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват с отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3) и слаб (2), съгласно ДОИ за системата на оценяване.

(2) В случаите, когато знанията и уменията на учениците се оценяват по друг начин, оценките им се приравняват към оценките по ал.1.

Чл. 25. (1) Текущите, срочните и годишните оценки се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа.

(2) Оценките от изпитите се вписват в съответни изпитни протоколи и в ученическата книжка на ученика.

Чл. 26. Условията и редът за осъществяване на проверката и оценката на знанията и уменията на учениците се определят съгласно ДОИ за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, утвърдeни с Наредба №3 за системата на оценяване на МОМН.

Чл. 27. По време на учебния срок/година учителят осигурява ритмичност на изпитването на всеки ученик чрез устни и писмени изпитвания.

(1) Устните изпитвания са индивидуални – самостоятелни или в дискусии и обсъждания.

(2) Писмените изпитвания са контролни или класни – предназначени за класа или група ученици, и индивидуални – за отделни ученици.

(3) Индивидуалните изпитвания се извършват за не повече от един учебен час.

Чл. 28. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати от учениците след прключване на обучението по завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.

Чл. 29. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите резултати по учебния предмет в края на учебния срок.

(2) Класната работа се провежда по български език и литература и по математика. Класни работи не се организират за ученици от І до ІV клас.

(3) Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български език и литература се провежда в два слети учебни часа.

Чл. 30. (1) Контролните и класните работи след проверка, оценка и рецензиране се връщат на учениците за подпис от родителя. Ученикът се задължава да върне контролната или класна работа на учителя в определения от него срок.

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за направените изводи.

Чл. 31. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания:

 1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден;

 2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не може да се провежда повече от една класна работа;

 3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.

(2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището и се поставя на общодостъпно място в училището.

(3) Планираните класни работи се отразяват в дневника на класа.

Чл. 32. Устни и/или писмени изпитвания на ученици с увреден слух, нарушено зрение, засягане на моториката на горните крайници вследствие на ДЦП, физически увреждания и/или малформации се извършват съгласно Наредба №3 за системата на оценяване.

Чл. 33. Външното оценяване се извършва от: училищна комисия, определена от директора на училището; длъжностни лица или комисии, определени от министъра на МОМН, от началника на РИО или от директорите на обслужващите системата на народната просвета звена за контрол и оценяване.

Чл. 34. Уменията за работа в лабораторни условия се проверяват в рамките на учебния час.


Раздел ПЕТИ

ОФОРМЯНЕ НА СРОЧНИ И ГОДИШНИ ОЦЕНКИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ


Чл. 35. Оформяне на срочна оценка.

(1) Срочна оценка се оформя само за учебните предмети, които по учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.

(2) По учебните предмети, изучавани в начален етап, не се оформя срочна оценка.

(3) Не се оформя срочна и/или годишна оценка по ФВС за ученици, освободени по здравословни причини.

(4) Срочна оченка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди приключване на съответния учебен срок.

(5) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:

 1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания.

 2. За учебен предмет (без ФВС ), който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания.

 3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване.

 4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава по един час седмично – една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване.

 5. По ФВС – три оценки от практически изпитвания.

(6) При учебен предмет, изучаван в СИП, се формират самостоятелни срочни и годишни оценки. Тези оценки не влияят при оформянето на срочните и годишните оценки по същия учебен предмет в ЗП (задължителна подготовка).

Чл. 36. Оформяне на годишна оценка.

(1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, и като се вземат предвид срочните оценки.

(2) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично и през двата учебни срока, се формира само годишна оценка.

(3) За резултатите от обучението по всички учебни предмети, изучавани в І клас, се формира обща годишна оценка, изписана словом.

(4) Годишните оценки по учебните предмети, изучавани във II - IV клас, се оформят от учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното съдържание, изучавано през учебната година, като се вземат предвид текущите оценки.

(5) Не се оформя годишна оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за ученици, освободени по здравословни причини през двата учебни срока.

(6) Годишната оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е изучаван.

(7)Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, признати при условията и по реда на § 5 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, и/или на оценките по съответния учебен предмет, получени в приемащото училище.

(8) Всички срочни и годишни оценки се оформят с точност до 1,00.

Чл. 37. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация.

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал.1 са:

 1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания;

 2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените изпитвания;

 3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки.

(3) Оценката от проверката на входното равнище е част от минималния задължителен брой текущи оценки за първия учебен срок.

Чл. 38. (1) Поправителни изпити се организират и провеждат в съответствие с реда и условията на чл.28 от Наредба №3 на МОМН за системата за оценяване.

(2) Графикът за провеждане на поправителните изпити се определя със заповед на директора.

(3) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поравителни сесии се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебните занятия със заповед на директора.

(4) Поправителните изпити по ал. 3 се полагат върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.

(5) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора, но не по-късно от 10 октомври.

(6) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната, задължителноизбираемата подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(7) Поправителни изпити не се полагат от учениците в І - ІV клас. Когато годишната оценка по някои от учебните предмети е слаб (2), се организира допълнително обучение в извънучебно време преди началото на следващата учебна година.

(8) Поправителните изпити за прогимназиален етап по ФВС са практически. Поправителните изпити за прогимназиален етап по чужд език се провеждат в две части – писмена и устна. Поправителните изпити за прогимназиален етап по музика, изобразително изкуство, информатика и информационни технологии се провеждат в две части – писмена и практическа. Останалите поправителни изпити за прогимназиален етап се провеждат в писмена форма.

Чл. 39. Продължителността на поправителните изпити за прогимназиалния етап е:

 1. при писмени изпитвания – два астрономически часа;

 2. при устни изпитвания – по преценка на училищната комисия, но не повече от тридесет минути.

Чл. 40. (1) Комисията за организиране и провеждане на поправителния изпит по съответния учебен предмет се състои от двама учители и един от тях е председател.

 1. Членове на комисията са правоспособни учители по съответния предмет.

 2. Комисията подготвя изпитни билети с теми от учебното съдържание в учебната програма за съответния клас, които се утвърждават от директора.

 3. Членовете на комисията работят независимо един от друг и отразяват оценките си в индивидуален протокол.

(2) Крайната оценка от поправителните изпити се формира като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия с точност до 1.00.

(3) Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност до 1.00.

(4) Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб (2), когато някоя от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се полага и в двете части.

(5) Комисията отразява оценките си в окончателен протокол и го предава на директора веднага след приключване на изпита.


Раздел ШЕСТИ

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ


А. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС


Чл. 41. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната и задължителноизибираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден (3).

(2) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на учебните занятия през месец юни и септември по ред, определен със заповед на директора на училището.

(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.

(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната или задължителноизбираема подготовкана редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(5) Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.

Чл. 42. (1)Учениците от първи клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от втори до четвърти клас вкл., които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовко, не повтарят класа.

(2)За учениците от ал. 1. се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.


Б. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ


Чл. 43. (1) На децата, завършили подготвителна група, се издава удостоверение за завършена подготвителна група.

(2) В удостоверението за завъшен пръви клас се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението за всички учебни предмети.

(3) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се вписват годишните оценки по учебните предмети за четвърти клас от задължителната и задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с училищния учебен план, по който се обучават учениците.

Раздел СЕДМИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ


А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 44. Приемът по време на учебната година, при завършен - І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, се извършва при:

 1. наличие на незаети места;

 2. представяне на учебния план, по който се е обучавал ученикът. При различие се полагат необходимите приравнителни изпити;

 3. приемът, при наличие на повече от един кандидат за едно незаето място, се извършва по документи;

 4. ако преместването е след завършен клас или образователна степен, то се извършва при условията на т.1,2 и 3 от 01.09. до 05.09.Б. ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И ПЪРВИ КЛАС


Чл.45. (1) В подготвителна група постъпват деца на 5 или 6 години, навършени в съответната календарна година.

(2) В І клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.

Чл.46. (1) Децата постъпват в І клас на държавните и общинските училища по молба на родителите или настойниците им. В училищата по изкуствата и в паралелките по изкуства и спорт в основни и в средни общообразователни училища учениците могат да постъпят в І клас след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт или с училищния учебен план.

(2) Училището се избира от родителите или настойниците, като при по-голям брой желаещи с предимство се записват децата, живеещи в близост до училището.

(3) Разпределението на учениците за изучаване на ЗИП и чужд език в І клас се извършва според:

 1. желание на родителите;

 2. нормативните изсиквания за определяне на пълняемостта на паралелките и групите;

 3. възможностите на училището;

 4. приемни процедури, установени с нормативни документи и/или приети от Педагогическия съвет.


В. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ


Чл. 47. Преместването от паралелка в паралелка се извършва със заповед на директора след аргументирано заявление от родител или класнен ръководител.

Чл. 48. (1) Учениците от І до ІV клас могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал.

(2) След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

(3) Директорът на приемащото училище в 14-дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява общината по местоживеенето му.

Чл. 49. (1). На учениците, завършили І клас, училището издава удостоверение.

(2) На учениците, завършили ІV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

ЧЛ. 50. Учениците, завършили началния етап на основното образование, продължават обучението си в V клас.

Чл. 51. Сформирането на паралелките и групите в V клас се извършва съобразно:

 1. заявените желания за чужд език;

 2. нормите за пълняемост;

 3. възможностите на училището;

 4. показани резултати от УВП.

Чл. 52. Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.


  1   2   3   4

Свързани:

Проект правилни к за дейността на основно училище iconПравилни к за дейността на основно училище
Чл (1) Основно училище “Петко Рачев Славейков” – Варна е общинско, общообразователно, основно, първа категория и осъществява своята...
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПърва общи положения
Чл (1) Основно училище “Васил Априлов” е общинско училище, което осигурява основно образование в два етапа
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПравилник за д ейността на основно училище
Чл. 1 (съгл чл. 1 ал. 1 от ппзнп) Основно училище “Митрополит Авксентий Велешки” полага основите на непрекъснато образование на учениците,...
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПравилни k за устройството и дейността на училището
Чл 81. Соу „Виктор Юго” е общинско училище със седалище гр. София, ж к. „Младост-3”
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПроект bg051PO001
Основно училище „Любен Каравелов”, гр. Попово работи по проект „успех” Бюджетна линия: bg051PO001 05 „Да направим училището привлекателно...
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПроект bg051PO001
Основно училище „Любен Каравелов”, гр. Попово за втора година работи по проект „успех” Бюджетна линия: bg051PO001 05-0001 „Да направим...
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПравилни к за вътрешния ред и дейността на цдг №42
Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие държавното образователно изискване за предучилищно възпитание...
Проект правилни к за дейността на основно училище iconОсновно училище "стою шишков" гр. София
Основно училище "стою шишков" гр. София район " Красно село " ул. Родопски извор №43
Проект правилни к за дейността на основно училище iconОсновно училище „д-р петър берон с. Чернолик, общ. Дулово
Основно училище "Д-р Петър Берон", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №3, За: Гюлсевер Ахмед Расим Директор, Р. България 7693, с. Чернолик,...
Проект правилни к за дейността на основно училище iconПриложение №1 Име и адрес на общината
Име на реализирания проект: “ремонтно-възстановителни работи на основно училище ”иван вазов” с. Голямо враново
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом