раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Име  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер129.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/03010610.doc

Строителство
 Номер 3 от 01.06.2010

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:


 Официално наименование: Община Полски Тръмбеш

 Пощенски код: 5180

 За контакти: Дирекция"УТ, ОбС и РП"

 Електронна поща: obshtina_pt@hotmail.com

 Факс: 06141 6954

 Адрес: ул. "Черно море" № 4

 Адрес за допълнителна информация: Съгласно 1.1)

 Град: Полски Тръмбеш

 Адрес за допълнителни документи: Съгласно 1.1)

 Лице за контакти: инж. Лариса Тодорова

 Адрес за изпращане на заявления: Съгласно 1.1)

 Адрес на възложителя: www.trambesh.eu

 Телефон: 06141 4111

 Адрес на профила на купувача

 Държава: България

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: Обществени услуги

 Вид на възложителя: Регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:


 Наименование: Реконструкция и изграждане на част от уличната мрежа – ул. “Ал. Стамболийски”, ул. ”Руен”, ул. “Оборище”, ул. ”Чая”, ул. “Средна гора”, ул. “Бели бряг” в град Полски Тръмбеш

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата поръчка)

 Код NUTS: BG321

 Място на изпълнение: гр. Полски Тръмбеш

 Тип доставки

 Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство, съответстващо на изискванията, определени от възложителите

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за


 Предназначение: Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)


 Рамково споразумение

 Брой изпълнители

 Обосновка на рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:


 Описание: Реконструкция и изграждане на част от уличната мрежа – ул. “Ал. Стамболийски”, ул. ”Руен”, ул. “Оборище”, ул. ”Чая”, ул. “Средна гора”, ул. “Бели бряг” в град Полски Тръмбеш. Проекта е разбит на два етапа съгласно КС, като първия етап включва реконструкции на улици – ул. “Ал. Стамболийски”, ул. “Оборище, втори етап включва – ул.”Чая”, ул. “Средна гора”, ул.”Руен”, ул. “Бели бряг”.Строително-монтажни работи включват: Земни работи, Пътни настилки, Направа на бордюри, Маркировки,сигнализация и Принадлежности на пътя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)


 Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

 Доп. предмети: 45233330: Строителни работи по изпълнение на основа на улици

 Доп. предмети: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

 Доп. предмети: 45233294: Работи по поставяне на пътна сигнализация

 Доп. предмети: 45233221: Работи по пътна маркировка на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, когато е приложимо)


Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

 Описание: Съгласно КС - неразделна част от документацията. Общата стойност на поръчката е 1344000,00 лв. без ДДС, в т.ч. разходи за СМР в размер на `1280000,00 лв. без ДДС и непредвидени разходи 5% в размер на 64000,00 лв. без ДДС.

 Прогнозна стойност: 1344000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение


 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 14

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:


 Описание: Гаранцията за участие е в размер на 7 000,00 лв. под формата на банкова гаранция или парична сума - депозит.1.1. когато тя е парична сума, се внася по сметка на Община Полски Тръмбеш в Централна кооперативна банка, гр. Полски Тръмбеш, IBAN: BG 08CECB97903310223300, BIC: CECBBGSF.1.2. когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на банкова гаранция, учредена в полза на Възложителя, за определената от Възложителя сума и с валидност 90 дни, считани от крайния срок за представяне на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора без ДДС е под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по условията на гаранцията за участие. Когато е банкова гаранция - участникът представя оригинал на безусловна банкова гаранция в полза на Община Полски Тръмбеш с валидност 6 (шест) месеца след приемане на обекта.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:


 Условия: Проектът ще се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населени места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Начин на плащане: 1. авансово плащане в размер на 20% от от обща стойност на офертата ( по 10% за всеки етап) ще се плати в рамките на 30 (тридесет) работни дни след подписването на протокол обр.2. Същото ще бъде възстановявано както следва : - при междинно плащане се възстановява получения аванс за І–ви етап -при окончателно разплащане се възстановява получения аванс за ІІ-ри етап. 2. междинно плащане за изпълнен І-ви етап от поръчката , включващ изпълнение на реконструкцията на ул. “Ал. Стамболийски”, ул. “Оборище в срок от 60 .дни след представяне на отчетната документация в това число , констативен акт обр.15 и акт за междинно плащане. 3.окончателно плащане за изпълнен ІІ-ри етап от поръчката, включващ изпълнение на реконструкцията на ул.”Чая”, ул. “Средна гора”, ул.”Руен”, ул. “Бели бряг” в срок от 60 дни след представяне на отчетната документация в това число, констативен акт обр.15 и Акт за окончателно плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)


Ако да, опишете ги:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:


Изискуеми документи и информация:

 Изисквания: Всяка оферта трябва да съдържа документите по чл.56 от ЗОП,включително и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,2 и ал.5 от ЗОП и допълнителни документи, посочени в настоящото обявление и документацията за участие.При представянето на офертата да се спазват изискванията на чл.57 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички изискуеми документи съгласно ЗОП и подзаконовите му актове , както и документ за регистрация в Централния професионален регистьр на физическите и юридическите лица, извършващи строителство, в съответствие с категорията на предвидения за изпълнение строеж, а именно: Обекта е ІV-категория , съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква “д” във връзка с буква “а” от ЗУТ и чл.9 във връзка с чл.8,ал.1, т.2 от Наредба № 1 от 30.07.03г. и ІІ група по ПРВВЦПРС.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП: 1.попълнен и подпечатан образец "Финансови данни" -копия заверени от участника от финансовите отчети за последните 3 / три / приключени финансови години, отговарящи на национален счетоводен стандарт 1, съдържащи баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, отчет за собствения капитал и справка за приходите в строителството. 2.Копия, заверени от участника, от валидни към датата на отваряне на офертите застрахователни полици съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”;

 Минимални изисквания: 1.Минималният изискуем годишен обем на строителни работи за обекти с естество и мащаби подобни на предмета на поръчката на участника за всяка от последните 3 приключили финансови години в парично изражение трябва да не е по-малък от 1 000 000 лева. Последната стойност е посочена с включен ДДС. 2.Участникът задължително да има валидни застраховки съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ за задължително застраховане в проектирането и строителството и се задължава да представи валидни застрахователни полици (копие, заверено от участника) по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството/02.03.2004г. към датата на подаване на офертата за участие в настоящата процедура и на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”.

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: Доказателства за технически възможности съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП: 1.кратко описание на дейността на фирмата 2.Декларация съдържаща списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години - попълва се образец № 4-1, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността , дата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания 3.списък на ръководния персонал на фирмата с кратко представяне и списък,съгласно образец № 4-2, на квалифицираните технически лица, посочват се собствените или наети технически лица, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, с приложени към него копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще отговарят за извършването на строителството; 4.декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за строителство

 Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има опит като главен изпълнител в изпълнението на поне 3 договора за строителни работи с естество и мащаби подобни на предмета на поръчката - обекти от техническата инфраструктура, която съответства на група и категория строежи съгласно ЗУТ на предмета на поръчката за последните 3 години. 2.Минимални изисквания към оборудването и наличие на собствена или наета механизация както следва: - транспортна техника - техника за полагане на асфалтови и други пътни настилки - техника за уплътняване и трамбоване - машини за рязане и фрезоване на асфалт - геодезически измервателни уреди 3. Минимални изисквания към технически лица, участващи в изпълнение на поръчката : - техническия ръководител на строежа да отговаря на условията по чл. 163 а от ЗУТ и да има минимум 5 години трудов стаж, като технически ръководител на строителен обект с предмет подобен на предмета на поръчката - ключовите специалисти - пътен инженер, геодезист, специалист по контрола за качество и специалист по безопасност и здраве - да имат минимум 3 години трудов стаж, по специалността и в област приложима към предмета на поръчката; 4.Участникът задължително да притежава Сертификат за качество ISO 9001: 2000 с обхват подобен на предмета на поръчката или еквивалентен документ

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия


Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите


 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта при посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест не е възможно поради очевидни причини)

 Показател: Организация и методология за изпълнение на договора(тежест : 35 точки)

 Показател: Гаранционни срокове (тежест : 15 точки)

 Показател: Срок за изпълнение на поръчката (тежест : 20 точки)

 Показател: Обща стойност на поръчката по КСС (тежест : 30 точки)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е приложимо)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка


Ако да, посочете къде:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията: Предварително обявление за ОП

 Номер на обявлението в ДВ: 92 от 11/03/2010

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на описателен документ (при състезателен диалог)


Срок за получаване на документация за участие

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 57.60

 Условия: Цената на документацията е без ДДС. Заплащането се извършва на касата в Информационния център на Община Полски Тръмбеш, а получаването и в стая 305 в Общинска администрация.

 Дата: 02/07/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 14/07/2010

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Община Полски Тръмбеш, ул. "Черно море" № 4, заседателна зала

 Час: 10:00

 Лица: Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел при условията на чл. 68, ал. 4 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. Пълномощното следва да е изрично и с нотариална заверка на подписа.

 Дата: 15/07/2010

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е приложимо)


Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС


Ако да, посочете проекта и/или програмата:

 Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС: ДА

 Проект/програма: мярка 322 “Обновяване и развитие на населени места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)


 Допълнителна информация: Достъп до цялата документация има на Интернет страницата на Община Полски Тръмбеш - www.trambesh.eu

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Държава: Република България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Електронна поща

 Факс

 Адрес

 Град

Свързани:

  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: Главна дирекция "Охрана" към Министерство на правосъдието
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Разширение на канализационна мрежа на територията на Община Варна, по обособени позиции"
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Официално наименование: столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Организирано събиране и извозване на тбо на територията на 10 населени места в Община Смядово
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране за възстановяване на четири пешеходни моста на р. Чернелка и подпорна стена в с. Ласкар
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Проектиране и изграждане на постоянна музейна експозиция на филиал "Военноморски музей" Варна
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: “Ремонт в заводски условия на сферичен шибър ф 1800 от хг-2 във вец „Сестримо”
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2009/2010 г
  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт icon  раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контакт
Наименование: "Извършване на строително-монтажни работи благоустрояване на с. Горна Брезница, община Кресна"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом