Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер130.89 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/005321109.docx
00532-2011-0009

BG-Ардино: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези” №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com, Факс: 03651 4568

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт

Общ адрес на възлагащия орган: www.ardino.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане
Място на изпълнение: Община Ардино, обл. Кърджали
Код NUTS: BG425

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения. Обектът се намира в крайната северна част на гр.Ардино и представлява корекция на река Ардинска, с цел предотвратяване на наводнения и предпазване на инфраструктурата на новостроящите се кв.82, кв.83 и кв.84 по ПУП на гр. Ардино. Предвидените мероприятия са – почистващи дейности, укрепване на същестуващи бетонни стени, там където е възможно; разрушаване на деформираните съществуващи подпорни стени и изграждане на нови стоманобетонни подпорни стени; изграждане на праг от габиони и бетон. Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Техническите спецификации, приложения инвестиционен проект и проекта на договор – част от документацията за участие в процедурата.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45246400

Описание:

Защитни речни съоръжения срещу наводнения

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно количествени сметки приложени в документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС

748489 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - 7 400 (седем хиляди и четиристотин лева). Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. След подписването на договора с избрания участник, преди извършване на авансовото плащане, изпълнителят следва да учреди в полза на Възложителя безусловна и неотменима банкова гаранция, платима при първо поискване от страна на Възложителя, покриваща 100% (сто процента) размера на определеното авансово плащане по договора, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1.Парична сума, внесена в касата на община Ардино или по сметка IBAN BG94DEMI92403300055557, BIC: DEMIBGSF при ТБ "Д" АД офис Ардино; 2.Банкова гаранция. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: Гаранция за участие в процедура с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речни прагове с цел предотвратяване на наводнения”.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, а именно: 1. Аванс, в размер на 35% (тридесет и пет процента) от стойността на договора за възлагане на обществена поръчка. Авансът е платим в срок до 30 (тридесет) работни дни след подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, по банкова сметка, посочена от Изпълнителя в договора, срещу представена фактура и гаранция за авансово плащане. Авансът се изплаща след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция, покриваща 100% размера на авансовото плащане, със срок на валидност най-малко срока за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. 2. Междинно плащане – след достигане на извършен обем работи, в размер до 65% от стойността на договора, в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане на необходимия обем изпълнени СМР от страна на строителния надзор и възложителя и издадена фактура от страна на изпълнителя. Междинното плащане се извършва на база реално извършени СМР, по единични цени от Количествено-стойностната сметка, срещу представени: Сертификат за междинно плащане, съгласно условията на Договора, одобрен от Консултанта и Възложителя, придружен с всички документи за извършени и актувани работи и оригинал на фактура, издадена от страна на Изпълнителя. При междинното плащане се приспада 10 % от изплатения аванс. 3. Окончателно плащане, в размер на останалите 35% (тридесет и пет процента) от общата цена за изпълнение на дейностите – в срок до 30 (тридесет) работни дни след въвеждане в експлоатация на обекта и представен окончателен доклад, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). При окончателно плащане се приспада 25 % от изплатения аванс.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Участникът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора, валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности, за обекти първа категория и да не допуска прекъсване в нейното действие. При констатирана липса или невалидност на застраховката, възложителят не дължи плащания по договора и си запазва правото за неговото прекратяване при неотстраняване на нарушението. 2. Участниците – български лица, следва да представят с офертата си копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – четвърта група, първа категория строежи, ведно с талон към него. Когато участникът е обединение, изискването се отнася за водещия съдружник в обединението. 3. Участниците – чуждестранни лица, представят удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите – четвърта група, първа категория строежи, ведно с талон към него, преди сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, еквивалентен или по-висок на първа група, четвърта категория строежи съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите; 2. Оферта за участие; 3. Административни сведения; 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка; 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; 6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице (когато ЮЛ не е вписано в ТР към АВ); 7. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност; 8. Документ за закупена документация за участие; 9. Документ за внесена гаранция за участие; 10. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 11. Декларация за липсата на обстоятелствата, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности;12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 13. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка – само за участници, които са обединения/консорциуми; 14. Декларация от членовете на обединението/консорциума;15. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; 16. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители; 17. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв; 18. Копия от годишните баланси и отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години; 19. Информация за общия оборот и за оборота от строителство, за последните три приключени финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 20. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ; 21. Кратка анотация за досегашната дейност на участника; 22. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, в т.ч. 1 (един) договор за укрепване бреговете на реки, включващ възстановяване на речни прагове, придружен от препоръки за добро изпълнение и доказателства за приключен обект; 23. Списък-декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на документацията; 24. Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление за околната среда ISO 14001:2004 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни; 25. Копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС, ведно с талон към него; 26. Списък на ключовите експерти, които участникът ще използва при изпълнението на обществената поръчка; 27. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти; 28. Справка от НАП за актуалното състояние на трудовите договори, издадена не по-рано от един месец преди крайния срок за подаване на офертата; 29. Декларация, че при формирането на цената е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството; 30. Проект на договор; 31. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 32. Декларация, че участниците ще използват материали, снабдени със сертификат за качество, който сертификат ще представят при изпълнението на поръчката; 33. Техническа оферта; 34. Ценова оферта; 35. Банкова референция или друг документ от обслужващата банка, че участникът разполага с достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия в неусвоен размер най-малко на 250 000 лв.;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години – подписани и подпечатани от участника на всяка страница и с входящ номер на подаване в НАП и НСИ; 2.За физическите лица копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години - подписани и подпечатани от участника на всяка страница и с входящ номер на подаване в НАП и НСИ; 3. Доказателство за гарантирано финансиране в размер на най-малко на 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди) лева, под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка с добра репутация или друга приемлива форма на разполагаеми средства. 4. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти първа категория. Други документи описани в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и обявлението.
Минимални изисквания: Участникът следва да 1. има минимален документално доказан общ оборот от дейността или доход общо за предходните три приключени финансови години, в размер равен или над 1 000 000 (един милион лева). При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 1 000 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя. 2. има минимален оборот от строителство общо за предходните три приключени финансови години над 750 000 лв. (седемстотин и петдесет хиляди) лева. При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното участие на подизпълнителя, като стойността от 750 000 лв. оборот за трите години, се умножава по процента на участие на подизпълнителя, като видът на дейностите, от които следва да е реализиран е в съответствие с дейностите, които подизпълнителят ще извършва, съгласно посоченото в офертата. 3. представи доказателство за гарантирано финансиране в размер на най-малко на 250 000 лв. (двеста и петдесет хиляди) лева, под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка с добра репутация или друга приемлива форма на разполагаеми средства. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за общите показатели на обединението като цяло. При наличие на подизпълнител, изискването по настоящата точка не се прилага за него. 4. има валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за обекти първа категория.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Декларация съдържаща списък на договорите за строителство, изпълнени през последните пет години, придружени с препоръки за добро изпълнение. Данни за средния годишен брой на работниците и служителите за последните три години. Списък на собствено или наето техническо оборудване и механизация. Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България. Други документи описани в документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и обявлението.
Минимални изисквания: Участникът следва да докаже опит при изпълнението на договор за укрепване бреговете на реки, включващ възстановяване на речни прагове. Договорът следва да е успешно изпълнен в посочения период, за което се представят съответните доказателства. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 договор, включващ дейностите, които е посочил, че ще извършва. 2. докаже наличието на собствена или наета механизация/оборудване от специализиран и общ характер, която следва да включва мининмум: Багер - 1 брой Булдозер – 1 брой Челен товарач (фадрома) - 1 брой Автокран - 1 брой Бетоновоз – 1 брой Бетон помпа - 1 брой Самосвал – 1 брой Виброваляк – 1 брой Помпа за водочерпене – 1 брой. Изискването се прилага за обединението като цяло. Изискването се прилага за подизпълнителя, в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от него. 3. докаже наличието на Сертификати за управление на качеството ISO 9001:2008, система за управление за околната среда ISO 14001:2004 и за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях. Изискването се прилага за обединението като цяло. Изискването не се прилага за подизпълнителите. 4. е вписан в ЦПРС - четвърта група, първа категория строежи. Изискването се прилага за участници – български юридически лица. Изискването се прилага най-малко за водещия съдружник в обединението. Изискването се прилага и за подизпълнителите – български юридически лица, в съответствие с дейностите, които ще извършват. 5. да докаже професионалния и технически капацитет на ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора с професионални автобиографии на ключовия персонал, както следва: Технически ръководител - да отговаря на условията на чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 5 години трудов стаж като строителен инженер и 2 години опит на позиция ръководител на строеж. Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)– да има минимум 2 години трудов стаж на тази позиция.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: (ОЦ 1) – оценка на срока за изпълнение на обществената поръчка; тежест: 10
Показател: (ОЦ 2) -оценка на гаранционния срок на изпълнените СМР; тежест: 10
Показател: (ОЦ 3) – оценка на строителната програма на участника; тежест: 30
Показател: (ОЦ 4) – оценка на предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 50

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 11.01.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена

120 BGN

Условия и начин на плащане

в брой, в касата на Община Ардино, при получаване на документацията или по банков път, на следната банкова сметка: IBAN: BG91DEMI92408400055554, BIC: DEMIBGSF при ТБ "Д" АД офис Ардино.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

18.01.2012 г. 12:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 18.01.2012 г. Час: 17:00

Място

гр. Ардино, сградата на Общинска администрация

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно).


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, ПРОЕКТ: „Укрепване на бреговете на река Ардинска и възстановяване на речните прагове с цел предотвратяване на наводнения"

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.12.2011 г.

Свързани:

Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651 4568
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кричим: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община кричим, площад "Обединение" №3, За: Антоанета Кръстева, рбългария 4220, Кричим, Тел.: 03145 2047, e-mail: kmet
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen, Факс: 03651...
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-разлог: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ардино: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-казанлък: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община казанлък, ул."Розова долина" 6, За:, рб 6100, казанлък, Тел.: 0431 62468, e-mail: mayor, Факс: 0431 65164
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом