Решение №171/25. 09. 2008 г
ИмеРешение №171/25. 09. 2008 г
страница1/10
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер0.84 Mb.
ТипРешение
източникhttp://gabrovo.bg/files/NRPUROI 140612.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

НАРЕДБАЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ

И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО


/приета с Решение № 23/17.03.2005 г.,

изм. и доп. Решение № 201/29.09.2005 г., Решение № 6/26.01.2006 г,

Решение № 68/30.03.2006 г., Решение № 317/30.11.2006 г., Решение № 75/08.03.2007 г, Решение № 51/13.03.2008 г., Решение № 141/17.07.2008 г., Решение № 171/25.09.2008 г., Решение № 222/13.11.2008 г., Решение № 37/26.02.2009 г., Решение № 194/16.09.2010 г., Решение № 55/10.03.2011 г., Решение № 53/08.03.2012 г. Решение № 146/14.06.2012 г./

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл. 1. (1) Тази Наредба определя реда за придобиване, управление и разпореждане с имотите и вещите – общинска собственост и конкретните правомощия на Kмета на Oбщината и кметовете на кметства.

(2) Общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона, с грижата на добър стопанин.

(3) Наредбата не се прилага при разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

(4) С отделни наредби на Oбщинския съвет се уреждат реда и условията за:

1. рекламната дейност на територията на общината;

2. поставяне на преместваемите съоръжения;

3. управление на гробищните паркове;

4. реда за провеждане на търговска дейност на територията на общината;

5. упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества;

6. /отм. с Решение № 171/25.09.2008 г./

7. установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

Чл. 2. (1) Общинската собственост е публична и частна.

(2) /изм. с Решение № 171/25.09.2008 г./ Промяната на предназначението на обекти общинска собственост от публична в частна става с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

(3) Имоти – частна общинска собственост, които са придобили предназначението на публична общинска собственост вследствие на реализиране на влязъл в сила подробен устройствен план, както и имоти придобити в резултат на принудително отчуждаване, се обявяват за имоти – публична общинска собственост, с решение на Общинския съвет взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(4) /изм. с Решение № 171/25.09.2008 г./ Имоти – публична общинска собственост, които вследствие промяна в начина на ползване, управление или на влязъл в сила и реализиран подробен устройствен план, са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, се обявяват за частна общинска собственост с решение на Общинския съвет прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

(5) Предложение за откриване на процедура по ал. 3 и 4 се прави в писмена форма до Кмета на Общината и съдържа:

1. Вида и местонахождението на имота;

2. Вида и основанието за извършване на предлаганата промяна;

3. Конкретни мотиви за извършване на промяната.

(6) Кметът на общината внася в Общински съвет предложение за извършване на промяната.

Чл. /нов – Решение № 171/25.09.2008 г./

(1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на Кмета на Общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на Общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

(2) В изпълнение на стратегията по ал. 1, Общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. /нова – Решение № 53/08.03.2012 г./ Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6. /нова – Решение № 53/08.03.2012 г./ Обектите по т. 5 от първостепенно значение.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Решение №171/25. 09. 2008 г iconПърва общи положения раздел І
Приета с Решение №67/13. 05. 2008г, изм с Решение №94/25. 06. 2008г., доп с Решение №171/22. 12. 2008г, изм с Решение №176/22. 01....
Решение №171/25. 09. 2008 г iconРешение №171
Женаварова адм д. №187/2008г по описа на Адмс-смолян, за да се произнесе, взе предвид следното
Решение №171/25. 09. 2008 г iconОбщински съвет панагюрище наредба
Решение №386 от 31. 10. 2006 г., изм с Решение №430 от 28. 02. 2007 г., доп с Решение №445 от 29. 03. 2007 г., изм с Решение №486...
Решение №171/25. 09. 2008 г iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение №171/25. 09. 2008 г iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Решение №171/25. 09. 2008 г iconРешение №171 гр. Б., 30. 06. 2011г
Б. районен съд, 4-ти състав в публично заседание на тридесети юни две хиляди и единадесета година, в състав
Решение №171/25. 09. 2008 г iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Решение №171/25. 09. 2008 г iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение №171/25. 09. 2008 г iconРешени е
Решение №16, Протокол №5/31. 01. 2008 г., изменен с Решение №24, Протокол №6/28. 02. 2008 г., допълнен с Решение №291, протокол №17/30....
Решение №171/25. 09. 2008 г iconНа решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 апреля 2008 года по делу n а60-4454/2008
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 5 июня 2008 г. N 17ап-2802/2008-ак
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом