Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20
ИмеПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер154.72 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://kostinbrod.bg/wp-content/uploads/file/os/programa_upravlenie_imoti_os_2011.doc
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

О Б Щ И Н А   К О С Т И Н Б Р О Д

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
за 2011г.

1.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ВИД

ОЧАКВАН ПРИХОД


1.

Наем на обекти - общинска собственост

36 200.00 лв.

2.

Наем на земя - общинска собственост

23 000.00 лв.

3.

Концесия

11 760.00 лв.

4.

Отстъпено право на строеж

5 000.00 лв.

5.

Продажба на земя

350 000.00 лв.

6.

Приватизация

60 000.00 лв.

2.ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 35 ОТ ЗОС – ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС


по
ред

 

ИМОТ

1

Имот № 6, кадастрален район № 143 по плана на новообразуваните имоти в местност „Пояке”, с площ 932 кв.м в землището на с.Градец, Община Костинброд, АЧОС № 357/15.08.2008г.;

2

Имот №9, кадастрален район 207, с.Градец, Община Костинброд, с площ 772.00 кв.м., актуван с АЧОС № 488/16.11.2009г. на кмета на общината, незастроен.;

3

Поземлен имот № 14, кадастрален район 156 с площ от 697.00 кв.м, находящ се в местност „Беледие хан”, с.Градец, Община Костинброд, АЧОС 461/24.08.2009г.;

4

Имот № 7, кадастрален район 206, местност „Градище”, с.Градец, Община Костинброд с площ на имота 813.00 кв.м. АЧОС № 436/30.05.2009г.;

5

Имот № 58, кадастрален район 206, м-ст „Градище”, с.Градец, Община Костинброд с площ 797.00 кв.м, АЧОС № 324/07.04.2008г.;

6

Имот № 63, кадастрален район 206, м-ст „Градище”, с.Градец, Община Костинброд с площ 735 кв.м, АЧОС № 333/23.04.2008г.;

7

Имот № 52, кадастрален район № 207 по плана на новообразуваните имоти в местност „Ливаге”, с площ 894 кв.м в землището на с.Градец, Община Костинброд, АЧОС № 343/25.06.2008 г.;

8

Имот № 69, кадастрален район № 207 по плана на новообразуваните имоти в местност „Ливаге”, с площ 784.00 кв.м в землището на с.Градец, Община Костинброд, АЧОС № 342/25.06.2008 г.;

9

Имот № 55, кадастрален район № 208 по плана на новообразуваните имоти в местност „Грънците”, с площ 764.00 кв.м в землището на с.Градец, Община Костинброд, АЧОС № 452/04.08.2008 г.;

10

Имот № 70, кадастрален район № 208, местност „Грънците”, с.Градец, Община Костинброд с площ 785 кв.м., АЧОС № 302/30.01.2008 г.;

11

Имот № 99, кадастрален район №208, находящ се в м.”Грънците”, с.Градец, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 17499, площ 1156.00 кв.м, АЧОС № 334/ 23.04.2008г.;

12

Имот №10, кадастрален район 153 с площ от 750.00 кв.м, находящ се в с.Градец, Община Костинброд актуван с АЧОС № 533/09.04.2010г. на кмета на общината, незастроен;

13

Имот № 28, кадастрален район 207; местност „Ливаге”, с.Градец, Община Костинброд, с площ 770.00 кв.м., актуван с АЧОС № 489/16.11.2009г. на кмета на Общината; незастроен;

14

Имот №1, кадастрален район 152, с.Градец, Община Костинброд, с площ 1766.00 кв.м., актуван с АЧОС № 591/26.10.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

15

Имот №23, кадастрален район 206, с.Градец, Община Костинброд, с площ 997.00 кв.м., актуван с АЧОС № 602/19.11.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

16

Имот №165, кадастрален район 206, с.Градец, Община Костинброд, с площ 674.00 кв.м., актуван с АЧОС № 603/19.11.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

17

Имот №21, кадастрален район 149, с.Градец, Община Костинброд, с площ 977.00 кв.м., актуван с АЧОС № 304/11.02.2008г. на кмета на общината, незастроен.;

18

Имот №4, кадастрален район 148, с.Градец, Община Костинброд, с площ 836.00 кв.м., актуван с АЧОС № 547/14.05.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

19

Имот № 321, кадастрален район № 126, с.Царичина, Община Костинброд с площ 1216.00 кв.м., АЧОС № 585/02.09.2010г.;

20

Имот № 332, кадастрален район № 126, с.Царичина, Община Костинброд с площ 1502.00 кв.м., АЧОС № 460/24.08.2009 г.;

21

Имот № 41, кадастрален район № 146, с площ 2949.00 кв.м в землището на с.Царичина, Община Костинброд, АЧОС № 447/03.07.2009г.;

22

Имот № 68, кадастрален район 147, местност „Паликарци” в землището на с.Царичина, Община Костинброд, с площ 1300.62 кв.м., актуван с АЧОС № 335/23.04.2008г. на кмета на общината, незастроен.;

23

Имот № 46, кадастрален район №146 с площ 545.00 кв.м в землището на с.Царичина, Община Костинброд, АЧОС № 599/16.08.2007 г.;

24

Имот № 11, кадастрален район № 77 по плана на новообразуваните имоти в местност „Могилата”, с площ 799.63 кв.м в землището на с.Безден, Община Костинброд, АЧОС № 205/16.08.2007 г.

25

Имот № 13, кадастрален район № 77 по плана на новообразуваните имоти в местност „Могилата”, с площ 2239.63 кв.м в землището на с.Безден, Община Костинброд, АЧОС № 206/16.08.2007 г.

26

Имот № 17, кадастрален район № 77 по плана на новообразуваните имоти в местност „Могилата”, с площ 741.23 кв.м в землището на с.Безден, Община Костинброд, АЧОС № 207/16.08.2007 г.

27

Имот № 18, кадастрален район № 77 по плана на новообразуваните имоти в местност „Могилата”, с площ 741.45 кв.м в землището на с.Безден, Община Костинброд, АЧОС № 208/16.08.2007 г.

28

Поземлен имот № 38, кадастрален район 77 с площ от 1147.30 кв.м, находящ се в местност „Могилата”, с.Безден, Община Костинброд, АЧОС 212/16.08.2007г.;

29

Поземлен имот № 39, кадастрален район 77 с площ от 721.08 кв.м, находящ се в местност „Могилата”, с.Безден, Община Костинброд, АЧОС 213/16.08.2007г.

30

Поземлен имот № 46, кадастрален район 77 с площ от 1597.39 кв.м, находящ се в местност „Могилата”, с.Безден, Община Костинброд, АЧОС 215/16.08.2007г.

31

Поземлен имот № 57, кадастрален район 77 с площ от 3153.38 кв.м, находящ се в местност „Могилата”, с.Безден, Община Костинброд, АЧОС 216/16.08.2007г.

32

Поземлен имот № 81, кадастрален район 77 с площ от 331.49 кв.м, находящ се в местност „Могилата”, с.Безден, Община Костинброд, АЧОС 222/16.08.2007г.

33

УПИ VII-общ., кв.25 по плана на с.Голяновци, Община Костинброд, АЧОС №371/22.10.2008г.;

34

Имот № 4246, кв.149, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд с площ на имота 175.00 кв.м. , АЧОС № 941/ 22.02.2005г.;

35

Поземлен имот № 9, кадастрален район 510 с площ от 1105 кв.м, находящ се в местност „Подстанция”, гр.Костинброд, Община Костинброд, АЧОС № 424/10.03.2009г.;

36

Имот № 615002, находящ се в местността „Джурин кръст”, гр.Костинброд, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 38978 с площ 12.708 дка, начин на трайно ползване - нива, категория – шеста, АЧОС № 123/ 20.07.2007г.;

37

Поземлен имот № 36, кадастрален район 510 с площ от 1 211.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 562/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

38

Поземлен имот № 37, кадастрален район 510 с площ от 1 474.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 563/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

39

Поземлен имот № 38, кадастрален район 510 с площ от 1 116.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 564/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

40

Поземлен имот № 39, кадастрален район 510 с площ от 748.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 565/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

41

Поземлен имот № 40, кадастрален район 510 с площ от 486.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 566/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

42

Поземлен имот № 43, кадастрален район 510 с площ от 1 463.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 569/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

43

Поземлен имот № 44, кадастрален район 510 с площ от 1 224.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 570/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

44

Поземлен имот № 45, кадастрален район 510 с площ от 1 221.00 кв.м, находящ се в гр.Костинброд, Община Костинброд актуван с АЧОС № 571/13.07.2010г. на кмета на общината, незастроен.;

45

Имот № 600013, находящ се в землището на гр.Костинброд, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 38978 с площ 0.859 дка, начин на трайно ползване - храсти, незастроен, АЧОС № 600/ 16.11.2010г.;

46

Имот № 600073, находящ се в землището на гр.Костинброд, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 38978 с площ 8.810 дка, начин на трайно ползване - наводнена ливада, категория – шеста, незастроен, АЧОС № 593/ 27.10.2010г.;

47

УПИ II-общ., кв.2 по плана на с.Богьовци, Община Костинброд, с площ 561.00 кв.м., АЧОС №39/13.06.2006г.;

48

УПИ IХ-общ., кв.2 по плана на с.Богьовци, Община Костинброд, с площ 449.00 кв.м., АЧОС №63/02.11.2006г.;

49

Имот № 25, кадастрален район № 433, местност „Брагандия”, с.Драговищица, Община Костинброд с площ 724.00 кв.м., АЧОС № 468/31.08.2009 г., без построената в него сграда.;

50

Имот № 16, кадастрален район № 502, с.Драговищица, Община Костинброд с площ 606.00 кв.м.;

51

Поземлен имот № 34, кадастрален район 81 с площ от 1005 кв.м, находящ се в местност „Кърна Орница”, с.Дреново, Община Костинброд, АЧОС 273/23.11.2007г.;

3. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ – ЧРЕЗ ИЗКУПУВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД ОТ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА


по
ред

 

ИМОТ

1

Изкупуване на част от УПИ XI- 17,520 с площ 120 кв.м. от кв.15 по плана на с.Драговищица, Община Костинброд, АЧОС № 401/29.01.2009г.

2

Изкупуване на част от УПИ IX- 20,522 с площ 96 кв.м. от кв.15 по плана на с.Драговищица, Община Костинброд, АЧОС № 403/29.01.2009г.

3

Изкупуване на част от УПИ X- 22,524 с площ 126 кв.м. от кв.17 по плана на с.Драговищица, Община Костинброд, АЧОС № 405/02.02.2009г.

4

Изкупуване на част от УПИ IX- 32,525 с площ 107 кв.м. от кв.17 по плана на с.Драговищица, Община Костинброд, АЧОС № 406/02.02.2009г.

5

Изкупуване на имот № 4357 с площ от 375.26 кв.м., представляващ част от УПИ XXVI -2249 от кв.154 по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд;

4. ПРОДАЖБА ПО РЕДА НА  чл.15, ал.3, и ал.5 и чл.17 от ЗУТ,  ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАЦИОННИ ПРОМЕНИ.


по
ред

 

ИМОТ

1

Имот № 4332, кв.116, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд с площ на имота 60.00 кв.м., АЧОС 589/06.10.2010г.;

2

Имот № 548, кв.6, по плана на с.Драговищица, Община Костинброд с площ на имота 196.00 кв.м., АЧОС 595/27.10.2010г.;

3

Имот № 4331, кв.116, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд с площ на имота 42.50 кв.м., АЧОС 590/06.10.2010г.;

4

Имот № 285, кв.21, по плана на с.Чибаовци, Община Костинброд с площ на имота 140.00 кв.м., АЧОС 597/16.11.2010г.;

5

Имот № 1083, кв.26, по плана на с.Петърч, Община Костинброд с площ на имота 20.00 кв.м., АЧОС 601/18.11.2010г.;

6

 Имот № 4353, кв.26, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд с площ на имота 155.00 кв.м., АЧОС 596/16.11.2010г.;

7

Имот № 4268, кв.207, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд с площ на имота 50.00 кв.м., АЧОС 514/14.01.2010г.;5.ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА


по
ред

 

ИМОТ

1

УПИ I - 17, кв.47, по плана на в.з.с.Градец, Община Костинброд, площ на имота 850.00 кв.м.;

2

УПИ XVII - 1442, кв.122, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд, площ на имота 832.16 кв.м.;

3

УПИ XII - ГНС, кв.77, по плана на гр.Костинброд, Община Костинброд, площ на имота 516.05 кв.м.; АЧОС 427/30.10.2001г.;

       6. ЗАМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА СЪС СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД


по
ред

 

ИМОТ

-

-

 

7. ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗНО УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


по
ред

 

ИМОТ

1

Имот - общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16.32кв.м., находящо се на втория етаж от административна сграда, центъра на с.Голяновци, Общиона Костинброд за стоматологичен габинет;

2

Недвижим имот – общинска собственост: имот № 392122, находящ се в землището на гр.Костинброд, Община Костинброд с площ 391.00 кв.м., застроен - магерница със ЗП- 82.80- панелна конструкция;

3

Недвижим имот – общинска собственост: част от сграда, 2 бр.помещения, всяко с площ от 13.60 кв.м. находящо се на ул.”Охрид”7, гр.Костинброд, Община Костинброд;

4

Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда със ЗП-141.00 кв.м., находяща се в УПИ I – „Училище”, кв.25 по плана на с.Безден, Община Костинброд;

5

Недвижим имот – общинска собственост: част от сграда – поликлиника, находяща се в УПИ I „Поликлиника и аптечен комплекс“, кв.132, гр.Костинброд, Община Костинброд, АЧОС 979/08.08.2005г.;

6

Имот - общинска собственост, представляващ помещение с площ от 27.00кв.м., находящо се в павилион, попадащ в УПИ II -2689„За търговска дейност“(бивш кооперативен пазар) от кв.108 по плана на гр.Костинброд;

7

Имот - общинска собственост УПИ III -„Магазини“ с площ 1300.00 кв.м. от кв.9 по плана на с.Петърч, Община Костинброд;

8

Недвижим имот – общинска собственост: едноетажна масивна сграда (бивша баня) със ЗП-900кв.м., находяща се в УПИ IV- „За баня“, кв.108, ге.Костинброд, Община Костинброд;

9

Недвижим имот – общинска собственост: помещения с обща площ от 49.70 кв.м., част от сграда „Здравен дом”, с.Петърч, Община Костинброд;

10

Недвижим имот – общинска собственост: 8.75 кв.м. част от тротоарно платно пред УПИ XХIV –“За ветеринарна лечебница”, кв.221, гр.Костинброд за поставяне на преместваем обект;

11

- Недвижим имот – общинска собственост: 8.75 кв.м. част от тротоарно платно пред УПИ XХIV –“За озеленяване”, кв.18, гр.Костинброд за поставяне на преместваем обект;

12

Имот - общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект с площ 8.00 кв.м., находящ се в кв.132 , по плана на гр.Костинброд (пред поликлиника), Община Костинброд;

13

Имот - общинска собственост, представляващ общо 1.00 кв.м. от сграда поликлиника, кв.132, гр.Костинброд, за разполагане на 1бр. кафе – автомат;

14

Имот - общинска собственост, представляващ общо 1.00 кв.м. от административна сграда – Общинска администрация, ул.”Охрид” 1, гр.Костинброд за разполагане на 1 бр. кафе – автомат;

15

Имот - общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект с площ 10.00 кв.м., находящ се в кв.132 , по плана на гр.Костинброд /част от тротоара пред поликлиника, кръстовище – ул.”Ломско шосе” и бул.”Йордан Йовков”/;

16

Имот - общинска собственост, представляващ терен (част от тротоарно платно) с площ 4.00 кв.м., находящ се пред УПИ XXIV – „За озеленяване”, кв.18, гр.Костинброд, Община Костинброд;

17

Имот - общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект с площ 6.00 кв.м., находящ се на тротоарно платно в кв.28 , по плана на с.Петърч, Община Костинброд;
Имот - общинска собственост, представляващ помещение с площ от 19.00кв.м., попадащ в УПИ II -2689„За търговска дейност“(бивш кооперативен пазар) от кв.108 по плана на гр.Костинброд;

8.ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 


по
ред

 

ИМОТ

1.

УПИ VI I – „За социални дейности“, с площ 3850.00 кв.м., кв.11 по плана на с.Чибаовци, Община Костинброд, застроен с едноетажна масивна сграда (бивше училище) със ЗП-310.00кв.м.;9.ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ 


по
ред

 

ИМОТ

1

Учредяване право на строеж върху УПИ I – „ОЖС и търговски комплекс” и УПИ III – „За ОЖС“ от кв.97 и УПИ I – „За ОЖС” от кв.117, по плана на гр.Костинброд за застрояване на гаражни клетки.

2

Учредяване право на строеж върху УПИ XIII– „За църква”, 1231.00кв.м. от кв.96, по плана на гр.Костинброд за застрояване на храм „СВ.ВМЧК МИНА”.

10.ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ВНЕСЕНИ КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ


по
ред

 

ИМОТ

1

Имот № 000205, находящ се в землището на с.Драговищица, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 23296 с площ 7.244 дка, начин на трайно ползване – водоем, акт за публична общинска собственост № 51/12.11.2009г.;

2

Язовир „Безден”, с.Безден, Община Костинброд, представляващ имот с № 000190, както и имоти с № № 000235, 000161, представляващи обслужващи терени към язовира;11.Жилища за продажба от общинския жилищен фонд, както следва:


по
ред

 

ИМОТ

1.

Апартамент № 7, вх.б, ет.2, находящ се на ул.”Панайот Волов” № 34, гр.Костинброд, Община Костинброд, с площ 74.67 кв.м., АЧОС № 707/11.04.2003г.12.Придобиване (отчуждаване) на имоти, собственост на физически или юридически лица от Община Костинброд.


по
ред

 

ИМОТ

1

-13.Дарение на имоти – общинска собственост


по
ред

 

ИМОТ

1

-14.Имоти, предназначени за изграждане на обекти – публична общинска собственост от първостепенно значение


по
ред

 

ИМОТ

1

Имот № 060089, находящ се в местността „Могилата”, с.Петърч, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 56215 с площ 3.588 дка, начин на трайно ползване - нива, категория – трета, АЧОС № 24/21.04.2006г.- за изграждане на приют за безстопанствени кучета.

2

Имот № 616104, находящ се в местността „Лозето”, гр.Костинброд, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 38978 с площ 3.316 дка, начин на трайно ползване - нива, категория – шеста, АЧОС № 534/12.04.2010г.- за изграждане на гробищен парк.

3

Имот № 616189, находящ се в местността „Лозето”, гр.Костинброд, Община Костинброд, ЕКАТТЕ 38978 с площ 14.343 дка, начин на трайно ползване - нива, категория – шеста, АЧОС № 462/25.08.2009г.- за изграждане на гробищен парк.Гр.Костинброд , Община Костинброд 2011г.

Свързани:

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconС имоти общинска собственост
Настоящата програма е в изпълнение на основните цели, принципи и приоритети, посочени в стратегията по чл. 8 ал. 8 на Закона за общинската...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност през 2012...
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20 iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2013 Г
Закона за общинската собственост, чл. 4, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом