Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
ИмеОтчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер75.53 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.riewsm-bg.eu/KONTROLNA DEINOST/MESE4NIOTCHETI/otchet m. dekemvri 2010.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я нОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН

месец Декември 2010 г.


Брой провере

ни обекти


Брой дадени предписа

ния

Брой съставени актове

Брой издадени наказателни постановления


Брой наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС

(от РИОСВ и МОСВ)

Постъпили суми от санкции в лв.

/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди/

Брой

издадени заповеди за спиране на дейности


бр.

лв.


150

63

2 бр.

- Сашо Асенов Гаджалов – управител на „Зеа принт” ЕООД гр. Смолян – чл. 93, ал.4 във връзка с чл. 104 от ЗУО

- „КОН” ЕООД с. Хвойна, общ. Чепеларе представлявано от Васил Костадинов Топалилов – чл. 12, ал.1, във връзка с 112, ал.1, т. 2 и т. 3 от ЗУО

1 бр.

НП №14/10.12.

2010г. срещу Камен Митков

Буров - кмет на с.

Жълтуша, общ. Ардино

1000 лв.

-

2521 лв.

-


150 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец декември. За неизпълнено предписане за почистване на замърсени площи с битови отпадъци на кмета на село Жълтуша, общ. Ардино е съставен акт, а през месеца е издадено и наказателно постановление на стойност 1000 лева. Съставени са и 2 акта, единият на „КОН” ЕООД, с. Хвойна за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, без необходимите разрешителни, а втория на „Зея Принт” ЕООД , гр. Смолян за непредставени документи за начислена и пратена продуктова такса.

Като цяло дейността на инспекцията е съобразена с плануваните задачи в годишния план. През месеца е засилен контрола на емитери на отпадни води и на предприятия, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци. Проверени са и всички градски пречиствателни станции за отпадни води. Установено е че утайките се третирират и депонират на регионалните депа за ТБО, съгласно указанията на РИОСВ – Смолян.

В направление опазване чистотата на атмосферния въздух през месеца е засилен контрола на горивни инсталрации на хотели територията на КК «Пампорово». Курорта е проверен и за наличието на замърсени площи с битови отпадъци, включително около хотели и паркинги. На места е констатирано струпване на строителни отпадъци, като на собстевиниците на хотелите са дадени предписания за почистването им.

През месец декември продължиха проверките /съгласно Заповед РД-927/22.10.2010 г. на МОСВ./ на язовирите Доспат и Въча, предстои изготвяне на доклад за проверките.

Проверени обекти по компоненти и фактори

Комплексни проверка на: „АДП-Смолян” ООД – гр. Смолян - автосервиз, автомивка и бензиностанция – по компоненти и фактори - въздух, отпадъци, води; „ЕМЕ” АД – гр. Смолян – производство и търговия на градивни и електромеханични елементи – по компоненти и фактори - въздух, производствени и опасни отпадъци, води, ОХВ; „Родопея Белев” ЕООД – гр. Смолян – млеко преработващо предприятие – по компоненти и фактори – води, въздух, отпадъци, ОХВ;

Съвместни проверки на: „Трипал-Г” ООД – автомивка (води и отпадъци), „Кронос” ЕООД – автомивка(води и отпадъци), „Дюлгер” ООД – автомивка(води и отпадъци) – гр. Смолян, ЕТ „Улан - Джамал Уланов” - млекопреработващо предприятие(води и въздух) и „КЕ РИ” ООД - млекопреработващо предприятие(води и въздух) - с. Борино, „Милк – Инженеринг” – млекопреработващо предприятие (води и въздух), „Лактена” ООД – млекопреработващо предприятие(води и въздух), „Родопа милк” – млекопреработващо предприятие(води и въздух), 4 броя съвместни проверки с ДНСК на яз. Доспат, „Александър комерс 1” ООД– автомивка и ЕТ „Бисер Димов” – автомивка – гр. Смолян (води и отпадъци), „Бор-95” ООД – производство на дограма и мебели гр. Смолян (въздух, отпадъци, ОХВ), „Интерретър” ООД гр. Смолян – производство на дограма и мебели (въздух, отпадъци, ОХВ);

Въздух: Хотел „Евридика”, хотел „Перелик”, хотел „Орловец”, хотел „Рожен”, Хотел „Панорама” и ПОК „Енерго”, КК „Пампорово”; „Про пласт” ЕООД – автосервиз, ЕТ „Костадин Кисимов” – магазин за продажба на бои и лакове и „Рубелла бюти” АД – производство на козметични продукти – гр. Рудозем, ЕТ „Владимир Карамитев” – млекопреработващо предприятие с. Върбина, общ. Мадан, Асфалтова база – Грохотно с. Грохотно, общ. Девин – 2 бр., „Амер Спорт България” ЕООД гр. Чепеларе, „Медина” ЕООД гр. Мадан;

Води: Проверки на автомивки: ЕТ „Димитър Сариев”, ЕТ „Станой Кадиев, ЕТ „София Чолакова”, ”ВЕС-3” ЕООД, „Башев Комерс” ЕООД, „Искилиев” ООД, „Трипал-Г” ООД, „Евафарм България” ЕООД, ЕТ „Еленка Близнашка”, „Автовистер” ЕООД и ЕТ „Ваклин Чавдарски” - гр. Смолян, ЕТ „Здравко Дюлгеров” и ЕТ „Теро транс”– гр. Златоград, „ВИК Системс” ЕООД гр. София – площадка с. Кочан, общ. Сатовча, ЕТ „Любен Анев – Кадире Алицкова” – с. Кочан, „Рих” ООД, ЕТ „Костадин Кабаджов”, ЕТ „Ридван Фелети-Рики” – гр. Мадан;

Бетонови възли: „Строител” ЕООД – гр. Златоград, „Крис МТ” ООД гр. Мадан, „Бетонстрой” ЕООД – бетонов възел и ТМСИ – гр. Мадан, „Екобулгарстрой” ООД, ЕТ „Марчо Марков” и „ТМСИ” ЕООД – гр. Смолян;

Млекопреработващи предприятия: „Родопчанка” ООД и ЕТ „Алада-Мохамед Банашък” - с. Бял Извор, общ. Ардино, СД „Салик В. А и сие” - с. Жълтуша, „АНМАР” ООД с. Падина, общ. Ардино, ЕТ „Карамфил Касъклиев” гр. Доспат, ЕТ „Владимир Карамитев” с. Върбина, общ. Мадан, „Смилян” ООД с. Смилян;

Други: 4 бр. проверки на обекти на язовир „Въча” и 2 бр. проверки на обекти на яз. „Доспат”, „Мерилини Дани Монд” ООД – цех за преработка на плодове и зеленчуци с. Жижево, общ. Сатовча, ГПСОВ-Мадан, ГПСОВ – Смолян, „Хевеа ким” АД гр. Мадан – производство на каучук;

Земни недра: СД „Фемили Фелибеви” гр. София – находище „Крибул”, общ. Сатовча, площ „Ардино – Шадийца” за търсене и проуване на метални подземни богатсва, площ „Елена” общ. Неделино и общ. Ардино – проучване на скално-облицовъчни материали;

    ЗТ и Биоразнообразие: Извършени 2 бр. проверки за нанесени щети от кафява мечка над селскостопанско имущество в местност „Караул дере” – землище на с. Брезе, общ. Девин; Контрол по отстрел на разрешително за мечка на ДЛС ”Кормисош”, Проверка и съгласуване сеч на орех в с. Старцево, общ. Златоград; Резерват „Момчиловски дол” – землище на селата Момчиловци, Левочево и Соколовци – общ. Смолян;

Отпадъци: Проверки по населени места и пътни участъци за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Могилица, общ. Смолян, с. Брезен, с. Гърбище, с. Жълтуша и пътя след гр. Ардино посока ПЗ „Дяволси мост” – общ. Ардино, пансион към НУФИ ”Широка лъка”, с. Широка лъка, общ. Смолян – 2 проверки, ДГС – Ардино - за замърсени площи с отпадъци, Път ІІІ-865 и 8652 от РПМ на Община Ардино, път с. Средногорци – гр. Рудозем, с. Ваклиново, общ. Сатовча;

Проверки на ПСОВ: ПСОВ-Пампорово, КК „Пампорово”, ГПСОВ-Рудозем, гр. Рудозем и ГПСОВ-Златоград, гр. Златоград;

Проверки на хотели в КК „Пампорово”: Хотел „Евридика”, хотел „Перелик” – 2 бр., хотел „Орловец” – 2 бр., хотел „Рожен”, - 2 бр. Хотел „Панорама” и ПОК „Енерго”, КК „Пампорово”, Паркинги на територията на КК „Пампорово” – 2 бр., Местност „Ардашлъ” – бивши бунгала на „Домостроител” ООД – КК „Пампорово” – 2 бр., Път преди ПСОВ-Пампорово (скат и отбивка);

Проверка на площадки, на които се генерират производствени и опасни отпадъциПроверки на дървопреработващи предприятия: СД „Нефертити-Варджиеви и сие” - 2 проверки, „Би енд ел” ООД, ЕТ „Стефан Дуев” – 2 бр., ЕТ „Красимир Владимиров-Алекс”, ЕТ „Ясен Маджаров, ГПК „Сакарка” с. Левочево – площадка пром. зона Бостина, „Демирев – инженеринг” ЕООД, ЕТ „Енчо Чекичев – Десир 100”– 2 бр., ЕТ „Пинус-Станка Уюрова”, „Бари Транс” ЕООД и „Г-Перфект” ООД – 2 бр. – гр. Смолян, ЕТ „Исен Саралиев”, с. Средногорци, общ. Мадан, ЕТ „Мишел – Валентин Каменов” с. Могилица, общ. Смолян, „Стефанов-64” ЕООД – местност „Юговски ханчета” – 2 бр., общ. Лъки; Проверки на бензиностанции и автомивки: „ОМВ България” ООД – площадка гр. Смолян, ЕТ „Анри-64” – бензиностанция и складове за съхранение на свежи масла - гр. Смолян – 2 бр., „Трипал – Г” ООД - автомивка, „Райчев” ЕООД– автосервиз, „Кронос”ЕООД – автомивка ; Проверки на шивашки предприятия: „Беневски” ООД, „Контекс” ООД – 2 бр. , „Маджир трейдинг” ООД, „Ина – Стил” ЕООД, „Родопи текс” ЕООД, „Ефри” ЕООД площадка Смолян, ЕТ „Ема-93 Ема Фурландска” – гр. Смолян; Проверки на автосервизи: ЕТ „Бялков-90” – смяна на масла и гуми, „Искилиев” ООД – автосервиз и бензиностанция, „Ник стил” ООД – смяна на масла и гуми, „Ауто Каневски” ЕООД – автосервиз с. Момчиловци, общ. Смолян – 2 бр., ЕТ „Бони-Боян Кавалов” – автосервиз с. Смилян, общ. Смолян; Проверка на здравни заведения: „Областен диспансер за ПФЗС” гр.Смолян, „Областен диспансер за ПЗС” ЕООД гр.Смолян;

Проверки на депа: Депо за строителни отпадъци на общ. Девин, Общинско депо в ликвидация на община Баните – местност „Оран преслуп” землище на с. Оряховец, общ. Баните;

Проверка на задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Бизнес-97” ЕООД – търговски обект, ЕТ „Асен Младенов - 2002”, „Нипекс-Н” ЕООД – производство на хляб и сладкарски изделия – гр. Смолян, ЕТ „ВГИК – Василка Микова” гр. Златоград – продажба на бяла и черна техника втора употреба, „Филип Чукаров” ЕООД гр. Мадан – производство на хляб – 2 бр., „Солс”ООД гр.Доспат – производство на оптика (лещи), „Дъга – 2009” ЕООД – пералня, „Ради и Ко Къмпани” ООД – производство на хляб, „Чаталбашеви” ООД – хим.чистене и пералня, „Кокоимпекс” ООД – птицеферма, ЕТ „Денин-69-Анатоли Кокудев” – търговия с автомобили и ЕЕО- гр. Чепеларе, „Кискинов” ЕООД гр. Смолян – производство на закуски;

Проверки на площадки за ОЦЧМ: „Рудомет груп” ЕООД гр. Рудозем, ЕТ „Васи-Васил Крушков” – площадка гр. Неделино;

Други: „Сергострой” ЕООД – площадка гр. Девин – 2 бр., Проверка по жалба в местност „Юговси ханчета”, общ. Лъки, „EVN България” АД – ЦТСО – Смолян, ЕСО ЕАД – МЕР - Пловдив, подстанция гр. Смолян, „Строител” ЕООД – бетонов възел гр. Златоград, „Виастрой инженеринг” ООД – строителна фирма с гараж, „Чечосан” ЕООД – хипермаркет, „Щеревстрой” ООД – строителна фирма; „Рони Транс Къмпани” ЕООД – транспортираща фирма – 2 бр.;

ОХВ: „Принта ком” ООД – печатница, ЕТ „Свежест-Митко Узунов” – химическо чистене – гр. Смолян;


Директор на РИОСВ-Смолян:

/инж. Елен Минчев/

/

 4700 гр. Смолян, ул.”Дичо Петров” 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, http://riewsm-bg.eu

Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121


Свързани:

Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв пазарджик
По-важни резултати от контролната дейност през месец декември 2010 г. 10 акта за административни нарушения съставиха експертите на...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-пазарджик за месец декември 2011 г
В рамките на контролната дейност на риосв-пазарджик през декември 2011г са проверени 84 обекта, като са извършени 96 проверки по...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за м декември 2011 г на риосв-смолян
През м декември бяха извършени 22 бр проверки на обекти на територията на риосв-смолян по изпълнение на плана за контролната дейност...
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец септември 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Януари 2011г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Април 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Май 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за месец Март 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян за периода 01. 07. 2010 г. 30. 07. 2010 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Отчет за контролната дейност на риосв-смолян месец Декември 2010 г iconОтчет за контролната дейност на риосв-смолян период месец Февруари 2011 г
Сумата, постъпила в риосв от санкции през отчетния период, включително от текущи санкции наложени в предходни периоди
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом