Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com
ИмеОбщи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com
страница1/3
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер304.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bgtitle.com/uploads/d1o2c3u4m5e6n7t8s/obshti_uslovia.doc
  1   2   3
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА BGTITLE.COM


Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от "Ню Софт Ком" ЕООД безплатни информационни услуги и ресурси посредством информационния уебсайт BGTITLE.COM („Общите условия”) и урежда отношенията между Ню Софт Ком и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.BGTITLE.COM информационни услуги и ресурси.


І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. "Ню Софт Ком" ЕООД (наричано по-долу Ню Софт Ком) с ЕИК 201408195, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Константин Величков 57, и адрес за кореспонденция: гр. София, Зона Б18 Бл 12, тел. 0898899666, e-mail: office@bgtitle.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него портал: http://www.bgtitle.com , както и всичките му под страници, директории, съб-домейни, мобилни и други уеб приложения асоциирани към сайтът.

1.3. BGTITLE.COM/Уебсайтът BGTITLE.COM (http://www.bgtitle.com) е информационен портален уебсайт (портал), посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.4. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва информационни услуги и ресурси предоставени през уебсайта BGTITLE.COM, всичките му под страници, директории, съб-домейни, мобилни и други уеб приложения асоциирани към уебсайтът.

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в BGTITLE.COM, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от BGTITLE.COM, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.10. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в BGTITLE.COM.

1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на BGTITLE.COM с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта BGTITLE.COM за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.13. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.14. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.15. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.


ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Ню Софт Ком чрез Уебсайта BGTITLE.COM предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта BGTITLE.COM се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до:

достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта BGTITLE.COM – новини, обяви за работа, забавни публикации, , календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от Ню Софт Ком съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта BGTITLE.COM;

възможност за абониране за информационен бюлетин на Ню Софт Ком, който да бъде получаван на посочен от ПОТРБИТЕЛЯ адрес на електронна пощенска кутия;

възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини, публикации в блогове, предлагани за закупуване продукти, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта BGTITLE.COM от Ню Софт Ком или от ПОТРЕБИТЕЛИ;

други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта BGTITLE.COM.

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта BGTITLE.COM е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до:

услугата “Лична страница”, състояща се в предоставяне на ограничено по размер свободно дисково пространство на сървър на Ню Софт Ком, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да създаде свой Блог . ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да въвежда или да премахва Потребителско съдържание от страниците на своя блог и да определя кои от тях да бъдат достъпни за трети лица и да бъдат публикувани в BGTITLE.COM;

услугата “Форум”, предоставяща възможност за задаване на теми за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго Потребителско съдържание във връзка с тях;

възможност за абониране за получаване на Държавен вестник чрез Електронната пощенска кутия;

възможност за публикуване на обяви за търсене и предлагане на Уебсайта BGTITLE.COM;

други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта BGTITLE.COM.

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и Ню Софт Ком във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта BGTITLE.COM се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на услуги, достъпни през Уебсайта BGTITLE.COM.


ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта BGTITLE.COM („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта BGTITLE.COM („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес http://bgtitle.com/page/34 по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта BGTITLE.COM. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта BGTITLE.COM, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта BGTITLE.COM, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта BGTITLE.COM, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://bgtitle.com/register . При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на BGTITLE.COM и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от BGTITLE.COM услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.2, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на BGTITLE.COM данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият родител или настойник, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Ню Софт Ком има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Ню Софт Ком има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.


ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. Ню Софт Ком не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

4.4. Тайният въпрос и тайният отговор представляват комбинации от букви, цифри и знаци, които се посочват от ПОТРЕБИТЕЛЯ в хода на регистрацията му и служат за идентифицирането му в случай на забравена парола. При съвпадане на посочения в този случай отговор с предварително въведения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност за достъп до профила си и посочване на нова парола.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно Ню Софт Ком в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта BGTITLE.COM, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на Ню Софт Ком. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на Ню Софт Ком, да управлява разположено от него на сървър на Ню Софт Ком Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в BGTITLE.COM и др.

4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта BGTITLE.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши отделна регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга.

4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Ню Софт Ком може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.


V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.


VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Ню Софт Ком. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
  1   2   3

Свързани:

Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за реклама през уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за партньорство с уебсайта bgtitle. Com
При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com icon1 Настоящите общи условия („оу ) уреждат правилата и условията за ползване на посочените в т. 2 по-долу услуги, предоставяни от сохо софийска холистична
Настоящите общи условия („ОУ”) уреждат правилата и условията за ползване на посочените в т. 2 по-долу услуги, предоставяни от сохо...
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия/Условия за ползване
Уважаеми клиенти, сключвайки застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите онлайн през нашия сайт, Вие се съгласявате и приемате...
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия на утб „УниКредит Джуниър ад
Общи условия за откриване и облсужване на разплащателни сметки за предоставянена платежни услуги по тях
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия за куриерски услуги, предоставяни от "ованесови" оод – град русе, регистрация №0111/ 26. 05. 2008Г. За извършване на неуниверсални пощенски услуги раздел I предмет и общи положения
Ованесови” оод е пощенски оператор извършващ куриерски услуги съгласно Закона за пощенските услуги чл. 3, т. 4 и чл. 7
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconДостъп до обществена телефонна мрежа и обществено достъпни телефонни услуги, предоставяни във фиксирано местоположение
Ред, условия и процедура по определяне, анализ и оценка на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги относно наличието...
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия приложими към договорите с клиенти на
Чл (1) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и Финансова къща “евър” ад, наречено по нататък “инвестиционен...
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
Застраховател застрахова от свое име и за сметка на държавата срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за износ/изпращания...
Общи условия за ползване на услуги, достъпни през уебсайта bgtitle. Com iconОбщи условия
Астраховател застрахова срещу плащане на застрахователна премия плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом