Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3
ИмеАко в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3
страница1/26
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер2.93 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.unionbank.bg/uploads/MORTGAGE_DOCS/h2.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Образец 2001а

по чл. 50 от ЗДДФЛ за

2009 година


Образецът се подава само от местни физически лица, придобили доходи от източници в България и от чужбина!
Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална дирекция на НАП


Коригираща декларация >> 


(отбележете, ако декларацията е за промени на данни и обстоятелства по подадена годишна данъчна декларация)


Фамилно име и подпис на длъжностното лице,

приело декларацията

Входящ № и датаЧаст І – Данни за данъчно задълженото лице


1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП
2. Код по т. 1
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3


3. Име

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4. Постоянен адрес

4.1. Област4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.5. Адрес за кореспонденция

Адресът съвпада с

постоянния >> 

Отбележете, ако адресът за кореспонденция съвпада с постоянния Ви адрес и не попълвайте данните в т. 5.

5.1. Област


5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.4. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.


6. За контакт:

6.1. Телефон6.2. Факс

6.3. E-mail7. Местно лице >> 


8. Едноличен търговец >> 


9. Самоосигуряващо се лице >> 

10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване >> 11. Доходи от чужбина >> 


12. Прилагане на метод за избягване на двойното данъчно облагане >> 


Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител

Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител на малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице!


1. ЕГН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП
2. Код по т. 1
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 3


3. Име

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

4. Постоянен адрес

4.1. Област4.2. Община

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.5. Адрес за кореспонденция

Адресът съвпада с

постоянния >> 

Отбележете, ако адресът за кореспонденция съвпада с постоянния Ви адрес и не попълвайте данните в т. 5.

5.1. Област

5.2. Община

5.3. Населено място (гр./с.)

5.4. пощенски код

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.


6. За контакт:

6.1. Телефон6.2. Факс

6.3. E-mail

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.


Част ІІІ – Образци и документи
Наименование на образеца/документа

Поставете знак „Х” срещу наименованието на съответния образец или документ, посочен на ред от 1 до 13, ако го прилагате към декларацията

1

Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2009 г.2

Годишен отчет за дейността2.1

Вх. № и дата на годишния отчет за дейността

Вх.№ / 20…… г.

Други документи, приложени към декларацията:

колона „Брой” попълнете съответната цифра, ако прилагате документа или образеца към декларацията


Брой

3

Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ (за доходи от трудови правоотношения)
4

Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (за доходи от извънтрудови правоотношения и от друга стопанска дейност)
5

Копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК
6

Копия на документи, удостоверяващи направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
7

Копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен
8

Копия на документи, доказващи основанието за прилагане на данъчното облекчение за млади семейства по чл. 22а от ЗДДФЛ
9

Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход за минали години
10

Удостоверения за размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава
11

Документ, издаден от компетентната община за размера на дължимия патентен данък или копия на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък (когато през 2009 г. сте преминали от облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ към облагане по общия ред на ЗДДФЛ – виж т. 5 от забележките по-долу)
12

Приложени списъци с допълнителни редове към приложенията от декларацията
13

Други документи
Забележки:

1. Справката за окончателния размер на осигурителния доход се прилага само, ако деклараторът е самоосигуряващо се лице или се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване и през 2009 г. е придобил доходи, подлежащи на деклариране и облагане, съгласно данните от годишната данъчна декларация.

2. Когато с годишната данъчна декларация за 2009 г. се декларират доходи, получени през течение на годината за извършена дейност през минали години се подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година.

3. Лицата, които ползват данъчни облекчения, прилагат: копие на валидно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК – за данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност; копия на документи, удостоверяващи направените вноски – за данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране; копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в чл. 22 от ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен – за данъчното облекчение за дарения; копия от свидетелството за сключен граждански брак, справка за имотното състояние на кредитоискателите, договор за ипотечен кредит, погасителен план, заверен от банката кредитозаемател, и документи, удостоверяващи направените вноски – за данъчното облекчение по чл. 22а.

4. При прекратяване на дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях.

5. Когато през 2009 г. е отпаднало основанието за облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и се преминава към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, към годишната данъчна декларация се прилага документ, издаден от компетентната община за размера на дължимия патентен данък или копия на документи, удостоверяващи размера на внесения патентен данък, когато до датата на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ за 2009 г. е внесен патентен данък в по-висок размер от дължимия.

7. Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността. „Годишен отчет за дейността” е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката.

8. За доходите от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия”, може да не се представя удостоверение за размера на внесения данък.

9. Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория десетичен знак!
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconКонкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка"
Намерете броя на двуцифрените числа, цифрите на които са записани във възходящ ред ( цифрата на десетиците е по-голяма от цифрата...

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconЕик/егн/лнч/служебен номер от регистъра на нап
Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от зддфл и се подава заедно с образец 2001

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconЕик/егн/лнч/служебен номер от регистъра на нап
Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от зддфл и се подава заедно с образец 2001

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconДо комисия по регистъра управителния съвет на каб
Желая да бъда вписан в том трети, раздел трети на регистъра на проектантите за проектиране на обект

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconЕгн/лнч/сл. № от регистъра на нап

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconКод на клиента на платеца на превозната цена при предплатени превозни разноски
Ако не е договорено друго между изпращача и превозвача, товарителницата се отпечатва и попълва на един или повече езици, от които...

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconКалина написала на компютър числата от 10 до 33, но вместо цифрата 2 отпечатвала. Колко са се появили на екрана?

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconВъпросникът съдържа 21 твърдения. Оградете с кръгче цифрата, която показва степента на Вашето съгласие или несъгласие с изказаното твърдение. Отговаряйте бързо
Въпросникът съдържа 21 твърдения. Оградете с кръгче цифрата, която показва степента на Вашето съгласие или несъгласие с изказаното...

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconДо изпълнителния директор на агенцията по геодезия, картография и кадастър
Търговския регистър – том стр парт. № да бъде вписан в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра

Ако в т. 1 е вписан егн в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан лнч – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на нап – в т. 2 се попълва цифрата 3 iconКраен контрол и – изпит То – текуща оценка
Общо 300 ч. (20 ч седмично) + 1 ч от избираемите дисциплини (в цифрата не са включени часовете от практиката по животновъдство)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом