Бизнесплан за разнообразяване на дейността
ИмеБизнесплан за разнообразяване на дейността
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.54 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1276564688.doc
  1   2   3   4   5Б И З Н Е С П Л А Н

ЗА РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА


……………………………............................................................................……………………..………………………………………………

(име на проекта)


……………………………..............................................................................……………….…………………………………………………………

(име на кандидата)


Сума на инвестицията .......................................................лв.


Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: …………......…....................…..


Преди попълване на Таблиците в бизнес плана, прочетете приложените инструкции!


Забележки:

1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана.

2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства.


Бизнес-планът е изготвен със съдействието на НССЗ гр. ..........

Име, подпис на служителя от НССЗ, изготвил бизнес плана ..........................................................................................................................

Печат на НССЗ

I. Въведение.

1. Кратко описание на проекта.

2. Очакван резултат след завършване на проекта.

2.1. Устойчива заетост за периода на бизнес плана.


II.Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс

2. Правен статут.

3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.

4. Предпроектно проучване.

4.1. Конкуренция.

 Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция (предлагащи такива услуги). Източници, на които се базира информацията на кандидата;

 Основни местни конкуренти;

 Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/ услуги;

 Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;

 Начини за повишаване на конкурентноспособността.

4.2. Пазарна среда.

 Пазар и размер на пазарния дял, който заема кандидата. Източници, на които се базира тази информация.

 Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазара в бъдеще и под влияние на кои фактори:

- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво

- Промени в потребителското търсене

- Чуждестранна конкуренция

4.3. Друго проучване необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т.н.).

5. Разработки (когато се предвиждат такива).

5.1. Маркетингова стратегия.

5.2. Системи за управление.

5.3. Рекламни и информационни материали.


III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.

1. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1 Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта

(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

Вид

Модел, порода, тип, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


ОбщоПосочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията


Таблица 1а Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта

(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

Вид

Модел, порода, тип, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


ОбщоПосочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията

2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.

Таблица A Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

(лева)

Дейност/ Активи

Дата на реализация/ Придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо


3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията

Таблица Б Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията

(лева)

Дейности/Активи

Начална дата/Дата на придобиване

Крайна дата/Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо


4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица В

(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В


5. Доставчици

Таблица Г Настоящи доставчици

(лева)

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Неплатени задължения

Падеж

А

Б

В

Г

ДОбщо

Таблица Д Бъдещи доставчици

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Условия на плащане

A

Б

В

Г


  1   2   3   4   5

Свързани:

Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconБизнесплан за разнообразяване на дейността
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от нк за представени от мен неверни данни
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconКандидатстване с проекти на територията на миг харманли и приемане на заявления за подпомагане по мярка 311 "разнообразяване към неземеделски дейности" от
Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 311
Бизнес-план” и “Заявление за подпомагане” от Наредбата по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от приоритетна ос...
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconДоклад за дейността на тпд „Орлови скали през 2010г
Можем да кажем, че името на тпд „Орлови скали” се утвърждава все повече в града и става фактор за разнообразяване живота на млади...
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconНаредба №15 от 18 май 2001 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности
Безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни...
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Покана за трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности
За трети прием на заявления за подпомагане по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от Стратегията за местно развитие...
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconСписък на членове на нсм
Първа тематична група „подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика”
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconРазнообразяване към неземеделски дейности
Насърчаване на създаването на възможности за заетост и на повишаване на доходите на населението от територията на миг средец
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconОтче т
За изпълнението на „националната програмата на нлрс-слрб за поддържане и видово разнообразяване на ихтиофауната във водните обекти...
Бизнесплан за разнообразяване на дейността iconПрограма за развитие на селските райони Стратегия за местно развитие на
Приоритетна ос 3 „Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом