Указани я
ИмеУказани я
страница2/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер284.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://register.ksb.bg/normativni_dokumenti/Ukazania_parvona4alno_vpisvane-BG.doc
1   2

Указания за оформяне на заявлението и приложенията, които се подават за регистрация на строителя в Централния професионален регистър на строителяС цел постигане на единен стандарт за оформяне на Вашето заявление и приложенията към него, за ускоряване на процедурата по проверката му в областните и централизирано звено „Регистър” респективно Комисията – следвайте стриктно по долу изброените правила и изисквания.

Заявлението, заедно с приложенията към него, трябва да бъдат оформени по следния начин:


 1. Заявлението и приложенията към него, да са продупчени с перфоратор и трайно да се закачат на механизма на самата папка. Папката е с дебели корици – тип „класьор”; да не се поставят прозрачни пликове, тип „джоб”;

 2. Върху лицето на папката се поставят етикети, на които са посочени „Име на заявител” и „Адрес на заявителя”, както и „телефони за връзка”;

 3. Върху лицето на папката, в горния десен ъгъл, един под друг, се поставят два етикета с размери 3 см на 8 см, а именно:
8 см.


3 см.


8 см.


3 см.


 1. Първият етикет е със следното съдържание: Дата на завършена проверка в Областно представителство………….(посочва се кое), звено „Регистър”, дата…………, подпис на служителя от звено „Регистър”……..…….


Дата на завършена проверка в Областно

представителство на КСБ……………………………,

звено „Регистър”

…………………../……………………………………..

(дата) (подпис на служителя от звено „Регистър”


Датата и подписът се поставят при представяне на документацията в съответното Областно представителство на КСБ.


 1. Вторият етикет е със следното съдържание:

Камара на строителите в България

Комисия за воденето, поддържането и ползването централния професионален регистър на строителя

вх. №................/........................................................


Входящият номер се поставя в при представянето на документацията в Централно звено „Регистър”.


 1. В папката се поставят следните документи:
  1. Съдържание:

   1. Заявление

   2. Приложения:

    1. Приложение 1

    2. Приложение 2

    3. Приложение 3

    4. Приложение 4

    5. Приложение 5

    6. Приложение 6

    7. Приложение 7

    8. Приложение 8

    9. Приложение 9.
 1. Попълненото заявление се разпечатва на принтер от строителя и се подписва на всяка страница на заявлението, поставя се дата, подпечатва се от строителя;
 1. Приложение 1 съдържа:
 • Строителят представя разпечатана справка от Търговския регистър (http://www.brra.bg/) или издадено удостоверение от Търговския регистър, заверени с печат на строителя;

 • Декларация по образец, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация оригинал.
 1. Приложение 2 съдържа:

 • Документи (лицензи, сертификати, разрешителни и др.), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност - заверени копия от оригинала (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);

 • В случаите по чл. 15, ал. 4 от Закона за камарата на строителите строителят представя копие на удостоверение за вписване в Публичния регистър към Министерство на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация или прилага удостоверение от НИПК за опазване на паметниците на културата - заверено копие от оригинала (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат).
 1. Приложение 3 съдържа:

 • Копия на годишните финансови отчети с Вх.№ от НСИ или копие на обратното писмо, изпратено от НСИ, ако отчетът е подаван по електронен път за последните три години, с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 от Закона за Камарата на строителите заверени копия (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат на всяка страница) или нулеви декларации от НАП – заверени копия (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат на всяка страница);
 1. Приложение 4 съдържа:

 • Удостоверение, издадено от компетентните органи, за данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски заверено копие (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);

 • Застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за Камарата на строителите – заверени копия (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);

 • Декларация от строителя по образец, за липсата или за наличието на наказания от контролните органи за нарушения по Закона за устройство на територията - оригинал;
 1. Приложение 5 съдържа:

 • Дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на технически правоспособния персонал – заверени копия (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);
 1. Приложение 6 съдържа:

 • Обобщена и поименна справка от НАП за актуално състояние на всички трудови договори към датата на подаване на заявлението   заверено копие (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);
 1. Приложение 7 съдържа:

 • Платежен документ за внесена цена за вписване в регистъра заверен екземпляр от обслужващата банка;
 1. Приложение 8 съдържа:

– Сертифициране по стандарта ISO или въведена система за производствен контрол /ако е приложимо/ – заверено копие (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);


 1. Приложение 9 съдържа документите по Раздел IV – Производствен опит;
 1. Подредбата на приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в папката следва номерацията на съдържанието, както е посочено по-горе.
 1. Приложенията са отделени едно от друго с разграничител – цветен лист или друг вариант, на който е отбелязан номера на Приложението;


18. На корицата на папката се залепва Съдържанието, както е посочено в самата папка:

Заявление

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9.


 1. Извадете наличния, фабричен, празен етикет на вашата папка и го заменете с името на заявителя, адреса и телефон на заявителя.

# # #

Приложени документи:


1. Строителят представя разпечатана справка от Търговския регистър (http://www.brra.bg/) или издадено удостоверение от Търговския регистър, заверени с печат на строителя;

2. Декларация по образец, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация – оригинал;

3. Документи (лицензи, сертификати и др.), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност - заверен препис от оригинала;

4. В случаите по чл. 15, ал. 4 от Закона за камарата на строителите - Удостоверение от регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство – заверен препис от оригинала.

5. Годишен финансов отчет на строителя за последните три години, с изключение на случаите по чл. 16, ал. 4 от Закона за камарата на строителите или нулеви декларации от НАП – заверен препис от оригинала;

6. Удостоверение, издадено от компетентните органи, за данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски, издадено не по-рано от два месеца от датата на подаване на заявлението – заверен препис от оригинала;

7. Копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност по чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за камарата на строителите - заверен препис от оригинала;

8. Декларация от строителя по образец, за липсата или за наличието на наказания от контролните органи за нарушения по Закона за устройство на територията - оригинал;

9. Дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на технически правоспособния персонал - заверен препис от оригинала;

10. Декларации по образец от лицата, които осъществяват техническо ръководство на строежите;

11. Обобщена и поименна справка от НАП за актуално състояние на всички трудови договори към датата на подаване на заявлението   заверено копие (Поставен печат „Вярно с оригинала”, подпис и печат);

12. Платежен документ за внесена цена за вписване в регистъра - заверен екземпляр от обслужващата банка.

13. Сертифициране по стандарта ISO или въведена система за производствен контрол /ако е приложимо/ - заверен препис от оригинала.

14. Документи по Раздел IV – Производствен опит.
1   2

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом