Указани я
ИмеУказани я
страница1/2
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер284.33 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://register.ksb.bg/normativni_dokumenti/Ukazania_parvona4alno_vpisvane-BG.doc
  1   2
У К А З А Н И Я
 
ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВПИСВАНЕ
 
В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВПИСВАНЕ

УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО И ПРИЛОЖЕНИЯТА

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ВПИСВАНЕ

в Централния професионален регистър на строителя


Първоначално се прави регистрация с име и парола на интернет страница: register.ksb.bg. Потребителското име, с което се регистрирате, е произволно, трябва да бъде написано на латиница, без шпации, запетаи и да съдържа минимум 6 символа. Паролата съдържа минимум 6 символа – цифри и/или букви на латиница.

Важно: Потребителското име и паролата трябва да се запаметят от попълващия заявлението. Влизането и излизането от електронния формат на заявлението може да става неограничен брой пъти.


Желаният избор или верният отговор в заявлението се отбелязват в прозорчето с „ДА” или се маркира в посоченото с „х” поле.


След попълване отделните справки се записват с бутона „запиши” и се принтират с указаните бутони „печат!!”. Всички страници от заявлението, след разпечатване, се подписват от лицето, представляващо строителя или упълномощено от него лице.


Заявлението се подава в областните специализирани звена „Регистър” на Камарата на строителите в България по седалище на Строителя. Строителят, при необходимост, може да получи информация и техническа помощ за попълване на електронния формат на заявлението от служителите на Камарата в областните специализирани звена „Регистър”.


Предоставените от Строителя данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Камарата на строителите в България.


А. Заявяване на групите и категориите строежи, и видовете СМР.


Строителят, в съответствие с притежавания персонал, техническа съоръженост и опит, може да посочи в заявлението една или повече от групите строежи, за които желае да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и един или повече от видовете СМР съгласно КИД – позиция „Строителство”.


При заявени повече от една група строежи, строителят трябва да представи документи, поотделно за всяка група строежи, изясняващи обстоятелствата по чл. 10, ал. 4, т. 5, 9 и 10 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.


Когато строителят е заявил повече от една група строежи, степенува по негова преценка приоритета на отделните групи, като тази с най-голям приоритет /значение/ започва от 1.


Строителят може да заяви за вписване в регистъра изпълнение на строежи от първа до пета категория или втора до пета категория, когато освен изискванията на чл. 15, ал. 1 от Закона за камарата на строителите отговаря и на изискванията на чл. 15, ал. 2 или 3 от същия закон, както следва:

 • За изпълнение на строежи от първа категория:

1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 50 души за предходната година;

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 3 000 000 лв.;

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 500 000 лв.

 • За изпълнение на строежи от втора категория:

1. средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 30 души за предходната година;

2. нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 1 500 000 лв.;

3. балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 200 000 лв.


За изпълнение на строежи в областта на реставрацията и консервацията на обекти - паметници на културата, строителят трябва да има в състава на персонала си квалифициран специалист – архитект и становище, издадено от Националния институт за паметниците на културата.


Б. Попълване на справки.


Раздел І. Идентификация на строителя и общо представяне.

Т. 1 ¸ 6 - Попълва се информацията за Строителя по дадения образец.


Т. 7 – Строителят представя по желание фирмен профил, ограничен до 10 реда или 600 знака. В профила могат да се посочват: предмета на дейност, история на фирмата, характерни обекти, фирмено мото, връзка към интернет страници на строителя и др. Това поле не следва да съдържа силни рекламни послания.


Т. 8 – Строителят отбелязва съответната версия на системата за управление на качеството по стандарта ISO или въведената система за производствен контрол. Данните по тази точка не са задължителни и имат само информационен характер.


Т. 9 – Строителят отбелязва принадлежността си към професионални организации в сектор строителство. Данните по тази точка не са задължителни и имат само информационен характер.

Т. 10 – Строителят, по приложения образец, попълва информацията от застрахователната полица.

Минимални застрахователни суми за строителя по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн., ДВ, бр. 17 от 2 Март 2004 г./:

1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 600 000 лв.;

2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.;

3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв.;

4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв.;

5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 70 000 лв.


Необходимо е съответствие между заявената категория строежи и размера на сключената застраховка към датата на подаване на заявлението.


Раздел ІІ. Кадрово осигуряване с технически правоспособен персонал и работници.


Т. 1 - В таблицата, по категории персонал, се посочват наетите лица, които Строителят осигурява само по код „Строителство” от КИД.


Т. 2 – Строителят, в зависимост от заявените групи строежи, посочва съгласно Закона за камарата на строителите:

 • технически правоспособния персонал, нает на трудови договори, необходим за осъществяване на техническо ръководство на строежите;

 • лицата за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност;

 • лицата за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд.


Строителят, за да докаже, че притежава необходимия персонал по т. 2 за изпълнението на заявените групи и категории строежи, трябва да разполага с поне едно лице за всяка от изброените 3 длъжности.


В случаите по чл. 15, ал. 4 от Закона за камарата на строителите строителят следва да разполага с лице, наето на трудов договор, което е вписано в публичния регистър по чл. 165, ал.1 от Закона за културното наследство към Министерство на културата, съгласно Наредба Н-3 от 06.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (обн., ДВ. бр. 32 от 19.04.2011 г.). Лицето следва да е вписано с област на дейност по консервация и реставрация по чл. 4, ал. 2, т. 1 от Наредбата.


Строителят, за да отговори на изискванията на чл. 15, ал. 4 от Закона за камарата на строителите представя удостоверение от регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство.


В случай на проведено обучение за повишаване на квалификацията през последните 3 години се посочва придобитата степен на професионална квалификация или документ за успешно завършен курс и обучаващата организация.


Т. 3 - Лица за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи – Строителят, в случай че е определил и назначил такова лице, попълва информацията по приложената таблица.


Т. 4 - Посочват се кода от НКПД и наименованието на длъжността по НКПД. В случай на проведено обучение за повишаване на квалификацията през последните 3 години се посочва придобитата степен на професионална квалификация или документ за успешно завършен курс и обучаващата организация.


Т. 5 – Посочват се данните от документите, по дадения образец, разрешаващи на Строителя като юридическо лице изграждането и/или използване на съоръжения с повишена опасност.


Т. 6 – Посочват се данните от документите, по дадения образец, издадени персонално на наетите от Строителя работници, разрешаващи изграждането и/или използването на съоръжения с повишена опасност.


Раздел ІІІ. Техническо съоръжаване.

Посочват се собствените или наетите машини, съоръжения и оборудване, с които разполага Строителят за изпълнение на заявените групи строежи, като се отбелязва в прозореца за изпълнение на кои групи строежи и видове СМР ще се използва съответната машина, съоръжение или оборудване.


Когато Строителят не притежава техническата съоръженост за изпълнение на заявените групи строежи, посочва рамков договор с друг Строител или със специализирано предприятие за наем на машини, съоръжения и оборудване или сключен лизингов договор за механизация.

Строителят, в този случай, може да приложи и декларация, свободен текст, с която показва, че ще осигури минималната техническа съоръженост съобразно заявените групи строеж за изпълнение на строителната си програма.


Раздел ІV. Производствен опит.


В първа, втора, трета и четвърта таблици се отбелязва производствен опит на територията на Р България.

В пета таблица се отбелязва производствен опит извън територията на Р България.


 1. Общи бележки по процедурата:
 • опитът на строителя е обстоятелство, което се декларира съгласно чл. 20, ал. 1 от ЗКС, но поради важността и информацията, която дава на потребителите на регистъра, е обособено като отделна процедура в самостоятелен блок на ЦПРС;

 • изпълненото строителство е визитната картичка на всеки строител и следва той сам да се грижи да представя своевременно и обективно изпълненото строителство;

 • наличието на опит през последните 5 години може да се декларира при условията на тези указания, като това не задължава строителят да посочи опит за целия период дори и в случаите, когато има такъв;

 • опитът може да се декларира и допълва в течение на цялата календарна година и не е обвързан с другите процедури от системата на ЦПРС;

 • за да бъде декларираният опит в максимална степен достоверен е необходимо всеки изпълнен строеж, етап или част от него или отделен вид СМР, да бъде подкрепен с официални документи съгласно действащата нормативна уредба;

 • всички приложени актове и протоколи следва да бъдат съставени съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или други аналогични на тях;

 • в случаите, когато в Акт образец № 15 не е поставен печат на някоя от страните, съставящи този документ, истинността му може да се установи със заверка „Вярно с оригинала!”, печат и подпис на възложителя или консултанта.

 • приложените документи: договори, възлагателни писма, разрешения за строеж, актове, протоколи, сертификати, разрешения за ползване и други, доказващи опита на строителя, следва да бъдат надлежно оформени и да съдържат необходимите реквизити;

 • в случаите, когато в договор липсва печат на възложителя, опитът се признава, ако строителят представи референция, подписана и подпечатана от възложителя;

 • в случаите, когато на приемо-предавателния протокол за завършени СМР по даден договор не е поставен печат на възложителя, опитът се признава, ако строителят представи референция, подписана и подпечатана от възложителя. От текста на референцията трябва да се разбира какви СМР са извършени от строителя и те да съответстват на декларираните пред комисията.

 • при попълването на информацията за производствения опит, поради специфичния характер, е наложително съдействие и съгласуване с техническо лице от фирмата;

 • производственият опит, реализиран от различни видове строителство, е желателно да се групира последователно съгласно разпределението по групи строежи в регистъра с цел получаване на по-добра представа от потребителите на регистъра;

 • опитът се посочва еднократно в една от таблиците съответно като строеж, отделен етап /част/ или отделни видове СМР. Не се допуска опитът и реализираният обем от строителство да се дублират в таблиците;

 • наличието на голям брой малки по обем и сходни строежи или отделни видове СМР, биха могли да се редуцират и да се декларират тези, които строителят прецени за необходимо;

 • с цел запазване на търговската тайна от договорите за строителство е достатъчно да се представи частта, от която е видно датата на сключването му, договарящите се страни и предмета на договора и частта с подписите на възложителя и изпълнителя;

 • опит, който не е подкрепен с комплекта документи към всяка от долупосочените таблици, не се обявява в публичната част на регистъра и служебно се заличава от заявлението;

 • документите, удостоверяващи опита, се подписват и заверяват „Вярно с оригинала!” от представляващия строителя и печат на фирмата;

 • във всички случаи на възникнали въпроси и необходимост от информация за попълването на заявлението и необходимите документи, строителят може да търси съдействие от областното звено регистър на КСБ по неговото седалище.
 1. Попълване на информацията за производствения опит в таблиците.
  1. Производствен опит в Р България.
   1. В Таблица първа: „Информация за цялостно изпълнени от строителя строежи като главен изпълнител и завършени с Акт образец №15 през последните 5 години” се попълват само строежи, за които има одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. В таблицата се описват само приключените с констативен Акт образец № 15 строежи. Посочват се по-значимите строежи, изпълнени от строителя и даващи представа за специализацията в отделните групи от регистъра.


Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:

 • годината, за която се декларира опита;

 • наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж - посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;

 • разрешение за строеж № и дата;

 • възложител – пълно наименование и правноорганизационна форма;

 • главен изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма на главния изпълнител съгласно сключения с възложителя договор;

 • подизпълнители по съответните части съгласно констативен Акт образец № 15 – пълно наименование и правноорганизационна форма на строителите, които присъстват в Акт образец № 15;

 • дата на Акт № 15;

 • разрешение за ползване или удостоверение за регистрация – в случаите на въведен в експлоатация строеж;

 • категория на строежа по разрешение за строеж;

 • група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – изписва се съответната група на строежа, определена от възложителя в тръжната документация;

 • обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;

 • описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа. От описанието трябва да се получи ясна представа за изпълненото строителство от започването на строежа до неговото приключване;

 • референция /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.


Документи за удостоверяване на опита за изпълнените строежи:

 • разрешение за строеж - заверено копие „Вярно с оригинала!”;

 • договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”:

 • за строително-монтажни работи (първа и последна страница)

или

 • за доставка и монтаж (първа и последна страница)

или

 • рамков с възлагателно писмо (първа и последна страница);

 • констативен Акт образец № 15 (първа и последна страница) - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


В случаите, когато възложителят по разрешението за строеж e и строител, тогава договора за строителство (съгласно чл.160, ал.2 от ЗУТ) се замества от документ за собственост на имота или документ за учредено право на строеж - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


В случаите на обединения между строители се прилага и договора за обединението - заверено копие „Вярно с оригинала!” (първа и последна страница).


Допълнителни документи за удостоверяване на опита, ако са приложими:

 • разрешение за ползване или удостоверение за регистрация, издадено от компетентния орган - заверено копие „Вярно с оригинала!”;

 • референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.
   1. Таблица втора: „Информация за изпълнените от строителя етапи или части от завършени с Акт образец № 15 строежи през последните 5 години” се попълва от изпълнители на отделни етапи на строежа, за които имат директен договор с възложителя и тези етапи са приключени със съответния акт, както и от подизпълнителите по отделните части на строежа /Ел, ВиК, ОВК, машинно-монтажна и т.н./.


Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:

 • годината, за която се декларира опита;

 • наименование и местонахождение на строежа по разрешение за строеж - посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;

 • разрешение за строеж № и дата;

 • възложител – пълно наименование;

 • изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма на изпълнителя на съответния етап или част;

 • дата на документа за приключен етап /част/ от строежа;

 • дата на Акт № 15;

 • категория на строежа по разрешение за строеж;

 • група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – посочва се съответната група на строежа, определена от възложителя в тръжната документация;

 • обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;

 • описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа за съответния етап или част от него. От описанието трябва да се получи ясна представа за изпълнените строително-монтажни работи за етапа или частта, за която се отнасят;

 • референции /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.


Документи за удостоверяване на опита за изпълнените етапи или части от строежи:

 • разрешение за строеж - приложено и заверено копие „Вярно с оригинала!”;

 • договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”:

 • за строително-монтажни работи за отделен етап /част/ от строежа (първа и последна страница)

или

 • за доставка и монтаж (първа и последна страница)

или

 • рамков с възлагателно писмо (първа и последна страница);

 • акт /протокол/ за доказване на приключения етап /част/ от строежа - заверено копие „Вярно с оригинала!”.

 • Акт образец № 15 или удостоверение от главния изпълнител, че за строежа има издаден Акт образец № 15 - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


Допълнителен документ за удостоверяване на опита, ако е приложим:

 • референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


Документи като договор за доставка на материали, договор само за отдаване под наем на механизация, не служат за удостоверяване на опит в изпълнението на строежи или етапи от тях.


   1. Таблица трета: „Информация за цялостно или частично изпълнени от строителя етапи или части от строежи в случаите, когато не е било издавано разрешение за строеж, завършени с вътрешноведомствени документи, аналогични на Акт образец № 15 през последните 5 години” се попълва от изпълнители за отделни етапи или части от строежи, които по силата на нормативни документи се изпълняват без необходимост от разрешение за строеж, но при приключването им се приемат от комисия и се съставя съответният документ по образец, аналогичен на Акт образец № 15.


Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:

 • годината, за която се декларира опита;

 • наименование и местонахождение на строежа – посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;

 • възложител – пълно наименование;

 • изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма;

 • вид и дата на документа за приключен етап /част/ от строежа – посочват се документи като сертификати, актове за предаване и приемане и др. и датата на съставянето им;

 • дата на аналогичен на Акт № 15 документ;

 • група строежи по чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС – посочва се съответната група на строежа, определена от възложителя в тръжната документация;

 • обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;

 • описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа за съответния етап или част от него. От описанието трябва да се получи ясна представа за изпълнените строително-монтажни работи за етапа или частта, за която се отнасят;

 • референции /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.


Документи за удостоверяване на опита за изпълнените етапи или части от строежи без издадено разрешение за строеж:

 • договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”:

 • за строително-монтажни работи за цялостно или частично изпълнен етап /част/ от строежа (първа и последна страница)

или

 • за доставка и монтаж (първа и последна страница)

или

 • рамков с възлагателно писмо (първа и последна страница);

 • документ, удостоверяващ приключването на етап /част/ от строежа - заверено копие „Вярно с оригинала!”

 • документ, аналогичен на констативен Акт образец № 15 (първа и последна страница) - заверено копие „Вярно с оригинала!”;


Допълнителен документ за удостоверяване на опита, ако е приложим:

 • референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.
   1. В Таблица четвърта „Информация за изпълнените от строителя отделни видове СМР през последните 5 години” се посочват отделните видове СМР от позиция „строителство” на КИД-2008.


Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:

 • годината, за която се декларира опита;

 • вид на СМР - посочва се вида на СМР съгласно сключения договор;

 • код по КИД-2008 - посочва се класа на СМР с цифровия код от КИД-2008;

 • възложител - пълно наименование;

 • дата на приемо-предавателния протокол – посочва се датата, на която е подписан протокола между изпълнителя и възложителя;

 • обем в стойностно изражение - посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;

 • описание на СМР – описват се достатъчно подробно изпълнените отделни видове СМР;

 • референции /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за изпълнените отделни видове СМР да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.


Документи за удостоверяване на изпълнените отделни видове СМР:

 • договор - заверено копие „Вярно с оригинала!”

 • за строително-монтажни работи - (първа и последна страница)

или

 • за доставка и монтаж - (първа и последна страница)”;

 • приемо-предавателен /констативен/ протокол за извършени и приети СМР - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


Приемо-предавателният /констативен/ протокол следва да съдържа минимум следната информация:

 • дата и място на подписване на протокола;

 • видовете СМР, които са изпълнени;

 • договора, за който се отнасят СМР;

 • текст, от който да е видно, че изпълнените СМР са приети без забележки от възложителя;

 • подписи и печати на изпълнителя и възложителя /в случаите, когато възложителят не е търговец по смисъла на на Търговския закон - само подпис/.


Акт образец № 19, количествено-стойностни сметки и платежни документи, не са доказателство за цялостно приключен договор за изпълнени СМР и приемането им от възложителя без възражения.


  1. Производствен опит извън Р България.


В Таблица: „Информация за изпълнените от строителя строежи /етапи, части от строежи/ през последните 5 години извън Р България” се посочват цялостно изпълнени строежи или етапи /части/ от тях, на които строителят е бил главен изпълнител или подизпълнител.


Таблицата се попълва съгласно формата и съдържа следната информация:

 • годината, за която се декларира опита;

 • наименование и местонахождение на строежа - посочва се пълното и точно наименование на строежа и населеното място, в което се намира;

 • държава;

 • възложител – пълно наименование;

 • главен изпълнител – пълно наименование и правноорганизационна форма;

 • подизпълнители - пълно наименование и правноорганизационна форма;

 • вид и дата на документа за приключване на строежа /етап, част/ - посочва се вида на документа, съгласно действащата нормативна уредба на съответната държава, с който е приключен и предаден на възложителя строежа /етапа, частта/ и датата на съставянето на документа;

 • обем в стойностно изражение по договор – посочва се стойността в хил. лв. съгласно сключения с възложителя договор;

 • описание на строежа – описват се достатъчно подробно видовете работи, които са извършени на строежа или за съответния етап /част/ от него;

 • референция /ако е приложимо/ - строителят може като допълнително доказателство за своя опит да представи референции от възложители, издадени във форма и съдържание съгласно практиката на възложителя.


Документи за удостоверяване на опита за изпълнените строежи /етапи или части от строежи/ извън Р България:

 • договор за строително-монтажни работи за цялостно изпълнение или отделен етап /част/ от строежа (първа и последна страница) - заверено копие „Вярно с оригинала!”;

 • документ от съответната държава, удостоверяващ приключването на строежа /етап, част от него/ - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


Допълнителен документ за удостоверяване на опита, ако е приложим:

 • референция - заверено копие „Вярно с оригинала!”.


Документите за опит извън Р България се прилагат във вид на копие, придружено с превод на български език от оторизиран преводач.


Раздел V. Финансова информация.

Т. 1 ¸ 15 – Строителят попълва, по дадените таблици, стойностите от годишния финансов отчет за последните три финансови години. Данните от отчетите и справките от годишния финансов отчет се нанасят от представените годишни отчети в НСИ.


В. Приложени документи.


Т. 1 – Строителят представя разпечатана справка от Търговския регистър (http://www.brra.bg/) или издадено удостоверение от Търговския регистър, заверени с печат на строителя.


Т. 2 – Декларация от Строителя, по образец, на основание на чл. 17, ал. 2, т. 2 от Закона за Камарата на строителите и чл. 10, ал. 4, т. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.


Т. 3Строителят попълва по дадения образец данните от притежаваните лицензи и сертификати.


Т. 4В случаите по чл. 15, ал. 4 от Закона за Камарата на строителите строителят представя копие на удостоверение за вписване в Публичния регистър към Министерство на културата на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация или прилага удостоверение от НИПК за опазване на паметниците на културата.


Т. 5 Строителят прилага копие от годишния финансов отчет за последните 3 години, внесен в НСИ и заверен от дипломиран експерт-счетоводител, когато това се изисква от разпоредбите на Закона за счетоводството.

Когато строителят, от създаването си, е осъществявал дейност по-малко от 3 години, представя годишен финансов отчет за последните две години или само за една година. В случаите на регистрация през годината на подаване на заявлението за вписване, строителят не представя годишен финансов отчет. Ако строителят не е извършвал дейност, представя нулева декларация от НАП за съответната година.


Т. 6 – Удостоверение от НАП за данъчните задължения и задълженията за задължителни осигурителни вноски, издадено не по-рано от 2 месеца от датата на подаване на заявлението или в случай на наличие на задължения - документ от компетентния орган за разсрочване или отсрочване на задълженията.


Т. 7Строителят прилага копия от застрахователните полици съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.


Т. 8 – Декларация, по образец към заявлението, в която Строителят декларира липсата или наличието на наказания от контролните органи за нарушения по Закона за устройство на територията за последните две години и текущата, към датата на подаване на заявлението за вписване.


Т. 9 Прилага се поименната и подробна справка, към датата на подаване на заявлението, за актуалното състояние на всички действащи трудови договори, издадена от НАП.


Т. 10Декларация по образец към заявлението от лицата, които осъществяват техническо ръководство на строежите. За всеки технически ръководител се прилага отделна декларация.


Т. 11 – Прилага се документа за внесена цена за вписване в регистъра съгласно приетите цени от Общото събрание на Камарата на строителите в България, както следва:


Първоначално вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване:

 • до 30 000 хил. лв. нетни приходи от продажби /НПП/ за последната финансова
  година - 0.1% от НПП, но не по-малко от 1 200 лв.;

 • над 30 000 хил. лв. НПП за всеки следващи започнати 30 000 хил. лв. НПП - допълнително по 5 000 лв.


Таблица за определяне на цената за вписване в регистъра:

Ред

НПП за по

ледната финансова

година

Цена за вписване в регистъра*

1

до 30 000 хил. лв.

0.1% от НПП, но не по.малко от 1 200 лв.

2

30 001 ÷ 60 000 хил. лв.

допълнително 5 000 лв. към цената по ред 1

3

60 001 ÷ 90 000 хил. лв.

допълнително 5 000 лв. към цената по ред 2

4

90 001 ÷ 120 000 хил. лв.

допълнително 5 000 лв. към цената по ред 3

5

120 001 ÷ 150 000 хил. лв.

допълнително 5 000 лв. към цената по ред 4


Максимален размер на цената за вписване в Регистъра и издаване на удостоверение за вписване – 80 000 лв.


*Цените са без включен ДДС.


При неизпълнение на изискванията на чл. 15 от Закона за камарата на строителите на заявителя се възстановява 90% от внесената сума.

Банкова сметка за заплащане на цената за вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване:

Камара на строителите в България

IBAN: BG64STSA93000014251730

BIC: STSABGSF

Банка ДСК” ЕАД

ФЦ „Московска”.

Основание за превод: Цена за вписване в регистъра и издаване на удостоверение за вписване.


 

Т. 12 – Документи по Раздел IV – Производствен опит;


  1   2

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом