Протокол
ИмеПротокол
страница1/3
Дата на преобразуване23.12.2012
Размер228.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://orion.superhosting.bg/~kardjali/obs_re6enia/2007-2011/R193-210.doc
  1   2   3
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЪРДЖАЛИ


Препис-извлечение!


П Р О Т О К О Л

10

от заседание на Общински съвет – Кърджали,

проведено на 23.12.2009 г.


Р Е Ш Е Н И Е

193


ПРИЕМА на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Анализ за ефективността на приетата с Решение № 167 от 25.11.2009 г. Програма за осигуряване на финансова стабилност и ограничаване на разходите в Община Кърджали през 2010 година.

/Приложение №1/


Р Е Ш Е Н И Е

194


 1. ПРИЕМА на основание чл. 66 от ЗМДТ и разпоредбите в глава ІІІ, раздел І от същия закон и чл. 23 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали, план-сметка за дейностите по управление на отпадъците за 2010 година по обобщени показатели, както следва:
 

ПРИХОДНО-РАЗХОДНА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2010 Г

 

ПРИХОДИ ЗА УСЛУГИТЕ ПО УПРАВЛЕНИE НА ОТПАДЪЦИТЕ за 2010г. ОБЩО:

3 600 064

1

От такса за битови отпадъци при 85% събираемост

3 584 813

2

От наеми на ДМА, общинска собственост, за УО

15 251

 

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИТЕ ПО УПРАВЛЕНИE НА ОТПАДЪЦИТЕ за 2010г. ОБЩО:

3 600 031

2

Събиране и транспортиране на ТБО, в т.ч.:

1 907 988

2,1

Разходи за сметосъбиране в града

988 956

2,2

Разходи за сметосъбиране в 28 села на разст. до 12 км

216 313

2,3

Разходи за сметосъбиране в 30 села на разст. до 17 км

196 790

2,4

Разходи за сметосъбиране в 22 села на разст. до 23 км

136 355

2,5

Разходи за сметосъбиране в 21 села на разст. над 23 км

158 138

2,6

Експлоатация на два обществени събирателни центъра с 9 души оператори общо в ОСЦ1 и ОСЦ2

89 186

2,7

Разходи за транспортиране на битови отпадъци от зелените площи в гр. Кърджали

13 382

2,8

Разходи за изграждане на 140 джобове за съдове за битови отпадъци в селата

17 500

2,9

Разходи за транспортиране на битови и строителни отпадъци от нерегламентирани сметища

91 369

3

Обезвреждане на битови отпадъци

726 642

3,1

Експлоатационни разходи за депо с. Вишеград за 2010г.

144 242

3,2

Разходи за почистване на временни сметища за отпадъци в останалите необслужвани 16 села

2 400

3,3

Разходи за изграждане на външен водопровод и електропровод за бъдещия Регионален център за управление на отпадъците, Кърджали

580 000

4

Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Кърджали

965 401

4.1

Разходи за регулярни операции по почистване на обществените места в гр. Кърджали:

786 988

 

ръчно метене

226 591

 

уборка

22 542

 

машинно метене и извозване

21 906

 

машинно миене

209 408

 

оросяване на улични платна

9 192

 

транспортиране на отпадъци

106 118

 

ръчно снегопочистване

65 891

 

механизирано снегопочистване и опесъчаване

1 942

 

почистване на улични оттоци

24 954

4.2

Разходи за почистване на паркове от "ОЧБ" ЕООД

98 444

 

метене на паркови алеи и почистване от сняг

63 668

 

транспортиране на отпадъци от паркове

34 776

4.3

Разходи за почистване на алеи в междублокови пространства /МБП/ от "Титан Клинър" ООД

79 970

 

метене на алеи в МБП и почистване сняг

11 374

 

уборка на МБП

33 178

 

транспортиране на отпадъци от МБП

35 418


2. На основание чл.62, 63, 67 от ЗМДТ и чл.25 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кърджали, ОПРЕДЕЛЯ размера на такса битови отпадъци за 2010г., както следва:


2.1. За недвижими имоти в гр.Кърджали, в границите посочени в заповед №1992 от 29.10.2009г. на Кмета на Община Кърджали, по видове услуги:Вид услугаПри подадена декларация по чл. 20д, ал.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на град Кърджали на вид и брой съдове при ежеседмично обслужване

Когато не може да се установи вида и броя използвани съдове, на база данъчна оценка

1 брой Кофа “Мева” 110л.

1 брой пластм.кофа 120л.

1 брой пластм. кофа 240л.

1 брой контейн.

Бобър”

1100л.

Жилищни имоти

Нежилищни имоти

На физ. лица

На юрид. лица

І-ва услуга

Събиране и извозване на ТБО

93 лв.

102 лв.

203 лв.

931 лв.0,6 на 10002,5 на 10004,5 на 1000

ІІ-ра услуга

Обезвреждане на ТБО в депо

39 лв.

42 лв.

84 лв.

386 лв.0,3 на 10000,6 на 10001,2 на 1000

ІІІ-та услуга

Поддържане чистотата на териториите за общ. ползване

За нежил. Имоти на физически лица – 1,0 на 1000 дан. Оценка0,1 на 10001,0

на 10003,5 на 1000

За нежил. Имоти на юридически. Лица – 3,5 на 1000 дан. ОценкаОбщо

132 лв. и 1,0 или 3,5 на 1000 лв. Дан.оц.

144 лв. и 1,0 или 3,5 на 1000 лв. Дан.оц.

287 лв. и 1,0 или 3,5 на 1000 лв. Дан.оц.

1317 лв. и 1,0 или 3,5 на 1000 лв. Дан.оц.

1,0 на 1000 лв. Дан. оц.

4,1 на 1000 лв. Дан. оц.

9,2 на 1000 лв. Дан. оц.  1. За недвижими имоти в следните населени места в Община Кърджали на разстояние до 12 км. от депо: с. Резбарци, Островица, Македонци, Крайно село, Повет, Опълченско, Глухар, Сипей, Седловина, Прилепци, Енчец, Солище, Айрово, Петлино, Вишеград, Дъждино, Пепелище, Срединка, Панчево, Зимзелен, Пропаст, Бленика с изключение на махала Долна Бленика, Брош, Главатарци, Зелениково, Невестино, Иванци, Скърбино:

 • За І-ва услуга събиране и извозване на ТБО – 6,3 на 1000 лв. данъчна оценка на имота и за ІІ-ра услуга - обезвреждане на отпадъци в депо – 0,5 на 1000 лв., общо за двете услуги 6,8 на 1000лв данъчна оценка на имота.

 • При подадена декларация по чл. 25, ал.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на град Кърджали на вид и брой съдове при два пъти месечно обслужване

 • на 1 бр. Мева 110 л. - 123лв.

 • на 1 бр. палстм. Кофа 120 л. - 134лв.

 • на 1 бр. пластм. Кофа 240 л. – 269лв.

 • на 1 брой контейнер „Бобър“ 1100 л.- 1232лв.

  1. За недвижими имоти в следните населени места в Община Кърджали на разстояние до 17 км. от депо: Чилик, Охлювец, Черна скала, Калинка, Царевец, Скална глава, Севдалина, Зайчино, Багра, Пенево, с изключение на Долна махала, Мъдрец, Кокиче, Широко поле, Воловарци, Житарник, Дънгово, Кьосево, Тополчане, Рани лист, Болярци, Бойно, Каменарци, Скалище, Гъсково, Орешница, Бялка, Звезден, Жинзифово, Звезделина, Чифлик, Мургово, Висока поляна :

 • За І-ва услуга събиране и извозване на ТБО – 6,3 на 1000лв. данъчна оценка на имота и за ІІ-ра услуга - обезвреждане на отпадъци в депо – 0,5 на 1000 лв., общо за двете услуги 6,8 на 1000 лв. данъчна оценка на имота

 • При подадена декларация по чл. 25, ал.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на град Кърджали на вид и брой съдове при два пъти месечно обслужване:

 • на 1 бр. Мева 110 л. – 134 лв.

 • на 1 бр. палстм. Кофа 120 л. - 146 лв.

 • на 1 бр. пластм. Кофа 240 л. – 293 лв.

 • на 1 брой контейнер „Бобър“ 1100 л. - 1342 лв.

2.4 За недвижими имоти в следните населени места в Община Кърджали на разстояние до 23 км. от депо: Голяма бара, Крушка, Върбенци, Дъждовница, Пъдарци, Ридово, Снежинка, Перперек, Костино, Крушевска, Звънче, Стремци, Соколяне, Стремово, Три могили, Ястреб, Люляково, Кобиляне, с изключение на махалите Огледна, Брезите, Билково, Шереметово и Югово, с. Велишане, с изключение на махалите Здравец, Теменужка и Бялка, Горна крепост, Долна крепост:

 • За І-ва услуга събиране и извозване на ТБО – 6,3 на 1000 лв. данъчна оценка на имота и за ІІ-ра услуга - обезвреждане на отпадъци в депо – 0,5 на 1000 лв., общо за двете услуги 6,8 на 1000 лв. данъчна оценка на имота

 • При подадена декларация по чл. 25, ал.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на град Кърджали на вид и брой съдове при два пъти месечно обслужване

       • на 1 бр. Мева 110 л. – 148 лв.

       • на 1 бр. палстм. Кофа 120 л. - 161 лв.

       • на 1 бр. пластм. Кофа 240 л. – 322 лв.

       • на 1 брой контейнер „Бобър“ 1100 л.- 1477 лв.

  1. За недвижими имоти в следните населени места в Община Кърджали на разстояние над 23 км. от депо: Бели пласт, Миладиново, рудина, Сестринско, Мост, Черновци, Добриново, Калоянци, Гняздово, Сватбаре, Черешица, Звиница, Татково, Крин, Бащино, Конево, Долище, Бяла поляна, Страхил войвода, Ненково, Висока:

 • За І-ва услуга събиране и извозване на ТБО – 6,3 на 1000 лв. данъчна оценка на имота и за ІІ-ра услуга - обезвреждане на отпадъци в депо – 0,5 на 1000 лв., общо за двете услуги 6,8 на 1000 лв. данъчна оценка на имота

 • При подадена декларация по чл. 25, ал.1 от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на град Кърджали на вид и брой съдове при два пъти месечно обслужване

       • на 1 бр. Мева 110 л. – 158 лв.

       • на 1 бр. палстм. Кофа 120 л. - 172 лв.

       • на 1 бр. пластм. Кофа 240 л. – 322 лв.

       • на 1 брой контейнер „Бобър“ 1100 л.- 1577 лв.

  1. За недвижими имоти в останалите населени места в Община Кърджали – за обезвреждане на отпадъци в депо – 2,5 на 1000лв.Р Е Ш Е Н И Е

195


На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Кърджали реши:


І. ДОПЪЛВА Програмата на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г., както следва:


  1   2   3

Свързани:

Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Решение №119, протокол №11 от 22. 04. 2010Г., решение №148, протокол №12 от 13. 05. 2010Г., решение №440, протокол №31 от 25. 11....
Протокол iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваемиte обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското
На общински съвет пловдив, изменена с решение №226, взето с протокол №11 от 11. 06. 2009Г., Решение №119, протокол №11 от 22. 04....
Протокол iconЗапове д №307 Благоевград, 28. 03. 2011г
Протокол №15/23. 12. 2008 г., Решение №58, Протокол №5/08. 04. 2005 г., Решение №97, Протокол №6/30. 04. 2010 г и Решение №44, Протокол...
Протокол iconРешение №17 по Протокол №38 на Обс попово от 27. 05. 2003 г., Решение №7 по Протокол №3 на Обс попово от 13. 01. 2004 г., Решение №12 по Протокол №3 на Обс Попово от 13.
Протокол №6/26. 01. 2012 г./Решение №61 по Протокол №8/07. 03. 2012 г.; Решение №86 по Протокол №9/11. 04. 2012 г.; Решение №110...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Устройство на територията”, протокол №41 на пк по зоррос, протокол №24 на пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, протокол...
Протокол iconОбщина благоевград заповед
Протокол №7/07. 08. 2009г., Решение №91, Протокол №3/27. 03. 2009 г., Решение №332, Протокол №15/23. 12. 2008 г и Решение №316, Протокол...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №43 на пк по «Устройство на територията», Протокол №32 на пк по “Образование, култура, младежта и спорта”, Протокол №51...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Протокол №53 на пк по “Законност, обществен ред и разпореждане с общинска собственост”, Протокол №34 на пк по “Образование, култура,...
Протокол iconНа територията на община бургас
Протокол №47/24 и 29. 03. 2011 г.; по т. 10, Протокол №51/21. 07. 2011 г.; изм с Решение №95/21. 01. 2012 г по адм д.№1377/2011 г...
Протокол iconОбщинскисъвет самоко в
Пк по „Стопански дейности и екология”, Протокол №35 пк по „Бюджет, проекти и финансиране”, Протокол №49 на пк по «Устройство на територията»,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом