Указания за попълване на формуляра за кандидатстване
ИмеУказания за попълване на формуляра за кандидатстване
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер200.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.europe.bg/upload/docs/doc_2900.doc
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 1. Формуляр за кандидатстване – състои се от IX основни раздела и приложения, които трябва да се попълнят както следва:


ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА


Информация за предложението: • Наименование на кандидата – посочете пълното име на кандидата, който ще бъде водещ кандидат по проекта. Проекта трябва да има само една водеща организация по проекта, която ще играе ролята на Бенефициент
 • Наименование на проекта – наименованието трябва да бъде кратко и точно (не повече от 10 думи)
 • Код по приоритетна тема – от долу посочените възможности моля идентифицирайте Кодовете по приоритетна тема, които са най- приложими към проекта. Предложения проект трябва да съответства поне на един от кодовете за интервенция
Категоризация на интервенцията по приоритетни теми
Код

Приоритетна тема


Информационно общество

10

Цифровизация (включително широколентови мрежи)

11

Информационни и комуникационни технологии (достъп, сигурност, съвместимост, превенция на риска, изследвания, иновации, е-съдържание и др.)

Транспорт

22

Републиканска пътна инфраструктура

23

Общински пътища

24

Велосипедни алеи

25

Градски транспорт

28

Интелигентни транспортни системи


Енергия

35

Природен газ

40

Възобновяеми източници на енергия: слънчева

42

Възобновяеми източници на енергия: водноелектрически, геотермални и др.

43

Енергийна ефективност : когенерация, управление на енергийните ресурси

44

Управление на индустриални и битови отпадъци

Опазване на околната среда и превенция на риска

50

Възстановяване на индустриални зони и рекултивация на земи

52

Градски транспорт, незамърсяващ околната среда

53

Превенция на риска ( включително разработване и изпълнение на планове и мерки за управление на природни бедствия и технологични рискове)

Туризъм

55

Промоция на природните богатства

56

Опазване и развитие на природното наследство

57

Друга подкрепа за подобряване на туристическите услуги
Култура

58

Опазване и съхранение на културното наследство

59

Развитие на културната инфраструктура
Възстановяване на градски и селски райони

61

Интегрирани проекти за градско и селско възстановяване

Инвестиция в социалната инфраструктура

75

Образователна инфраструктура

76

Здравна инфраструктура

77

Детски заведения (детски ясли и градини)

78

Жилищна инфраструктура

79

Друга социална инфраструктура
Усилване на институционалния капацитет на национално, регионално и местно ниво

81

Механизми за подобряване на политиката и дизайна на програмата, мониторинга и оценката на национално, регионално и местно ниво, изграждане на капацитет за създаване на политики и програми


Техническа помощ

85

Подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол

86

Оценка и проучвания; информация и комуникация
 • Код по териториален обхват - моля идентифицирайте кода по териториален обхват, който е приложим към проекта
Код по териториален обхват

01

Градски ареал

02

Планинска зона

05

Селски райони

10

Междурегионално сътрудничество

00

Не е приложимо

Код по форма на финансиране

01

Безвъзмездна помощ

ЧАСТ I. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА - в този раздел трябва да представите основната информация за вашата организация и да опишете нейния опит и капацитет.


1.1. Информация за кандидата – попълнете приложената във Формуляра таблица, като предоставите изискуемата информация. Обърнете внимание на точността на представените данни.

1.2. Описание на финансовия и оперативен капацитет на кандидата

1.2.1. Финансова информация - използвайте данни от счетоводния баланс, за да попълните информацията в приложената таблица

1.2.2. Ресурси - опишете всички налични ресурси, с които Вашата организация разполага: броят на служителите, материално-техническа база, други

1.3. Опит в изпълнението на проекти, сходни с настоящето проектопредложение - дайте детайлна информация, относно реализираните от Вашата организация проекти, като следвате дадената във Фромуляра структура.

1.4. Участие на кандидата в текущи процедури за подаване на проектни предложения по Програми и проекти, финансирани от Европейския съюз или други международни донори – дайте информация за всички програми и проекти, за които кандидатствате в момента.


II. ОПИСАНИЕ НА ПАРТНЬОРА / ПАРТНЬОРИТЕ (ако е приложимо)

1.1. Информация за партньора /партньорите - попълнете за всяка организация - партньор изискуемата информация, като акцентирате върху данните, отнасящи се за сътрудничеството между кандидата и партньора, както и ролята на партньора в изпълнението на проекта.


ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


1.1. Място на реализация на проекта - следва да опишете региона (район за планиране, област, община, населено място), в който проектът ще се изпълнява, и в който ще се реализират ползите от него.

1.2 Цели -

Общата цел - дава информация за дългосрочни ползи за обществото или сектора, към който е насочен проекта и дългосрочните социални и/ или икономически ползи, за постигането на които ще допринесе проектът. Общите цели на проекта са свързани с общия проблем, чието решаване проектът ще подпомогне. Дефинираната цел илюстрира начина, по който проекта се вписва в регионалните или секторни стратегии на правителството, както и на стратегическите цели на Европейската общност.

Специфичните цели - конкретната цел, която ще се постигне в резултат на изпълнението на проекта; дефинира се като полза за бенефициентите и целевите групи от изпълнението на проекта. Специфичната цел трябва да е в съответствие с конкретната цел на операцията, за която се кандидатства.


1.3. Обосновка – Обосновката, като част от структурата на проекта, предоставя съществена информация за необходимостта или проблема, довели до подготовката и предложението на даден проект. В обосновката могат да бъдат включени сведения за проблемите и предходните дейности, както и за значимостта на проекта в местен, регионален и национален мащаб

В тази част трябва да докажете, че проектът е в съответствие с целите и приоритетите на Програмата, и че отговаря на най-належащите нужди на целевия регион и на целевите групи, както следва:

 • Съответствие на проекта с целите, приоритетите, операциите и дейностите по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.

В този раздел трябва внимателно да обясните как вашият проект ще допринесе за реализирането на целите на Оперативната програма Общата и специфичната цел на вашият проект трябва задължително да съответства на целите и приоритетите на Програмата. Ако няма подобно съответствие, проектът ви ще бъде определен като “недопустим” и ще бъде отхвърлен още на етапа за оценка за допустимост и административно съответствие.

 • Съответствие на проектното предложение с конкретните нужди и проблеми на целевия регион / община (как проектното предложение допълва ефекта от други инициативи, свързани с национални, регионални, областни и /или общински стратегически документи, приоритети и потребности).

В тази част трябва да представите анализ на целевият регион, като дадете отговор на следните въпроси: Какви са основните проблеми в целевия регион? Кои са причините за тези проблеми? До какви последици водят проблемите? Кои са възможните решения? В съответствие с кой стратегически документи е Вашето проектно предложение?

 • Опишете целевите групи и крайните бенефициенти, като определите и очакваният им брой. Целевите групи и крайните бенефициенти трябва да бъдат описани подробно. Предложението следва да съдържа информация за броя на целевите групи и бенефициентите, както и характеристика – пол, възраст, образование, заетост.

 • Избройте причините за избора на целева група(и) и определянето на нуждите й (им)- Причините за избора на целевите групи могат да са свързани с: належащи потребности на целевата група; пропуски в предлагането на услуги; нови възможности; натрупан опит при предлагането на услуги за подобни на избраната целева група и др.


1.4. Финансово разпределение – следва да се попълнят трите клетки на таблицата, като всички цифри в нея трябва да съответстват на тези, заложени в бюджета на проекта (Приложение Б) и в този смисъл клетките следва да бъдат попълнени след като изготвите бюджета.

Общата стойност на проекта представлява сбора, както на финансовата помощ от Европейския фонд за регионално развитие, така и националното съфинансиране, в съотношение 85% към 15%.

Процентното съотношение на допустимите разходи се посочва в приложения Приложение Б, таблица 2. От съществено значение е, че определянето на единичните стойности на допустимите разходи трябва да се базира или на нормативно определени размери, или на реални пазарни цени, аргументирани в проектното предложение.

В случай, че за изпълнението на проекта се предвижда да се предоставят средства и от други източници (частен или собствен принос) те следва да бъдат посочени, като:

Частен принос е приносът (финансов или в натура) предоставен от частни лица или организации;

Собствен принос е приносът (финансов или в натура) предоставен от кандидата по проекта.

1.5. Обосновка, относно приложимостта, местното търсене и пазарен ефект – кандидатът трябва да представи доказателства относно пазарното търсене и да разясни нуждите от проекта като включи кратко описание на всички ключови изследвания, като пазарни проучвания, статистически данни, доказващи липса на добре функциониращ пазар или услуга; статистически данни, доказващи пропуски в предлагането. Проектът трябва да може да даде доказателства и количествени факти, че съществува местно/регионално търсене за услугите/ресурсите/инфраструктурата, която той искат да осигурят. Кандидатите трябва да демонстрират, че проектът/решението, което се предлага е най-подходящо и по най-ефективен начин ще отговори на нуждите.


1.6. Собственост на проекта - кандидата трябва да представи обосновка дали след приключване на дейностите по проекта, резултатите от неговото изпълнение ще останат ли собственост на Кандидата.

1.7. Подробно описание на дейностите - всеки проект включва комплекс от дейности, които трябва да доведат до постигане на заложните цели, съгласно схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Посочете броя на дейностите, които ще бъдат извършени, като обосновете избора на дейностите и, където е уместно, отбележете ролята на всеки партньор в дейностите. Във връзка с това подробното описание на дейностите не трябва да дублира плана за действие.

1.8. Методология - представите информация за избраните методи за реализация на проекта и как планираните дейности ще доведат до непосредствени и дългосрочни резултати. Опишете екипа за организация и управление на проекта(пряко ангажирани ключовите експерти в проекта)

1.9. Продължителност и план за действие - план график на дейностите по подготовката и изпълнението на проекта в хронологичен ред.

1.10. Индикатори за продукт и резултат – за посочените на ниво операция индикатора за продукт и резултат, ( в раздел ІV, точка 1.10 от Формуляра за кандидатстване) следва да се определят следните стойности:

- количествена стойност на индикатора, чиято стойност се стремите да постигнете с реализацията на проекта ( общо след приключване на проекта).

- стойност на индикатора по години на изпълнение на проекта.

- стойността на индикатора преди стартирането на проекта (базова стойност)

Кандидата следва да включи и допълнителни индикатори, които да послужат за вътрешния мониторинг и самооценка на изпълнението на проекта, като:


- Индикатор – количествена мярка за постигнати резултати или изпълнени цели на проект, напр. брой или процент на обучени лица

- Индикатори за продукт са индикатори свързани с дейностите. Те измерват физически това, което е създадено пряко от проекта (напр. км рехабилитиран път, брой обучени лица и т.н.)

- Индикатори за резултат са индикатори свързани с прекия и непосредствен ефект върху целевите групи. Те измерват ползите, които извършените дейностите по проекта имат върху целевите групи ( напр. намаляване на времето за пътуване, намаляване на ПТП и др.)


1.11. Индикатор за въздействие – посочете кой от посочените в раздел ІV, точка 1.11 от Формуляра за кандидатстване индикатори за въздействие са приложими за Вашия проект. Всеки от избраните индикатори трябва да съдържа:

- количествена стойност на индикатора, чиято стойност се стремите да постигнете с реализацията на проекта.


1.12. Резултати – опишете конкретните резултати от изпълнението на всяка дейност по проекта.


1.13. Устойчивост – опишете очакваното въздействие на проекта върху целевите групи. Също така, обърнете специално внимание на възможностите за мултиплициране на постигнатите резултати на проекта, като:

- прилагането на резултати от проекта в други райони или върху други целеви групи, или

- положителни резултати от проекта, които пряко допринасят за развитието на съответния сектор/и и носят допълнителни ползи за целевите групи.

- опишете как резултатите ще бъдат поддържани след приключването на финансирането по проекта (финансова устойчивост)

- изградените структури по проекта ще продължат ли да съществуват след приключването на финансирането по проекта (институционална устойчивост)


1.14. Свързани дейности – в този раздел трябва да се идентифицират предишни или настоящи свързани дейности. Свързаните дейности са предишни или текущи дейности (финансирани, от които и да е източник) които по някакъв начин са свързани с проектното предложение. Трябва ясно да се опише каква е връзката между свързаните дейности и настоящото проектно предложение. Моля, посочете кой източник на финансиране е използван за свързаните дейности и какво по различно бихте направили, така че да използвате натрупания вече опит.


ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА


1. 1. Проектна готовност – Ако проектът е инвестиционен отбележете в каква фаза се намира и каква е проектната му готовност, съгласно Закона за устройство на територията и поднормативната уредба към него.


Кандидатите трябва да имат предвид, че приоритет ще се дава на проектопредложения, които имат изготвен технически/работен проект придружен от доклад за оценка на съответствието съгласно ЗУТ.


1.2. Текущ етап на развитие на проекта – на каква фаза се намира проекта


В процеса на изготвяне на предложението следва да се съобразите с цялата действаща нормативна уредба, свързана с дейностите по изпълнение на проекта.


V. Принос на проекта за постигане на хоризонталните политики на Общността


Съгласно изискванията на европейските регламенти при прилагането на фондовете следва да се осигури съблюдаването на т. нар. Хоризонтални политики на общността. Това са:

  1. Равни възможности

Съгласно член 16 от Регламент 1083/2006 държавите членки и Комисията гарантират, че равенството между половете и интегрирането на принципа за равенство на възможностите в тази област се насърчава по време на различните етапи на прилагането на Фондовете.

От кандидатите се изисква да демонстрират, че се е съобразил с принципа за равни възможности по време на различните етапи на изпълнението на проекта. Следва да се вземат съответните мерки за предотвратяването на всякаква дискриминация, основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, недъг, възраст или сексуална ориентация. По-специално, достъпът на хора с увреждания е един от критериите, който следва да се спазва при определянето на съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие.

Моля отговорете на следните въпроси:

Как проекта гарантира че целевите групи и бенефициентите имат равен достъп до проекта и до ползите от проекта?

Какво ще направи проекта за да насърчи равните възможности и социалното включване?

Какви дейности са предприети за да се премахнат евентуални бариерите за участие на социално изключените групи в проекта?

Предвидените обекти (сгради) съответстват ли на изисквания за достъп на хора с увреждания ?

  1. Околна среда и въздействие върху околната среда

Кандидата трябва да демонстрира факта, че проекта е структуриран така, че да няма негативно влияние върху околната среда. Широкото разпространение на идеята за опазването на околната среда като хоризонтална цел е да се гарантира, че се подкрепят проектите, които предотвратяват, или свеждат до минимум екологичните разходи. Също така, принципът “замърсителят плаща” трябва да се прилага стриктно.

Намаляване на емисиите на парникови газове е важен критериите, който следва да се спазва при определянето на съфинансирани от Европейския Фонд за регионално развитие.

Моля отговорете на следните въпроси:

Проекта намалява ли емисиите на парникови газове и насърчава ли позитивното отношение към използването на възобновяеми източници на енергия?

Проекта насърчава ли енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия?


  1. Устойчиво развитие

Устойчивото развитие се основава на три стълба: икономически, социален и екологичен и всички те заедно трябва да се имат предвид по отношение на взаимодействието между тях в хода на разработване на проекта.

Кандидата трябва да гарантира, че при разработването на проекти са взети предвид принципите на устойчивото развитие, и допринася ли за :


 • укрепване на икономическата конкурентноспособност и свързаното с това насърчаване на заетостта като средство за повишаване на жизнените стандарти,

 • преодоляване на несъответствията в развитието както между, така и в рамките на шестте района за планиране на ниво NUTS II и борба със социалната изолация на малките общини.

 • прилагането на принципите “замърсителят плаща”, "обществото има право да знае" и “превантивен контрол” да бъде важно условие за опазване и подобряване на състоянието на околната среда и здравето на хората.VІ. Изисквания за публичност


ВАЖНО! Едно от условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, е осигуряването на публичност. (Директива 1828/2006 на Общността).


Член 69 от Регламент на Съвета 1083/2006 задължава държавите членки да предоставят информация за и да правят публично достояние съфинансираните от ЕС програми и дейности. Информацията е предназначена за европейските граждани и бенефициентите. В Регламента на Комисията за изпълнението на Регламент на Съвета 1083/2006 се определят изискванията на Европейската комисия относно информацията и публичността.

Прилагането на публичността и информацията означава също, че бенефициентите ще трябва да изпълняват строго определени задължения, касаещи публичността. Неспазването на разпоредбите за публичност съобразно регламентите би могло да доведе до финансови санкции. Изискванията за информация и публичност са ясно упоменати в договора за отпускане на помощ.

Бенефициентите могат да се консултират с насоките за визуализация, за да получат информация за това как трябва да изпълнят задълженията за публичност.


VII. Генериране на ПРИХОДИ


Проект, генериращ приходи е този проект, който включва инвестиция в инфраструктура, чието използване генерира приходи през периода на неговото изпълнение, както и през съответния последващ референтен период. Приходите включват приходи получени от продажби, рента, услуги, събиране на такси, предоставяне на услуги срещу заплащане или други еквивалентни приходи, които се получават директно от ползвателите на инфраструктурата, изградена по проекта.


Генериране на приходи е всяка дейност, включваща предоставяне на услуга срещу заплащане, или дейност, която във всеки случай ще позволи на организацията да генерира приходи. Печалбите на проекта трябва да бъдат взимани под внимание, така че приносът на Общността да бъде относим към националното съфинансиране и да не се допуска свръхфинансиране. Всички суми трябва да бъдат указани в лева.


Това се отнася до дейности, които генерират нетни приходи директно породени от ползвателите на проекта. Това не се отнася за следните случаи:


 • Проекти, които не генерират приходи

 • Проекти, чиито приходи не покриват напълно оперативните разходи (въпреки, че това трябва да бъде доказано чрез формулата по – долу)

 • Проекти, предмет на финансиране от държавни помощи.


Във всички случаи, когато от един проект се очаква да генерира приходи, тогава кандидатът/бенефициентът трябва незабавно да информира управляващия орган за това. Проверките „ex-post”, които установят наличие на генериране на проходи, могат да доведат до връщане на средства от страна на бенефициента, дори и след приключване на дейностите по проекта.


МНОГО ВАЖНО: Проекти, имащи потенциал за генериране на приходи трябва задължително да съдържат:


А) Финансов анализ (в случаи на проект с обща стойност по – малка от 10 000 000 лв.)

Б) Пълен анализ „разходи и ползи” (в случаи на проект с обща стойност над 10 000 000 лв.)


Гореспоменатите документи трябва да бъдат подготвени от независим експерт. По преценка на Управляващия орган и/ или Оценителната комисия по проекта, може да се изискат тези документи, независимо от гореописаните прагове, ако има опасения, относно жизнеспособността или устойчивостта на проекта, както и при наличие на подозрения за генериране на приходи. Сумата, необходима за изработване на тези документи може да бъде заложена като разход в бюджета на проекта.


Член 55 от Регламент 1083/2006 определя т.нар. степен на финансова необвързаност (financial gap method), представляващ базата за изчисление на безвъзмездната помощ при проекти, генериращи печалба. Според него, допустимите разходи не могат да надхвърлят текущата стойност на инвестиционния разход, като се извади текущата стойност на нетните приходи на инвестицията за даден референтен период, според категорията на инвестицията.

Степента на финансова необвързаност е делът на дисконтираните разходи от първоначалните инвестиции, които не са покрити от нетните приходи на проекта, т.е. частта на финансирането, непокрито от нетните приходи, представляващ допустимите разходи (тъмносинята кутия на по-долната схема).

Дефиницията за допустимост на разходите, според чл. 55 (2) удостоверява, че проекта разполага с достатъчно финансови ресурси, за да бъде изпълнен и свръхфинансирането да бъде избегнато.
Пример за финансова необвързаност – Ако общата стойност на проекта е 10 000 000 лв., а нетните приходите от него предварително се изчисляват на 2 000 000 лв., то сумата на финансовата необвързаност ще бъде 8 000 000 лв. В този случаи сумата на съфинансирането от ЕС ще бъде спрямо тези 8 000 000 лв. Ако проектът не генерира приходи, сумата на финансовата необвързаност ще бъде 10 000 000 лв. (цялата сума по проекта).


Стъпки за определяне на сумата на безвъзмездна помощ


 1. Определяне на сумата на финансова необвързаност (R) ,


R=Max EE/DIC


където R е сумата на финансовата необвързаност,

Max EE представлява максималните допустими разходи по проекта = DIC-DNR. DIC e дисконтиран инвестиционен разход, a DNR е дисконтиран нетен приход = дисконтираните приходи – дисконтираните оперативни разходи + дисконтираната остатъчна стойност.


 1. Установяване на сумата, предназначена за отпускане (DA), т. е. „сумата, към която се отнася стойността на съфинансиране на приоритетната ос”,

DA=EC*R


където: ЕС са допустимите разходи (редове 2 и 3 от фигурата по – горе).


 1. Установяване на (максималната) безвъзмездна финансова помощ от ЕС (EU grant)EU grant=DA*Max CRpa


където: Max CRpa е максималният дял на съфинансиране, определен за приоритетната ос (чл. 53, т. 6) ;


Пример - Установяване на безвъзмездната финансова помощ от ЕС


frame1


VІІІ. Обществени поръчки - Бенефициентите по Оперативната програма могат да възлагат изпълнението на дейностите по проектите на изпълнител. Възлагането на изпълнител, от страна на бенефициентите е предмет на договаряне, регламентиран в Закона за обществените поръчки и ПМС 55/12.03.2007 год.


Необходимо е при изпълнението на проекта да се следват ясни правила при започване на процедура за възлагане на всяка обществена поръчка.


Кандидатите трябва да си осигурят спазването на действащия Закон за обществени поръчки, Наредба за възлагане на малки обществени поръчки и ПМС 55/ 21.03.2007.


IX. СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС

Моля, отговорете на поставените въпроси, касаещи наличието на финансиране на проектното предложение от други източници на Общността, различни от ЕФРР.


X. ЗНАЧЕНИЕ НА ПОМОЩТА ОТ ОБЩНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА (добавена стойност)

Добавената стойност е един от основните принципи на Структурните фондове, който определя, че Структурните фондове не са единствен източник на финансиране на проект.

Индивидуалния проект трябва да демонстрира, че полученото финансиране от Структурните фондове води до генериране на добавена стойност по проекта. Структурните фондове не трябва да покриват разходи, които държавата членка е в състояние да осигури.


ХI. ПРИЛОЖЕНИЯ


БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА – Приложение Б

Попълват се две стандартни таблици

 • Подробен бюджет (таблица 1 )

 • Очаквани източници за финансиране (таблица2)КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (формат WORD) АКО Е ПРИЛОЖИМО (ПРИЛОЖЕНИЕ Б2)

 • Ако проектът предвижда строителство/реконструкция/ремонт/рехабилитация се попълва Приложение Б2 , като се даде подробна количествено-стойностна сметкаОСТОЙНОСТЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ АКО Е ПРИЛОЖИМО (ПРИЛОЖЕНИЕ Б3)

 • Ако проектът предвижда закупуване на оборудване се попълва Приложение Б3, като изготвите остойностени технически спецификации за него.АВТОБИОГРАФИИ НА ЕКИПА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА (ПРИЛОЖЕНИЕ В) – попълва се автобиография за всеки член от екипа за организация и управление


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА (Приложение Г1 от Насоките за кандидатстване)

 • Попълва се от водещата организация, нейните управители и членове на управителни органи; а в случай, че членове на управителни органи са юридически лица – техните представители в съответния управителен орган. В случаите, когато е предвидено разходване на средства от безвъзмездната финансова помощ и от партньора/ите, настоящата Декларацията се попълва от същите по указания ред.


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО (ако е приложимо)

 • ПРИЛОЖЕНИЕ Д 1 Ако проекта се предвижда да се изпълнява в партньорство, Приложение Д1 се попълва от водещата организация и всички партньор/и;Забележка: Посоченият списък с приложения не е изчерпателен. Подкрепящите документи, както и образците на всички приложения ще бъдат публикувани със съответните апликационни пакети за кандидатстване при стартиране на операция.


XII. ДЕКЛАРАЦИЯ – подписва се от оторизирано лице и се подпечатва от името на организацията.


Контролен лист 1: Приложение А1 за проверка на административното съответствие


Свързани:

Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconУказания за попълване на формуляра и изисквания за кандидатстване

Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconУказания по процедура bg161PO005/08 11/01/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е ж. за
Указания по процедура bg161PO005/08 11/01/04 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации...
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconПрограма „Учене през целия живот Леонардо да Винчи Формуляр за кандидатстване за
Леонардо да Винчи”. Сертификатът ще бъде издаван във връзка с проект за мобилност, за който се кандидатства по Поканата за подаване...
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconПрограмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция в периода 2007-2013 interreg
Указания за попълване и представяне на формуляра за кандидатстване за подкрепа за разработване на проекти по Програмата за европейско...
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconРегламент (еио) 1408/71: член 16(2) и (3)
След попълване на част а от формуляра в съответствие с точки (а) и (б) от указанията, осигуреното лице предава формуляра или го препраща...
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Указания за кандидатстване, попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123
От приоритетна ос 1 „ Конкурентоспособност на земеделието и горското стопанство” на
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 121
Стъпки за кандидатстване по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” 4
Указания за попълване на формуляра за кандидатстване iconУказания за попълване на бизнес-план и заявление за подпомагане по мярка 123 „
Стъпки за кандидатстване по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 5
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом