План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
ИмеПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер244.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bcee-bg.org/ACTION_PLAN_MART.doc

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СЕКТОР «ЕЛЕКТРОТЕХНИКА»
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТЕ НА СЕКТОР «ЕЛЕКТРОТЕХНИКА»

СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”


МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Насърчаване на фирмите от сектор “Електротехника” за участие в изпълнението на иновационната стратегия на РБ - “Национален иновационен фонд”

МИЕ

КЕТБ, ИАНМСП

04/2007

12/2013

Договори за финансиране на иновационни проекти на фирми от сектор «Електротехника»

2. Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на фирмите в сектор “Електротехника”

МИЕ


КЕТБ, ИАНМСП

04/2007

12/ 2013

Качествен контрол на продуктите и услугите, разработка и тестване на нови продукти, подобрение на иновационния капацитет, НИРД ориентирани към маркетинга.

3. Популяризиране и насърчаване, спазване на принципите за достъпност на уеб документи от разработчиците на сайтовете.

Браншови организациии

-

04/2007

12/2007

Улесняване комуникацията между бизнеса и правителството

4. Разработване и публикуване на практическо ръководство за подпомагане фирмите от сектор да подобрят маркетинга си, достъпа до чужди пазари, одитиране, контрол и др.

КЕТБ

Фирмите от сектора

05/2007

12/2008

Публикуване на 3 ръководства

5. Подобряване на иновационната и маркетинговата култура на мениджърите в сектор “Електротехника”

КЕТБ

МСП

01/2008

12/2013

Въвеждане на иновативни продукти, увеличаване на производството и достъп до нови пазари

6. Предлагане на консултации на фирмите в бранша във връзка с използването на ИСТ (софтуер за управление на клиентите, планиране на ресурсите в предприятието, разширяване на пазарите и др.)


КЕТБ

Фирмите от сектора

06/2007

12/2013

Въвеждане на информационни управленски системи, подобрено управление на процесите в предприятията в бранша

Организиране на презентации за фирмите в бранша

7. Създаване на център за подобряване на информацията за вътрешния и външния пазар относно новите продукти, развитието на международния и националния пазар


КЕТБ

МИЕ

06/2007

09/2008

Създаване на информационен център за вътрешния и външния пазара на сектора


8. Подпомагане на фирмите в сектор “Електротехника ” в процеса на въвеждане на стандарти

МИЕ

КЕТБ


Браншови организации

04/2007


12/2007

Увеличен брой на сертифицираните фирми от сектора

9. Подкрепа на предприемачи за стартиране на бизнес в сектор “Електротехника”

МИЕ

-

05/2007

12/2007

Увеличен брой на новосъздадени фирми в сектора

10. Подпомагане на създаването и укрепването на лабораторните и сертифициращи структури.

КЕТБ,

ДА МТН,

ИА «БСА»

МИЕ

Фирмите от сектора,


06/2007

12/2013

Създаване на мрежа улесняваща сертифицирането на продуктите произведени от сектора


СП2: Улесняване на достъпа до финансиране на фирмите от сектор “Електротехника”

МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Активизиране на сътрудничеството на фирмите от сектор “Електротехника” с търговски банки

Търговски банки

КЕТБ, фирмите от сектора

07/2007

12/2013

Подобрени условия за финансиране за фирмите от бранша

2. Създаване на нови схеми (даващи преференциални условия) за гарантиране и микрокредитиране на фирмите в сектора, както и за привличане на рисков капиталМИЕ

МРРБ

Търговски банки

КЕТБ,

фирмите от сектора

07/2007

05/2013

Улесняване достъпа до микрокредитиране на фирмите от бранша

Наличие на модели и практики за небанково фининасиране

3. Разработване и разпространение на ръководство за възможностите за финансиране от Еврофондовете на фирмите в сектор “Електнротехника”

МИЕ

КЕТБ

04/2007

12/2007

По-добро усвояване на средствата от Европейските фондове

4. Разширяване на сътрудничеството с ЕИФ и международни финансови институции

Насърчителна банка

Международни финансови институции

04/2007

12/2013

Осигурен достъп до дългосрочен инвестиционен ресурс за българските предприятияСП3: Развитие на клъстeрните структури в сектор “Електротехника”

МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Насърчаване на фирмите от сектор “Електротехника” за участие в изпълнението на иновационната стратегия на РБ - “Национален иновационен фонд”

МИЕ

КЕТБ, ИАНМСП

04/2007

12/2013

Договори за финансиране на иновационни проекти на фирми от сектор «Електротехника»

2. Подкрепа за повишаване на конкурентноспособността на фирмите в сектор “Електротехника”

МИЕ


КЕТБ, ИАНМСП

04/2007

12/ 2013

Качествен контрол на продуктите и услугите, разработка и тестване на нови продукти, подобрение на иновационния капацитет, НИРД ориентирани към маркетинга.

3. Създаване на координационна група към КЕТБ, свързана с бъдещото развитие на клъстерите, в която да вземат участие бизнес асоциации, работодателски сдружения и неправителствени организации

КЕТБ

бизнес асоциа-ции, рабо-тодателски сдружения и НПО

06/2007

12/2007

Програма за развитие на клъстерите в сектора

4. Иницииране създаването на клъстери на поддоставчици с Балканския регион.

КЕТБ

Бизнес асоциации от Балканския регион

06/2007

12/2013

Подобряване на сътрудничеството на фирмите от бранша в региона


5. Разширяване дейността по включване на българските производители в европейските автомобилни клъстери

КЕТБ

МИЕ, ИАНМСП,

GTZ


06/2007

12/2013

Подобряване на сътрудничеството на фирмите от бранша в региона


СП4: Подобряване на бизнес климата


МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Насърчаване на фирмите от сектор “Електротехника” за участие в изпълнението на иновационната стратегия на РБ - “Национален иновационен фонд”

МИЕ

КЕТБ, ИАНМСП

04/2007

12/2013

Договори за финансиране на иновационни проекти на фирми от сектор «Електротехника»

1. Препоръки за подобряване на бизнес климата в сектор “Електротехника”


КЕТБ

-

06/2007

12/2013

Предоставяне на компетентните органи на предложения за подобряване на бизнес климата

2. Създаване консултантско звено и разработване на програма за предлагане на консултантски услуги на фирмите в сектор Електротехника


КЕТБ

-

01/2007

12/2008

Подобряване на предлаганите консултантски услуги за фирмите от бранша

3. Разработване на стратегия за развитие на браншовата камара и изграждане на капацитет за извършване на следните ключови услуги :

  • Пазарни проучвания и информация, както и виртуален информационен портал на бранша и тясно свързаните сектори

  • Услуги за членове – маркетинг, сертифциране, програми и фондове на ЕС, трансфер на на ноу-хау, установяване на кореспонденция между фирмите с цел сътрудничество и управление на контактите;

  • Изпълнение на секторната стратегия и политика, лобиране

  • Панаири и семинари
КЕТБ

GTZ

05/2007

03/2008

Разработена стратегия

Подобрен капацитет на КЕТБ за оказване на нови услуги на фирмите от бранша.

4. Развиване на сътрудничеството с електротехническите асоциации на Германия ,Италия ,Румъния, Гърция, Хърватска, Турция, Сърбия, Македония, Косово

КЕТБ
05/2007

12/2013

Развитие на нови услуги предоставяни от КЕТБ

Укрепваене на международните позиции на камарата

5. Проучване на целесъобразността от членство на КЕТБ и в други европейски бизнес организации

КЕТБ
05/2007

12/2013

Членство на КЕТБ в оптимален брой европейски бизнес организации

6. Активно подпомагане на инициативите за бизнес сътрудничество на крайдунавските фирми с румънския бизнес

КЕТБ
10/2007

12/2013

Разширяване на бизнес сътрудничеството в дунавския регион

7. Изготвяне на годишна Бяла книга относно напредъка в сектора и провеждане на пазарно проучване чрез въпросници

КЕТБ

МИЕ

10/2007

05/2010

Изготвяне на препоръки относно развитието на сектора

8. Развитие и внедряване на е-бизнес модели и изграждане на портали В2В, В2С и др;


КЕТБ
06/2007

06/2008

Подобрено бизнес сътрудничество на фирмите от бранша

9..Разработване на практическо ръководство за изпълнение на изискванията на ЕС

КЕТБ
05/2007

12/2007

Постигане на съответствие с изискванията на ЕС

10. Организиране на тематични експертни групи за обработване на евроинформацията и изработване на становища

КЕТБ
05/2007

12/2013

Подобрено сътрудничество и информираност относно изискванията на ЕС

11. Да се изтотвя годишен доклад за състоянието на сектор «Електротехника»

КЕТБ

05/2007

12/2013

Преглед на състоянието на бранша

12. Разработване на мерки за активизиране участието на фирмите от сектора на специализираните панаири

КЕТБ

МИЕ

ИАНМСП

Фирмите от сектора

GTZ

05/2007

12/2013

Подобрено представяне на фирмите от бранша на специализирани изложенияСП5: Подобряване на достъпа до европейския и световния пазари


МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Организиране на бизнес-форуми между български и чуждестранни фирми в сектор “Електротехника”

МИЕ

КЕТБ

05/2007

12/2013

Активизиране на външнотърговската дейност; популяризиране на българските продукти.

2. Организирано участие и подпомагане на бълг. фирми на международни изложения в областта на електротехниката

МИЕ

ИАНМСП

КЕТБ

05/2007

12/2013

Активизиране на външнотърговската дейност; популяризиране на българските стоки и услуги.

3. Изготвяне рекламни материали за търговско-икономическия потенциал на България в областта на електротехниката

МИЕ

ИАНПСП

БАИ

КЕТБ

05/2007

12/2013

Промоция и реклама на български продукти на международни пазари

4. Издаване специализиран ежемесечен електронен бюлетин, съдържащ новите моменти в европейското законодателство и произтичащите от тях нови изисквания в областта на електротехниката

КЕТБ

МИЕ

05/2007

12/2013

Повишаване на информираността

за ЕС

5. Разширяване на участието представители от сектора в работните групи и конференции на ORGALIME

КЕТБ

GTZ

05/2007

12/2013

Подобряване на международните контакти на КЕТБ и фирмите от бранша

6. Провеждане на Международен форум по стандартизация и сътрудничеството със CENELEC

КЕТБ

ДАМТН

05/2007

12/2013

Подобряване на международните контакти на КЕТБ и фирмите от бранша

7. Увеличаване на подпомагането на фирмите чрез представителите на КЕТБ в чужбина

КЕТБ

МИЕ


Увеличение на стокообмена на фирмите от бранша

8.Разширяване на сътрудничеството с авторитетните европейски сертифициращи организации

КЕТБ

ДАМТН,

ИА «БСА», БИС

05/2007

12/2013

Повишаване на броя на международно признатите сертификати на фирмите от бранша

9. Да се изготви концепция за подобряване достъпа до важни национални пазари (стрителна индустрия, производители на ел. енергия и др)

КЕТБ

МИЕ
06/2007

08/2008

План за подобряване на достъпа до важни национални пазари

10. Подобряване на дейността по надзора на пазара в сътрудничество със съответните органи

КЕТБ

ГД» Надзор на пазара», ДАМТН

Фирмите от сектора

05/2007

12/2013

По-информираност на фирмите от сектора за изискванията на пазара

10.Да се публикува месечен бюлетин за тенеденциите на националния и международния пазар

КЕТБ

Международни организации, Оргалим

07/2007

12/2013

Подобрена информираност на фирмите от бранша

11. Развиване на сътрудничеството на КЕТБ с държавните и неправителствени структури в екологичната сфера

КЕТБ

МОСВ

05/2007

12/2013

Подобрено сътрудничество на КЕТБ с държавните и неправителствени структури в екологичната сфера

12.Издаване на наръчници и ръководства за прилагане на екологичните наредби

КЕТБ

МОСВ

05/2007

12/2013

Подобрена информираност на фирмите от бранша в областа на екологичните наредби

13.Развиване на сътрудничеството с германски и италиански фирми за рециклиране на излязло от употреба оборудване

КЕТБ

Фирмите от

сектора

05/2007

12/2013

Подобрено използване на излязлото от употреба оборудване

14. Създаване на портал на сайта на на КЕТБ за откриване на нови бизнес сътрудничества и международно сътрудничество

КЕТБ

Фирмите от

сектора

08/2007

10/2007

Подобряване на възможностите за бизнес сътрудничество на фирмите от сектора

15. Подобряване на събирането на данни в съответствие с NACE стандартите

НСИ

КЕТБ

Фирмите от

сектора

05/2007

12/2013

Постоянна и пълна информация за развитието на бранша

16. Публикуване на брошури за разработване и управление на проекти, финансирани от ЕС (Ръководство – как да кандидатстваме за различините фондове на ЕС)

КЕТБ

МИЕ
05/2007

12/2007

Ръководство – как да кандидатстваме за различините фондове на ЕС

17.Изготвяне на подробен анализ на пропуските в системата за професионално обучение; Разширяване на обучението по електротехника в средните училища


МОН

КЕТБ
07/2007

07/2008

Изготвен анализ

Подобряване на професионалната квалификация на заетите в бранша

18. Организиране на кооперационни борси с германски и италиански фирми.

КЕТБ
07/2007

12/2008

Разширяване на сътрудничеството с германски и италиански фирмиСП6: Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на човешките ресурси и обучение на младите специалисти


МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Организиране на бизнес-форуми между български и чуждестранни фирми в сектор “Електротехника”

МИЕ

КЕТБ

05/2007

12/2013

Активизиране на външнотърговската дейност; популяризиране на българските продукти.

1. Усъвършенстване на системата за обучение с практическото използване на ИКТ в учебната програма и разширяване на обучението по дисциплини, свързани с електротехниката в специализираните средни училища


МОН

КЕТБ, БАН

05/2007

05/2008

Повишване знянията и уменията

на учениците

Образователен портал с електронно съдържание по техническите въпроси

2. Допълване и разширяване на учебните програми за обучението по дисциплини, свързани с новостите в електротехниката в Техническите университети в България

МОН

ТУ

КЕТБ

01/2007

12/2008

Повишване знянията и уменията

на студентите

3. Провеждане на информационни кампании сред обществото, с цел популяризирането на професиите, свързани с електротехническата индустрията

КЕТБ

МОН


-

01/2007

12/2008

Запознаване и промоциране сред обществеността

на професиите, свързани с електротехниката

4. Провеждане на специализирани курсове за обучение на млади специалисти в областта на електротехниката

КЕТБ

Фирмите от

сектора

07/2007

12/2008

Повишаване на квалификацията на работещите в областта на електротехниката

5. Лицензиране на учебния център на КЕТБ

КЕТБ

МОН, НАПОО

07/2007

12/2008

Подобряване на професионалната квалификация на заетите в бранша

6. Провеждане на курсове за повишаване на квалификацията на специалистите за запознаване с европейския опит, практика и норми

КЕТБ

Фирмите от

сектора

07/2007

12/2013

Подобряване на професионалната квалификация на заетите в бранша

7. Организиране на обучения на консултанти по проекти за финансиране по европейаките и национални програми

КЕТБ

Фирмите от

сектора

07/2007

12/2013

Подобряване на качеството на предоставянето на консултации в областта на финансирането по европейаките и национални програми

8. Провеждане на регионални семинари по европейското екологично законодателство

КЕТБ

МОСВ

Фирмите от

сектора

07/2007

12/2013

Подобряване на информираността на фирмите от бранша относно европейското екологично законодателствоСП7: : Улесняване на развитието и разпространението на технологии и знания посредством защита на интелектуалната собственостна развитието и разпространението на технологии и знания посредством защита на


МЯРКА

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

ПАРТНЬОРИ

НАЧАЛО

СРОК

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

1. Подпомагане регистрацията на патенти, търговски марки, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн и т.н. на национално, международно (включително специално за територията на ЕС) ниво на фирмите в сектор електротехника

Патентно ведемство

МИЕ

КЕТБ

07/2007

12/2013

Повишаване на конкурентноспособността

на фирмите и достигане до съществени пазарни дялове

2. Усъвършенстване сътрудничеството между институциите за осигуряване на надеждна защита на интелектуалната собственост в областта на електротехниката

Държавни

институции

-

07/2007

12/2013

Увеличаване значението на правата върху интелектуалната собственост и увеличаване на конкурентноспособноста

3. Подпомагане обучението на кадри във фирмите от сектор “Електротехника” по въпросите на интелектуалната собственост

Патентно ведомство

КЕТБ


Универси-

тетите

в РБ

07/2007

12/2013

Повишаване информираността на персонала

(средно и висше управленско ниво)

Свързани:

План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconОтчет от Джевдет Чакъров Министър на околната среда и водите за изпълнение на План за действие за 2005 г към "Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г."
План за действие за 2005 г към “Национална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г.”
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия...
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие за 2003 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconНационална стратегия по околна среда и план за действие 2000-2006 г. Отчет на план за действие 2002 г
Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за населението и икономиката на страната
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconСе изчислят разходите и се калкулират приходите от вложените средства, реализираните дейности и постигнатите резултати. План за действие
Стратегия за ограничаване на антибиотичната резистентност и план за действие в мбал "царица иоанна" еад, софия
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconПлан за действие
Извършване на анализ и оценка на фактическото състояние на цир в организационен и финансов аспект, възможните заплахи за дейността...
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconПлан за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в р българия
Трета: Определяне на проектите за деинституционализация, техния обхват и финансови ресурси 7
План за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие iconПлан за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния горски сектор
В изпълнение на Дейност 6 „Разработване на План за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния горски...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом