Община Лесичово, януари 2006 г
ИмеОбщина Лесичово, януари 2006 г
страница1/11
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер1.51 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lesichovo.bg/new/doc/Obshtinski plan.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Община Лесичово, януари 2006 г.


СЪДЪРЖАНИЕ :

УВОД И ВЪВЕДЕНИЕ стр. 3

1.АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА стр. 5

  1. НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ стр. 8

  2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ стр. 11

   1. Статус на индустрията стр. 16

   2. Заетост стр. 17

  3. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ стр. 18

   1. Безработица стр. 18

   2. Доходи стр. 19

   3. Здравни услуги стр. 19

  4. ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ РАСТЕЖА, ЗАЕТОСТТА И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА стр. 20

   1. Човешки ресурси стр. 20

   2. Изследвания, технологии, иновации, комуникации стр. 24

   3. Предприемачество стр. 25

   4. Развитие на услугите, подкрепящи бизнеса стр. 25

   5. Обществен ред и сигурност стр. 25

   6. Инвестиции стр. 26

   7. Транспортна инфраструктура и транспортен достъп стр. 26

  5. ОКОЛНА СРЕДА стр. 28

1.5.1. Качество на атмосферния въздух(КАВ) стр. 28

   1. Качества на водите стр. 29

   2. Качество на почвите стр. 31

   3. Отпадъци стр. 31

  1. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ И СБЛИЖАВАНЕ стр. 33

1.6.1. Кадастър и населени места стр. 33

   1. Райони за целенасочено въздействие стр. 34

   2. Трансгранично сътрудничество стр. 35

   3. Оценка на капацитета за усвояване на средствата от Структурните фондове на ЕС на местно равнище стр. 35

1.7 РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО стр. 37

1.8 SWOT АНАЛИЗ стр. 40

 1. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (ОПР) ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 стр. 43

 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ(ОПР) стр. 48

  1. ИНСТИТУЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР стр. 49

  2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА

ПОДПОМАГАНЕ стр. 53

4. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР стр. 61

5. ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА


УВОД И ВЪВЕДЕНИЕ


..Стратегическото управление е науката и изкуството да се намери бъдещото място на организацията в заобикалящата я среда , което ще и осигури непрекъснат успех и ще я предпазва от изненади . Това е логичен анализ , който показва как организацията трябва да “мисли”, за да се адаптира успешно към постоянно променящите се външни и вътрешни условия ...”

Игор Ансоф


Регионалното стратегическото планиране и управление е важен методически подход за мобилизиране на местните ресурси, за привличане на инвестиции, за интегриране и търсене на обвръзка и съчетано обезпечаване на множество проекти и планове за развитие на общинско и надобщинско равнище.

Законът за регионално развитие (приет през февруари 2004 г.), който замени действащия от 1999 г. закон, очертава рамката за планиране и програмиране на регионалното развитие в България. Средствата от структурните фондове ще представляват най-големият финансов ресурс за подкрепа на действия (проекти) за регионално развитие, като това ще се обвърже и със значителни национални публични ресурси. Законът на практика очертава и част от програмната рамка за усвояване на средства от структурните фондове.

Общинският план за развитие се разработва в изпълнение на чл.14 от ЗРР / обн. в ДВ бр.14 от 20.02.2004 г. и е част от националния процес на планиране и програмиране в РБ в следващите 7-10 години.

Общинският план за развитие (ОПР) определя целите и приоритетите за развитието на общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация.

В основата на разработката е заложен принципа на приемственост и последователност .Изготвеният Общински план за развитие се явява продължение на осъществяващата се в момента „Стратегия за развитие на община Лесичово в периода 2000-2006 г.”, която е била приета от Общински съвет през месец април 2000 г. При разработването и са взети предвид : приетите от Общински съвет стратегически цели за развитие на общината, приоритетите заложени в стратегията и конкретните проблеми, поставени от кметствата и обществеността .

Планът за развитие на Община Лесичово е ориентиран към:

 • хармонично развитие и използване на естествените природни дадености и фактори на околната среда (земя, води, минерални ресурси, гори и др.), на производствените фактори и на човешките ресурси;

 • повишаване на благосъстоянието на сегашните поколения, без да се накърнява правото на бъдещите поколения на здравословни условия на живот, труд и обитаване;

 • баланс на целите на икономическото развитие на общината с целите на социалното развитие и с изискването за запазване и подобряване на качеството на околната среда;

 • съхраняване на културно – историческото наследство на територията на общината и осигуряване на естествена приемственост между поколенията;

 • съхраняване, стимулиране, извеждане на приоритети и осигуряване на устойчивост на положителните тенденции в развитието на Община Лесичово.

Всичко това с оглед :

Утвърждаване на Община Лесичово като една стабилна социално-икономическа общност от европейски тип-отворена към Европа и света.

В контекста на това, съобразено с местите икономически и социални възможности, общината ще се стреми през следващите седем години да постигне :

1.Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на дребния и средния бизнес и реално разкриване на нови работни места.

2.Утвърждаване на селското стопанство като един от водещите отрасли на общинската икономика.

3.Развитие на инфраструктурата в съответствие с европейските изисквания.

4.Иновации и укрепване на административния капацитет.

5.Усъвършенстване на местното самоуправление, разширяване участието на гражданите и техните сдружения в осъществяването на общинската политика.

При работата са използвани нормите на добрата практика на стратегическото регионално планиране, основните измежду които са:

 • проучване на историята на развитие на общината и използване на получените познания и поуки за определяне на насоките на бъдещото развитие;

 • обвързване на плана с визията, т.е. чрез изпълнението на отделните планови задачи да се изпълняват и главните стратегически цели и приоритети, с оглед постигане на мисията на общината;

 • поддържане на баланса между възприемането на нови и отказът от стари идеи и постановки.

 • участие и съпричастност на местната общественост, чрез становища и предложения на кметовете по населени места, при подготовката и окончателното оформяне на плана;

 • независимата експертна оценка и помощ, чрез включване в разработката на външни експерти и консултанти, съобразно разпоредбите на чл.37 от ЗРР;

програмите, отнасящи се до регионалното развитие.

За изготвянето на ОПР бе събрана, обобщена и анализирана информация от голям брой институции от община Лесичово и Областния център гр.Пазарджик. Процесът на подготовка, разработка и окончателното оформяне на документа се реализира при спазване на Методическите указания за разработване на Общински планове за развитие /ОПР/ и при ползване опита и методологията на проект на DFID/Department for International Development/.

Основни източници на данни бяха наличната информация в общината; справки и анализи, предоставени от различните институции; специална информация, изискана с нарочни писма; преки срещи с представители на фирми и институции в общината, различни справочници и документи,концепция за регионално развитие на Южен централен район за планиране, Областната стратегия за РР, Редовен доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване за 2004г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 и др.

Процесът на работа протече в няколко основни фази: анализ на съществуващите документи, набиране на нова информация и данни, анализ и разработка на аналитична част на стратегията, създаване на стратегическата част, SWOT анализ, определяне на целите и приоритетите за плановия период.

Основният подход за оценка на местната икономика и на цялостното обществено- икономическо развитие на община Лесичово е основан на специфично прилагане и адаптиране на възможностите на SWOT - анализа към проблемите на оценката на регионалното развитие. Методологията на този анализ, включва взаимообвързана оценка на вътрешните за дадена организация или регион силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на външните за организацията възможности (Opportunities) и заплахи (Threats).

Силните страни представляват определен специфичен ресурс, умение, достижение, потенциал или друго преимущество, което притежава общината. При анализа на силните страни на общината се обръща внимание на това до каква степен са използване те в досегашното й развитие и какви са възможностите и целесъобразността за извеждане на основа на тези силни страни на приоритетите за бъдещото развитие на общината.

Слабите страни представляват определени обективни или субективни ограничения, недостиг на ресурси, умения или способности, които по един или друг начин са възпрепятствали развитието на общината до сега и могат да повлияят отрицателно и върху бъдещото й развитие. Важен елемент на стратегията е да се имат предвид тези слаби страни и да се ограничи влиянието им.

Възможностите включват основните благоприятните елементи на външната среда за досегашното и бъдещо обществено- икономическото и социално развитието на общината.

Заплахите включват неблагоприятните сегменти на външната среда за развитието на общината, които поставят определени бариери или препятствия пред досегашното и бъдещото й развитие.

Настоящият план за развитие на Община Лесичово и програмата за реализацията й са разработени от съвместен екип на Общинска администрация Лесичово, консултанти на фирма "ИГНАТОВИ"ООД гр. Бургас и експертната помощ на Асоциация “ Хебър “.


1. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА


СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ

Община Лесичово е включена в административно-териториалните граници на Пазарджишка област и съгласно разпоредбите на ЗРР, с който на територията на Република България се обособяват шест райони за планиране, Община Лесичово попада в Южен централен район.

Общината заема 211,9 кв.км. площ и съставлява 4,7 % от територията на Пазарджишка област, която от своя страна заема площ от 4 457.167кв.км


ОБЩИНА

ТЕРИТОРИЯ (кв.км.)

Община Лесичово

211,9

Дял на територията на Община Лесичово от територията на Пазарджишка област

4,75 %

Дял на територията на Община Лесичово от територията на Република България

0,19 %

Пазарджик – област

4 457,167

Република България

111 001 ,9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Свързани:

Община Лесичово, януари 2006 г iconОбщински съвет лесичово наредба за рекламната дейност в община лесичово
Чл. Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията...
Община Лесичово, януари 2006 г iconРешени е
Проект „Създаване на постоянна изложба на етнографското наследство и природните и исторически забележителности на община Лесичово...
Община Лесичово, януари 2006 г iconBg-лесичово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Лесичово, ул. Никола Чочков №11-13, За: Любка Димитрова Фиткарова, Република България 4463, Лесичово, Тел.: 03517 2221, e-mail:...
Община Лесичово, януари 2006 г iconBg-лесичово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Лесичово, ул. Никола Чочков №11-13, За: Любка Димитрова Фиткарова, Република България 4463, Лесичово, Тел.: 03517 2221, e-mail:...
Община Лесичово, януари 2006 г iconИван стоев/ устройствен правилник на общинска администрация община лесичово област пазарджик
Чл  С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в администрацията...
Община Лесичово, януари 2006 г iconРешени е
Относно: Отпускане на парични средства във връзка със здравословното състояние на Спас Ангелов Крайнин, жител на село Лесичово, община...
Община Лесичово, януари 2006 г iconРешени е
Община Лесичово с проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Лесичово” по мярка „Развитие на нови...
Община Лесичово, януари 2006 г iconПрограма за развитие на туризма в община лесичово
Консултативният съвет по въпросите на туризма към Община Лесичово и евентуално създадените към него работни групи, с участието и...
Община Лесичово, януари 2006 г iconПрограма за предвидените мероприятия в деня на акцията „Да изчистим България за един ден - 20 април 2013 година в община Лесичово
Списък на маркираните за почистване замърсени зони на територията на община Лесичово, във връзка с кампанията „Да изчистим България...
Община Лесичово, януари 2006 г iconРешени е
Стрелча и Лесичово” по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г., Ос 4, мярка 41 „Прилагане на стратегии...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом