1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)
Име1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.54 Mb.
ТипБизнес-план
източникhttp://file.burgas.bg/predpr/Mikropredpriatia/Business_plan.doc
  1   2   3   4   5
Б И З Н Е С П Л А Н


……………………………............................................................................……………………..………………………………………………

(име на проекта)


……………………………..............................................................................……………….…………………………………………………………

(име на кандидата)


Сума на инвестицията ..................................................................лв.


Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.


Подпис/печат: …………......…....................…..


Преди попълване на Таблиците в бизнес плана, прочетете приложените инструкции!


Забележки:

1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително).

2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от срока, за който е изготвен бизнес плана и спецификата на дейността, за която се кандидатства.


I. Въведение.

1. Кратко описание на проекта.

2. Очакван резултат след завършване на проекта.

2.1 Устойчива заетост за периода на бизнес плана.


II.Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност

1. Кратка информация за дейността на кандидата, вкл. стойност на дълготрайните материални активи съгласно данните от последния счетоводен баланс

2. Правен статут.

3. Организация, структура и управление, вкл. постоянно зает персонал.

4. Предпроектно проучване.

4.1. Конкуренция.

 Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция (предлагащи такива услуги). Източници, на които се базира информацията на кандидата;

 Основни местни конкуренти;

 Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/ услуги;

 Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;

 Начини за повишаване на конкурентноспособността.

4.2. Пазарна среда.

 Пазар и размер на пазарния дял, който заема кандидата. Източници, на които се базира тази информация.

 Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазара в бъдеще и под влияние на кои фактори:

- Увеличаване на конкуренцията на местно ниво

- Промени в потребителското търсене

- Чуждестранна конкуренция

4.3. Друго проучване необходимо за осъществяване на дейността (напр. местен пазар на труда, заетост, квалификация и т.н.).

5. Разработки (когато се предвиждат такива).

5.1. Маркетингова стратегия.

5.2. Системи за управление.

5.3. Рекламни и информационни материали.


III. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта. Доставчици и клиенти.

1. Обект и източници за финансиране на проекта.

Таблица 1 Предмет на инвестицията, с която се кандидатства за подпомагане по проекта

(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

Вид

Модел, порода, тип, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


ОбщоПосочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията


Таблица 1а Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта

(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително

Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

Вид

Модел, порода, тип, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


ОбщоПосочва се валутният курс използван за изчисление стойността на инвестицията

2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.

Таблица A Етапи при изпълнение на инвестиционния проект

(лева)

Дейност/ Активи

Дата на реализация/ Придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо


3. Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията

Таблица Б Етапи за реализация на проекта при изплащане на части от инвестицията

(лева)

Дейности/Активи

Начална дата/Дата на придобиване

Крайна дата/Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо


4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица В

(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В


5. Доставчици

Таблица Г Настоящи доставчици

(лева)

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Неплатени задължения

Падеж

А

Б

В

Г

ДОбщо

Таблица Д Бъдещи доставчици

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Условия на плащане

A

Б

В

Г


  1   2   3   4   5

Свързани:

1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) icon1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)
Сума на инвестицията лв
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) icon1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително)
Сума на инвестицията лв
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconЗабележка: Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва (само за юридически лица и еднолични търговци) всяка страница от бизнес плана!
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от нк за представени от мен неверни данни
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconЗабележка: Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва (само за юридически лица и еднолични търговци) всяка страница от агроекологични план!
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от нк за представени от мен неверни данни
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconФормуляр за участие празник на гърнетата 2012
Забележка: Формулярът се попълва и подписва от читалищния секретар в два еднообразни екземпляра по един за всяка страна – организатор...
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconДипломна работа на тема
Заглавната страница може да бъде оформена графично и по друг начин, но трябва да съдържа посочените в този образец реквизити. Дипломната...
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconКонспект за писмен държавен изпит по специалност
Стопански /бизнес/ субекти – физически и юридически лица по Търговския закон и Закона за юридическите лица с нестопанска цел
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconДа се адаптира за броузери, различни от
Не на всяка страница има footer menu. На някои от страниците, на които има footer menu, няма линк към „Условия за ползване“ и „Сигурност...
1. Кандидатът номерира страниците, подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физически лица подпечатването не е задължително) iconСъобщение за медиите
Част от страниците му са албум със снимки на най-емблематичните лица, появявали се на страниците на “Бакхус”. В рубриката “На чаша...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом