3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Име3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер112.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/KONSPEKT_K_D_IZPIT_1935_1.doc


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА"

------------------------------------------------------------------

В Ъ П Р О С Н И К

за провеждане на държавен изпит на студентите от специалност

"Статистика и иконометрия"


I. ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА


Тема 1. Статистиката като наука и практика

Що е статистика? Еволюция на статистическите знания. Статистически метод. Обща теория на статистиката. Статистическа наука и практика. Съвременна организация на статистиката в България.

Тема 2. Статистическо изучаване

Същност и основни фази на статистическото изучаване. Основни статистически понятия. Видове статистически изучавания. Измерване и измервателни скали. Методика на статистическото изучаване. Статистическо наблюдение, групировка и сводка. Статистически таблици, редове и графични изображения. Статистически анализ. Статистически величини.


Тема 3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения

Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес.


Тема 4. Теоретични разпределения

Същност и класически теоретични разпределения. Нормално разпределение. Закон за големите числа. t-разпределение на Стюдент и F-разпределение на Фишер.


Тема 5. Статистически заключения

Същност. Разпрезентативни извадки. Статистически оценки: свойства. Грешки при статистически оценки на параметри.


Тема 6. Репрезентативно изучаване

Същност на репрезентативното изучаване. Обем на извадката при средни величини и относителни дялове. Статистическа оценка на параметри по данни от извадка и техните стандартни грешки.


Тема 7. Модели на гнездови репрезентативни извадки

Същност, особености, място и роля. Видове модели на гнездови извадки: едностепенна, обикновена двустепенна и двустепенна с вероятност пропорционална на размера на гнездата. Основни етапи на работа при използуването на различните модели гнездови извадки: същност и практически проблеми.


Тема 8. Статистическа проверка на хипотези

Същност и основни понятия при статистическата проверка на хипотези. Проверка на статистически хипотези за разликата между средни от извадка и от генерална съвкупност и за разлики между средни от две независими извадки.

Проверка на статистически хипотези за разликата между относителни дялове от извадка и от генерална съвкупност и за разлика между относителни дялове от две независими извадки.


Тема 9. Дисперсионен анализ

Същност на дисперсионния анализ, модел на данните и основни формули. Етапи при приложение на еднофакторния дисперсионен анализ в изследователската практика.

Тема 10. Корелационен анализ

Познавателна същност, параметрични и непараметрични методи за измерване на корелационната зависимост. Статистическа значимост и интервални оценки на коефициентите на корелация.


Тема 11. Регресионен анализ

Познавателна същност на регресионния анализ. Предпоставки за използуване на МНМК. Единична линейна регресия. Множествена линейна регресия. Мултиколинеарност. регресионен анализ при динамични редове.


Тема 12. Статистически методи за анализ на динамични

(временни) редове

Същност, особености, видове и елементи на динамичните (временните) статистически редове в икономиката. Обобщаващи статистически характеристики. Познавателни задачи при изучаване на динамичните редове, етапи и типизация на изследователските задачи.


Тема 13. Статистически методи за анализ на тенденцията (тренда)

на развитие

Методи за индентификацията на тенденцията на развитие. Методи и модели за аналитично изравняване на динамични редове. Тренд-екстраполационни прогнози.

Тема 14. Статистически методи за анализ на сезонни ефекти

Същност и задачи при изучаване на сезонните ефекти. Методи и модели за анализ на сезонните ефекти и за използуването им за прогностични цели.


Тема 15. Индекси

Познавателна същност. Динамични индекси на равнища, обеми и маса. Динамични индекси на средни равнища. Общи и групови динамични индекси. Множествени базисни и верижни индекси. Обща характеристика на териториалните индекси.

Тема 16. Индексен факторен анализ

Познавателна същност. Индексен факторен анализ при форми на връзка между резултативната величина и определящите я фактори:S=xy, S=xyz, S = xy при еднородна и разнородна съвкупност.

Тема 17. Статистически методи за анализ на структури

Същност. Измерване на структурни различия: абсолютни и относителни изменения, линейни и квадратични коефициенти, интегрален коефициент. Измерване на различия между териториални структури: интегрален коефициент, коефициент на регионална специализация и на локализация.

II. ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА


Тема 1. Въведение в теорията на икономическата статистика

Обект и предмет на икономическата статистика. Метод на икономическата статистика. Връзки на икономическата статистика с общата теория на статистиката, отрасловите статистики и науките за изучаване на икономиката като обществена подсистема.


Тема 2. Система на националните сметки като интегрирана основа на икономическата статистика

Възникване и развитие на СНС. Същност, цели и принципи. Субекти и класификации в СНС. Същност и структура на СНС. Секторни икономически сметки: категории, съдържание и взаимовръзки. Сметка “Текущи операции” (производство, разпределение на доходите, вторично разпределение на доходите, преразпределение на доходите в натура, използуване на разполагаемия доход). Сметка “Натрупване” (операции с капитали, финансова сметка, други изменения в активите, преоценки. Сметка “Баланс на активите и пасивите”. Сметка “Останал свят” (Външни операции със стоки и услуги, Външни първични доходи и текущи трансфери, Външни операции по натрупването, Външни активи и пасиви). Връзки на сметка “Останал свят” с платежния баланс и международната инвестиционна позиция. СНС и счетоводната отчетност: връзки и различия.

Тема 3. Статистическо изучаване на брутния вътрешен продукт (БВП)

Същност на БВП и задачи на икономическата статистика при изучаването му. Статистически методи за изчисляване на стойностния обем на БВП.Преизчисляване на стойностния обем на БВП от текущи в съпоставими цени. Основни макроикономически показатели, свързани с БВП. Статистически методи за анализ на БВП.

Тема 4. Статистическо изучаване на цените и на инфлацията

Същност и задачи на статистиката на цените. Статистическа методология на цените в Република България - обща характеристика, особености, статистика на цените по отрасли, показатели за равнището и динамиката на цените. Индекс на потребителските цени на стоки и услуги. Показатели за инфалцията и покупателната сила на паричната единица. Дефлатори на стойностни показатели.


Тема 5. Статистическо изучаване на населението и работната сила

Задачи на статистиката на населението и работната сила. Статистическо изучаване на възпроизводството на населението (брой, естествено и механично движение, състав на населението). Статистическо изучаване на работната сила (икономически активно население, заети лица, непълна заетост и безработица.


Тема 6. Статистическо изучаване на труда

Същност и задачи на статистиката на труда. Статистическо изучаване на работното време (същност, измерители, показатели за използуване). Статистическо изучаване на националната производителност на труда (същност, показатели, индекси на динамика). Статистическо изучаване на заплащането на труда (същност, особености, задачи, средна работна заплата, динамика на равнището й). Съотношение между темповете на изменение на производителността на труда и на средната работна заплата.

Тема 7. Статистическо изучаване на външната търговия

Същност и задачи на статистиката на на външната търговия. Методология за производство на статистическа информация за външната търговия (наблюдение, групировки и анализ). Статистически показатели за международни сравнения във външната търговия.


Тема 8. Статистическо изучаване на платежния баланс и външния дълг

Същност на платежния баланс. Обща характеристика на методологията за съставянето му (структура, регистрация, резидентност, време, стойностно оценяване, видове операции, класификация на сметките и общо салдо). Неравновесия в платежния баланс. Международна инвестиционна позиция. Външен дълг - същност и статистически показатели за измерване и анализ.


Тема 9. Статистическо изучаване на финансите на нефинансовите предприятия

Същност на статистиката на финансите. Обобщаващи статистически показатели. Статистически показатели за оценка на финансовото състояние на предприятията. Статистически методи за анализ на финансите на предприятията от нефинансовия сектор.


Тема 10. Статистическо изучаване на държавния бюджет

Същност и задачи на статистиката. Институционална структура на държавния бюджет. Статистически показатели за държавния бюджет. Статистически методи за анализ на общата еволюция на бюджетните приходи и разходи и на компонентите й.


Тема 11. Статистическо изучаване на паричното обръщение, депозитите и кредитораздаването

Същност и задачи на икономическата статистика. Статистическо изучаване на паричното обръщение. Статистическо изучаване на депозитите и влогонабирането. Статистическо изучаване на кредитораздаването.


Тема 12. Статистическо изучаване на доходите, разходите и потреблението на домакинствата.

Същност и задачи. Статистически показатели за доходите и крайното потребление на домакинствата в СНС. Статистически показатели и методи за анализ на доходите и разходите в бюджета на домакинствата. Статистически показатели за потреблението на домакинствата.


Тема 13. Статистическо изучаване на националното богатство.

Същност и задачи. Класификация на активите на националното богатство. Статистическо изучаване на дълготрайните материални активи. Статистическо изучаване на краткотрайните материални активи.


ІІІ. ИКОНОМЕТРИЯТема 1. Иконометрията като гранична наука

Възникване и история на иконометрията. Определение на иконометрията. Обект и предмет на изследване. Използуване на иконометрията.

Тема 2. Моделиране на икономиката

Индентификация, определение и функции на икономическите модели. Класификации на икономическите модели. Изисквания при съставяне на моделите. Елементи на икономико-математическите модели. Икономическа символика. Решете практическа задача.

Тема 3. Информационна база на иконометрията

Измервания в икономиката. Размерност на икономическите величини. Характерни грешки при получаване и обработка на данни за икономиката общо, в т.ч. за индустрия, селско стопанство и търговия, за дълготрайни материални активи, за работна сила и цени.

Тема 4. Информационни структури и възстановяване на данни


Статистически показатели и бизнес данни. Определение и преобразувание на информационни структури. Възстановяване на загубена информация, същност и методи. Филтрация на данни за икономиката. Практическа задача.

Тема 5. Иконометрични модели на икономическата динамика


Параметрични модели. Плавни и неплавни изменения. Единични модели на развитие – полиноми от нечетна и четна степен (свойства и използване). Периодичност и цикли на развитие. Шокови изменения. Специфични проблеми и методи при иконометричното оценяване на динамика. Приложение на пакети приложни програми.

Тема 6. Единични модели на съотношения в икономиката


Обща характеристика. Динамични и статични модели. Производствени функции. Функции на потребление. Функции на капитала. Функции на външната и международна търговия. Специфични проблеми и методи при параметричното оценяване. Приложение на пакети приложни програми.

Тема 7. Комплексни иконометрични модели


Определение, състав, видове. Едносекторни, многосекторни и многотериториални модели. Система от едновременни уравнения. Идентификация. Методи за измерване на параметрите и на други характеристики. Приложение на пакети приложни програми.

Тема 8. Иконометрични методи

Обща характеристика. Оценка на линейни иконометрични модели. Автокорелация. Мултиколинеарност. Изкуствени (дъмп) променливи. Сплайнови оценки. Спектрален и биспектрален анализ.

Тема 9. Общи проблеми на теорията на игрите

Предмет и задачи на теорията на игрите. Основни понятия, класификации. Принципи за оптималност и основни направления на теория на игрите.

Тема 10. Антагонистични игри

Обща характеристика. Методи

Тема 11. Кооперативни игри

Кооперативна игра в нормална форма. Характеристични функции. Арбитражни схеми. Еквивалентност. Доминиране. Методи.

Тема 12. Статистически игри.

Обща характеристика. Методи.

Л И Т Е Р А Т У Р А:


I. Основна литература:

  1. Радилов,Д., Д.Косева и Ч.Русев, Въведение в статистиката.-Варна, Унив. изд. ИУ-Варна, 2003.

2.Гатев,К., Въведение в общата теория на статистиката, София, Наука и изкуство, 1980.

3. Обща теория на статистиката и икономическа статистика. Гатев,К., Ас.Спасов и Д.Радилов, София, Наука и изкуство, 1989.

4. Гатев,К., Ас.Спасов и Д.Косева, Обща теория на статистиката. София, Наука и изкуство, 1991.

5. Величкова,Н., Статистически методи за изучаване и прогнозиране на развитието на социално-икономическите явления. София, Наука и изкуство, 1981.

6. Съйкова,Ив., Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата действителност.София, Университет за национално и световно стопанство, част I и II, 1991 г.

  1. Сугарев,Здр., Демографска статистика. София, Наука и изкуство, 1975 г.

  2. Русев, Ч. Статистически методи за анализ на временни редове. Варна, Унив.изд.на ИУ-Варна,1999, 258 с.

9. Венедиков,Й., Статистика, социология и още нещо... София, Информационно обслужване, 1992 г.

10. Закон за статистиката - Държавен вестник, бр.57/26.06.1999 г., с.3-11.

11. Национален статистически институт: организационна структура. София, Национален статистически институт, 2000 г.

12. Радилов,Д., Икономическа статистика.Варна, Унив.изд. на ИУ-Варна, 2001, 434 с.

13. Сборник от решени и нерешени задачи по Икономическа статистика. Радилов, Д., Сл.Желязкова и др. Варна, Унив.изд. ИУ-Варна, 2004.

14. Димитров,Ал., Въведение в иконометрията. Велико Търново, Абагар, 1995, 1998, 1999.

15. Ръководстгво за иконометричен продукт Soritec (на бълг. език).

II. Допълнителна литература:

1. 100 години българска държавна статистика. София, Комитет по единна система за социална информация, 1984.

2. А.Ю.Тотев и В.Цонев, Няколко поколения български статистици за основните въпроси на общата теория на статистиката - В: сп. "Статистика", София, 1982, бр.2, с.3-28.

3. В.Цонев, Общата теория на статистиката като теория и логика - В: сп. "Статистика", 1992, бр.5, с.3-25.

4. В.Цонев, Отраслите на статистическото знание като историческо явление - В: Трудове на ВИИ - София, кн.I, 1963, с.181-214.

5. Ан Харисън, Системата на националните сметки - интегрирана рамка на икономическата статистика - В: сп. "Статистика", 1993, кн.1, с.57-64.

6. Ст.Станев, Основно концептуално различие между системата на

националните сметки и баланса на народното стопанство и отражението му върху статистическите характеристики на производствената активност - В: сп. “Статистика", 1991, кн.2, с.3-20.

7. Б.Русев, Демография и демографска статистика - В: сп. "Статистика", 1991,кн.4, с.3-16.

8. Б.Русев, Методологически основи на потенциалната демография - В:сп."Статистика", 1993, кн.4, с.3-10.

9. Радилов,Д. Професията на статистиците в управлението: промени и развитие - В: сп.”Статистика”, 1998, кн.6, с.3-15.


III. Справочна литература

1. Статистически годишник на Република България. София, Национален статистически институт, 2007.

2. Основни макроикономически показатели. София, НСИ, 2005.

3. Статистически справочник. София, НСИ, 2008.


гр.Варна, 06.03.2009 г. РЪКОВОДИТЕЛ НА

КАТЕДРА "СТАТИСТИКА": /п/

(доц.д-р В.Хаджиев)


Свързани:

3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес icon3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Що е статистика? Еволюция на статистическите знания. Статистически метод. Обща теория на статистиката. Статистическа наука и практика....
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес icon3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Що е статистика? Еволюция на статистическите знания. Статистически метод. Обща теория на статистиката. Статистическа наука и практика....
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес icon3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Що е статистика? Еволюция на статистическите знания. Статистически метод. Обща теория на статистиката. Статистическа наука и практика....
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес icon3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес
Що е статистика? Еволюция на статистическите знания. Статистически метод. Обща теория на статистиката. Статистическа наука и практика....
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес iconОсновни формули Статистически анализ на едномерни емпирични разпределения
Мнмк за аналитично изглаждане на динамични редове при предположение за праволинейна тенденция на развитие
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес iconТематична програма за провеждане на държавен изпит за студентите от окс бакалавър, специалност "Статистика и иконометрия"
Същност и видове статистически изучавания. Основни статистически понятия. Измерване и измерителни скали. Статистическо наблюдение,...
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес iconПроектовариант по учебния план за випуск 2006-2010 г
Основни статистически понятия. Видове статистически изучавания. Измерване и измервателни скали. Методика на статистическото изучаване....
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес iconИзвадкови разпределения -централна гранична теорема
Централна гранична теорема. Таблици за разпределения и работа с тях. Оценяване средната на основна съвкупност. Доверителен интервал....
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес iconЛетен триместър 2010/2011
Бейс, случайни величини, функция на разпределение, свойства и основни видове дискретни и непрекъснати случайни величини, числови...
3. Статистически методи за анализ на емпирични разпределения Същност, видове, типични форми и основни обобщаващи характеристики на емпиричните разпределения. Средни величини. Статистическа вариация, асиметрия и ексцес iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление 5 Математика
Случайни величини. Функции на разпределение и вероятностни плътности. Многомерни вероятностни разпределения. Интегриране на случайни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом