Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база
ИмеIii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер74.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ab-bg.com/sou/staff/10/db_3.doc
III. РАБОТА С MS ACCESS. ОСНОВНИ ОБЕКТИ. СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ. СМЯНА НА ИЗГЛЕДИТЕ


Всички примери се правят на базата на проектираната база от данни за каталожна книжарница.

След първоначално стартиране на Microsoft Access се отваря диалогов прозорец за избор, предоставящ следните възможности:

   • създаване на нова празна база данни

   • използване на шаблонно приложение за бази данни, предоставено от помощника Database Wizard

   • отваряне на съществуваща база данни

фиг. 1

За да бъде саздадена нова, празна база данни се избира Blank Access Database. Ако вече е работено в Access, за създаване на нова база данни от менюто File се избира New и се щраква двукратно върху иконата Database в страницата General на диалоговия прозорец New.

фиг. 2

След като е избрано създаването на нова база данни (независимо по кой от двата начина), се отваря диалоговия прозорец File New Database:

фиг. 3

От падащия списък Save in се избират устройството и папката, където ще бъде създаден файлът на базата данни, а в текстовото поле File name се задава неговото име. В посочения пример е избрана папаката My Documents, а името на файла е B&S Company. За да бъде създадена новата база данни се натиска бутона Create, след което новосъздадената база данни се изобразява в прозореца Database, както е показано на фиг. 4.

Необходимо е кратко запознаване с основните обекти в Access (таблици, заявки, формуляри и отчети) и тяхното предназначение.

 • Таблици (Tables). Обект, използван за съхраняване на данни, тематично обособени и характеризиращи обект, дейност или др. Всяка таблица съдържа полета(колони), в които се съхраняват конкретни характеристики на група обекти (напр. име, адрес, телефон) и записи (редове), в които се съдържа цялата информация за даден обект.

 • Заявки (Queries). Обект, който предоставя потребителски изглед на данни от една или няколко таблици. С тяхна помощ може да се прави:

 • избор на данни, удовлетворяващи дадено условие;

 • актуализация на данните;

 • вмъкване или изтриване на данни;

 • създаване на нова таблица с данни от една или повече съществуващи таблици.

фиг. 4 • Формуляри (Forms). Обект, който служи за въвеждане и изобразяване на данни, съобразени с конкретно потребителско представяне на данните. Добре проектираните формуляри улесняват въвеждането на данни и правят работата с базата по-достъпна за обикновения потребител.

 • Отчети (Reports). Обект, създаден за форматиране, изчисляване, отпечатване и обобщаване на избраните данни. С помощта на отчетите могат да се проектират и отпечатват адресни етикети и серийни писма.При създаването на база от данни, Access създава файл с разширение mdb, в който съхранява всички обекти от базата данни (таблици, заявки, формуляри, отчети, страници за достъп до данни, макроси), не само създадените таблици.


1.. ТАБЛИЦИ

  1. Създаване на таблица

Бутонът Tables в прозореца Database трябва да е маркиран и се натиска бутонът New в същия прозорец, за да се отвори диалоговия прозорец New Table, изобразен на фиг. 5

фиг. 5

За проектирането на нова таблица в базата данни се избира изглед Design View и се щрака OK. Ефекта е същия, ако от прозореца на фиг. 4 се щракне двукратно върху Create table in Design view.

Access показва празен прозорец Table, както е показано на фиг. 6.

фиг. 6

Сега може да бъде започнато дефинирането на полетата от новата таблица. Най-горната част на прозореца Table изобразява колони. Преминаването от колона в колона става с клавиша Tab. В колоните се въвежда следната информация:

  • Field Name – в тази колона се въвежда името на полето. То може да съдържа до 64 символа. Допустими символи са букви, цифри, интервали и специални символи с изключение на точка (.), удивителен знак (!), ударение (`) и квадратни скоби ([]). Името не може да започва с интервал.

  • Data Type – в тази колона се задава типа на полето. Бутона със стрелката надолу, разположен отдясно на колоната, сигнализира за наличието на падащ списък, от който може да бъде избран един от следните типове данни:

След като бъде избран типа на данните, Access изобразява прозорци с характеристики в полето Field Properties в долната част на прозореца Table. Тези прозорци позволяват да бъдат зададени характеристики за настройка на полето. Типа на прозорците е в зависимост от избрания тип данни. Следват основните характеристики на поле в страницата General.

аField size – тази характеристика определя големината на полето.

б) Format – контролира изобразяването на данните от Access.

г) Caption – тази характеристика е достъпна за всички типове. Тук може да бъде въведено по-пълно описателно име, достъпно и разбираемо за потребителя. Това ново име Access показва в етикетите на заявки, формуляри или отчети. Тази характеристика е особено полезна, когато името на полето е без интервали и неразбираемо за потребителя.

д) Default Value – тази характеристика задава стойност по подразбиране. Ако такава стойност не бъде въведена явно, то за различните типове се установяват следните стойности (те могат да бъдат променяни):

е) Validation Rule – характеристиката е достъпна за всички типове освен OLE Object, ReplicationID и AutoNumber. В прозореца за характеристики Validation Rule на полето се въвежда израз, чието предназначение е дефинирането на проста проверка на допустимите стойности за това поле. По този начин може да бъде осъществен контрол на входа.

ж) Validation Text – тази характеристика е достъпна за всички типове освен OLE Object, ReplicationID и AutoNumber. Текста, който се задава тук, се появява като съобщение, когато въвежданите данни нарушават валидационното правило от Validation Rule.

 • Description – в тази колона може да бъде въведена фраза-описание. Access показва това описание в лентата за състоянието (в долната част на прозореца), когато това поле бъде избрано в заявка (в изглед Datasheet) или във формуляр. Попълването на тази колона не е задължително.


След описанието на полетата в таблицата трябва да бъде зададен първичен ключ. Това става като се маркират съставните полета на първичния ключ чрез щракване върху маркера за избор на ред вляво от името на полето и след това се натисне бутона Primary Key от лентата с инструменти- .


Създадената таблица се съхранява чрез избор на командата Save от менюто File(или бутона Save от лентата с инструменти).

Зад. 1: В папката My Documents да се създаде база данни B & S Company със дадените по-долу таблици. Описанието да се зададе като заглавие в характеристиките на полетата.

Таблица PEOPLE с първичен ключ EGN и полета:

Име на поле

Тип

Характеристики

Описание

EGN

Text

10 знака

ЕГН на клиент

NAME

Text

35 знака

Име на клиент

CITY

Text

20 знака

Град

STREET

Text

30 знака

Улица

Таблица BOOK с първичен ключ SIGNATURE и полета:

Име на поле

Тип

Характеристики

Описание

SIGNATURE

Text

6 знака

Каталожен номер на книгата

TITLE

Text

50 знака

Заглавие

AUTHOR

Text

25 знака

Име на автор

GENRE

Text

15 знака

Жанр

PRICE

Number

Размер Single, формат Fixed

Единична цена на книгата

Таблица ORDERS с първичен ключ NUMB и полета:

Име на поле

Тип

Характеристики

Описание

NUMB

AutoNumber
Номер на поръчка

EGN

Text

10 знака

ЕГН на клиент

SIGNATURE

Text

6 знака

Кат. Номер на книга

COUNT

Number

Размер Byte

Брой книги в поръчката

DATE

Date/Time

Формат Short Date

Дата на поръчката

Описва се начина на задаване на ключ на една таблица, след което може да се пристъпи към въвеждане на данните в нея. Тук се обяснява изгледът Datasheet и неговото предназначение. Задава се начина на преминаване от един изглед в друг.


  1. Въвеждане на данни в таблица

След като има готов и съхранен проект на структурата на дадена таблица, може да се въвеждат данни в нея. Таблицата трябва да е отворена в изглед Datasheet. Преминаването от един изглед в друг става от менюто View и избор на една от командите Design или Datasheet(или чрез съответните бутони , в лентата с инструменти). Работата с таблицата в този изглед е аналогична на работа с електронна таблица. В хоризонталната ивица с плъзгачи има бутони, с помощта на които се извършва бързо позициониране върху записите.След въвеждането на запис и натискане на Enter, записът се съхранява автоматично.


Упр. 2. Да се въведат следните данни в указаните таблици.

В таблицата PEOPLE
В таблицата BOOKВ таблицата ORDERS


Свързани:

Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconКурсова работа
Ако не е специално проектирана да използва данни или код от друг източник,една база данни от Access съхранява своите таблици в един...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconКурсова работа по информатика №6 Създаван e на база данни с ms access Изготвили: Диляна Тонева Георгиева Фак. №111110913 Диляна Асенова Цветкова Фак. №111110915 Поток 177, Група 1714
Като се стремим да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел решаване на възникналия проблем използваме ms access. Microsoft...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconКурсова работа по информатика No Създадена на база данни с ms access
За да решим определена приложна задача, каквато е и настоящата трябва да автоматизираме и улесним дейностите извършени с цел нейното...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни „Курсови задачи”,съдържаща информация за възложените задания на студентите
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconУниверситет за национално и световно
Правилното проектиране е от голямо значение за постигане на дадените цели при работа с база данни. Всъщност с ms access може да ни...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconТема: база данни „Access
Създаване на база от данни “Университетска библиотека” (ULib), съдържаща информация за взетите и върнати книги от студентите
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconУниверситет за национално и световно стопанство
Правилното проектиране е от голямо значение за постигане на дадените цели при работа с база данни. Всъщност с ms access може да ни...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconУниверситет за национално и световно стопанство
Правилното проектиране е от голямо значение за постигане на дадените цели при работа с база данни. Всъщност с ms access може да ни...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconУниверситет за национално и световно стопанство
Правилното проектиране е от голямо значение за постигане на дадените цели при работа с база данни. Всъщност с ms access може да ни...
Iii работа с ms access. Основни обекти. Създаване на таблици и въвеждане на данни. Смяна на изгледите всички примери се правят на базата на проектираната база iconУниверситет за национално и световно стопанство
Правилното проектиране е от голямо значение за постигане на дадените цели при работа с база данни. Всъщност с ms access може да ни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом