Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ИмеРед за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер25.84 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ns.nssi.bg/content/pob_pom/11/Red_bezrab.doc
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА • Прекратяване на правоотношението на лицето: връчване на акта за прекратяване на правоотношението и надлежно оформяне на документите за трудов и осигурителен стаж – трудова книжка, образец УП 3 и др.;

 • Регистрация на лицето като безработно в Дирекция “Бюро по труда” в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на правоотношението;

 • Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица (ПОБ) по образец, съгласно приложение № 1 към Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ), към което се прилагат: документ за регистрация като безработен от АЗ; акт за прекратяване на правоотношението; документи, удостоверяващи общ трудов и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна; декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, съгласно приложение № 4 към НОИПОБ, както и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. Заявлението се подава лично от лицето, по постоянен или настоящ адрес, в териториалното поделение на НОИ – в срок до 3 месеца от прекратяване на осигуряването;

 • При прието заявление с липсващи и/или нередовни документи ТП на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо с обратна разписка за представяне на липсващите и/или корекция на нередовните документи;

 • Ако в 15-дневен срок липсващите документи не са представени и/или нередовните не са коригирани, преценката на правото и определянето на размера се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;

 • При необходимост се изпраща уведомително писмо до осигурителя или се подава сигнал до дирекция/отдел “КПК” за извършване на проверка в осигурителя и даване на задължителни предписания за корекция или подаване на липсващи данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО;

 • Автоматична обработка в ЦУ на НОИ за преценка на правото и определяне размера на ПОБ въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и данните, декларирани в представените от лицата документи. Извършва се два пъти седмично – в понеделник и четвъртък;

 • Издаване на индивидуален административен акт (разпореждане) за отпускане или отказ за отпускане на ПОБ – в срок до 14 дни от подаване на заявлението;

 • Ежемесечно изготвяне на изплащателна ведомост и превеждане от НОИ на всяка банка дължимите за предходния месец суми за ПОБ по декларираните от лицата лични разплащателни или безсрочни спестовни банкови сметки - 15-то число на всеки месец. При промяна на банковата сметка в срок до 7 работни дни лицето подава нова декларация по образец съгласно приложение № 4.;

 • В срок 7 дни лицето декларира пред ТП на НОИ всяко обстоятелство, водещо до прекратяване изплащането на ПОБ - започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на осигуряване по чл. 4 от КСО; отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране; прекратяване на регистрацията на лицето като безработно;

 • В срок 7 работни дни лицето декларира пред ТП на НОИ всяко обстоятелство, водещо до спиране изплащането на ПОБ - изплащане на обезщетение за оставане без работа или за временна неработоспособност или бременност и раждане след прекратяване на осигуряването;

 • За изплащане на парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подава до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес заявление по образец съгласно приложение № 6 към НОИПОБ, към което се прилага удостоверение за наследници, декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец, съгласно приложение № 4 и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се подават от законния им представител.

Свързани:

Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconПостановление №199 от 13 август 2009 Г. За изменение и допълнение на наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с
Постановление №199 от 13 август 2009 Г. За изменение и допълнение на наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconПроизводството е образувано по жалба на М. В. К., с Егн *, живуща в гр. С., ул. П. против нп №042/01. 12. 2010г., на ръководител на Районно управление Социално
Кодекса за социалното осигуряване, във вр с чл. 7, ал. 1 и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconПроизводство е с правно основание чл. 63 и сл от занн
Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица вр с чл. 54д, ал. 5 от Кодекса за социалното осигуряване...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconНастоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл от занн
Кодекса за социалното осигуряване във вр с чл. 7, ал. 1 и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconНаредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ДВ. бр. 74 от 30 Юли 2002г., изм. Дв бр. 19 от 9 Март 2004г., изм. Дв бр. 15 от 16 Февруари 2007г., изм. Дв бр. 13 от 17 Февруари...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconНаредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Решение №9757 от 16. 07. 2009 г на вас на рб дв, бр. 88 от 11. 2009 г.; бр. 2 от 01. 2010 г., в сила от 01. 2010 г., бр. 13 от 11....
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconНаредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Обн. Дв бр. 19 от 19 Февруари 2002г., изм. Дв бр. 74 от 30 Юли 2002г., изм. Дв бр. 19 от 9 Март 2004г., изм. Дв бр. 15 от 16 Февруари...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconЗакон за изменение и допълнение на
В ал. 6 се създава изречение второ: “Данните се използват за изчисляване и отпускане на пенсиите и паричните обезщетения.”
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconРепублик а   българи я национален осигурителен институт
Относно:  Приложения по образец №9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното...
Ред за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица iconРепубликабългари я национален осигурителен институт
Относно: Промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване /обн., Дв, бр. 98 от 14. 12. 2010 г./ и в Кодекса за социално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом