Указани я
ИмеУказани я
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер55.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mu-sofia.bg/UserUploads/File/priem/2008_rab_kriterii.doc

У К А З А Н И Я
относно уеднаквяването на критериите за проверка и оценка на кандидат-студентските писмени работи от конкурсния изпит по биология за прием на студенти във факултетите на Медицински Университет – София през учебната 2008/2009 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯПисмените работи се преглеждат и оценяват в съответствие с Програмата за кандидат-студентски изпит по биология в МУ – София през 2008 г. и със Справочника за прием на студенти в МУ – София за учебната 2008-2009 г.

1. Проверката и оценката на писмените работи са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ.

При оформянето на крайната оценка на писмената работа ще бъдат взети предвид обема на учебното съдържание от препоръчаната в Програмата основна литература (одобрени от МОН учебници и техни стереотипни издания-Биология, учебник за 8. клас, Вл. Овчаров и съавт., 2002-2004г., изд. “Булвест 2000”, София; Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 9. клас, О. Димитров и съавт., 2001-2004г., изд. “Булвест 2000”, София; Биология и здравно образованиеЗП, учебник за 10. клас, П. Попов и съавт., 2001-2004г., изд. “Просвета”, София; Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 10. клас, О. Димитров и съавт., 2001-2004г., изд. “Булвест 2000”, София) и всички верни факти от препоръчаните в Програмата и одобрени от МОН други учебници по биология и здравно образование за 8., 9. и 10. клас на учениците от випуск 2007/2008 година, които имат пряко отношение към изпитните тематични единици (въпроси и теми).

2. Тематичните единици трябва да бъдат развити последователно и изчерпателно, в рамките на училищния курс. Необходимо е кандидат-студентът да обяснява вярно, задълбочено и точно включените в изпитните въпроси факти, явления и закономерности.

3. Кандидат-студентът трябва да анализира правилно биологичните термини, да съпоставя фактите и да прави изводи.

4. При оценяването на писмените работи, членовете на изпитната комисия трябва да имат предвид главно следните критерии:

а/ вярно, логично и изчерпателно представяне на фактическия материал

б/ начин на интерпретиране на учебното съдържание и възможности за анализиране на съществените факти

в/ обща биологична култура и езикова култура на кандидата

5. Писмените конкурсни работи се оценяват от двама проверители, независимо един от друг. Всеки проверител оценява по отделно всеки изпитен въпрос с точност до 0,25 и оформя оценката си като средна аритметична от оценката на трите изпитни въпроса.

6. Крайната оценка на писмената работа се оформя като средна аритметична от оценката на двамата проверители, ако разликата в оценките им не е по-голяма от 0,50.

7. При разлика в оценките на двамата проверители по-голяма от 0,50 писмената работа се проверява и оценява от арбитър.

8. Арбитрират се задължително и всички писмени работи с оценка равна или по-висока от Отличен /5,50/.

9. След оценяване на всяка писмена работа проверяващите нанасят на нея крайната оценка заедно с мотивите си за нея и се подписват членовете на комисията, които са участвали в проверката и оценката.

II. ПРИ ПРОВЕРКАТА И ОЦЕНКАТА НА ПИСМЕНИТЕ РАБОТИ ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД СЛЕДНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА ИЗПИТНИТЕ ВЪПРОСИ:


А. 8. клас № 21. Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и

движение

1. Значение на слуховата сетивна система. Орган на слуха

2. Външно ухо

а) ушна мида

б) външен слухов проход

3. Средно ухо

а) тъпанчева мембрана

б) тъпанчева кухина

в) Евстахиева тръба

г) слухови костици

4. Вътрешно ухо

а) костен и ципест лабиринт

б) Кортиев орган

в) слухови възприятия

5. Значение на равновесната сетивна система. Орган на равновесието

а) устройство на равновесната част на ципестия лабиринт

б) възприемане на информация за положението и движението

на главата

6. Дълбока сетивност

а) възприемане на информацията за движението на тялото

б) рецептори
Б. 9. клас № 4. Равнища на организация на белтъчните молекули.

Биологични катализатори с белтъчна природа – ензими

  1. Равнища на организация на белтъчните молекули

а) първична структура

б) вторична структура

в) третична структура

г) четвъртична структура

2. Биологични катализатори

3. Свойства и действие на ензимите

4. Химична природа на ензимите

а) активен център

б) специфичност на ензимното действие

в) eднокомпонентни и двукомпонентни ензими

г) название и класификация на ензимите


В. 10. клас № 9. Размножаване при животните и човека

1. Същност и форми на размножаването

а) безполово размножаване

б) полово размножаване

2. Гаметогенеза

а) същност и фази (периоди) на гаметогенезата; фиг. 1.3.2.

б) различия между сперматогенезата и овогенезата

в) продължителност на гаметогенезата

г) характеристика на гаметите

3. Оплождане

а) същност и видове оплождане

б) механизъм на оплождането

4. Партеногенезата като форма на размножаване

5. Биологично значение на половото размножаване

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПИСМЕНАТА РАБОТА:


  1. Оценка Отличен /6/ се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът последователно, вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси.

  2. Оценка Мн. добър /5,00/ се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът последователно, вярно и изчерпателно е развил всички компоненти на изпитните въпроси, но е допуснал несъществени пропуски и някои неточности.

  3. Оценка Добър /4,00/ се поставя на писмена работа, в която кандидат-студентът е развил компонентите на изпитните въпроси, но липсва изчерпателност в изложението. То е схематично, с пропуски и несъществени грешки.

  4. Оценка Среден /3,00/ се поставя на писмена работа, в която компонентите на изпитните въпроси са развити повърхностно, със съществени пропуски и грешки.

  5. Оценка Слаб /2,00/ се поставя на писмена работа, в коята компонентите на изпитните въпроси са представени много повърхностно и елементарно, с много съществени пропуски и груби грешки, без биологична и езикова култура. Същата оценка се поставя и когато тематичните единици не са развити.

  6. При написването на мотивите за оценката се имат предвид посочените критерии за оценяване на писмената работа. Отразяват се направените пропуски и грешки.
АРБИТРАЖНА КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Димитрина Кирилова Димитрова, дм

ЧЛЕНОВЕ: 1. доц. д-р Недка Любомирова Трифонова, дм

2. доц. Иван Веселинов Младенов, дб

3. гл. ас. д-р Васко Пеев Узунов, дм

4. доц. Светла Петрова Евтимова, дб

5. ст.н.с. ІІ ст. Мария Иванова Стаменова, дб


София, 08. 07. 2008г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПИТНАТА И АРБИТРАЖНАТА КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЯ: подпис (не се чете)

/доц. д-р Димитрина Кирилова Димитрова, дм/


Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом