Първа общи разпоредби
ИмеПърва общи разпоредби
страница5/8
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://arsofia.com/uploads/2012/03/Naredba-domashni-liubimci-prodajba633669400492656250-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел VІ

Водене на документация


Чл. 126. (1) Собственикът на приюта или упълномощен от него служител води регистър, в който вписва данните за изоставените или изгубени животни, приетите, върнатите на собствениците или по местта на залавяне по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ и осиновените животни, както и проведените курсове на лечение, умрелите и евтаназираните животни.

(2) В регистъра се попълват следните данни:

1. номер на животното;

2. описание и снимка на животното;

3. идентификационен номер на ваксината против бяс (ако животното има такава);

4. идентификационен номер на животното ако има такъв;

5. заявление дали животното е намерено, конфискувано или дадено за отглеждане;

6. дата, час и място на залавяне;

7. име и адрес на човека, който е намерил/оставил животното;

8. дата и час на приемане на животното в приюта;

9. име на служителя, приел животното.

(3) Данните в регистъра трябва да бъдат защитени срещу изтриване или неправомерна промяна.

(4) Всяко животно трябва да има и лично досие, в което освен данните от регистъра по ал.2 трябва да има и следните данни:

1. в случаите, когато животното е оставено от собственика – данни за първоначалния собственик, неговото съгласие правата на собственост да бъдат прехвърлени върху приюта и документацията на животното;

2. ако животното е конфискувано – копие от заповедта за конфискация;

3. здравословното състояние на животното при постъпването и предприето лечение;

4. ветеринарно лечение, кастрация, хронични заболявания и наранявания;

5. характер и поведение на животното (към други животни, хигиенни навици, хранителни навици, лаене, възможна агресия, страх и др.);

6. възможни наранявания, причинени от животното на хора или други животни.

Чл. 127. Собственикът на приюта приема правилник за вътрешния ред и организацията на работа в приюта, в която описва действащия ред и грижите за животните, поддръжката на съоръженията и хигиената и мероприятията по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в съответствие с тази наредба.

Чл. 128. Временните приюти по чл. 47 ал. 3 от ЗЗЖ трябва да отговарят на изискванията по чл. 101, ал.1, т.1, т.3-5 и т.8-10 и ал.2, чл. 103-105, чл.107-114, чл.117, чл.120, чл.121, чл. 124, чл.126 и чл.127.


ГЛАВА ПЕТА

КОНТРОЛ


Чл. 129. (1) НВМС извършва проверки за спазване изискванията на наредбата, както и тези по чл.178 от ЗВД.

(2) Собствениците и управителите на животновъдни обекти осигуряват достъп на контролните органи до всички места, където се отглеждат животните, и им предоставят цялата документация, необходима за осъществяване на контрола.

(3) Проверките по ал. 1 се извършват самостоятелно, едновременно с проверки с друга цел или по сигнал за нарушения.

Чл. 130. (1) При констатирани нарушения на изискванията по тази наредба контролните органи:

1. издават задължителни предписания, в които посочват срок за отстраняване на нарушенията;

2. когато нарушенията не бъдат отстранени в определения по т. 1 срок, разпореждат спиране на експлоатацията на обекта за срок, определен по тяхна преценка, но не по-дълъг от 6 месеца;

3. правят предложение до директора на РВМС, на чиято територия се намира обектът, да заличи регистрацията му и обезсили издаденото удостоверение;

4. налагат административно наказание и предприемат административни мерки по реда на ЗВД и ЗЗЖ.

(2) Мярката по ал. 1, т. 3 се налага само в случаите, когато нарушенията не бъдат отстранени след изтичане на 6-месечния срок по ал. 1, т. 2 или при доказани системни и/или груби нарушения на изискванията на тази наредба.

(3) След отстраняване на нарушенията контролният орган по молба на собственика отменя разпореждането за спиране на експлоатацията на обекта по ал. 1, т. 2.

(4) Обект, чиято регистрация е заличена, може да бъде регистриран отново по общия ред, предвиден в ЗВД.

Чл.131. (1) Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) извършват проверки по местонахождението си на обектите по тази наредба за дивите животни:

      1. постоянни проверки съгласно чл. 59, ал. 4, т. 1 от ЗЗЖ;

      2. проверки по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на правилата за защита на животните, подадени от държавни органи, физически и юридически лица съгласно чл. 59, ал. 4, т. 2 от ЗЗЖ;

(2) РИОСВ прилага предвидения:

  1. контрол в глава шеста от ЗЗЖ;

  2. административнонаказателни разпоредби и принудителни административни мерки в глава седма от ЗЗЖ.

(3) Собствениците на обектите по тази наредба притежаващи диви животни са длъжни при извършване на проверките да оказват съдействие на проверяващите лица съгласно чл. 60 и 61 от ЗЗЖ.

 


Допълнителна разпоредба


§ 1. По смисъла на настоящата наредба:


1. “Земноводни” са видове земноводни животни от клас Amphibia.

2. “Водни костенурки” са видове костенурки, адаптирани за живот във водна среда, които прекарват част от времето на сушата;

3. “Временен приют” е обект в който се настаняват за отглеждане кучета обработени по чл.47, ал. 1 от Закона за защита на животните и които не са върнати по местата, от които са взети, и не са се явили до момента на настаняването лица, които да ги отглеждат като домашни любимци.

4. “Гризачи” са животни от видовете принадлежащи към разред. Rodentia, традиционно отглеждани като домашни любимци;

5. "Дистрес" е състояние вследствие неспособност или невъзможност за приспособяване към действието на дразнители.

6. “Дървесни гущери” са видове гущери, приспособени към живот, свързан с катерене по клони и листа, на дървета храсти и друга растителност;

7. “ Етологични нужди” са особености в поведението на животните, свързани с проявяването на характерното за всеки животински вид поведение към себеподобните, околната среда и други видове животни.

8. „Етолог” е експерт по поведението на животните – посочен в списък, одобрен от министъра на околната среда и водите.

9. "Зоохигиенни параметри" са изискванията за опазване здравето на животните и гарантиране на тяхното благосъстояние чрез създаване на условия за отглеждане и хранене, съответстващи на техните физиологични нужди.

10. “Кафезни птици” са видове птици, с изключение на хищните, традиционно държани в клетка като домашни любимци.

11. “Кошара” е оградена площ със стени и решетки, в която се отглеждат едно или повече животни. Свободата на движения на животните в кошарата е по-малко ограничена от тази в клетката

12. “Микроклимат”е температурата, скоростта и влажността на въздуха, който заобикаля непосредствено животното, температурата на повърхността, капацитета на топлинна проводимост и влага на материала в непосредствената му среда.

13. “Нелетящи птици” са видове птици, традиционно отглеждани в клетки като домашни любимци, които имат недоразвити крила и не могат да летят, като например китайският пъдпъдък-джудже;

14. Обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия са зоомагазини и развъдници като:

1. Зоомагазин е обект за временно пребиваване на животни с цел продажба;

2. развъдник е обект за отглеждане и развъждане на домашни любимци с цел търговия;

15. Пансиони/хотели/ за животни са обекти за временно настаняване на животни без да има продажба и смяна на собственика;

16. Помещение за продажба” е част от търговската площ на зоомагазина или развъдника, достъпно за клиентите.

17. "Помещения за настаняване на животни (помещенията или кошарите за живеене)" са местата, в които животните се държат извън часовете на излагане за продан в помещенията за продажба.

18. “Пор” е изкуствено селектирана порода на европейския пор Mustela putorius furo.

19. “Постеля” материал (като дървесни стърготини, торф, слама и др.) покриващ пода на местата за живеене, изпълняващ хигиенна функция и създаващ комфорт на животните. Същият предоставя възможност на животните да се заравят и крият.

20. “Сухоземни гущери и змии” са видове гущери и змии, приспособени за живот на сушата или под земята, които могат да се катерят по растителност, скали и пр.

21. “Сухоземни костенурки” са видове костенурки, напълно приспособени за живот на сушата.

22. “Скални гущери” са видове гущери, приспособени към живот, свързан с катерене по камъни, скали, стени, дървесни стволове и други. отвесни повърхности.

23. “Температурен оптимум” е, когато температурата в помещението е в диапазон, който позволява на животното да поддържа температурния си баланс без да увеличава производството на топлина на тялото си и без да губи топлина.

24. “Терариум” е място за отглеждане на животните със климат, специално приспособен към изискванията им.

25. “Хищни животни” са животни, използващи за храна месо.

26. “ Хванати в природата” са диви животни, родени и живели на свобода до момента на тяхното залавяне.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 176, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.VІI.2009 г.

§ 4. В срок до 30.VІ.2009 г. съществуващите обекти привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на генералния директор на НВМС.


МИНИСТЪР:

/ВАЛЕРИ ЦВЕТАНОВ/


Приложение № 1 към чл.6, т.4

Предписания за температура в помещенията

Вид на животнитеОптимална температура

в °С

Зайци

20 - 25

Морски свинчета

Мишки

Плъхове

Хамстери

Песчанки (Gerbillinae)

Котки

15 - 21

Кучета

Порови (Mustellidae)

10 - 24

Птици

Гълъби

Температурите в таблицата се прилагат за възрастни здрави животни.

За млади животни температурата може да бъде по-висока от посочената според преценката на ветеринарния лекар.

Температурата на помещенията трябва да бъде регулирана в съответствие с възможните промени в термичната регулация на животните, която може да се дължи на специални физиологични условия.

В съответствие с климатичните условия, преобладаващи в различните региони на Република България, може да се осигури вентилационна система, която има капацитет едновременно да топли и охлажда доставения въздух.


Приложение № 2, към чл.8


І. ПТИЦИ


1. Размери на клетки за птици при продажба в зоомагазини

Размери на клетки за малки птици

Широчина 52 см.; 48 см. 48 см.

Дълбочина 32.5 см.; 32,5 см. 32,5 см.

Височина 56 см; 56 см. 60 см.


Размери на клетки за средни птици


Широчина 60 см.; 80 см. 80 см.

Дълбочина 33 см.; 50 см. 50 см.

Височина 81 см; 102 см. 105 см.


Размери на клетки за големи птици


Широчина 100 см.; 120 см.

Дълбочина 80 см.; 75 см.

Височина 187 см; 170 см.


2. Площ на клетки за птици при отглеждане в развъдници


Дължина на птицата

cm1)

Минимална площ

m2

Минимална площ за птица, когато се гледат в група

m2

Най-дългата страна трябва да е най-малко

m

Минимална височина

m

До 15

0,31

0,03

0,7

0,6

16-20

0,31

0,04

0,7

0,6

21-25

0,45

0,055

0,9

0,6

26-35

0,84

0,1

1,2

0,8

36-45

1,44

0,6

1,6

1,0

46-55

2,2

1,0

2,0

1,2

56-65

3,12

1,5

2,4

1,5

66-75

4,2

2,1

2,8

1,8

Над 75

6,5

3,0

3,6

1,8
1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община...
Първа общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Рие/, слънцезащитени устройства /чадъри, сенници/ към магазини и други върху терени частна общинска или държавна собственост и собственост...
Първа общи разпоредби iconОбщинскисъвет – минералнибани наредба за общинските жилища глава първа общи разпоредби чл. 1
Чл с тази наредба се определят условията и реда и реда за разпореждане на жилища- общинска собственост
Първа общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Първа общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Закона за общинската собственост относно настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на концесии върху обекти...
Първа общи разпоредби iconЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом