Първа общи разпоредби
ИмеПърва общи разпоредби
страница2/8
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://arsofia.com/uploads/2012/03/Naredba-domashni-liubimci-prodajba633669400492656250-1.doc
1   2   3   4   5   6   7   8
Раздел V

Общи изисквания за настаняване на различни видове животни


Чл. 14. (1) В зоомагазините се отглеждат и продават само:

1. здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика;

2. животни с документ за произход или придобиване;

3. кучета и котки с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени, ваксинирани и маркирани с чип;

4. диви животни, маркирани с чип съобразно вида на екземпляра.

(2) Собственикът на зоомагазин, в който се продават диви животни, изпраща в Регионална инспекция околна среда и води /РИОСВ/ данните на лицето, закупило животното.

Чл. 15. (1) Животни, които се нуждаят от компанията на други животни трябва да бъдат отглеждани по начин, задоволяващ естествените им нужди.

(2) Животно, което демонстрира ловни наклонности, страх, непоносимост и заплашително поведение към други животни или жертва на подобно поведение временно се отделя от останалите животни, като веднага се консултира с етолог за решаване на възникналия проблем .

(3) При възникване на поведенчески проблеми или проблеми с отглеждането се търси съвет от експерти, специализирани по въпросния вид, за да се осигури правилен подход към нуждите на всяко животно.

Чл. 16. (1) Помещенията, клетките и аквариумите, в които се настаняват животните се обезопасяват срещу бягство. Разстоянието между решетките, дупките в мрежите и оразмеряването на други фиксирани материали са направени, така че да осигуряват удобство на животните, да не ги нараняват и да предотвратяват бягството и заклещването на животните.

(2) Материалите, използвани за конструиране на клетките и огражденията за животни(решетки, мрежи) и начините им за съединяване се приспособяват към големината и силата на животното и способностите му за гризане и ровене.

(3) Когато клетките са разположени една до друга те се конструират, така че животните да нямат контакт помежду си и да не могат да се наранят едно друго.

(4) Подът, стените, таванът и обзавеждането на помещенията за настаняване на животни са проектирани и конструирани по начин, който позволява лесно почистване и дезинфекция.

(5) Електрическите прибори в мястото на живеене се обезопасяват или разполагат извън обсега на животното. Прозорците се обезопасяват при необходимост, така че животното да не се наранява. В обсега на животното не се поставят или държат предмети и субстанции, които могат да го наранят.

(6) На местата, където се държат животни на няколко нива, конструкцията се създава, така че да не позволява изпражнения или отпадъци да падат на долните нива.

(7) Мястото на живеене е достатъчно голямо, за да позволи свободно движение и физическа активност в съответствие със специфичните нужди на всяко едно животно.

Чл. 17. (1) На животните се осигурява:

1. постеля, която е суха, абсорбираща, не събира прах, не е токсична, не съдържа инфекциозни агенти или вредители и не застрашава по друг начин тяхното здраве.

2. приспособления, които позволяват на животното да се катери, рови, почива, крие, къпе, плува или гмурка в съответствие със специфичните изисквания на вида животно, като му се осигуряват условия, чрез които то има поведение, каквото би имало в естествена среда.

3. хранилки и поилки, които се конструират, оразмеряват и поставят по начин, който позволява на животното лесен и естествен прием на храна и вода.

(2) Не се разрешава използването на стърготини или материали, получени от дървен или друг материал, който е бил химично обработен.

(3) Постелята на животните се сменя редовно, за да се предотврати превръщането й в източник на инфекции и развъждане на паразити.

Чл. 18. (1) Помещенията за продажба на животни се проектират и клетките се поставят по начин, който не позволява излишното дразнене на животното от хора или други животни.

(2) Клетките за птици се поставят на най-малко 100 см от пода. Това не се отнася за клетки с височина по-голяма от 150 см.

(3) Месоядни и хищни животни се държат по начин, който не позволява да се наранят или стресират помежду си.

(4) Кучетата и котките могат да бъдат държани в клетки за не повече от два пъти по 2,5 часа в рамките на денонощието.

(5) На кучетата и котките след изтичане на първите 2,5 часа по ал.4 се осигурява 2 часа почивка извън клетките в помещенията или кошарите за живеене, а след изтичане на втория период от 2,5 часа се настаняват в помещенията или кошарите за живеене до следващия работен ден.

Чл. 19. (1) Различните видове гризачи, змии, гущери и сухоземни и водни костенурки се държат отделно едни от други. Заедно могат да бъдат държани само много близки видове змии, гущери, сухоземни и водни костенурки. Нe се държат на едно място зайци и други видове гризачи, с изключение на морски свинчета.

(2) Зайците и гризачите, които са достигнали полова зрелост се отделят, в зависимост от пола им. Те могат да се отглеждат на еднополови групи или двойки, като при несъвместимост се отглеждат временно поотделно.

(3) Войнствени мъжки риби не се държат в полезрението на други такива или на място, където могат да се видят в огледало. Рибите никога не се държат във воден обем по-малък от 1 л. Площта на повърхността на водата трябва да е минимум 10 см2.

Чл. 20. (1) Всички животни, предлагани за продажба, трябва да бъдат напълно самостоятелни, а бозайниците – отбити. Минималната възраст на бозайниците, предлагани за продажба, трябва да бъде:

1. кучета 8 седмици

2. котки 8 седмици

3. зайци 5 седмици

4. Морски свинчета 5 седмици

5. плъхове 3 седмици

6. мишки 3 седмици


Чл. 21. (1) Не се разрешава:

1. държането на животните при условия на постоянна тъмнина, както и без подходящ период на почивка от изкуственото осветление;

2. държането на кучета и котки:

а) за повече от два пъти по 2,5 часа в клетки;

б) в аквариуми със солидни стени;

в) при настаняване за живеене или при предлагане за продажба в помещението, в което се предлага или съхранява и храната за животни;

3. осъществяване на размножаването и чифтосването на животни в зоомагазина или други помещения до които имат достъп клиенти.

4. за възпроизводство да бъдат избирани животни, чиито анатомичини и физиологични характеристики или особености в поведението могат да се окажат вредни за здравето и живота на женското животно за възпроизводство или на неговото поколение.

5. бозайниците да се настаняват на пряка слънчева светлина без осигурена сянка;

6. излагането на животни извън територията на зоомагазина на публични места, включително и пред зоомагазина, с цел реклама;

7. внасянето, настаняването и предлагането за продажба на болни животни;

8. упражняването на ветеринарномедицинска дейност;

9. продажбата на ветеринарномедицински продукти(ВМП);

(2) На кучетата и котките след изтичане на първите 2,5 часа по ал.1, т.2, б.”а” се осигурява 2 часа почивка извън клетките в помещенията за живеене, а след изтичане на втория период от 2,5 часа се настаняват в помещенията или кошарите за свободно отглеждане до следващия работен ден.

(3) В зоомагазините се потдържат и съхраняват дневници, в които се попълва информация за почивката на животните по ал2.


Раздел VІ

Минимални изисквания към зоомагазини и развъдници при отглеждане, размножаване и продажба на кафезни птици


Чл. 22. (1) Кафезните птици се отглеждат на групи, разнополови двойки или по изключение временно в еднополови двойки или самостоятелно във връзка с чл. 15, ал. 2.

(2) На кафезните птици се осигуряват пространство и условия според вида им съгласно Приложение № 2. По време на изложби на открито, кафезните птици могат да бъдат държани на по-малко пространство, за период не по-дълъг от 4 дни.

(3) Пилетата, които се отглеждат без родител и се хранят ръчно от хора могат да бъдат държани в по-малки клетки до пълното им оперяване.

(4) Новоизлюпени птици, които са неспособни да се хранят самостоятелно се отглеждат поне с една възрастна птица, която ги храни, освен в случаите, когато се хранят ръчно от хора.

(5) Размерът на люпилото на мътещите кафезни птици се регулира така, че да не се отрази неблагоприятно на здравето на птицата.

Чл. 23. (1) Не се разрешава не летящите птици да се отглеждат и настаняват на мрежест под.

(2) Подът на клетките им се покрива с постеля.

Чл. 24. (1) На кафезните птици се осигурява среда, в която могат да се занимават с разнообразни дейности.

(2) На видовете кафезни птици, които не са изключително нелетящи се осигуряват поне два чисти пръта за спане и приспособление на пода, където могат да се подслонят.

(3) В случаите, когато няколко птици се държат заедно се осигуряват достатъчно пръти, на които да кацат всички птици без да възниква конкуренция или агресия между тях.

Чл. 25. (1) Прътите в клетките на птиците са:

1. с диаметър, съответстващ на захвата на крака на птиците и от материал, който не се хлъзга и позволява на птиците да се задържат.

2. поставени, така че:

а) да се осигури най-дълго разстояние за полет;

б) изпражненията на птиците да не попадат в храната, водата или върху други птици;

в) перата на опашките им да не се допират до храната, водата или пода на клетката.

Чл. 26. На птиците, които се чистят в пясък се осигурява чист, дребно смлян пясък във ваничка, в който да се къпят.

Чл. 27. На къпещите се кафезни птици се осигурява чиста вода за къпане. Формата и дълбочината на къпалнята се съобразява с вида и размера на птицата. Къпалнята е достатъчно плитка така че птицата да може да достига дъното й.

Чл. 28. (1) Когато няколко кафезни птици се държат на едно място се осигурява достъп до храната на всяка птица.

(2) На кафезните птици с висок метаболизъм или специални изисквания се осигурява достъп до храна по всяко време.


Раздел VІІ

Минимални изисквания към зоомагазини и развъдници, при отглеждане, размножаване и продажба на порове


Чл. 29. (1) При отглеждането на порове за домашни любимци и предлагането им за продажба се спазват следните минимални изисквания:

1. поколението на поровете се държи с майката или съответен заместител на майката, докато им е нужно мляко и грижи.

2. осигурява се минимално обитаемо пространство съгласно Приложение № 2

3. осигурява им се среда, в която могат да се занимават с разнообразни дейности.

4. на майките се осигурява кутия за гнездо, съдържаща чист и сух материал, а когато няколко животни се отглеждат заедно се осигуряват достатъчно кутии за гнездене за всяко едно животно, така че да се предотврати агресия или конкуренция между тях.

5. гнездовият материал е с продълговата структура, която не се оплита.

6. по време на отбиване на кърмачетата на майката се осигурява достъп до част от мястото на живеене, която е недостъпна порчетата.

Чл. 30. Не се разрешава:

1. поставянето на халки на носа на поровете.

2. отглеждането на порове на мрежест под.


Раздел VІІІ

Минимални изисквания към зоомагазини и развъдници при отглеждане, размножаване и продажба на зайци и гризачи


Чл. 31. (1) Гризачите, с изключение на златните хамстери се отглеждат в еднополови или двуполови двойки или в групи.

(2) Времето и начинът, по който животните се срещат като двойка или група се избира в зависимост от вида, възрастта и пола на животните, за да се намали риска от враждебност.

(3) Златните хамстери се държат отделени от момент,а в който започнат да проявяват агресия един към друг или най-късно от осем седмична възраст.

(4) На зайци и гризачи се осигурява материал за гризане, за да подържат зъбите си.

(5) Зайци и гризачи с дълга или гъста козина, която не могат да почистват сами се разресват с четка.

(6) Бебета- зайци и бебета-гризачи се държат с майката им или съответен заместител на майката, докато им е нужно мляко и грижи.

Чл. 32. (1) Подът на клетката трябва да бъде покрит с подходящ за животните материал.

(2) Зайци и гризачи не се отглеждат на мрежест под.

(3) На зайци и гризачи се осигурява минимално обитаемо пространство съгласно Приложение № 2.

Чл. 33. (1) На златни хамстери, хамстери-джуджета, джербили, бодливи плъхове, чинчили и дегу се осигурява кутия или дупка за гнездене съдържаща чист и сух гнездови материал. Това се отнася и за бременни зайци една седмица преди очакваната дата на раждане и поне четири седмици след това.

(2) Когато няколко животни са държани заедно се осигуряват достатъчно кутии за гнездене за всички животни, така че да се предотврати агресия или конкуренция между тях.

(3) На зайци, златни хамстери, хамстери-джуджета, джербили, кафяви плъхове и мишки се осигурява материал за гнездене на дълги ленти, който може да бъде сплетен за оформяне на гнездо.

(4) Бременните индивиди от видовете, живеещи на семейства, трябва да се отделят.

Чл. 34. (1) Зайци и гризачи се държат в среда, в която могат да се занимават с разнообразни дейности.

(2) На морските свинчета се осигуряват принадлежности за игра и възможност да се подслоняват и крият.

(3) На джербилите се осигурява система от тунели, направена от тръби и подобни или подов материал, в който могат да копаят тунели.

(4) На джербили, чинчили и дегута се осигурява съд с чист, ситен пясък(прашна баня), в който да се почистват, за да поддържат козината си в добро състояние.

(5) На чинчилите се осигуряват поне две полици или клони на различна височина и с размер и конструкция, така че животните да могат да седят на тях в естествена позиция и сигурно място за почивка и криене.

(6) На дегутата се осигурява поне една наблюдателна полица или друго място за наблюдение. Когато няколко мъжки животни се отглеждат в една клетка се осигурява поне по един наблюдателен пост на всяко от тях.

Чл. 35. На гризачите се осигурява температура съгласно Приложение № 1.

Чл. 36. (1) На златни хамстери, хамстери-джуджета, джербили, кафяви плъхове и мишки се осигурява непрекъснат достъп до храна.

(2) На зайци, морски свинчета, чинчили и дегута се осигурява непрекъснат достъп до груба храна, като сено или трева.

(3) Всяка една промяна в храненето на зайци, морски свинчета, чинчили и дегута, особено при преминаването от хранене със сено към прясна трева се извършва постепенно..

(4) На морските свинчета се осигурява ежедневно необходимото количество витамин С.

Чл. 37. Не се разрешава:

1. гризачите да се държат на пряка слънчева светлина.

2. клетките да се разполагат на пода или на места с постоянни течения.


Раздел ІХ

Минимални изисквания към зоомагазини и развъдници при отглеждане, размножаване и продажба на змии и гущери


Чл. 38. (1) На змиите и гущерите от видове, които в естествени условия спят зимен сън(хибернират) се осигуряват условия за това на равни годишни интервали по начин, отговарящ на естествения им начин на живот в природата.

(2) По време на зимния сън не се прилагат правилата, установени в чл.41, 44, , чл. 45, ал.2 и ал.4-6, чл.46, ал.2 и ал.3.

(3) Преди зимния сън животните се подготвят за него чрез постепенно намаляване на температурата на заобикалящата ги среда и намаляване на дажбите от храна и вода.

Чл. 39. (1) Вратите, капаците и плъзгащите се стъклени панели на терариуми, предназначени за змии и гущери се затварят плътно и се заключват.

(2) Във вътрешността на терариума, по стените, покрива и покритието на вентилационната система не се допуска наличието на остри ръбове или груби повърхности, на които влечугите да наранят носа или краката си при опит да излязат извън терариума.

Чл. 40. (1) Терариум, в който се отглеждат отровни змии или гущери се оборудва със:

1. специална ключалка за заключване;

2. табела с точното наименование на вида;

3. предупредителна табела, че в терариума има отровна змия или гущер.

(2) Помещенията, в които се държат отровни змии и гущери се обезопасяват срещу бягство на животните като вратите и прозорците им се държат заключени и на вентилационните и всички подобни отвори в тези помещения се поставя мрежа или друго приспособление.

Чл. 41. На дървесни и земни видове змии и дървесни, земни и скални видове гущери се осигурява минимално обитаемо пространство, съгласно Приложение № 2.

Чл. 42. (1) Подът на терариума се покрива с материал, подходящ за биологичния вид на животното, което го обитава.

(2) На видовете, които в природата се заравят в дупки се осигурява свободен подов материал от торф, настъргана кора от дърво, почва, пясък или подобни, в които да се заравят, а за тези, които живеят в пясък в природата се осигурява пясък за подово покритие достатъчен свободно да се движи в него, като покрива цялото му тяло.

(3) Влажността на подовия материал е в съответствие с изискванията на конкретния вид змия или гущер.

Чл. 43. (1) На змиите и гущерите се осигуряват места за криене в клетката.

(2) Когато животното има маскираща окраска се осигуряват предмети с подобен десен. Местата за криене и камуфлажните предмети се поставят по начин, съобразен с начина на живот на животното.

(3) При отглеждане заедно на няколко животни се осигурява място за криене или камуфлажни предмети за всяко едно от тях.

Чл. 44. (1) На видовете змии и гущери, които в природата живеят в близост до водни пространства се осигурява вода за къпане в такъв обем, че да могат да потопят цялото си тяло.

(2) Пространствата с вода за къпане за змии се предвиждат с дълбочина, така че змията да може да лежи на дъното с тяло под водата и глава на повърхността.

(3) При отглеждане заедно на няколко животни се предвижда достатъчно пространство във водата за всяка една от тях.

(4) На гущерите, които се нуждаят от водно пространство се осигурява плавен преход от сушата към водата , така че да влизат и излизат лесно.

(5) На дървесните видове змии се осигуряват клони и подобни, за да се придвижват и почиват над земята с опора за телата им на няколко места.

(6) На змиите от видове изумрудена дървесна боа (Corallus caninus), зелен дървесен питон (Morelia viridis) и мадагаскарска боа (Sanzinia madagascariensis) се осигурява поне един хоризонтален клон с размер, които позволява на животното да си почива навито.

(7) На гущерите в зависимост от средата на естественото им разпространение терариума се структурира с клони, листна растителност, полици и груби вертикални повърхности за катерене, за да се придвижват и почиват безпроблемно над земята. Осигурява хоризонтално място за почивка, така че животното да е в естествена позиция с опора за цялото тяло. Когато няколко животни са държани заедно се осигуряват достатъчно места за всяко едно от тях, така че да се предотврати агресия или конкуренция между им.


Чл. 45. (1) В терариума се осигурява микроклимат с условия подобни на тези в естествените местообитания на съответния вид и се обособяват зони с различна температура, така че животните да могат да избират и да прекарват времето си в различните зони, за да поддържат оптимална телесната си температура.

(2) Алинея 1 не се прилага за змии и гущери, които се отглеждат при постоянна температура, която е еднаква с оптималната им телесна температура.

(3) Източникът на топлина трябва да излъчва по начин, който е подходящ за начина на живот на съответния вид, и който животните могат да използват оптимално на мястото, където прекарват времето си.

(4) При отглеждане заедно на няколко животни, всички те трябва да имат възможност да използват отоплените места по едно и също време.

(5) В терариум, обитавани от активни през деня видове, които в дивата природа използват пряка слънчева светлина, за да поемат топлина, най-отоплените места трябва да са изложени на силна светлина.

(6) Температурата в отопленото място не бива да превишава +50°C. Лампи, отоплителни елементи и други източници на топлина с температура на повърхността над +50°C трябва да бъдат снабдени с предпазни решетки или да бъдат поставени така, че животните да не могат да влязат в пряк контакт с тях.

(7) Атмосферната влажност трябва да бъде подходяща специално за нуждите на отглежданите видове.


Чл. 46. (1) Когато едновременно се хранят няколко змии или гущери, гледачът присъства през цялото време на храненето, за да гарантира, че животните не си причиняват взаимно вреда.

(2) Змии или гущери от видове, които пият вода от капки по техните тела или от предмети трябва да имат достъп до капеща вода или трябва да бъдат пръскани ежедневно с вода.

(3) Змиите и гущерите трябва да бъдат хранени с храна, подходяща за вида в такова количество и на такива интервали, че да поддържат нормално телесно тегло.


1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община...
Първа общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Рие/, слънцезащитени устройства /чадъри, сенници/ към магазини и други върху терени частна общинска или държавна собственост и собственост...
Първа общи разпоредби iconОбщинскисъвет – минералнибани наредба за общинските жилища глава първа общи разпоредби чл. 1
Чл с тази наредба се определят условията и реда и реда за разпореждане на жилища- общинска собственост
Първа общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Първа общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Закона за общинската собственост относно настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на концесии върху обекти...
Първа общи разпоредби iconЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом