Първа общи разпоредби
ИмеПърва общи разпоредби
страница1/8
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер0.88 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://arsofia.com/uploads/2012/03/Naredba-domashni-liubimci-prodajba633669400492656250-1.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Наредба за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни


ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. минималните изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия(зоомагазини и развъдници), пансиони, и приюти за животни;

2. минималните зоохигиенни параметри при отглеждане, размножаване и продажба на домашни любимци;

3. задълженията на собствениците на обектите по т. 1 за осигуряване изпълнението на изискванията по тази наредба;

4. задълженията на ветеринарномедицинските органи, свързани с контрола по спазване на изискванията по тази наредба .

(2) Наредбата не се прилага за:

1. свободно живеещи диви животни;

2. животни използвани за опити;

 1. животни отглеждани в зоологически градини, центрове по чл. 62а и 62б от Закона за биологично разнообразие, циркове, вариетета, театри или други увеселителни заведения;

Чл. 2. (1) Животни, хванати в природата не могат да бъдат отглеждани и продавани като домашни любимци или с цел да бъдат използвани за храна на други животни.

(2) Забраната по ал.1 не се отнася за риби и безгръбначни животни, освен когато за тях изрично са предвидени забрани, регламентирани в нормативни разпоредби.

Чл. 3. Забранена е продажбата на животни на лица под 18 годишна възраст без изричното съгласие на родителя или настойника на лицето.

Чл. 4. (1) Обектите по чл.1, ал.1, т.1 се регистрират по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), като към заявлението за регистрация се прилагат и удостоверенията за завършен курс по защита и хуманно отношение към животните на наетия персонал, който ще продава и полага грижи за животните.

(2) Собствениците на обектите по ал. 1 сключват договор за ветеринарномедицинско обслужване на животните с регистрирано ветеринарно лечебно заведение, при условие, че собственикът на обекта не е ветеринарен лекар или няма назначен такъв.


ГЛАВА ВТОРА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗООМАГАЗИНИ И РАЗВЪДНИЦИ


Раздел І

Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия


Чл. 5.(1) Зоомагазините разполагат с:

 1. обособена площ за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват настанените в зоомагазина животни;

 2. обособена площ за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването на животните и за миене и почистване на самите животни;

 3. помещения или кошари за настаняване на кучета;

 4. помещения или кошари за настаняване на котки;

 5. площ и оборудване за настаняване на други животни;

 6. хладилна камера или контейнер за мъртви животни;

(2) Развъдниците разполагат с :

1.обособена площ за съхранение и приготвяне на храната, с която се изхранват настанените в зоомагазина животни;

2.обособена площ за почистване и дезинфекция на клетките и оборудването на животните и за миене и почистване на самите животни;

3.помещения или кошари и оборудване за настаняване на животните

4.хладилна камера или контейнер за мъртви животни;

5. обособено пространство за разходка на животните;


Чл. 6. В помещенията, в които се настаняват животните се осигуряват следните условия:

1. Таваните и стените са удароустойчиви и с гладка, водоустойчива и лесно почистваща се повърхност. Подовете са гладки и непромокаеми и имат нехлъзгава, лесно почистваща се повърхност, позволяваща поддръжката на задоволителна хигиена. Използваните материали не трябва да са вредни за здравето на животните.

2. Оборудвани са с подходяща вентилационна система, която осигурява достатъчно количество чист въздух с подходящо качество, поддържа ниско ниво на миризми, вредни газове, прах и инфекциозни агенти и съдейства за отстраняване на прекомерната топлина и влага.

3. Мястото на живеене е добре осветено от слънчева или изкуствена светлина, така че животните да могат да проявяват нормалното си поведение и дейности и, така че да се отглеждат без вредни последствия за благосъстоянието им. Силата на светлината се регулира, така че да не причинява дискомфорт или вреда на животното. Светлината се настройва, така че да разделя денонощието на ден и нощ, по начин, отговарящ на естественият ритъм на живот на животното или животните.

4. Поддържа се температура съобразно Приложение № 1. Измерените стойности се записват ежедневно в дневника на обекта..

5. Високите нива на шум, внезапния шум, както и нивата на шум в рамките на доловимите за животните стойности, (включително ултразвук, който е над доловимите за човешкото ухо стойности, т.е. над 20 kHz), трябва да бъдат сведени до минимум. Животните не се излагат на шум надвишаващ 65 dBA или с ниво и честота, която би навредила на здравето им.

Чл. 7. Всяко съоръжение за държане на животни е конструирано, така че да осигури подходяща среда за настанените видове, като се отчитат етологичните и физиологичните им нужди.

Чл. 8. Размерите на клетките, аквариумите или помещенията, в които се настаняват животните се съобразяват с вида, възрастта, физиологичните изисквания на животните и броя им. Осигурява се разнообразна околна среда съобразно етологичните изисквания на съответния вид животни. Размерите на клетките и аквариумите, в които се настаняват животните отговарят на нормите, посочени в Приложение № 2.


Раздел ІІ

Задължения на собствениците/управителите и персонала


Чл. 9. Собствениците и/или управителите на зоомагазини и развъдници са длъжни да:

1. осигурят помещения и съоръжения за настаняване на животните до продажбата, които:

а) позволяват свобода на движение на животните;

б) са съобразени с тяхното нормално анатомично и физиологично развитие;

в) осигуряват безопасно разстояние от външни дразнители;

г) позволяват максимално удовлетворяване на етиологичните нужди на животните

2. извършват ежедневен контрол на условията на хранене, поене, отглеждане и работа с животните;

3. осигурят пълноценно хранене на животните, постоянен достъп до вода на всяко животно и свободен достъп до хранилките и поилките;

4. осигурят условия, грижи и внимание, съобразени с естествените нужди на животните за недопускане животните да изпаднат в състояние на дистрес;

5. организират поддържането на висок стандарт на чистота в обектите чрез редовно механично почистване, измиване, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и подновяване на клетките, принадлежностите и останалото оборудване с чисто такова;

6. не настаняват в едно помещение животни от видове, които са несъвместими, животни от различни възрастови групи и пол, когато това ще доведе до агресия и нетърпимост помежду им;

7. осигурят редовно ветеринарномедицинско обслужване с цел предотвратяване или незабавно отстраняване на състояние на болка, страдание, дистрес или трайно увреждане на животните;

8. осигурят ежедневна проверка на състоянието на животните и условията на заобикалящата ги среда;

9. осигурят информационни материали, свързани с отглеждане на животните и хуманното отношение към тях;

10. осигурят достатъчен персонал, който има познания в отглеждане на съответните видове животни и притежава удостоверение за завършен курс за защита и хуманно отношение към животните.

11. предприемат всички необходими мерки за защита на животните при пожар или други природни бедствия;

12. предприемат подходящи мерки за безопасния превоз на животните към местата за продажба;

13. предприемат мерки женските животни, които се използват за възпроизводство, да не се заплождат преди достигане на физиологична зрялост;

14. поддържат дневник, в които ветеринарният лекар отбелязва ваксинациите, ветеринарните прегледи и извършените манипулации на животните, като за всяко животно вписва уникалния идентификационен номер съгласно маркировката на вида и екземпляра ;

15. водят досие за всяко женско животно за възпроизводство в развъдниците, което във всеки един момент да бъдат на разположение на компетентните служби за проверка;

16. водят дневник, който включва инструкции за ежедневните грижи за животните и в него се отразяват рутинните дейности за:

а) съхранението на храната, храненето и поенето на животните;

б) ежедневното почистване и дезинфекция на помещенията, местата за живеене, приспособленията и клетките;

в) проверка на работа на системите за поддръжка на околната среда – осветление, температура, влажност на въздуха, водоснабдяване и т.н.;

г) ежедневната проверка на здравословното състояние на животните;

д) часовете на престой в клетките за кучета и котки по чл.18, ал.4 и 5.

е) предприетите специални грижи и мерки, при наличието на болни животни;

ж) извънредни обстоятелства/аварии;

17. да осигурят за опазване на здравето на персонала:

а) специално работно и защитно облекло,

б) специализирани препарати за измиване на ръцете,

в) всеки член на персонала да има направена ваксина срещу тетанус и да бъде . информиран за причинителите на болести, които могат да се предават и на човека (зоонози), както и да бъде инструктиран да спазва стриктна лична хигиена, непозволяваща тяхното пренасяне.

г) всички, ангажирани в отглеждането на котки, особено жени в детеродна възраст да са информирани за риска от заразяване с токсоплазмоза.


Чл. 10. (1) Собствениците и/или управителите на зоомагазини и развъдници поддържат регистър в който се вписват:

1. видът, броят и маркировката (при наличието на такава, а при липсата й се осъществява чипиране) на новопостъпилите в обекта животни с данни за произхода им името и адресът на доставчика

2. видът, броят и маркировката (ако има такава) на продадените животни ;

3. датата на доставка и продажба на животните;

4. видът и броят на умрелите животни

(2) Регистърът се съхранява в продължение на най-малко 3 години от датата на последното вписване и се предоставя на контролните органи при проверка.


Раздел ІІІ

Правила за обучението и квалификацията на лицата, търгуващи със животни и персонала в зоомагазините


Чл. 11. (1) Лицата, които търгуват с животни и персоналът в зоомагазините трябва да притежават необходимата квалификация, за да могат да отглеждат и да се грижат за животните в съответствие с действащите правила за защита и хуманно отношение към животните..

(2) Лицата по ал.1 завършват курс за защита и хуманно отношение към домашните любимци, както и един или повече курсове специализирани за вида на животните, с които търгуват. Програмата на курсовете се одобрява от Националната ветеринарномедицинска служба, като се съгласува с МОСВ.

(3) За лицата, които притежават образователна степен бакалавър или магистър по специалност биология, екология или ветеринарна медицина не се изисква да завършват курс по ал.2

(4) Лицата по ал.1 да са запознати с условията на придобиване, условията при които се отглеждат и размножават домашните любимци и като се вземе предвид голямото животинско разнообразие и съществуващите рискове свързани със свръхпопулация, лицата да притежават умения и опит за определяне видовата и полова принадлежност.


Чл. 12. (1) Курсовете за защита и хуманно отношение към домашните любимци трябва да дават основни знания по:

 1. таксономия,

 2. анатомия,

 3. физиология,

 4. екология,

 5. етология,

 6. хранене и репродукция на животните,

 7. болести

 8. условия за внос.

 9. изисквания на действащото законодателство в областта на:

а) защитата на животните,

б) инфекциозните болести,

в) вноса на животни,

г) хигиената, почистването, дезинфекцията и изхвърлянето на отпадъци от животински произход в съответствие ветеринарно-санитарните изисквания.

 1. контрол на климата в интериорни условия;

 2. храна и съхранение на храната;

 3. как се влияят животните от екологични промени и стрес.

(2) Участниците в курса трябва да придобият основни знания във всяка от областите по ал.1 и специализирани знания за най-често търгуваните видове на следните животни:

 1. членестоноги;

 2. риби и земноводни;

 3. влечуги;

 4. кафезни птици;

 5. зайци и гризачи;

 6. кучета, котки и порове;

(3) Курсовете трябва да приключат с изпит за проверка на придобитите знания и издаване на сертификат след успешно полагане на изпита.


Раздел ІV

Предоставяне на информация от лицата, търгуващи със животни, относно грижите към животните


Чл. 13. Когато в зоомагазина животните се предлагат за продажба на клетката или аквариума се поставя табела с наименованието на животното.

(2) При осъществяване на покупка на дадено животно персоналът (лицата, търгуващи с животни) предоставят писмена информация под формата на брошура и съвети към клиентите за начина на отглеждане на животните, необходимите грижи, задължителни ваксинации и регистрации и мерки за безопасност.

(3) Брошурите за земноводни, влечуги, птици и бозайници съдържат най-малко следната информация:

 1. българското и научното наименование на вида на животното;

 2. начина за определяне на рода и пола на животното, ако той може да бъде определен по външния му вид или след прост преглед;

 3. нормалният размер на възрастно животно;

 4. средна продължителност на живота на вида;

 5. модел на поведение и социална организация на вида в природата;

 6. специфичните нужди на животното от пространство, климат и светлина;

 7. как мястото за живеене на животното се обезопасява срещу бягство;

 8. как може да бъде задоволена нуждата на животното от общуване с други животни;

 9. какви грижи трябва да се полагат за животното;

 10. как се задоволяват нуждите на животното от храна и вода; специфични изисквания и предупреждения;

 11. репродуктивни изисквания на животното;

 12. при бозайниците - продьлжителност и грижа при бременност;

 13. при влечуги и земноводни- дали животното има период на хибернация;

 14. мерки, чрез които животното понася по-добре смяната на жизнената среда;

 15. основни признаци на влошаване на здравето на животното;

 16. болести, към които животното е податливо и как може да бъде предпазено от тях.

(4) Брошурите за риби съдържат най-малко следната информация:

 1. българското и/или научното наименование на вида или рода на животното;

 2. дали рибата се събира на пасажи или проявява агресивност към други риби;

 3. социална организация и поведение на вида;
 1. изискванията на рибата по отношение на размера и устройството на аквариума;

 2. изискванията на рибата към температурата, качествата на водата и начините на поддръжка на тези качества;

 3. изискванията на рибата към количеството светлина;

 4. как да се задоволят хранителните нужди на рибата

 5. как да се извърши прехвърлянето на рибата от една водна среда в друга. .

(5) Брошурите за членестоногите съдържат следната информация:

 1. българското и/или научното наименование на вида или рода на животното;

 2. тип на развитие – метаморфоза;

 3. средата на живот в различните стадии от развитието;

 4. социална организация и поведение на вида;

 5. изискванията на вида към температурата и влажноста на въздуха;

 6. изискванията на вида към температурата на водата;

 7. изискванията на вида към светлина;

 8. храна и хранителните нужди.  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Първомай, в съответствие със Закона за общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Настоящата наредба определя реда и условията за управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община...
Първа общи разпоредби icon1. контекст на предложението на 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф
На 6 октомври 2011 г. Комисията представи своето предложение за регламент за определяне на общи разпоредби за ефрр, есф, Кохезионния...
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Рие/, слънцезащитени устройства /чадъри, сенници/ към магазини и други върху терени частна общинска или държавна собственост и собственост...
Първа общи разпоредби iconОбщинскисъвет – минералнибани наредба за общинските жилища глава първа общи разпоредби чл. 1
Чл с тази наредба се определят условията и реда и реда за разпореждане на жилища- общинска собственост
Първа общи разпоредби iconНсфомсп общи Разпоредби Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Национални Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Общи Разпоредби
Първа общи разпоредби icon2012 общи положения раздел I. Общи разпоредби чл. 1
Чл с този правилник се урежда дейността на ег ”Бертолт Брехт” – гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ 1
Първа общи разпоредби iconПърва общи разпоредби
Закона за общинската собственост относно настаняване под наем и продажба на общински жилища, предоставяне на концесии върху обекти...
Първа общи разпоредби iconЗа превоз на пътници с автомобилен транспорт в община исперих глава първа общи разпоредби
Чл. 1 /1/ Тази Наредба урежда реда и условията за извършване на превоз на пътници с автомобилен транспорт в Община Исперих
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом