Iii. Очаквани резултати IV. Учебно
ИмеIii. Очаквани резултати IV. Учебно
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер339.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/9bde2f95-0e1f-476f-b991-ca8261b053e9/Биология ZIP 8klas.doc

III. Очаквани резултати


IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст и дейности, вътрешнопредметни и

междупредметни връзки)

Колона 1

Колона 2


Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното

съдържание

Стандарти и очаквани резултати

на ниво учебна програмаТеми и очаквани резултати по теми


Основни нови

понятия

(по теми)

Контекст и дейности

( на ниво учебна

програма)

Вътрешно-

предметни и

междупред-

метни връзки
Ядро 1.

Структура,

жизнени

процеси и

класификация на организмите


Ядро 2.

Човешкият организъм

(структура, жизнени процеси и хигиена)


Ядро 3.

Организъм-средаСтандарт 1. Назовава (и

посочва върху изображе-

ние) таксони, в които са

групирани организмите.

Очаквани резултати


• Използва правилно

термините, с които са

означени таксоните.

• Проследява в йерархичен

ред таксономичните

категории.


Стандарт 2. Разпознава (в

текст или изображение)

основни таксони от петте

царства организми и представители от отделните таксони


Очаквани резултати


• Определя принадлежност на организми (по групи съществени признаци) към даден таксон.


• Идентифицира

съществени признаци на

даден таксон независимо от начина на представянето им (текст, изображение, модел).


Стандарт 3. Сравнява организми, групирани различни признаци. Очаквани резултати:

• Определя общото и различното по групи признаци таксони от един и същ ранг


. Групира организмите


Стандарт 1. Назовава

(и посочва върху изобра-

жение) клетки, части от

органи, органи, системи и

техните функции; увреждания и заболявания.


Очаквани резултати:


• Използва правилно

термините, с които са означени структури в човешкото тяло, увреждания и заболявания.


Стандарт 2. Описва (и означава) стуктури на

човешкото тяло, функции

на органи и системи,

хигиенни правила на

поведение и здравословен

начин на живот.


Очаквани резултати:


Изброява последователно

органи в дадена система


Характеризира устройст-

вото на органи и системи и

протичащите в тях процеси


• Обосновава причинно-следствената зависимост:

начин на живот – увреждане

на органи и системи заболявания


Стандарт 3. Разпознава (в

текст или изображение

органи, системи и жизнени

процеси в човешкия организъм


Очаквани резултати


• Определя по устройство и функция принадлежността на орган

(органи) към дадена система


• Посочва върху изображение (схема, модел) органи и системи.


Стандарт 4. Сравнява по избрани признаци бозайници и човек


Очаквани резултати:

• Определя общо и различно

между човека и другите

бозайници на морфологична и физиологична основа

• Характеризира човека като

биологичен вид – част от

царство Животни.

• Определя човека като

биосоциално същество


Стандарт 5. Анализира

връзки и зависимости

между здравословно състояние на организма и

правила за профилактика.


Очаквани резултати


• Оценява значението на

профилактиката за опазване

на здравето.


• Обосновава профилактика-

та като ежедневна необходимост.


• Оценява значението на

хигиенните навици като част

от културата на човека.


Оценява значението на

хигиенните навици и

профилактиката на отделния

човек за обществото като

цяло.


Стандарт 1. Описва и илюс трира с примери компонен ти на екосистемата, храни телни взаимоотношения между организмите


Очаквани резултати:

• Проследява хранителни взаимоотношения между организмите


• Обосновава връзката и за висимостта между компонен тите на екосистемата и кръговрата на веществата


Стандарт 2. Извежда зави симости между среда на оби тание и еволюция на организмите


стандарт 3

: Анализира връзките между приспособленията и среда на обитание


Стандарт 4. Оценява влия нието на човека върху при нието на човека върху при родата и причини за нарушаване на екологичното равновесие


Царство Животни- 5 ч.

Тема 1. Тип Хордови животни

1.Биоразнообразието на местния воден басейн р.Марица

2,3. Изработване на постер

Еволюция на живота”

4. Забавна зоология –решаване на лог.задачи

5.Изработване на модел на хордово животно


Очаквани резултати

• Дефинира тип Хордови и определя в

еволюционен аспект мястото на типа в царство Животни

• Определя общото и различното (по съществени признаци между тип Хордови и другите типове в царство стъщественипризнаци) между тип Хордови и другите

Животни.

• Разпознава и означава съществени приз-

наци

на тип Хордови върху изображения


Тема 2. Надклас Риби – 2 ч.

6. Сравнение на клас Хрущялни и

клас Костни риби

7. Рибното богатство на р.Марица и неговото опазване


Очаквани резултати:

• Дефинира надклас Риби, клас Хрущялн риби и клас Костни риби.

• Определя в еволюционен аспект мястото на надклас Риби в тип Хордови.


• Определя общото и различното (по съществени признаци) между клас Хрущялни риби и клас Костни риби


. Разпознава и означава върху изображения съществени признаци, органи и системи и свързаните с тях основни жизнени процеси при рибите


Тема 3. Клас Земноводни -2 ч.

8 . Изследване на характерните особености в устройството на жаба във връзка с начина и на живот.


9. Наблюдение на Земноводни в

населеното място.


. Очаквани резултати

Дефинира кл. Земноводни и определя

еволюционен аспект мястото на

класа в тип Хордови

• Определя общо и различно (по съществени признаци) между земноводни и риби.

• Разпознава и означава върху изображе-

ния съществени признаци, органи и систе-

ми и свързаните с тях основни жизнени

процеси.


• Привежда примери за принадлежност на

представители към клас Земноводни (опа-

шати и безопашати земноводни) и описва

морфологични признаци.


Тема 4. Клас Влечуги- 2 ч

10.Сравнение на клас Влечуги и клас

Земноводни

11 .Влечугите в Горно -Тракийската низина

Очаквани резултати:

• Дефинира клас Влечуги и определя в

еволюционен аспект мястото на класа

в тип Хордови


• Разпознава и означава върху изображе-

ния съществени признаци, органи и систе ми и свързаните с тях основни жизнени

процеси-


Тема 5. Клас Птици - 2ч


12. Вътрешно устройство на гълъб –изработване на схема

13.Професия - орнитолог

Очаквани резултати:


• Дефинира клас Птици и определя в ево-

люционен аспект мястото на класа в тип

Хордови.

• Определя общото и различното (по съ-ществени

признаци) между клас Птици и клас Влечуги.

• Разпознава и означава върху изображе-

ния съществени признаци, органи и систе-

ми и свързаните с тях основни жизнени про-

цеси.

• Привежда примери за принадлежност на

представители към клас Птици (бягащи, плаващи и летящи птици) и описва морфологични признаци.


Тема 6. Клас Бозайници- 5ч.

14. Защо бозайниците заемат най-високото

стъпало в еволюцията на живота?

15.Многообразие на бозайниците в България

16.Бозайниците в моя роден край

17,18„ Минута е много”- Хордови животни


Очаквани резултати


Дефинира клас Бозайници и определя в

еволюционен аспект мястото на класа в тип Хордови


• Определя общото и различното (по съществени

признаци) между клас Бозайници и класовете Птици и Влечуги.

• Разпознава и означава върху изображе ния съществени признаци, органи и системи и свързаните с тях основни жизнени процеси.

• Привежда примери за принадлежност на

представители към клас Бозайници (низши, торбести и плацентни бозайници) и описва морфологични признаци


Тема 1. Мястото на човека в клас

Бозайници - 1ч.

19. Защо Аз –човекът –

съм биологично

и социално същетво ?


Очаквани резултати:


• Определя в еволюционен аспект мястото

на човека в клас Бозайници.

• Назовава в йерархична последователност

таксоните, в които е класифициран човекът


• Изброява признаци, доказващи принадлежността

на Хомо сапиенс към клас Бозайници.

• Характеризира човека като биосоциално

същество


Тема 2. Човешкият организъм – струк-

турни равнища на организация- 3ч.


20 .Човешкият организъм –единно цяло

21. Изработване на модел на клетка на

човешкия организъм

22.Видове тъкани –наблюдение под

микроскоп


Очаквани резултати:


• Назовава и подрежда в необходимата пос

ледователност равнищата на организация

в човешкия организъм и обосновава връз-

ките между тях


• Разпознава на структурна и функционална основа епителна, съединителна, мускул-

на и нервна тъкан.


• Обосновава човешкия организъм като единно цяло


Тема 3. Покривка на тялото. Кожа

1 час


23. Хигиена на кожата


Очаквани резултати:


• Описва устройството на кожата и означа-

ва на схема структурните и части.


• Характеризира функциите на кожата (за-

щитна, сетивна, отделителна, терморегулаторна)


• Изброява и описва често срещани забо-лявания на кожата по алгоритъм (причини– признаци – профилактика).


• Оценява необходимостта от прилагане на

хигиенни правила за кожата и значението

им за общото здравословно състояние на

организма.


Тема 4. Опорно-двигателна система

6 часа

24. Изучаване на видовете кости при

човека

25. По какво моя скелет се различава

от този на шимпанцето от зоопарка?

26 . Културизъм

27,28 Първа помощ при ставни

наранявания

29 Опорно-двигателна система.-

изг. на презентация


Изброява и посочва върху изображение и

(модел) части на скелета и групи скелетни мускули


• Описва устройство и функции на опорно-двигателната система.


• Изброява и описва често срещани заболявания и увреждания на опорно-двига телната система по алгоритъм (причини –

признаци – профилактика).


• Оценява значението на природосъобраз-

ния начин на живот (туризъм, спорт) за нормалното функциониране на опорно-двигателната система и на организма като цяло


Тема 5. Сърдечно-съдова система

6 часа

30. Водата –основен фактор за живота

31. Кръвта и човешкия организъм като единно цяло.Кръвни групи

32.Измерване на пулса и артериалното

налягане

33.Човекът и природосъобразния начин на живот

34. Първа помощ при кръвоизливи кръвотечения

35. Болести на сърцето


Очаквани резултати:


• Изброява и посочва върху изображение

(модел) последователността от органи на сърдечно-съдовата система.


• Описва устройство и функции на органи

на сърдечно-съдовата система.


• Назовава съставни части на кръвта и описва техни функции.


• Изброява и описва често срещани заболявания и увреждания на сърцето и кръвоносните съдове по алгоритъм (причини – признаци – профилактика).

• Изброява последователност от правила

за първа помощ при кръвоизлив.

• Оценява рискови ситуации, свързани със

заразяване по кръвен път, и личната отговорност на всеки човек.


Тема 6. Храносмилателна система

4 часа

36.Коя храна е пълноценна?

37,38. Храносмилане в чов.организъм

39.Хранене и защита

Очаквани резултати:

• Изброява и посочва върху изображение

(модел) последователността от органи в,

храносмилателната система.

• Описва устройство и функции на органи


• Изброява и описва често срещани заболявания и увреждания на храносмилател ни органи по алгоритъм

•Оценява вредното влияние на злоупотре бата с храна, алкохол и лекарствени средс тва върху здравословното състояние на организма.


Тема 7. Отделителна система- 2ч


40.Болести на отделителната система

41. Хемодиализа


Очаквани резултати:

• Изброява и посочва върху изображение

модел) последователността от органи на

отделителната система.

• Описва устройство и функции на органи органи.

на отделителната система.

• Изброява и описва често срещани забо-

лявания и увреждания на отделителните

органи по алгоритъм (причини – признаци

  • профилактика).Тема 8. Дихателна система- 4 ч.

42. Решаване на казуси -Дихателна

система”

43.Тютюнопушенето-входен наркотик

44.Портретът на пушача-изр.на карика

тури и анти –реклама на тютюнопушенето

45.Изкуствено дишане


Очаквани резултати


• Изброява и посочва върху изображение

(модел) последователността от органи на дихателната система

• Описва устройство и функции на органи на дихателната система.

• Оценява значението на състава на въздуха

за здравословното състояние на човешкия

организъм.

• Изброява и описва често срещани забо-

лявания и увреждания на дихателните о гани по алгоритъм (причини – признаци –профилактика)

• Оценява вредното влияние на замърсения въздух, тютюнопушенето и упойващите вещества в газообразно състояние върху здравословното състояние на организма.


Тема 9. Полова система- 6 ч.


46. „Аз –мъжът”- промените в моето тяло

47. „Аз –жената”- промените в моето тяло

48.Забременяване и бременност

49.Полово предавани болести

50. СПИН

51.Контрацепция


Очаквани резултати:

Назовава и посочва върху изображение • полова

органи на мъжка и женска полова система. система,

• Определя общото и различното на • полови органи.

структурна

и функционална основа между мъжка и жен-

ска полова система.

• Назовава и посочва върху изображение

основни етапи на ембрионалното развитие

(зигота – еднопластен зародиш – триплас-

тен зародиш – образуване на тъкани и ор-

гани).

• Оценява значението на хигиенните норми

за нормалното функциониране на полова-

та система.

• Оценява личната отговорност при сексу-

ални контакти.

• Изброява и описва често срещани забо-

лявания, предавани по полов път по алго-

ритъм (причини – признаци – профилакти-

ка).

• Оценява опасностите при ранни сексуални контакти

•Аргументира необходимостта от използване на контрацептивни средств и риска от преждевременно прекъсване

на бременност


Тема 10. Нервна система – 8 ч.

52. Изработване на модел на неврон

53. Командните центрове на живота

54. Болести на нервната система

55.Защо хората употребяват дрога?

56. Наркотици .Видове наркотици

57. Светът през нашите очи

58.Звуци и аромати

59.Шумът около нас- източници и

въздействие върху чов.организъм


Очаквани резултати:


• Представя схематично и описва с думи

основни части на рефлексна дъга и определя рефлекса като основна физиологична

проява на нервната система.


• Определя общо и различно между ус ловни и безусловни рефлекси.


• Назовава, описва и посочва върху

изображение органи на нервната система

(главен мозък, гръбначен мозък, нерви).


• Описва с думи и проследява по схема

устройство и функции на анализаторите.


• Оценява ролята на нервната система за

функционирането на организма като цяло

и връзката му с околната среда.


• Изброява и описва често срещани за-

болявания и увреждания на нервната сис-

тема по алгоритъм (причини – признаци –


Тема 11. Ендокринна система – 4 ч.


60. Ендемична гуша –причини ,

признаци и профилактика

61. Затлъстяване и диабет.- профилактика

62,63. Какво научих за човека -викторина


Очаквани резултати:

• Назовава и посочва върху изображение органи на ендокринната система (хипофиза, щитовидна жлеза, надбъбречни жлези, задстомашна жлеза, полови жлези).


• Обосновава значението на хормоните за регулиране на функциите в организма като цяло


• Изброява и описва често срещани забо-

лявания, предизвикани от функционални

нарушения на ендокринни жлези по алго-

ритъм (причини – признаци – профилактика).

Определя ролята на ендокринната система

за регулация на процесите в човешкия организъм.


Тема 1. Единство на организмите и средата -

3 часа


64. Кръговрат на веществата в природата

65. Влияние на човека върху природата

66.Биоразнообразие


Очаквани резултати:


• Илюстрира с примери приспособления на организми (от петте царства) към

средата на обитание


• Описва хранителни взаимоотношения

между организми и илюстрира с примери (от петте царства).


• Аргументира на еволюционна основа

двустранната връзка “организъм – среда на обитание”.

• Обосновава и илюстрира с примери

участието на организмите в кръговрата

на веществата в природата.


Тема 2. Човекът – част от организмовия свят

-2 часа


67. Ролята на човека за опазване на биоразнообразието


68.Човекът –част от организмовия свят


Очаквани резултати:


• Определя човека като естествен резултат от еволюцията

• тип Хордови

• хорда

• гръбначен стълб


• надклас Риби


• клас Хрущялни риби


• клас Костни риби


.Клас Земноводни


Клас Влечуги


• клас Птици


• разред Примати


• семейство Хомници


• род Хомо


• вид Хомо Сапиенс


• клетки


• тъкани


• органи


• системи от органи


• кожа.


• опорно-двигателна система


• скелет,


• скелетни

мускули


• сърдечно-

съдова система


• сърце,


• кръвоносни съдове


• кръв,


• кръвни групи,


• пулс,


• кръвно налягане.


• храносмила-

система.

храносмила-

• храносмилателни органи


• отделителна система


• отделителни органи


• дихателна система


• дихателни органи


• полова

. полова система

. полови органи


• пол• полова

ова


• полова


• нервна

. нервна система

. рефлекс

. рефлексна дъга


• ендокринна система


жлези с вътрешна секреция


хормони


• • жлези с


• жлези с


• антропогенен фактор


• биоразнообразие

На учениците се

дава възможност

да:


• Разчитат схеми и

таблици.


• Конструират

модели, изображения


• Измерват пулс и

кръвно налягане


• Извършват

наблюдения в

природата и само-

наблюдения


• Решават различни

типове задачи по даден алгоритъм


• Изказват мнение и

дискутират по даден проблем


• Работят в групи по

решаване на даден

казус


• Работят с научно-популярна литература и материали от ХЕИ
На учениците

се дава

възможност

за използване

на знания


Математика

за разчитане

на структури и

процеси.

ЧП-

жизн.процеси

при ж-ните при

.характеризирането на отделните таксони


Химия – за химични знаци

и формули; за органични вещества

(белтъци, въглехидрати)

Замърсители на околната среда при усвояване на

знания за влиянието на

човека върху природата


Физика – за движение на

веществата


за климатич-

ни фактори и

елементи,

почви,

природни

зони, антропо-

генно въз-

действие,

население,

раси и

стопанска

дейност при

усвояване на

знания за

разпростране-

ние на

организми и

приспо-

собяването им

към средата;


Литература

– за

литературни

жанрове при

изготвяне на

описания,

доклади,

реферати


Химия – за

неорганични и

органични

съединения

при усвояване

на знания за

храна,

храносми-

лане, дишане и

отделяне
Свързани:

Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconОчаквани резултати

Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconТема Очаквани резултати

Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconТема. Очаквани резултати

Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconИнформационен бюлетин община пловдив социални дейности
Очаквани резултати: Набелязване на насоки за бъдеща работа по повишаване на квалификацията на персонала
Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconСтандарти и очаквани резултати от програмата по история и цивилизация за 9 клас
Установява зависимост между развитието на техниката, икономиката, социалните идеи и всекидневния живот на човека
Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconОчаквани резултати на ниво учебна
Стандарт 1 Ученикът разказва, описва, задава въпроси, дава отговори, обяснява, като използва уместно езикови средства
Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconФормуляр за кандидатстване
Кратко резюме на проекта – проблем, цел, основни дейности, основни очаквани резултати, ефект (до 500 думи)
Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconТема очаквани резултати
Инструктаж за безопасна работа в компютърния кабинет. Работа с графична информация /Програми: Баница, Симетрия, Пролет/окс
Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconТема Очаквани резултати
Може да открива образните думи в художествен текст;да отделя звуковете в думата;да съгласува думите в изречение;да подрежда изреченията...
Iii. Очаквани резултати IV. Учебно iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом