Отче т
ИмеОтче т
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер232.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://academic.uni-ruse.bg/OS_2009.doc
О Т Ч Е Т

за работата на Управителния съвет и за дейността на СТПД “Академик”- Русе през периода III. 2008 - X.2009 г.


Уважаеми делегати, драги гости,

Днешното Oбщо събрание на Спортно туристическо и природозащитно дружество “Академик” - Русе се провежда приблизително 19 месеца след състоялото се на 18.03.2008 г. предшестващо събрание. Поради това в отчета са посочени и се анализират факти, събития и дейности, които предимно се отнасят за периода от 19.03.2008 г. до днес, но поради установената годишно - календарна периодика за периода от 01.01. до 31.12. 2008 г. е направен цялостен финансов отчет, а за периода от 01.01. до 27.10. 2009 г. отчитането е частичнo.

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2008 г. е постигнато минимално нарастване на членския състав на дружеството и увеличение на съответните приходи от членски внос. Към 27.10.на настоящата година е налице известно изоставане в сравнение с 2008 г., което основно се дължи на преустановяване на продажбата в хижа “Ехо” на членски марки на туристи от страната. Конкретни данни за броя членове и за размера на приходите от членски внос са посочени в таблица по-долу.

Година

2005

2006

2007

2008

2009(към 20.10)

Брой членове на

дружеството


240(-18,37 %)


291 (+21,25%)


300 (+3,09,%)


419(+39,67%)


~ 330

Приходи от чл. внос в лв


440


473


572


738~ 400


За настоящата 2009 г. към 20.10. в дружеството са доставени 400 членски марки. От тях са отчетени около 330.

По клубове и по години членовете на дружеството се разпределят, както следва:
К Л У Б О В Е 


Пешехо-

ден

туризъм


Водентуризъм

Пещер-

но

дело


Пл. коло-

ездене

коло т-м


Алпини

зъм

съст. кат.


ЦИКО

ски и др.Вокална


Група

Еделвайс”

Членове,

несдружени

в клубове


Членове за 2004 г.

Относителен дял, в %


Членове за 2005 г.

Относителен дял, в %


Членове за 2006 г.

Относителен дял, в %

Членове за 2007 г.

Относителен дял, в %


Членове за 2008 г.

Относителен дял, в %


Членове за 2009 г. ~ ~ ~

Относителен дял, в %


45

15,3


61

25,42


59

20,27


82

27,5


134

32


125


30

10,2


16

6,67


11

3,78


26

8,72


31

7,39


17


41

13,9


30

12,5


31

10,65


37

12,4


83

19,81


80


15

5,1


18

7,5


13

4,47


6

2.01


29

6,92


12


11

3,7


10

4,17


34

11,68


25

8,39


6

1,43


13


5

1,7


4

1,67


9

3,09


14

4,37


20

4,77


10


-

-


-

-


-

-


15

3,58


22


147

50


101

42,08


134

46,05


110

36,56


101

24,10


62
През летния семестър на уч.2007/08 и настоящия семестър на уч.2009/10 г. успяхме да затвърдим и разширим обхвата на студентите, които се включват в групите по дисциплината “Физическо възпитание и спорт”.

- 2 -

За сравнение са посочени данни по учебни години и семестри.

Учебна година

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Семестър

I

II

I

II

I

II

I

II

I
Брой студенти в групите по “ФВС”


54


70


97


110


138


150


170


190


220
Увеличаването на броя на студентите в групите от една страна е положително явление, но от друга са налице и някои обезпокоителни факти. И докато е безспорно твърдението, че голяма част от записалите се студенти се включват поради задължителния характер на часовете по физическо възпитание, то насочването на почти всички студенти само към пешеходен туризъм и планинарство не съответства на съществуващите сравнително добри условия в дружеството (в Университета и околностите на Русе) за практикуване на достъпни и не изискващи специална предварителна подготовка занимания като катерене по естествени скали и изкуствени стени, на пещерен туризъм и най-вече по воден и колотуризъм. Необходимо е по-задълбочено да се проучат мотивацията на студентите за включ-ване в групите и се усъвършенства информационно-разяснителната дейност относно всички видове туризъм и другите дисциплини, които се практикуват при нас.

През периода съвместната ни работа със синдикатите и с университетската КСБВ не отбеляза напредък. От наша страна не бе проявена активност за съставяне на съвместен план с Университетските синдикати, катедра “ФВС” и Университетски спортен клуб “Академик” за организиране спортно-туристическата дейност и отдиха на преподавателите и служителите, каквито планове се реализираха до 2003 г.

Във връзка с това е необходимо УС и определеният отговорник за тази дейност да положат повече усилия за постигане на конкретни резултати.

Що се касае за съвместната ни работа със Студентския съвет на РУ “А. Кънчев”, през изтеклия период може да се констатира понататъшен напредък. В съвместния план за организиране на спортно - туристическата дейност и отдиха на студентите от наша страна бяха предложени нови идеи и съвместни инициативи,

За постигнатите добри резултати съществена заслуга имат председателят на дружеството проф.д-р инж. Иван Палов, ас. инж. Павел Петров, студентите Красен Серафимов, Цветан Добрев, инж. Иван Калинов, който от м.04.т.г. оглави и ръководството на Студентския съвет, инж. Ивелин Искъров и редица други колеги, включили се в подготовката и провеждането на проявите. В това направление и при изпълнението на задачи от по-общ характер през годината ценна помощ ни оказаха гл. ас. Пламенка Христова, Емил Станев, гл. ас. Румен Кожухаров, инж. Валентин Каменаров, г-н Валерий Гегов и редица други представители на ръководството и администрацията на РУ “А. Кънчев”, на които изказваме нашата благодарност.

През периода бе продължена традицията за активност и “отвореност” на УС за осъществяване на по-широки взаимноизгодни контакти, на съгласувана и съвместна

дейност с различни органи, организации, фирми и т.н. Сключени бяха договори и анекси за съвместна дейност, за наем, за дарения, реклама, партньорство, споразумения и др. с РУ “А. Кънчев”, Община Русе, Български туристически съюз (БТС), Студентския съвет, Университетски туристически съюз (УТС), Федерация “БАК”, “Ученически отдих и туризъм” към МОН, ДПП “Русенски Лом”, ДНП “Централен Балкан”, “Мегахим”, Сдружение с нестопанска цел “Перспективи БГ”, Сдружение “За Ехо”, ЕС “За Земята”, Консорциум SAS “Луис Бергер” и др.

В съответствие с приетата план-програма бяха положени усилия за поддържа- нето на постоянни информационни кътове на дружеството и клубовете. Но състоянието им през по-голямата част от годината продължава да не задоволява.


- 3 -

Аналогично е и положението с поддръжката на вебсайта на дружеството.

За отбелязване е успеха на експозицията за акция “Периметър’ 100” и за вокалната туристическа група “Еделвайс”, което дава основание подобни инициативи да се реализират и в бъдеще.

По случай студентския празник бяха изготвени предложения и 16 студенти - деятели и спортисти на дружеството бяха отличени с награди от РУ “А. Кънчев”.

С високи отличия на БТС бяха удостоени други 3 наши деятели.

През отчетния период УС на дружеството работеше в състав от 6 души, поради отказване на един от членовете си още през м.април 2008 г.

За времето между последното и настоящето общо събрание са проведени 8 заседания, на които са разгледани 19 основни въпроса. Приети са решения, които допринесоха за подобряване на работата. В самокритичен дух отбелязваме, че УС не успя да организира изпълнението на всички планирани мероприятия и дейности, допусна някои пропуски и слабости.

Поради това с готовност ще вземем под внимание всички добронамерени бележки, критики и предложения за подобряване на работата.


II. ПОХОДНА, ЕКСКУРЗИОННА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА УЧЕБНО - СПОРТНА ДЕЙНОСТ

Степента на изпълнение на утвърдените в програмата на дружеството отделни задачи в това направление е проследена в отчета последователно по видовете туризъм и дисциплини.

Пешеходният туризъм и планинанрството, като най-достъпни бяха и най- практикувани. В регистрите на дружеството са записани повече от 50 прояви с около 850 участника. Проведени бяха наши походи и реализирани участия в прояви на други организации в Стара планина, Родопите, Витоша, Пирин, Рила, по Русенското Поломие. Ще отбележим многодневния поход в Славянка и Пирин на групата с лидер гл. ас. Пламенка Христова, изкачването на връх Мусала откъм х. Грънчар, комбинирания авто и пешеходен поход в Северозападна България с изкачване на вр. Миджур.

Най-активни през отчетния период бяха студентите от пешеходния клуб и клуба по пещерен туризъм и планинарство, осъществили походи до хижите “Тъжа” (3 похода), “Дерменка”, “Рилски езера”, “Грънчар”, “Заврачица”, “Академик”, “Чумерна” , “Ехо”, “Каменица”, ”Узана”, “Балкански рози”, “Рай”, “Безово” и Скални мостове”, “Орлова чука” и др. Походи и излети проведоха и клуб “ЦИКО” и още няколко неформални наши групи - в Стара планина до хижите “Добрила”, “Васильов”, до х. Ехо”, по поречието на р. Русенски Лом, и др.

Активността в сферата на пешеходния туризъм и планинарството бе реализира-на благодарение на организаторските способности, планинарските умения и обичта към природата на нашите водачи, ръководители и организатори на прояви и групи. С най - голям брой прояви се отличиха ас. инж. Павел Петров, Красен Серафимов, доц. д-р Вилям Манев, гл. ас. Пламенка Христова, гл.ас.Юлия Златева, Ангел Вачев, Ивелин Искъров, Иван Калинов, доц. д-р Росен Радев, Анита Димитрова и др..

Но заедно с разширяване на тази дейност добива все по-голяма важност внедря-ването на ефикасни мерки за безопасното провеждане на проявите, за предварителното регистриране с маршрутни листове, медицинско освидетелству-ване и застраховане и изясняване на отговорности на участниците, на ръководи-телите на групи (студент, преподавател или друго лице) и на длъжностните лица в дружеството и Университета. От съществена важност е и недопускане на инциденти и други прояви на лошо поведение, които биха уронили престижа и доброто име на дружеството и Университета. В тази връзка УС окончателно одобри проект за акту-

- 4 -

ализиране на Правилник за квалификацията, правата и задълженията на ръководителите, водачите и участниците в организирани туристически прояви в системата на СТПД “Академик”, който вече е в сила и следва да се прилага безусловно.

През годината бе продължена работата по оказване на помощ и съдействие на неформални студентски и други групи, на семейства и отделни туристи за осъществяване на десетки техни излети, екскурзии и походи. В дните около 8 декември 2008 г. в съчетание с отбелязването на студентския празник дружеството съдейства на 7 групи за организиране на различни преходи в планината, на екскурзии, пътувания и кратковременен отдих.

Изминалите походни сезони през 2008 и 2009 г. за водните туристи бе по – продуктивен в сравенение с предходния от 2007 г. Участия бяха записани в двата похода “Янтра-Дунав”, в международния туристически поход – регата по р. Дунав “ТИД” в отсечката Русе - Силистра, в похода по р. Тунджа ( IX.2009 г.) ио др.

Под ръководството на председателя на клуба Мартин Николов бяха проведени плаване по р. Русенски Лом и няколко тренировъчни занимания в района на водната база “Метеора”, ремонтирани бяха повредени лодки. През есента на 2008 г. клубът проведе и двудневен поход до х. “Ехо” в Стара планина, което е атестат за оформяне на ядро на клуба за неговата целогодишна дейност. Що се касае за основните задачи през 2009 и 2010 г., те се свързват с понататъшно увеличаване на броя на водните походи и с актуализиране на регламентите за ползването, поддръжката и ремонта на материалната база на клуба. За отбелязване е изготвената пълна документация, с която кандидатстваме за осигуряване на финансиране по трансгранично сътрудничество “Румъния-България”. Проектната ни идея е одобрена за втория заключителен етап и в случай на класиране ще можем съществено да обновим и разширим плавателната база на дружеството и Университета.

Практикуването на колоезденето и колотуризма през периода бе твърде ограни-чено. Проведени бяха няколко вело - излета по маршрути в Русенското Поломие и реализирани две участия в спортни прояви. Нашият клуб “Меридиан” бе представен чрез Филип Станев в състезание по планинско колоездене в околностите на Сопот.

За отбелязване е, че вече разполагаме с 4 велосипеда за колотуризъм, с което се надяваме за оформяне на една група от около 10-15 души за ситемно излетуване и провеждане на колопоходи.

През отчетния период скиорите на практика имаха по една на зимен сезон открояваща се изява - участие в общостудентските спортни игри по ски на Витоша през 2008 и 2009 г. Макар и със скромно представяне Иво Пазарджиев и съотборниците му допринесоха за по-доброто общо представяне на Университета в националните студентски спортни игри.

Изявите на клуба по алпинизъм и състезателно катерене през годината бяха по - значими. Новост бе сформираната група за катерене на стената в зала “Академик”, която провеждаше занимания паралелно с групата, тренираща на втората стена - тази в Комплекса за социални услуги за деца и семейства.

През отчетния период бяха проведени две състезания по катерене. Първото - на 29.11.2008 г. на стената в залата по бул. Липник с участие на катерачи от 6 клуба от страната и второ - на 15.05.2009 г., на стената в спортната зала на Университета. Организацията на състезанията бе на висота, основна заслуга, за което имат Дилян Димов, Александър Кирилов, Теодор Кисимов и Теодор Стойчев, на които изказваме нашата благодарност. Добри думи отправяме и към ас.инж. Павел Петров, ръководил

подготвителните занимания на участници във второто състезание, към УТС и РУ “А. Кънчев”, осигурили състезанието финансово и материално.

Своеобразно място в дейността на дружество заема клуба по пещерен тури-

- 5 -

зъм и планинарство. В резултат на активната организаторска дейност на ас. инж. Павел Петров, нашите пещерняци имаха редица разнообразни прояви. Осъществени бяха любителски прониквания в пещерите Орлова чука (2 прояви), в пещерите край Крошуна, Враца, с. Тюленово, както и 6 планински похода до хижите “Тъжа”(2), “Рай”, ”Ехо”(2) и “Амбарица”Плевен”, “Марциганица”, “Заврачица”.

На настоящото събрание за първи път от създаването на дружеството през 1960 г. ще стане дума за туристическа художествена самодейност. Както е известно през м. май 2005 г. ръководството на дружеството предостави възможност на вокална група “Еделвайс”- Русе да ползва клубната ни зала в к-с 14 за репетеции. През близо 4-те години активна певческа дейност с участие в над 15 фестивала в цялата страна, групата с организатор Методий Хлебаров се обособи като клуб “Приятели на туристическата песен”, в който членовете на дружеството достигнаха 20. Изказваме им голямата си благодарност за усърдието, както в пропагандирането на туристи-ческата песен, така и в подпомагане на дружеството чрез редица техни инициативи.

В заключение извеждаме и поставяме на вниманието на Общото събрание няколко общи и важни според нас за отделните видове туризъм, спортни и туристически дисциплини проблема.

На първо място поставяме проблема с нарастващия дефицит на подготвени кадри и на приемствеността в дейността. За решаването му е необходимо по - рационално използване на възможностите, които предоставят заниманията по “Физическо възпитание и спорт”, използването на съвременните информационни технологии и средства, осигуряване на необходимия финансов и кадрови ресурс.

От друга сътана все по-трудно можем да организираме и дори да осигурим участие в организирани от клубове и дружества от страната прояви, в т.ч. квалификационни от по-висока категория и с по-голяма продължителност и трудност.

На второ място продължаващото подценяване на необходимостта от предвари-телно инструктиране,проверка на здравословното състояние и застраховане на участ-

ниците в проявите и тренировъчните занимания.

На трето място поставяме проблема, свързан с алтернативни форми за членуване и общуване на отделни групи и членове в състава и извън клубовете и необходи-мостта от регламентиране на връзките им с дружеството. Необходимо е осъвременя-ване на организационната структура и на Устава на дружеството и в намирането на баланс между използването на по-малко формалности, документация, заседания и събрания, на по-малко загубено време, от една страна и от друга спазването на демократичните принципи, на уставните изисквания и мерките за безопасност.

III. ХИЖНО ДЕЛО, МАРКИРОВКА И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

През периода дружеството продължи да стопанисва двете хижи “Ехо” и “Козя стена”. За времето до 20.05.2009 г. дейността хотелиерство за хижа “Ехо” се извършваше с отчитане и контрол в нашето счетоводство, а дейностите хранене и търговия бяха безотчетни, изпълнявани от двамата хижари извън трудовите им задължения, регламентирани от дружеството. В изпълнение на вътрешните правила

за хижна дейност в началото на 2008 г. за х. ”Ехо” бе съставена план - схема за разпределение на разходите в рамките на реализираните приходи и целево осигурените помощи и средства в обем 16700 лв, изпълнен в размер 16970.

Изготвена бе програма за строително - ремонтните дейности по отделен проект на стойност 5000 + 1000 лв, финансиран чрез БТС. Със средствата, предоставени от БТС бяха продължени довършителните работи по входното антре, укрепени бяха стрехите на покрива, доставено бе оборудване за локално водно отопление.

След влизане в сила от 2008 г. на нормативен документ, изискващ категоризира-


- 6 -

не на заведенията за хранене и търговия и изпълнение на тези дейности от правои-мащ стопански субект, се наложи да търсим партньор, отговарящ на изискванията. Така след обстойни проучвания, срещи и разговори сключихме договор за съвместна дейност с новоучреденото сдружение “За Ехо” с председател Михаил Михов, русенец бивш член на нашето дружество и включващо още 20-на млади планинари от София. Договорът влезе в сила на 20.05.2009 г., след изтичане на срока на трудовите договори на хижарите Венеция и Михаил Боневи, които бяха наети за определен срок след като се пенсионираха през 2007 г.

С цел развитието на хижа “Ехо” като база-еталон за планинарство, екологично и природозащитно образование, обучение и интерпретиране, осигуряваща съвремен- ни условия за обитаване и обслужване, СТПД “Академик” и Сдружение “За Ехо” обединиха усилията си за съвместно стопанисване на хижата, като ДРУЖЕСТ-ВОТО основно организира дейностите по настаняване на туристите в легловата част, а дейностите хранене, отдих, забавления и природозащитно образование и просвета се поеха и извършват от СДРУЖЕНИЕТО.

Резултатите от съвместната работа на дружеството, хижния екип и сдружението през изтеклия летен сезон са обнадеждващи. За относително кратък период от 3-4 месеца успяхме да подготвим 6 план-програми и малки проекти и получим допълнително целеви финансирания и атрактивно материално осигуряване от фондация “Екообщност”, БТС, ДНП “Централен Балкан”, Одисея–ИН ООД и др.

В ход е получаване на дарение за хижата, включващо напълно комплектована авто-матична метеосистема - уебкамера, интернет, соларно акумулационно елзахранване.

За настоящата 2009 г. бе съставена план-сметка за разпределение на разходите в рамките на реализираните приходи и целево осигурените помощи и средства в обем 21500 лв (с близо 5000 лв по-голям от обема през 2008 г.), изпълнен към 30.09.2009 г. в размер 17287 лв, което е 80 % от плана.

Увеличаващите се приходи и коректното разходване на консумативи, горива и др. от новите хижари позволиха съществено увеличение на трудовите им възнаграждения, набавяне на доста по-голямо количество дърва за отопление, каквото хижата не е имала от 15 години. Нещо повече за първи път успяхме да осигурим и 550 кг въглища. Основно с усилията на хижар-управителя Иван Кавалски и помощта на деятели на дружеството в кухнята на хижата вече има постоянно топла вода, а в скоро време от тази придобивка ще се възполват и туристите. Пред завършване е камина - барбекю и цялостно обновление на барчето при входното предверие, което ще позволи хижата да разполага с две основни зали за хранене, извършва се допълнително цялостно облепване и корегиращо “запечатване” на външните стени на входното предверие, застрашени от разпад и отнасяне от силните ветрове. В ход е изграждане на отделен санитарен възел към хижарската стая, монтаж на локалното водно отопление. По проект на Сдружение “За Ехо” и с партньорско участие на СТПД “Академик” започна подготовката на елементите за изграждане на компостна тоалетна за нуждите на хижата.

През годината бе продължена традицията, повечето от членовете на дружеството, които посещават х. ”Ехо”, да се включват в изпълнение на строително-ремнотните и др. видове работи, да пренасят по нещо – материали, резервни части, повредени и

обратно ремонтирани уреди и съоръжения, документи, екипировка, консумативи и

други, поръчани от хижарите доставки, да предават информация “от” и “към” дружеството и да се включват в изпълнение на конкретни работи.

Участие имаше по предверието, укрепване и хидроизолация на покрива, изна- сяне на гръб на голямогабаритни натериали и съоръжения, доброволен квалифици-


- 7 –

ран труд от работилници и лаборатории на РУ “А. Кънчев” и др. В тези разнообразни дейности взеха участие Емил Станев, Минчо Минчев, Евгени Присадашки, Петко Попов, Иван Кънчев, Мартин Николов, Радослав Стоянов, Владимир Димитров, гл. ас. Румен Кожухаров, Бончо Бонев, Анатолий Тодоров, Стоян Балтаджиев, доц. Валентин Димов, Любомир Симеонов, Ванюша Каракашев, Иван Димитров, доц. Иван Михайлов, доц. Христо Станчев и др.

По отношение на стопанисването на хижа Козя стена в съответствие с поетите от дружеството задължения по договора за наем можем да отчетем следното. Изготвихме сметна и друга документация, с която кандидатстваме и получихме сумата от 5000 лв за изпълнение на обект ”Укрепване сградата на х. “Козя стена”.

Изпълнението на строително-ремонтните работи в основната сграда - подмяна на дограма и теракотни плочки, на съоръжения и елементи в санитарните възли и по водопровода (допринесла за съществено увеличение на постъпващата в резервоарите на хижата вода) и др. вътрешни подобрения бе поето изцяло от наемателя г-н Валентин Йотовски. През периода той бе основното действащо лице в хижата, докато помощник хижари бяха последователно 6-7 души. Последното не е добър атестат за хижата, поради което е необходимо УС да потърси форма за оказване на помощ и въздействие на наемателя за решаване на проблема.

По показателя “Използваемост” (брой на реализираните през годината нощув-ки, разделен на броя легла, с които разполага обекта) през 2008 г. имаме минимално намаление и за двете хижи. Данните за приходите на х. “Ехо” от нощувки в [лв], за броя нощувки и за използваемостта в [ ДНИ ] са посочени по - долу.


Показатели, по години 

2005

2006

2007

2008

2009(до 30.09.)

Приходи от нощувки и др.в[лв]

4810

10338

11334

11970

11287

Брой нощувки

1231

2061

2069

2016

1595

Използваемост, в дни

31

51,5

51,73

50,4

39,9

За осигуряване посещението в нашите обекти през периода бяха разпространени дипляни, фотокартички, листовки и др. с информационно - рекламен текст, както и брошурата 25 ГОДИНИ ХИЖА ЕХО. Създаден бе и web сайт www.ehoto.org.

Въпреки положените усилия считаме, че за осигуряване на повече посетители на хижите, с което да се по-добрят икономическите показатели от стопанисването им, има още много да се прави по отношение на рекламата на различните инициативи, на личните контакти и покани, в търсенето на нови резерви, в т.ч. чрез Интернет.

В обобщение постигнатите резултати в хижната дейност, от една страна и пропуските и нерешените проблеми, от друга, можем да групираме в следния ред:

а) условията за прием и обслужване на туристите в хижите “Ехо” и “Козя стена” през 2008 и 2009 г. са подобрени съществено;

б) при стопанисването на х.Ехо е постигнат задоволителен краен финансов резул- тат. Реализираните приходи от нощувки и др. през 2008 г. са с над 600 лв в повече в сравнение с 2007 г. През 2009 г. се очаква резултатите да бъдат оше по-добри;

в) избраната от дружеството форма за съвместно стопанисване на х. ”Ехо” се очертава като перспективна и с висока ефективност;

г) избраната от дружеството форма за стопанисване на х. Козя стена” – отдаване под наем се утвърждава като правилна и успешна за конкретните условия – иконо-

икономически застой в страната, отдалеченост на седалището на дружеството от местонахождението на обекта, ангажираността ни и с хижа “Ехо”;

д) основен нерешен проблем и за двете хижи е неосигуряването на по-значими външни финансови средства за извършване на важни и нетърпящи отлагане ремонти, преустройства и модернизации – осигуряване на ефективни отопление и осветление,

- 8 -

цялостна топлоизолация на сградите, подобряване на водоснабдяването.

През отчетния период дейността по обновяване на маркировката в района на хижите “Ехо” и “Козя стена” бе твърде активна. С финансово-материална подкрепа на БТС и РУ “Ангел Кънчев”, собствени средства и доброволен труд, реализирахме основната част на Плана за обновяване и доизграждане на туристическата маркировка по маршрута от Клисура до хижа “Ехо” и за допълване на стълбовата маркировка по маршрутите от хижа “Вежен” и от с.Розино до хижа “Ехо”.

За обезопасяване на опасен участък по маршрута от х.”Козя стена” до хижа “Ехо” и за възстановяване на унищожен от мълния участък от парапета по северния ръб на вр. Юмрука бе изготвена проектосметна документация и осигурено, макар и твърде скромно финансиране от ДНП “Централен Балкан”.

В тези разнообразни дейности участие взеха ас. инж. Павел Петров, Любен Стефанов, Веселина Стефанова, Петко Попов, Иван Кънчев, Димитър Неделчев, Анита Димитрова, Вела Стойчева, Радослав Стоянов и др.

През отчетния период дружеството продължи да управлява и стопанисва трите павилиона: “Академик”, Чинара” и “Еделвайс”. Павилион “Академик”

(включващ питейно заведение и магазин за хранителни продукти) стопанисваме по договор за наем с РУ “А. Кънчев” и договор за съвместна дейност с ЕТ “Константин Петров - Коста”, а павилион “Чинара”- по договор за наем за терена със СОУЕЕ “Св. Константин - Кирил Философ” и договор с ЕТ “Пазарджиев и син”.

Павилион “Еделвайс” стопанисваме пряко, с договор за наем с РУ “А.Кънчев”.

За павилион “Еделвайс” през 2008 и 2009 г. въпреки проблемите с клиенто-потока бе продължена работата по обособяване на малка зала, която да позволява условия за обслужване на посетители при неблагоприятни външни влияния.

За този обект е характерно, че е разположен в слабо оживен район със затормозен пропускателен режим, а прилежащият спортен комплекс все още не функционира с пълния си капацитет. Очакванията ни са, че след завършване на реконструкцията на футболното игрище пристроената закрита търговска площ ще спомогне павильонът да стане по-печеливш.

В обобщение отбелязваме, че относно упоменатите обекти предстои много работа, както за подобряване на обслужването и повишаването на рентабилността, така и за обогатяването и разширяването на информационно-резервационните и образователните им функции, с което тези обекти ще допринесат още повече за раз-витието на туризма и спортовете, свързани с него сред студентите, преподавателите и останалите членове и съмишленици на дружеството. Необходимо е също така да се възстановят традициите за провеждане от нашите клубове, отделни членове и съмищленици на тематични срещи, дискусии, сбирки, награждавания и др.п.


Уважаеми делегати, драги гости,

Това са по-важните факти, събития и резултати от нашата дейност през периода IV.2008 – X. 2009 г.

С гореизложението се надяваме да възбудим и насочим вашата активност към дискусия и достигане до точната оценка на извършеното, за точен анализ на причините за неуспехите и слабостите и за намиране на лостове и механизми за движение напред. В името на успеха Ви призоваваме и в бъдеще с общи усилия да търсим и следваме вярната посока, за по - добри дни за нашето дружество, за неговите клубове, групи, членове и съмишленици, ЗА ДОСТОЙНА СРЕЩА НА ПЕТДЕСЕТИЛЕТНИЯ ЮБИЛЕЙ НА НАШИЯ “АКАДЕМИК’.


Х.2009 г. УС на СТПД “Академик” - Русе

Свързани:

Отче т icon        Молитвата "Отче наш" е едно от тайнствата на Христос, предназначено за всички души, съпричастни и причислили се към Неговото наследство на Земята
Тази молитва би могла да се нарече външната, екзотеричната част на строго езотеричната Евхаристия. Колкото "Отче наш" е за лична,...
Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Отче т iconОтче т

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом