Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина
ИмеСпециални условия медицински разноски при пътуване в чужбина
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер216.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://universum-travel.com/wp-content/uploads/2011/05/general-conditions.doc
ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ” С ОСИГУРЕН АСИСТАНС


СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

С настоящите специални условия във връзка с Общите условия на застрахователния договор се заявява и договаря, че се застраховат единствено рисковете, които изрично, изцяло и напълно се описват по-долу и се споменават в Раздел II.

Ι. ДЕФИНИЦИИ

В настоящите условия цитираните по-долу понятия означават:

А/ ЗАСТРАХОВАН - български и/или чуждестранен гражданин, който е с временно, постоянно или продължително местопребиваване в България. Застраховката е в сила за периода на пребиваване на Застрахования извън територията на Р България, а за чуждестранните граждани и извън територията на държавата, на която са граждани.

Б/ ПОЛЗВАЩИ ЛИЦА (БЕНЕФИЦИЕНТИ) - лицата, които съгласно условията на застрахователния договор имат права на обезщетение в случай на смърт на застрахования. Имената на ползващите лица се посочват в индивидуално писмено волеизявление на Застрахования и могат да се променят през срока на действие на този договор по всяко време по взаимно съгласие на страните. В случаите, когато не са посочени имена на ползващи лица, ползващите лица по тази полица са всички законни наследници, като обезщетението се разпределя пропорционално на правата им съгласно действащото законодателство.

В/  ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ - максималната парична сума, която ще се изплати общо за всички застрахователни събития, настъпили за срока на застрахователния договор, и която не може да превишава в никакъв случай предвиденият в Раздел II ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО от този договор лимит за конкретното застрахователно събитие.

Г/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА – формата на настоящия застрахователен договор.

Д/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ - сумата, която Застрахованият заплаща на Застрахователя срещу задълженията му съгласно този договор.

Е/ СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА - описаният в застрахователната полица период от време, през който Застрахователят е задължен по договора.

Ж/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО СЪБИТИЕ – събитие със случаен характер, което се покрива съгласно условията на застрахователния договор.

Под застрахователно събитие се разбира:

1/ наложило се медицинско лечение на Застрахования поради акутно заболяване или злополука. Началото на застрахователното събитие съвпада с началото на лечението и завършва, когато по силата на медицински аргументи по-нататъшно лечение не е необходимо. Ако е необходимо по-нататъшно лечение на акутно заболяване или последиците от злополука, които не са причинно свързани с вече лекуваното състояние и акутното заболяване/злополуката, които са го породили, смята се, че е възникнало ново застрахователно събитие. Под застрахователно събитие се разбира и репатрирането с цел по-нататъшно медицинско обслужване.

2/ застрахователна злополука, довела до смърт на Застрахования.

З/ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ЗЛОПОЛУКА

 1. За злополука се счита всяко събитие, станало не по вина на Застрахования, което в резултат на внезапни и непредвидени действия или причини от външен произход, в срок до една година от настъпването, е причинило смърт на Застрахования.

 1. По смисъла на този текст за застрахователна злополука се считат и случаите на изкълчване, разтягане или скъсване на тъкани, стави, сухожилия или мускули, вследствие напрягане на собствени сили.

 1. Смърт или телесно увреждане на Застрахования, настъпили при спасяване на човешки живот или имущество.

И/ АКУТНО ЗАБОЛЯВАНЕ - заболяване в рамките на застрахователния период с остро начало и прогресивен ход, изискващо спешно изследване и лечение, поради болковия си характер и прякото застрашаване на живота на Застрахования.

II. ОБХВАТ НА ПОКРИТИЕТО

1. МЕДИЦИНСКИ РАЗНОСКИ

Ако в случай на злополука или акутно заболяване Застрахованият е извършил разходи за обслужване в или извън болница или клиника, се заплащат разходите в тази връзка, които ще са нужни за възстановяването на здравословното му състояние до степен, до която по силата на медицински аргументи по-нататъшно лечение не е необходимо, но не повече от лимита, посочен в полицата към договора. За болнично лечебно заведение се счита такова, което е признато от властите в съответната страна, в което пациентът е под постоянен лекарски надзор, което разполага с достатъчна диагностична и терапевтична техника и лечението се провежда по строго научни и клинично тествани в тази страна методи. Ще се използва местната болница или най-близката болница до мястото, където е отседнало застрахованото лице. По смисъла на това условие се покриват и необходимите разходи за транспортиране на Застрахования по медицински причини по преценка на Асистанс компанията.

2. РАЗХОДИ ЗА РЕПАТРИРАНЕ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ

Заплащат се разходите за репатриране на Застрахования до мястото на постоянното му местоживеене, когато не е възможно използването на билета му, но не повече от лимита, указан в полицата.

3. РЕПАТРИРАНЕ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ

В случай на смърт, която е пряка и непосредствена последица от застрахователно събитие, покрито по тази полица, се поема осъществяването на нужните процедури за репатриране на тленните останки до мястото на погребението му в България и се покриват съответните разходи, но не повече от лимита, указан в полицата.

4. СПЕШНА ЗЪБОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Поемат се разходите за спешна зъболекарска помощ в размер до лимита, посочен в полицата към договора. Покриват се само случаите, свързани със силен зъбобол, пулпит, абцес или екстракция на зъб.

5. РАЗХОДИ ЗА СПЕШНО ЕВАКУИРАНЕ И СПАСИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ

Ще бъдат покрити разходите, извършени за спешно евакуиране на Застрахования от места, в които животът му е поставен в опасност, както и разходи, свързани с издирване, спасяване и транспортиране на Застрахования вследствие на злополука или нещастен случай извън населеното място, до посочения в полицата лимит.

6. НЕПРЕДВИДЕНО ЗАВРЪЩАНЕ ОТ ПЪТУВАНЕ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ НА РОДНИНА ОТ ПЪРВА СТЕПЕН

Ще бъдат заплатени разходите за непредвидено завръщане на Застрахования поради смърт на роднина от първа степен в рамките на договорения по полицата лимит, ако предвиденото за завръщането му превозно средство не може да бъде използвано за тази цел.

7. ПОСЕЩЕНИЕ НА РОДНИНА

Поемат се транспортните разходи за едно пътуване в двете посоки и за не повече от 4 нощувки с лимит до 50 евро на нощувка с цел посещение на един роднина в случай че Застрахованият е без придружител и е хоспитализиран за повече от 10 дни поради настъпило застрахователно събитие, покрито по настоящия договор, в рамките на договорения по полицата лимит.

8. РЕПАТРИРАНЕ НА ДЕЦА

Поемат се разходи за репатриране на непълнолетни деца на Застрахования в случай че Застрахованият е хоспитализиран поради настъпило застрахователно събитие за повече от 10 дни, в рамките на договорения по полицата лимит, и при условие, че предвиденото за завръщането им превозно средство не може да бъде използвано за тази цел.

9. ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ

Поемат се разходи за изпращане на съобщения, единствено и само пряко свързани със застрахователно събитие, покрито по условията на настоящата застраховка, в рамките на договорения по полицата лимит.

10. СМЪРТ ПОРАДИ ЗЛОПОЛУКА

10.1. Ако настъпи смърт на Застрахования поради застрахователна злополука, на ползващите лица се заплаща предвидения в случай на смърт лимит, посочен в полицата към договора.

10.2. Недействителна е застраховката в случай на смърт на застраховано лице под 14 години или над 70 години, както и на недееспособно лице. Застрахователят е длъжен да върне получените въз основа на такъв договор премии.

10.3. Предпоставка за плащането на застрахователната сума е смъртта да е настъпила непосредствено, самостоятелно и независимо от никоя друга причина освен от застрахователна злополука, настъпила по време на срока на застраховката, която е причинила смъртта в рамките на не повече от една година от датата на злополуката.

10.4. Обезщетението се изплаща след представяне на следните документи:

10.4.1. Смъртен акт;

10.4.2. Удостоверение, доказващо причината за настъпването на смъртта, издадено от лекар или болница;

10.4.3. Документ (акт, протокол), издаден от компетен орган, доказващ настъпването на злополуката,

10.4.4. Удостоверение за наследници;

10.4.5. Ако за смъртта на Застрахования е инициирано наказателно преследване, трябва да се предоставят всички съответни документи, както и да се предостави цялата съответна информация.

Освен документите посочени по-горе Асистанс компанията може да поиска каквито и да е други документи с цел установяване на основателността на претенциите на правоимащия, като последният се задължава да докаже изцяло своето право, от което произтичат тези претенции.

11. ТРАЙНА ЗАГУБА НА ТРУДОСПОСОБНОСТ ОТ ЗЛОПОЛУКА

11.1. Ако настъпи трайна загуба на трудоспособност на Застрахования от злополука Застрахователят изплаща на Застрахования::

- при пълна трайна загуба на трудоспособност от злополука - пълния размер на застрахователната сума, предвидена при смърт от злополука,

- при частична трайна загуба на трудоспособност от злополука - процент от застрахователната сума, предвидена при смърт от злополука, равен на процента на загубена трудоспособност, определен от ТЕЛК, НЕЛК или ЗМК, в зависимост от гражданството на застрахования, съгласно таблицата за частична трайна загуба на трудоспособност.

11.2. Процентът трайна загуба на трудоспособност се установява не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 1 година от от датата на злополуката, ако има вероятност на продължи до края на живота, независимо дали лечението е приключило или не. Тези срокове не се прилагат в случаите на загуба на очи или крайници.

12.3. Ако вече е било изплатено обезщетение за трайна загуба на трудоспособност и настъпи смърт на Застрахования от същата злополука не по-късно от 1 година от датата на злополуката, Застрахователят изплаща на ползващите лица разликата между сумата, предвидена за смърт и тази, изплатена за трайна загуба на трудоспособност.

12.4. Освен предвидените в настоящите условия изключения Застрахователят не дължи обезщетение и при виновно поведение на Застрахования при управление на МПС след употреба на алкохол, опиати /други упойващи вещества/ или без документ за правоуправление.

12. ВЗЛОМНА КРАЖБА НА БАГАЖ. ЗАГУБА ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕ НА БАГАЖ ПРИ ПЪТУВАНЕ СЪС САМОЛЕТ ИЛИ АВТОБУС

12.1. Застрахователят обезщетява взломна кражба на багаж в чужбина, настъпила по време на пътуване или престой, до договорения в полицата лимит. За багаж се считат личните вещи на Застрахования, пренасяни от него за задоволяване на лични потребности. Всякакъв вид стоково-материални ценности, пренасяни от Застрахования срещу заплащане или с цел търговия, не се считат за личен багаж.

12.2. Застрахователят обезщетява пълна или частична загуба и/или унищожение на багаж, превозван в багажното отделение на самолет или автобус. Събитието се доказва с оригинален протокол от летище или превозвач, удостоверяващ, че багажът не е намерен, багажната разписка и пътически билет.

12.3. Застрахователно покритие се осигурява при следните условия:

 • в срок от 24 часа от установяване на кражбата Застрахованият трябва да я декларира и докаже пред местните полицейски или други упълномощени за това органи. Оригинал от декларацията или документ, издаден от съответните органи, трябва да бъде представен в централата на Застрахователя незабавно или най-късно до 7 дни след завръщането на Застрахования в България.

 • Застрахованият трябва да докаже съществуването и стойността на откраднатите предмети по процедура, установена от съответните органи.

 • кражбата трябва да бъде осъществена с взлом, ако откраднатият багаж се е намирал в стая, кола или друго затворено помещение.

 • застрахователната стойност е равна на покупната стойност, намалена с процента на овехтяване. Размерът на обезщетението е равен на загубата, изчислена в съответствие със застрахователната стойност на вещите, но не по-голяма от лимита на отговорност.

12.4. Освен вследствие общите изключения по чл. 8 от Общите условия не се дължи обезщетение за кражба или загуба или унищожаване на:

 • валута, пари, бижута, чекове, кредитни карти, билети за пътуване, ваучери, паспорти, ръкописи, планове, чертежи, проекти, счетоводни книги, тръжни книжа и други ценни книжа и лични документи,

 • скъпоценни и полускъпоценни камъни, благородни метали и изделия от тях, картини, икони, гоблени и други произведения на изкуството, антикварни предмети и предмети с нумизматична или филателна стойност, мостри,

 • кожени изделия, фотоапарати, фотокамери и всякаква друга аудио или видео техника и технически аксесоари,

 • хранителни продукти,

 • изделия на парфюмерията и козметиката,

 • екипировка за алпинизъм, спорт и експедиции,

 • изкуствени зъби, контактни лещи, очила и други протези,

 • животни и растения,

 • всякакви други вещи, които не могат да се третират като личен багаж,

 • багаж, в случай че собственикът възпрепятства установяването на размера на щетите, дава умишлено лъжливи сведения или доказателства за настъпилото събитие, укрива вещи и/или предмети, за които е предявил претенции за кражба, предявява иск за вещи и/или предмети, които не са били на мястото, където е станало събитието, предприема умишлени действия с цел увеличаване размера на застрахователното обезщетение, не е уведомил своевременно органите на реда, администрацията на хотела или туристическата фирма за извършената кражба, не може да докаже претенциите по основание и размер.

13. ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ СРЕЩУ ТРЕТИ ЛИЦА

13.1. Покриват се имуществени или неимуществени щети, до договорения в полицата лимит, причинени на трето лице по вина на Застрахования в чужбина през срока на застрахователната полица, чиито основание и размер са установени с влязло в сила съдебно решение.

13.2. За настоящото покритие не се дължи обезщетение за:

 • щети, причинени вследствие на управление от Застрахования на МПС,

 • щети, причинени вследствие на извършено от Застрахования умишлено престъпление, бягство от мястото на престъплението или отказване на помощ на пострадалия от престъплението,

 • глоба или друго наказание, наложено на Застрахования,

 • щети, причинени от Застрахования при или по повод на извършване на каквато и да е работа,

 • щети, причинени вследствие на нарушение или неизпълнение на договор от страна на Застрахования (договорна отговорност),

 • щети, причинени от използване на оръжие, пиротехнически средства, взривни материали и др.,

 • щети, причинени от Застрахования под влияние на психическо състояние или заболяване, алкохол или наркотични вещества.

13.3. Застрахованият е длъжен да уведоми Асистанс компанията или Застрахователя на съответните телефонни номера най-късно до 7 дни от узнаване за възникване на събитие, което може да доведе до пораждане на задължение на Застрахователя за изплащане на обезщетение по настоящото покритие. Застрахователят изплаща обезщетение в 15-дневен срок от представяне на влязло в сила окончателно съдебно решение, установяващо отговорността на Застрахования. Обезщетението се изплаща на увреденото лице при условие, че последното декларира в писмена форма, че не е получавало обезщетение от Застрахования или от трето лице. Обезщетението се изплаща на Застрахования при условие, че Застрахованият представи на Застрахователя писмени доказателства, че е обезщетил увреденото лице.

14. ПРАВНА ПОМОЩ

14.1. Застрахователят се задължава да изплати разходи на Застрахования до определения лимит за това покритие, направени в чужбина, за адвокатски хонорари, съдебни такси и други плащания, свързани със съдебен иск и друга съдебна процедура, заведена срещу Застрахования в чужбина през срока на застраховката, в случай на непреднамерено нарушаване на законите на страната, в която пътува или временно пребивава.

14.2. По настоящото покритие не се покриват разходи:

- в случай на причиняване на щети вследствие на управление от Застрахования на МПС,

- в случай на съдебна процедура срещу Застрахования във връзка с умишлено престъпление, бягство от мястото на престъплението или отказване на помощ на пострадалия от престъпление,

- в случай на щети, причинени от Застрахования при или по повод на извършване на каквато и да е работа,

- в случай на договорна отговорност на Застрахования,

- в случай на закононарушение, извършено от Застрахования под влияние на психично състояние или заболяване, алкохол или наркотични вещества.

IΙΙ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧΛ. 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА ПРЕТЕНЦИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ. ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

1. В случай на злополука или акутно заболяване, което може да предизвика претенции за изплащане на обезщетение, съгласно застрахователната полица, Застрахованият и/или ползващото лице се задължава да уведоми незабавно Асистанс компанията, като изпълни всички указания, ако такива бъдат дадени.

Отговорността на Компанията е ограничена до определените за всеки вид покрития лимити на отговорност, които се описват в полицата към настоящия договор.

ЧЛ.  2. ИЗКЛЮЧЕНИЯ


Като се имат предвид цитираните в Чл. 8 от Общите условия общи изключения, не се считат застрахователни събития и не се изплащат обезщетения по настоящия договор при следните специални изключения:

 1. умствени и нервни разстойства и всякакви други душевни или психически състояния или заболявания,

 2. предумишлено себенараняване, самоубийство или опит за самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем),

 3. авиация, безмоторно летене или каквато и да е форма на въздухоплаване освен в случаите, когато Застрахованият е редовен пътник на авиокомпания,

 4. злоупотреба с алкохол или наркотични вещества,

 5. участие във всякакъв вид подводни занимания,

 6. участие или трениране на всякакъв опасен или високорисков спорт или състезание, като езда, лов, зимни спортове /практикувани извън определените за това места/, алпинизъм или скално катерене, пещернячество, бънджи скокове и други екстремни спортове, както шофиране в каквато и да е форма на автомобилно състезание. Участие в зимни спортове /на определените за това места/ се покрива срещу съответно завишение на застрахователната премия.

 7. бременност, раждане, аборт, контрацептивни мерки или стерилизация,

 8. изследване и/или лечение на безплодие,

 9. заболяване или недъг, от който Застрахованият е страдал, получил е медицинско лечение или са му били известни при влизане в сила на покритието,

 10. HIV инфекция, СПИН или здравословно състояние, свързано със СПИН, болести, предавани по полов път,

 11. участие в незаконно деяние,

 12. постоянно назначение в редовни въоръжени сили,

 13. атомна енергия и/или ядрен взрив или радиоактивно излъчване,

 14. отстраняване на физически недостатъци или аномалии (пластична хирургия, козметично лечение),

 15. всякакви разходи, произтичащи от допълнително оздравително лечение или възстановяване в минерални бани или лечебни станции, санаториуми, оздравителни или други подобни заведения,

 16. медицинска помощ, оказана от близки или съпруг/съпруга,

 17. медицинска помощ, оказана от хомеопати или доктори натуралисти,

 18. трансплантация на органи,

 19. разходи за протези и изкуствени крайници,

 20. лечение на хронични заболявания, чието обостряне не застрашава непосредствено живота на Застрахования, или нелечими заболявания,

 21. профилактични прегледи.

ОБЩИ УСЛОВИЯ


ЧЛ. 1. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РИСКОВЕ

С настоящия застрахователен договор се застраховат само и единствено рисковете, които са изрично упоменати в Специалните условия и включени в застрахователната полица.

ЧЛ. 2.  ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

Този договор се сключва между „Интерамерикан България” ЗЕАД /по-нататък наричан Застраховател/ и Застрахования.

ЧЛ. 3. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ


При сключване на договора Застрахованият е длъжен да обяви съществените обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

В случай че някакво съществено за оценката на риска обстоятелство или факт не е било обявено или е било обявено неточно на Застрахователя, последният се освобождава от каквато и да е отговорност за изплащане на обезщетение. В тези случаи неусвоените застрахователни премии се връщат, след като бъдат приспаднати административните разноски, а ако необявяването е било съзнателно, премиите не подлежат на връщане, като се считат за неустойка по застрахователния договор.

Застрахованият е длъжен по време на действието на договора да обяви пред Застрахователя новонастъпили обстоятелства, които са от значение за риска, незабавно след узнаването им. При неизпълнение на това задължение новонастъпилите обстоятелства се считат за съзнателно необявени.

ЧЛ. 4. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАСТРАХОВКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ

Застраховката влиза в сила от 00.00 часа на същия ден, посочен в застрахователния договор като начална дата при условие, че застрахователната премия е била платена, и свършва в 24.00 часа на последния ден от изтичане срока на договора, с изключение на случаите, когато страните са се договорили друго.

Задълженията на Застрахователя и на Застрахования се определят от:

 • Застрахователната полица;

 • Общите и Специални условия;

 • Допълнителните споразумения (анекси), които се издават въз основа на договорените и от двете страни изменения на застрахователния договор.

Условие, което не е включено в някоя от гореспоменатите части на договора, не е действително. Специалните условия дерогират Общите.

Застрахователната полица, Общите и Специални условия, допълнителните споразумения и квитанциите за изплатени застрахователни премии не се считат за сключени и не обвързват Застрахователя, ако върху тях не фигурира саморъчният или компютърен подпис на тези, които представляват официално Застрахователя, съгласно неговия устав и решенията на Съвета на директорите или овластени от тях лица.

Застрахователната премия по тази застраховка се изчислява в евро, но е дължима в лева по централния курс на БНБ към датата на издаване на полицата и се заплаща еднократно при сключването на застрахователния договор. В случай, че застрахователната премия не бъде изцяло платена при сключване на застрахователния договор, последният не влиза в сила и не поражда права и задължения за страните.

Застрахователното покритие се прекратява с изтичане срока на застрахователния договор или с прекъсването на престоя на застрахования в чужбина или с транспортирането му в България. Срокът на пребиваването в чужбина изтича, когато Застрахованият прекоси българската граница.

ЧЛ. 5. ПРЕКРАТЯВАНЕ, НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ И ПРОМЯНА НА СРОКА НА ДОГОВОРА

Застрахователният договор може да се прекрати по искане на която и да е от страните, но не по-късно от датата посочена в полицата за начало на действието на договора, като Застрахователят възстановява размера на внесената застрахователна премия, след приспадане на административните разноски.

Застрахователният договор е недействителен, когато е сключен без съгласието на застрахованото лице.

Застрахователният договор е унищожаем в случай на измама, извършена от договорителя, Застрахования, ползващите лица или техните представители, като Застрахователят не възстановява застрахователната премия.

По искане на договорителя и/или Застрахования в срок не по-късно от датата, посочена за начало на действие на застрахователния договор, Застрахователят може да промени срока на действието му срещу заплащане на такса за административни разноски.

ЧЛ. 6. ЗАСТРАХОВАНЕ ПРИ ПОВЕЧЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Ако застрахованият интерес е застрахован за един и същи риск при повече дружества (двойно застраховане), договорителят или/и Застрахованият са длъжни да обявят писмено и незабавно пред Застрахователя тези застраховки, както и размера на отговорностите (застрахователни суми) по тях.

В случай на необявяване на съществуването на други застраховки при сключване на застраховката, отговорността за настъпили събития се ограничава до размер (но не повече от лимита на отговорност), който не се покрива от предходната застраховка.

Ако Застрахователят узнае за необявявени други застраховки, покриващи един и същи риск, се прилагат разпоредбите на Чл. 3 от Общите условия.

Ако има повече застрахователни договори, покриващи един и същи риск, които са сключени с общо съгласие на застрахователите, с или без общо координиращо застрахователно дружество, всяко застрахователно дружество отговаря пропорционално на застрахования при него процент (съзастраховане).

ЧЛ. 7. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ


Настоящият застрахователен договор е в сила и има действие единствено за територията, указана в застрахователната полица.

ЧЛ. 8. ОБЩИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ


Не се покриват щети или загуби, които са предизвикани, пряко или непряко, от някое от следните събития:

 1. Война (независимо дали е обявена или не), военни действия, нашествия, гражданска война, бунтове или граждански вълнения, но пасивно покритие по тези рискове се предлага (пасивно покритие означава смърт или нараняване, изтърпяни от Застрахования като невинен потърпевш, който не е участвал активно в споменатите събития).

 2. Земетресения, срутвания, наводнения, бури, виелици или други природни бедствия. От дефектна канализация, замърсяване или какъвто и да било вид инфекция под или над почвата и в атмосферата или в каквото и да било водно пространство или воден корпус.

ЧЛ. 9. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ В СЛУЧАЙ НА ЩЕТИ

В случай на настъпване на застрахователно събитие Застрахованият е длъжен:

 1. Да извести Асистанс компанията незабавно или при първа възможност и да пристъпи към каквото и да е действие с цел ограничаване размера на щетите, както и да действа добросъвестно, така както би действал ако не е застрахован.

 2. Да оказва пълноценно и добросъвестно съдействие на представителите на Асистанс компанията за установяване на събитието и за изясняване на обстоятелствата, при които е настъпило.

 3. Да съобщи на Асистанс компанията трите си имена, ЕГН (номер на паспорта за лица, които не са български граждани), срока на застраховката, номера на застрахователната полица, местонахождението си, естеството на проблема и данни на лекуващия лекар или медицинското заведение, предоставило медицинска помощ.

 4. За предявени претенции по тази полица Застрахованият оторизира Асистанс компанията да изисква необходимата информация от трети страни (медицински заведения, лекуващи лекари и др.), освобождавайки тези страни от задължението за конфиденциалност за конкретните случаи.

 5. Да представи на представителите на Асистанс компанията и/или Застрахователя при поискване писмено изложение (декларация за щетите), което да включва:

 • причината, която той подозира или намира за вероятна;

 • подробно описание на телесната повреда или заболяването;

 • имената и адресите на тези, които евентуално са причинили щетата, на потърпевшите и на свидетелите;

 • събитието, обстоятелствата около настъпването му, както и събитията, които са го последвали.

В случаите, когато е предвидено от закона, Застрахованият има задължението да декларира под клетва горепосоченото, без една такава декларация да обвързва Асистанс компанията.

 1. Да представи на Асистанс компанията какъвто и да е съдебен или извън съдебен документ, касаещ настъпването на събитието в срок от 5 /пет/ дни от датата на издаването му.

 2. Да не пристъпва под каквато и да е било форма към действие, която би означавало приемане или отхвърляне, или признаване, или съгласие, или уреждане на покрито по договора събитие, без писмено съгласие на Асистанс компанията и/или Застрахователя. Асистанс компанията и/или Застрахователят е в правото да предприема и да извършва по собствена преценка от името на Застрахования отхвърлянето или уреждането на иска, или да преследва от свое име и в свой интерес възстановяването на каквато и да е щета или удовлетворяването на каквато и да е претенция за обезщетяване, в рамките на своята отговорност и след като съответно го уведоми. Те притежават пълните правомощия, що се отнася до воденето на каквито и да било съдебни дела или до уреждането на каквато и да било претенция. Застрахованият е длъжен да оказва пълно съдействие и предоставя всякаква информация, която Асистанс компанията и/или Застрахователят считат за необходима и биха изискали от него.

Нарушението на горепосочените задължения от страна на Застрахования освобождава Асистанс компанията и/или Застрахователя от каквото и да е задължение за изплащане на обезщетение.

ЧЛ. 10. УРЕЖДАНЕ НА ЩЕТИТЕ


Всички претенции по тази застраховка се отправят директно от Застрахования към специализирания денонощен център на Асистанс компанията, която има задължение да покрие разходите на Застрахования, след като провери и потвърди основателността на тези разходи, но не повече от посочения в полицата лимит.

Асистанс компанията ще носи отговорност за суми над евентуално договорения франшиз (ако има такъв).

Претенции по т. 11, 12, 13 и 14 от Специалните условия по настоящата застраховка се отправят директно към Застрахователя в срок до 7 /седем/ дни от завръщането на Застрахования в България.

ЧЛ. 11. СУБРОГАЦИЯ


Асистанс компанията, обезщетявайки Застрахования, придобива всички права, които той притежава срещу трети лица, към които Застрахованият може да има претенции във връзка с предмета на застрахователния договор.

Едновременно Застрахованият преотстъпва на Асистанс компанията всяко свое подобно право и предоставя на нея правото и пълномощията да действа извънсъдебно или съдебно от името й или от свое име за обезщетяването й от трети лица.

Ако Застрахованият или ползващо лице предяви иск към трети лица за нанесени телесни увреждания, без съгласието на Асистанс компанията, последната се освобождава от задължението да изплаща обезщетение, тъй като той би могъл да възстанови размера на обезщетението от предявяването на иска или правото върху него.

ЧЛ. 12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ


За спорове, които биха могли да възникнат във връзка със застрахователната полица, приложимо право ще бъде изключително българското право, като кoмпетентни са българските съдилища в град София.

ЧЛ. 13. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН СРОК


Застрахователният договор продължава толкова, колкото е определено в застрахователната полица и не се подновява.

ЧЛ. 14. ДАВНОСТ


Правата на Застрахования и на Застрахователя от застрахователния договор губят давност след изтичане на 3 /три/ години от датата на застрахователното събитие.

ЧЛ. 15. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Застрахованият има задължението да предприема подходящи превантивни мерки, за да избегне настъпването на застрахователни събития и да съблюдава без никакво отклонение действащите разпоредби и закони.

 2. Никакво изменение на застрахователния договор не е в сила, ако не е извършено с документ, който да е подписан от упълномощено от Застрахователя лице.

 1. Всички разноски по сключване на настоящия договор, по изплащане на евентуалното обезщетение и всяка друга тежест, която произтича от този застрахователен договор /като таксова марка или данък върху обезщетението, или други разноски, които евентуално се предвиждат от винаги действащите законови разпоредби/, са единствено за сметка на Застрахования. За негова сметка са също така и всички други разноски, които ще направи Застрахователят, както и разходите за встъпване в правата на удовлетворения кредитор и/или за евентуални изпълнителни или обезпечителни действия.

4. Всички документи на чужд език, представени от Застрахования на Застрахователя във връзка с покрито по полицата събитие трябва да бъдат придружени от легализиран превод на български език от заклет преводач .

5. При тълкуването на текстовете предимство има текстът на български език.

6. Правата, които произтичат от този застрахователен договор, не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.


ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ” ЗЕАД
Свързани:

Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconСпециални условия
Срещу платена застрахователна премия, Застрахователят сключва застраховка “Отмяна на пътуване” и се задължава при настъпване на застрахователно...
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconНаръчник за медицински и стоматологичен туризъм в българия
Здравният туризъм пътуване в чужбина за осъществяване на медицинско или стоматологично лечение или операция става все по-широко разпространено...
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconРим 8 дни / 7 нощувки
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 eur
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconПочивка в Тоскана хотел Arianna 3* / hb
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 10 000 €
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconРим 4 дни / 3 нощувки
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 eur
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconПочивка в Тоскана хотел Arianna 3* / hb
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 10 000 €
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconРим 8 дни / 7 нощувки
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 eur
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина iconМинистерство на здравеопазването
Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно...
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина icon8 дни / 7 нощувки Цена от: 875 лева Дати на тръгване
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 10 000 €
Специални условия медицински разноски при пътуване в чужбина icon8 дни / 7 нощувки Цена от: 895 лева Дати на тръгване
Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на отговорност 10 000 €
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом