Приложение №2 оферт а
ИмеПриложение №2 оферт а
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер51.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsgp.mvr.bg/NR/rdonlyres/F6082528-64F0-48F8-B1B9-6DE97B7A86C9/0/OfertaSKSBezmer.doc
Приложение № 2


О Ф Е Р Т А


За участие в поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП

ДО: Главна дирекция “Гранична полиция”- МВР, гр. София

АДРЕС за кореспонденция: ..................................................................

ОТ:............................................................................................................

с адрес: гр....................., ул............................., №...................................

тел.:.........................., факс:.....................,e-mail:.....................................

регистриран по Ф.д. № ............./..................г. по описа на

Окръжен съд- ……………...................................,Булстат /ЕИК/:..............................,

Удостоверение за регистрация по ДДС.......................................................................

Разплащателна сметка:

BIC код: ....................................;

IBAN: .......................…….....;

банка: ...................................;

град/клон/офис: ............……..;


ОТНОСНО: Участие в обществена поръчка за избор на изпълнител по реда на глава VIII „а“ от ЗОП с предмет:

“Доставка на техническо оборудване и материали за изграждане на структурна кабелна система (СКС) за временна база на СОВН – ГДГП във военно формирование – база Безмер”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати и приемаме да изпълним поръчката, съгласно всички изисквания и условия на Възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата поръчка.

1. Позицията, за която участваме с настоящата оферта е .........................................................................., съгласно Пълното описание на обекта на поръчката. (Участникът/ Доставчикът/ конкретизира за коя обособена позиция участва- №1, №2,№ 3,№ 4, за две от тях или за всички.)


2. Място за изпълнение на поръчката : база Безмер, с. Безмер, област Ямбол.


3. Срок на изпълнение на поръчката (за обособени позиции №1, №2,№3 и №4) .................. календарни дни, считано от датата на сключване на договора. (посочва се от участника - до 10 /десет/ календарни дни, считано от датата на сключване на договора, но не по- късно от 07.12.2012 г.)


  1. Ценово предложение, при следните финансови условия:

4.1. Стойност на доставката: ......………………..лв. без ДДС.

………………………………….........................………(словом) лв. без ДДС

4.2. Стойност на доставката:.......……………лв. с ДДС

………………………………….........................……………..(словом) лв. с ДДС

Посочената стойност включва всички разходи (вносни мита, такси, магазинаж, транспорт и други) на предлаганото техническо оборудване и материали до мястото на доставката за съответната/ите/ позиция/и/.

Предложената ценова оферта /за съответната обособена позиция/ да съдържа обща стойност за изпълнение на поръчката без ДДС и с ДДС;

Ценовото/ите/ предложение/я/ на Изпълнителя/ите/ не трябва да надхвърля/т/ сумите от:

- 17 000 лева с включен ДДС за обособена позиция № 1-“Техническо оборудване и материали” .

- 1 100 лева с включен ДДС за обособена позиция № 2 - “Хидравлична преса”(максимален натиск 10 тона) .

- 1 000 лева с включен ДДС за обособена позиция № 3 - “Дестилатор за вода”.

- 870 лева с включен ДДС за обособена позиция № 4 - “Противопожарни средства”

Ценовото предложение на Изпълнителя, участващ за изпълнение на цялата процедура не трябва да надхвърля сумата от 19 970 лева с включен ДДС/.


Общата стойност, когато е подадена оферта за изпълнение на цялата поръчка не трябва да надхвърля сумата от 19 970 (деветнадесет хиляди, деветстотин и седемдесет) лева с включен ДДС;


4.3. Единичните цени и стойностите на предлаганите: техническо оборудване, материали, хидравлична преса, дестилатор за вода и противопожарни средства са както следва: .............................................

4.4. Декларираме, че приемаме определените от Възложителя начин и форма на плащане на предлаганата цена.

Плащането се извършва по банков път в срок до 10 /десет/ календарни дни (за обособени позиции №1,№2,№3 и №4) след извършване на всяка отделна доставка (за обособени позиции №1,№2,№3 и №4) и представяне на надлежно попълнена фактура и двустранно подписани:

а/ протокол за съответствие на доставените: техническо оборудване, материали, хидравлична преса, дестилатор за вода и противопожарни средства с техническите изисквания на възложителя;

б/ Приемо- предавателен протокол за доставените: техническо оборудване, материали, хидравлична преса, дестилатор за вода и противопожарни средства;


4.5. В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение по договора в размер на 3 (три) % без ДДС от стойността на договора.


4.6. Срок на валидност на офертата - .............................календарни дни. ( посочва се от участника като срокът не може да бъде по- кратък от 60 календарни дни, считано от деня, следващ крайния срок за подаване на офертите) и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

5. Декларираме, че предлаганите: техническо оборудване, материали, хидравлична преса, дестилатор за вода и противопожарни средства отговарят на изискванията на Техническата спецификация на възложителя;


6. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние в срок ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

7. До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.


Забележка:

Ценовото/ите/ предложение/я/ на Изпълнителя/ите/ не трябва да надхвърля/т/ сумите от:

- 17 000 лева с включен ДДС за обособена позиция № 1-“Техническо оборудване и материали” .

- 1 100 лева с включен ДДС за обособена позиция № 2 - “Хидравлична преса”(максимален натиск 10 тона) .

- 1 000 лева с включен ДДС за обособена позиция № 3 - “Дестилатор за вода”.

- 870 лева с включен ДДС за обособена позиция № 4 - “Противопожарни средства”

Ценовото предложение на Изпълнителя, участващ за изпълнение на цялата процедура не трябва да надхвърля сумата от 19 970 лева с включен ДДС/.


Общата стойност, когато е подадена оферта за изпълнение на цялата поръчка не трябва да надхвърля сумата от 19 970 (деветнадесет хиляди, деветстотин и седемдесет) лева с включен ДДС;


Приложения:

1. Документ, удостоверяващ актуалното правно състояние на кандидата или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се придружава с легализиран превод;

2. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия.

3. Доказателство за икономическо и финансово състояние: заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите за предходната 2011 финансова година.

4. Друга информация, посочена в документацията за участие.

5. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.


Дата………………. Подпис и печат……………

/………………………………………../

( трите имена и длъжност)
- -Свързани:

Приложение №2 оферт а iconОферт а

Приложение №2 оферт а iconОферт а

Приложение №2 оферт а iconОферт а

Приложение №2 оферт а iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Наименование: Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 4 бр приложения както следва: клинична лаборатория...
Приложение №2 оферт а iconОферт а
Адрес за кореспонденция
Приложение №2 оферт а iconОферт а за детски съоръжения

Приложение №2 оферт а iconРешени е
Приема на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от змсма, отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Кърджали за първото полугодие...
Приложение №2 оферт а iconОферт а
Настоящата оферта е подадена от
Приложение №2 оферт а iconЕвгений Христов николов
Заключение,Научно-приложни приноси на дисертацията, Приложение 1 – Скрипт за iptable, Приложение 2 – Публикации, свързани с дисертационния...
Приложение №2 оферт а iconДо кмета на община сливо поле оферт а

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом