Производството е по чл. 435 и сл от гпк
ИмеПроизводството е по чл. 435 и сл от гпк
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер33.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kardjali.judiciary-bg.org/courts/dc/kardjali/webbcap.nsf/58acb6f05bccbed4c225766c002452d5
Производството е по чл.435 и сл. от ГПК.

С разпореждане от 28.03.2011 г. по изп.д. № 201/2011 г. по описа на СИС при РС – К., Държавният съдебен изпълнител е оставил без уважение молбата на Д. Д. З. от Г.К. за присъединяването й като взискател по изп. дело № 94/2010 г. по описа на СИС при РС – К..

Недоволна от отказа на Държавния съдебен изпълнител е останала жалбодателката Д. Д. З. от Г.К., която го обжалва чрез процесуалния си представител като незаконосъобразен. В жалбата се сочи, че били налице всички предпоставки на чл.456 от ГПК за присъединяването й като взискател по изп. дело № 94/2011 г. по описа на СИС при РС – К.. Твърди се, че към момента на подаване на молбата за присъединяване нямало изготвено разпределение, поради което следвало жалбодателката да бъде присъединена като взискател. Моли съда да отмени отказа на Държавния съдебен изпълнител за присъединяването й като взискател по изп. дело № 94/2011 г. по описа на СИС при РС – К..

Ответникът “Б.” – Г.К. не е представил писмено възражение на основание чл.436, ал.3 от ГПК и не взема становище по жалбата.

Държавният съдебен изпълнител е изложил мотиви, съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК, в които сочи, че поради големия брой взискатели присъединяването на нови кредитори на длъжника до последния момент на изготвяне на разпределението означавало всички изчисления да се правят наново. Това водело до безкрайно актуализиране и преработване на разпределението и до невъзможност за приключване на делото в разумен срок. В такива случаи практиката налагала да се определи момент, след който да се преустанови присъединяването на нови кредитори и съдебният изпълнител да изработи разпределение на постъпилите по делото суми. За такъв момент се приемало влизането в сила на постановлението за възлагане на продадения имот, след който внесената сума била на разположение на кредиторите и можело да започне нейното разпределение. В конкретния случай постановлението за възлагане на продадени недвижими имоти на длъжника било влязло в сила на 16.03.2011 г., а молбата за присъединяване била подадена на 28.03.2011 г., когато било започнало изготвянето на разпределението.

Окръжният съд, след като обсъди представените по делото доказателствата, по повод и във връзка с подадената жалба, констатира:

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е основателна.

Отказът на Държавния съдебен изпълнител за присъединяването на жалбодателката по изп. дело № 94/2010 г. по описа на СИС при РС – К. е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Съгласно разпоредбата на чл.456, ал.1 и 2 от ГПК през всяко време на изпълнението, докато разпределението не е изготвено, в производството могат да се присъединят и други кредитори на същия длъжник, като присъединяването става с писмена молба, към която кредиторът прилага изпълнителния лист или удостоверение от съдебния изпълнител, че изпълнителният лист е приложен по друго изпълнително дело. В случая са налице всички предпоставки за присъединяването на жалбодателката по изпълнително дело № 94/2011 г. по описа на СИС при РС – К., като същата е представила писмена молба и изпълнителен лист в предвидения от закона срок, а именно преди изготвяне на разпределението. Определянето на друг момент, след който е недопустимо присъединяване на нови кредитори на същия длъжник, не намира опора в законовата разпоредба, която е императивна и не може да бъде тълкувана разширително. Действително множеството кредитори и присъединяването им към изпълнителното дело по различно време създава затруднения при изготвянето на разпределението, но това не дава основание да се приеме, че срокът за присъединяване на нови кредитори изтича до влизането в сила на постановлението за възлагане на продадения имот, както неправилно е прието от държавния съдебен изпълнител. Недопустимо би било да бъдат определяни срокове по целесъобразност и за улесняване работата на съдебния изпълнител, без да са налице ясни законови критерии за това. Нещо повече, създаденият изкуствен краен срок от ДСИ за присъединяване на нови кредитори е довел до положението разпределението да не е приключило включително към настоящия момент - през м.юни на настоящата година, като една от причините за това – обжалване на отказа и свързаните с това срокове за администриране при въззивно обжалване, биха могли да бъдат избегнати с приемането на молбата за присъединяване, подадена от взискателя още през м.март с.г.

Имайки предвид изложеното, следва да бъде постановено определение, с което да бъде отменен отказа на Държавния съдебен изпълнител за присъединяване на жалбодателката Д. Д. З. като взискател по изп. дело № 94/ 2010 г. по описа на СИС при РС – К..

Ето защо и на основание чл.437, ал.4 от ГПК, Окръжният съд


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ отказа на Държавния съдебен изпълнител за присъединяване на жалбодателката Д. Д. З. от Г. К., ул. „К.П.В. №*, ЕГН * като взискател по изп. дело № 94/2010 г. по описа на СИС при РС – К..

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Председател:


Членове:1. 2

Свързани:

Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 435 и сл. Гпк и е образувано по жалба вх. №994/11. 08. 2011 година, подадена от К. А. М. от гр. С. срещу постановление от
Производството е по реда на чл. 435 и сл. Гпк и е образувано по жалба вх. №994/11. 08. 2011 година, подадена от К. А. М. от гр. С....
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 435 и сл. Гпк
В срока по чл. 436, ал. 3 Гпк от страна на длъжника по изпълнителното производство не е постъпило писмено възражение
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е образувано на основание чл. 435 ал. 3 Гпк,по жалба на. Е. гр. Б. против действията на чси цеклеов -извършен опис на движими вещи,за които
Производството е образувано на основание чл. 435 ал. 3 Гпк,по жалба на “. Е. гр. Б. против действията на чси цеклеов -извършен опис...
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 437 и сл от гпк
Налагането на запор върху банковата сметка на дружеството и извършеният превод по същината си представлявали предаване на движими...
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 435 ал. 4 от гпк
Благоевградският окръжен съд е сезиран с жалба от М. З. Х., от с. С. ул."Т. Ш." №60, подадена срещу действия на Държавен съдебен...
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 435,ал. 1 от гпк
Д. Е. Г. С. е поискал на основание чл. 426 от гпк да се образува изп дело срещу длъжника М. Д. Т. въз основа на изп лист от 17. 05....
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Производството е по реда на чл. 435 ал. 1 Гпк и е образувано по жалба на М. Л. от Б.,заведена с вх.№1695/25. 03. 2010г в Рс-б.,поправена...
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 435,ал. 1 от гпк
Моли съда да отмени отказа на дчи да впише възбрана върху описания имот и му бъде указано да наложи възбрана върху имота
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconПроизводството е по реда на чл. 435 и сл. Гпк
Чси а. Ц. по изп дело №637/2011г относно въвода във владение на имота, описан в жалбата, както и да бъде задължен да осигури достъп...
Производството е по чл. 435 и сл от гпк iconЕ владяла процесния търговски обект от десет години
Производството е по чл. 435 и сл. Гпк и е образувано по жалба от Н. Б. Б., с адрес в Г. Г. Д., срещу действията на Г. Ц. частен съдебен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом