Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
ИмеОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер185.63 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://obs.kazanlak.bg/new/docs2/Programa_za_ovladyavane_populaciyata_na_bezdomnite_kucheta_286_
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - КАЗАНЛЪК


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА


Приета с Решение № 286/28.06.2012 г.


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА


I. Предистория


II. Анотация

1/ описание на проблема

2/ Причини за възникване на проблема

3/ Популация на безстопанствените кучета


III. Цели и задачи на програмата

1/ Цели

2/ Задачи


IV. Методология


V. Мерки


VI. Участници в програмата


VII. Средства, ресурси и време за изпълнение на програмата

1/ Източници за финансиране

2/ Време за изпълнение


VIII. Оценка за успеваемост на Програмата

1/ Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките

2/ Количествени подобрения

3/ Критерии за следене на изпълнението на програмата

4/ Очаквани резултати от осъществяването на програмата


IX. Нормативна база


МОТИВИ


за изготвяне на нова Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък


1. Причини за изготвянето на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община казанлъкИзтичане срока на действие на сега действащата програма и промяна в Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД).

2. Основна цел – Въвеждането на мерки за трайно решаване на проблема с популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, които са в съответствие с нормативните изисквания, регламентираща дейността.

3. Очаквани резултати от прилагането на Програмата – трайно намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

4. Съответствие с правото на Европейския съюз – предлагания проект на новата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Казанлък съответства с изискванията на Европейското законодателство.


Настоящата програма е разработена на основание чл. 40, ал.1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ), който е в сила от 31.01.2008 г., посл. изм. ДВ бр.92 от 22.11.2011 г., в съответствие със съществуващата нормативна уредба, визираща преките и косвените проблеми, генерирани от свръхпопулацията на бездомни кучета, както в населените, така и извън населените територии.

I. ПРЕДИСТОРИЯ


От 2005 г. в Община Казанлък действа Общински приют за бездомни кучета, който е по съвместен проект на Община Казанлък и Австрийско–Българската организация за защита на животните.


Община Казанлък извърши ремонт на къща – общинска собственост, която се намира в местността “Дерелика” и я преустрои в приют за безстопанствени кучета.

Приютът разполага с оборудвана операционна, стая за персонала, кабинет, манипулационна, складове за храна и друг инвентар.

Приютът е регистриран като животновъден обект по чл. 137 ал. 1 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност с удостоверение за регистрация № 2402.

През 2011 г. към приюта е регистрирана и Амбулатория с Рег. № 2492097/20.04.2011 г., каквито са изискванията на Наредба № 41/10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.

Работи се активно по приетата Програма за овладяване популацията на бездомните кучета.

1. По тази Програма към приюта са назначени двама младши специалист „Ветеринарно–санитарни дейности”. Те координират надзора над обработените безстопанствени кучета, контролират и по възможност предотвратяват изхвърлянето на малки домашни кучета на улицата. Същевременно изпълняват и функции в приюта.

2. Приютът обслужва не само територията на град Казанлък, но и на всички населени места от Общината. При заявка от кметовете на населените места своевременно се организира акция за прибиране на безстопанствени кучета.

3. Със Заповед № 696/03.08.2009 г. на Кмета на Община Казанлък, е утвърден Правилник за работа в Общински приют за безстопанствени кучета.

4. До всички регистрирани ветеринарни лекари, амбулатории и клиники на територията на Общината е изпратено писмо с наш изх. № 91-00-32/09.04.2009 г. С това писмо те се уведомяват, че според чл. 174 ал. 4 от ЗВМД са длъжни ежемесечно да изпращат данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко регистрирано куче в РВМС и Общината. Със Заповед № 1382/09.11.2011 г. на Кмета на Община Казанлък отново се уведомяват частно практикуващите ветеринарни лекари за техните задължения по чл. 174 от ЗВМД.

5. Всяка година в приюта се провеждат по 2 кастрационни акции, които са изцяло спонсорирани от сдружениеАвстрийско–Българската помощ за животните”.

6. В приютът се извършват периодични проверки от Областна дирекция за безопасност на храните (ОДБХ) - Стара Загора: за 2007 г. – 2 проверки, за 2008 г. – 3 проверки, за 2009 г. – 2 проверки. При извършените проверки са съставени протоколи. Последната проверка бе извършена на 22.07.2009 г. от представители на ОДБХ – Стара Загора за спазване разпоредбите на Наредба № 41/10.12.2008 г. След проверката е написано предписание, което е изпълнено от Общината.

7. Извършено е циментиране на карантинните помещения, за да могат да се дезинфекцират. Бетонирани са основите на оградните мрежи, за да не могат животните да ги подкопават. Ремонтирано е едно помещение, като в него са изградени 2 нови клетки.

8. Изпратени са писма до всички училища и детски градини от Общината с предложение децата да посетят приюта, като отблизо се запознаят с дейността му, като по този начин да предизвикаме любовта им към животните.

9. С Решение № 217 на ОбС Казанлък е приета Наредба № 7 за отглеждане на животни на територията на Община Казанлък. В наредбата има отделен раздел за реда и условията за отглеждане на кучета.

10. Подготвят се своевременно материали и снимки, които се публикуват в сайта на Общината.

11. От приюта ежегодно се осиновяват много животни от граждани на Общината и от чужбина, чрез Австрийско–Българската организация за защита на животните.

При осиновяването се подписва договор за осиновяване.

12. Извършен е анализ на популацията на бездомните кучета и причините, водещи до тяхното увеличаване – липсата на регистрация и контрол на домашните кучета.

13. Със Заповед № 75/19.01.2012 г. са разяснени задълженията на собствениците на домашни кучета и сроковете, в които трябва да се заплати дължимата, според чл. 174 от ЗВМД, такса.

14. Със Заповед № 1408/16. 12. 2011 г. са определени места за свободна разходка на домашни кучета

15. Ежегодно се изпраща отчет до ОДБХ за изпълнение на мерките по Програмата.

16. Общински съвет – Казанлък със свое Решение № 160/19.03.2012 г. даде съгласие за сключване на тригодишен договор между Община Казанлък и дружество „Австрийско–българска помощ за животните”


От момента на откриване на приюта през октомври 2005 г. до сега в него се е извършила кастрация на следният брой животни:


Година

Брой кастрирани

2005 г.

64 кучета

2006 г.

115 кучета, 29 котки

2007 г.

372 кучета, 108 котки

2008 г.

293 кучета, 4 котки

2009 г

449 кучета, 49 котки

2010 г.

464 кучета, 88 котки

2011 г.

436 кучета , 69 котки


Върнатите по места кучета пазят територията си и не допускат нови. Целта е, когато бъде овладяна популацията и по естествен път броят на кучетата рязко намалее, всички останали по улиците кучета да бъдат прибрани в приюта. Това е осъществимо само при решаване на проблема и в околните села и общини, и като цяло в страната.

В противен случай на освободените от кучетата места ще пристигнат нови кучета, неваксинирани, несоциализирани, гладни, болни и вероятно по-агресивни.


От приюта са осиновени:

Година

осиновени

2008

Общо - 16

2009

България – 17

Чужбина - 30

2010

България – 28


Чужбина – 20

2011

България - 32

Чужбина - 28


В приюта се предприема евтаназия само по лекарско предписание: 1) при нелечимо болни животни с необратимо патологични изменения. 2) при животни, чието поведение носи доказана опасност за живота и здравето на хората и другите животни. Основанията и датата на евтаназията се регистрират чрез протокол, които се подписва от двама ветеринарни лекари.


II. АНОТАЦИЯ

Проблемите „с” и „на” безстопанствените кучета поляризираха общественото мнение в България. От една страна пострадалите граждани изискват бързо и радикално решаване на проблема, от друга любителите на животни и природозащитни организации поставят въпроса за хуманно отношение към животните.


1 . Описание на проблема

Големият брой безстопанствени кучета води до:

1.1 здравни рискове за хората:

- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.

1.2. създаване на дискомфорт на населението:

- много хора се страхуват от кучета;

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

- животните са една от причините за замърсяване на селищната среда;

1.3. тежко положение на безстопанствените кучета:

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.


2. Причини за възникване на проблема

2. 1. Една от главните причини за увеличаващата се популация от бездомни кучета е липсата на контрол над домашните кучета по отношение на тяхното размножаване, както и изоставянето им от страна на собствениците. В резултат на това поведение се продуцира ново бездомно поколение.

Стопаните на домашни животни не осъзнават напълно, че ако тяхното женско куче има поколение от десет малки, то отговорността по изхранването им, отглеждането и намиране на нов дом и стопанин е тяхна, както и че това не е лека задача. Така на “входа” на популацията от бездомни кучета стоят изоставените от собствениците си кучета, или тяхното нежелано потомство. Популацията се попълва и от изгубени или избягали домашни животни, както и от новопридошлите кучета от различни райони. Всички тези групи формират общата картина на популацията от бездомни кучета, която при неефективни мерки се поддържа максимална според естествените природни закони.

Собствениците на животните все още не приемат като задължение регистрацията на домашния любимец, плащането на такса и отговорността за здравето и поведението му.


2.2 Липса на единна национална информационна система за идентификация на домашните кучета.

Според ЗЗЖ тази система трябваше да бъде създадена до края на 2009 г.

Частнопрактикуващите ветеринарни лекари не изпълняват изискванията на чл. 174 от ЗВМД, който ги задължава да регистрират животните в информационната система на МЗХ и да предоставят ежемесечна справка в ОДБХ и съответната община. Това възпрепятства работата на общината по събирането на такса куче, набавянето на коректна и актуална информация и невъзможност да се контролират стопаните, които изоставят домашните си любимци.


2.3 Нормативна уредба

- не се спазват законовите разпоредби на ЗЗЖ и ЗВМД, както от страна на гражданите, така и от страна на ветеринарните лекари

- липсва законово уреден механизъм за контрол на национално ниво върху изпълнението на общинските програми.

- спазването на изискванията на ЗЗЖ за изграждане на нови приюти и разширяване на съществуващите изискват значителни инвестиции от общините.


2.4. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят;


2.5. Липса на хуманно образование и отношението към животните. Собственикът не е подготвен за грижите и проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави;


3.Популация на безстопанствените кучета

Основните фактори, определящи наличието на безстопанствени кучета в дадено населени място се свежда най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличието на количество хранителен ресурс, вода и подслон.

Изследователите на проблема установяват, че съществува определен максимален брой животни, живеещи на дадена територия, които се лимитират от налично количество храна, вода и подходящи убежища срещу времевите условия или от други животни – т. нар. „капацитет на задържане”. Отделните индивиди на тази площ може да варират, но размерът на популацията като цяло ще остане относително постоянен тъй като на „входа” той се регулира от новородените малки кученца и изоставените животни, а на „изхода” – от напусналите популацията от бездомни, поради естествена смърт, намиране на втори дом, настаняване в приюти или евтаназия. Крайният брой кучета на дадена площ винаги достига до „капацитет на задържане”. В случай, че едно животно „отпадне” от дадена площ неговото „място” веднага се заема от друго, по-младо животно и така се запазва капацитетът.

Като се отчитат основните фактори, определящи наличието на безстопанствени кучета на дадена територия като относително по-рискови могат да се посочат районите, в които:

- не е предложено добро решение с битовите отпадъци;

- съществуват хранителни отпадъци, които целенасочено се осигуряват от

гражданите;

- съществуват изоставени и порутени постройки


Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети.

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост – липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".


Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация е:

1. Прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивните безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор;

2. Регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.


III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели:

1.1. Контрол върху размножаването на безстопанствените кучета.

1.2. Установяване на устойчиви практики за осиновяване на безстопанствени кучета

1.3. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.


2. Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

2.3. Повишаване чистотата на селищната среда.

2.4. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.


IV. МЕТОДОЛОГИЯ

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

2. Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

3. Задомяване на безстопанствени кучета.

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

5. Регистрация на домашните кучета.

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

8. Кампании за подобряване чистотата на селищната среда.


V. МЕРКИ

1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.


1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

1.2. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация (свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските), по райони и във връзка с молби и сигнали на граждани.

1.3. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.4. Транспортирането на кучетата се извършва чрез специализирани автомобили.

1.5. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.

1.6. За настанените в приют кучета се спазват изискванията на чл. 47 от ЗЗЖ.

1.7. Провеждане на кастрационни акции 2 пъти годишно


2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВД и чл. 45, ал. 8 от ЗЗЖ.

2.2. Доказано агресивни, се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).


3. Задомяване на безстопанствени кучета

3.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.

3.2. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.

3.3 При осиновяване на кучета от приюта, осиновителите подписват протокол за осиновяване и носят отговорност за по нататъшното им отглеждане.


4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

4.1. Регистрация се извършва от приюти, които обработват безстопанствени кучета.

4.2. Регистрацията се извършва чрез водене на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

- Идентификационен номер (№ на марка);

- Отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина;

- Дата и място на залавяне;

- Дата на обработката;

- Дата и място на връщане;

- Отговорно по надзора физическо или юридическо лице, ако има такова.

4.3. Данните от регистъра на приюта, се изпращат до 5-то число на всеки месец до Кмета на Общината.

4.4. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.


5. Регистрация на домашни кучета

Регистрацията на домашните кучета е задължение на техните собственици, а не на Общината.

5.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД.

5.2. Частнопрактикуващите ветеринарни лекари от амбулатории и клиники ежемесечно изпращат данните от ветеринарномедицинския паспорт на всяко ново регистрирано куче в ОДБХ и общината.

5.3. Таксата за домашни кучета се събира от Дирекция “Местни данъци и такси” след попълването на съответната декларация и представяне на ветеринарномедицинския паспорт на кучето.

5.4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ.

5.5. Организиране на среща между съсловната организация на ветеринарните лекари в Общината и общинска администрация. Целта на срещата е да се съгласува начинът на регистрация на домашните кучета.

5.6 Задължително въвеждането на поставяне на микрочип на новорегистрираните кучета.


6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

6.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийни кампании и др.

6.2 Запознаване на подрастващото поколение с методите за намаляване популацията на бездомните кучета, чрез посещения в приюта. Съвместна работа между училищата и приюта.


7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета

7.2 Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от упълномощени от кмета на общината лица /мл. специалист „Ветеринарно санитарни дейности” и ст. експерт „Ветеринарен лекар”/, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.


VI. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Местна власт - Кмет, ресорен заместник-кмет, Постоянната комисията по селско и горско стопанство и Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред на ОбС, Организации за защита на животните, Общинска епизоотична комисия.


1. Местна власт

1.1. Кметът или упълномощено от него лице организира дейността на приюта по Програмата, съгласно чл. 41, 42 и 43 от ЗЗЖ.

1.2. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40 , ал. 1 от ЗЗЖ.

1.3. Общинският съвет гласува бюджет за изпълнение на Програмата.

1.4. Общинският съвет предвижда средства за разширяване на съществуващия приют.

1.5. Постоянната комисията по селско и горско стопанство и Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред на ОбС участват в контрола, изработването, приемането и предлагат за гласуване на настоящата Програма.


2. Общинска администрация

2.1. Организира стопанисването на Общинския приют на територията на Общината.

2.2. Обработва сигнали и жалби. Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:

- По телефон;

- Писмено, в деловодството на Общината.

2.3.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

2.3.2. При подаване на сигнал се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала, и телефон или адрес за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето/кучетата.

2.3.3. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно/и куче/кучета е подадена срещу обработени кучета, се процедира в зависимост от резултата от проверката.

2.3.4. Агресивното куче се залавя и се настанява в приют на Общината или на ОЗЖ.

2.3.5. В зависимост от резултата от проверката се предприемат следните действия:

- Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВД или се настаняват в приют;

- Доказано агресивни кучетата, за които не се явят лица, които желаят да ги отглеждат като животни - пазачи, или не бъдат настанени в приют на ОЗЖ, се подлагат на евтаназия след изтичане на 14-дневен срок от настаняването им в Общинския приют;

- В случай, че жалбата е неоснователна, кучето/кучетата се обработва/т и се връща/т на мястото на залавяне.

2.3.6. Жалбите за бездомни кучета се разгледат в срок от 10 дни от подаване на жалбата. На база на проверката се изготвя Констативен протокол и се процедира според ситуацията.

2.4. Младши специалист „Ветеринарно-санитарни дейности”, разпределя жалбите и сигналите, организира и контролира дейностите по райони - в града и селата.

2.4.1. Младши специалист „Ветеринарно-санитарни дейности”, извършва проверки на жалбите.

2.4.2. Младши специалист „Ветеринарно-санитарни дейности”, координира надзора над обработените безстопанствени кучета.

2.4.3. Младши специалист „Ветеринарно-санитарни дейности”, контролира регистрацията на домашните кучета и извършва проверки на ветеринарномедицинските паспорти на същите. Контролира, и по възможност, предотвратява изхвърлянето на малки домашни кучета на улицата. Предлага на компетентните лица, налагането на глоби на нарушителите.

2.4.4. Младши специалист „Ветеринарно-санитарни дейности”, същевременно изпълнява и функции в приюта – хранене на животните и почистване.

2.5. Община Казанлък заделя бюджет за изпълнение на Мерките по надзора на обработените кучета съгласно чл. 49 от ЗЗЖ.

2.6. Община Казанлък и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития и разпространяват информационни материали по Програмата.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ):

3.1. ОЗЖ стопанисват приюта съвместно с Общината, съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЗЖ.

3.2. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории, могат да кандидатстват съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ за участие в Програмата и да сключат договор за изпълнение на Програмата.

3.4. ОЗЖ съдействат на Общината, като посочват свои представители за координация на работата между Общината, ОЗЖ и граждани.

3.5. ОЗЖ съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

3.6. ОЗЖ участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

3.7. ОЗЖ предоставят описание на необработените кучета по райони до амбулаториите и приютите, които работят по Програмата. Съдействат при залавянето и връщането на кучетата.

3.8. ОЗЖ поемат надзор върху обработени кучета.

3.9. ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.

3.10. ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

3.11. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.

3.12. ОЗЖ организират и провеждат кастрационни и задомителни кампании.


VII. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата:

1.1. Общински бюджет, съгласно чл, 40, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.2. Постъпления от такси по чл. 175 от ЗВД и чл. 116 от ЗМДТ.

1.3. Дарения.

1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ.


VIII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА - КРИТЕРИИ

Очаквани резултати от осъществяването на Програмата.

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета.

1.1. Повишаване на безопасността на селищната среда.

1.2. Подобряването на регистрацията и повишаването на събираемостта на таксите за домашни кучета, както и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяването на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4. Намаляване на социалното напрежение.

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2. Количествени подобрения:

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.

2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

3. Критерии за изпълнението на програмата:

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито - по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на хората, които търсят и оказват съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация.

3.6. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.

    1. Брой на задомените кучета.

4. Кметът на Общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението й пред генералния директор на Българска агенция за безопасност на храните в съответствие с изискванията на чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ.


IX. НОРМАТИВНА БАЗА

1. Закон за защита на животните.

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.


Общински съвет – Казанлък

Програма за овладяване популацията на бездомните кучета

на територията на Община Казанлък, приета с Решение № 286/28.06.2012 г.

Страница отСвързани:

Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на община аврен
Приета с Решение №185 от заседание №11 проведено на 25. 07. 2012год на Общински съвет Аврен
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconНаредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община кирково и програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община кирково 2012 – 2015 год
Ние чл. 26, ал. 2 от зна и във връзка с чл. 77 от апк, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconПриемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е
По първа точка- приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconРешение №165
Избор на временна комисия за изготвяне на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconОбщинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета период на действие
През последните 15 години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, което води до рискове за здравето на гражданите,поставя...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Общинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г iconОбщинска администрация
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом