Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов
ИмеПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер228.72 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.svishtov.bg/images/docs/docs_27435469.doc

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение № 285/30.08.2012 г., Прот. № 18ОБЩИНА СВИЩОВ


ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЩОВ 2012 – 2015 Г.


гр. Свищов 2012 г.


1. Причини, които налагат приемането


- Изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ);


- Изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).


2. Описание на проблема


Наличието на голям брой безстопанствени кучета води до здравни рискове за хората. Те могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория. Регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета. Много от тях се страхуват, безстопанствените кучета създават дискомфорт на населението.


3. Цели


- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, с което се гарантира здравето на хората, безопасността на средата за живеене и европейския имидж на България;


- Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни;


- Развиване на чувство за отговорност при отглеждане на кучета.


4. Финансови средства за изпълнение на план – програмата


За изграждането и поддържането на стационарни лаборатории и регистрирани приюти за настоящата година необходимо е да се предвидят средства в общинският бюджет.


5. Задачи и очаквани резултати


- Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на понятието "безстопанствени кучета";


- Повишаване чистотата на селищната среда;


- Намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, предизвикани от скитащи кучета.


ПРОГРАМА


за овладяване популацията на безстопанствените кучета

на територията на Община Свищов


І.

Анотация


На 24.01.2008 година Народното събрание прие Закон за защита на животните. Този закон вменява на общините редица права и задължения по контрола на защитата по хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствени кучета. Разработването и прилагането на тази програма се налага поради това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения /хуманомедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични/. Досега взетите мерки, в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни. Все още не може да се намери цялостно и трайно отношение дори и в новоприетия закон.


1. Описание на проблема


В последните години проблемът с бездомните кучета е тема на разговор, в които вземат участие специалисти, местна власт и природозащитните организации. В настоящата програма определенията "бездомно" и "безстопанствено куче" се използват като синоними, без да се влага смисъл на категоризиране на различните групи кучета /като например кучета, частично социализирани, за които определено лице полага грижи и са с контролиран здравен статус и кучета, които са несоциализирани с неизяснен здравен статус. Намирането на ефективен модел за справяне с проблема предполага от една страна задълбочен анализ от резултатите от досега прилаганите методи и от друга страна проучването на световния успешен опит и практика. Проблемът с бездомните животни засягат в една или друга степен различни райони в света, предимно страни от Средиземноморието /Италия, Гърция, Турция/ и Средния изток. Проблемът с бездомните кучета не стои във Великобритания, Германия. Вероятно причините за тези разлики са комплексни и обхващат въпроси, свързани с образованието, ефективността на предприеманите мерки, чистотата и хигиената на селищната среда, и не на последно място традициите, ценностите в обществото и културата на отношение към животните.


- наличието на бездомни кучета в едно населено място води до сериозни последици за гражданите. Не обезпаризитените и не имунизирани животни пренасят различни болести някои, от които са смъртоносни /ехинококоза, марсилска треска, лаймска болест, бяс и др./;


- създаване на дискомфорт на населението:


Ø много хора се страхуват от кучета;


Ø през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;


Ø животните са една от причините за замърсяване на градската среда и тази в селата;


Ø тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните;


- икономическа неефективност - неефективните мерки, предприемани от общината за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати реални резултати и се създава социално напрежение;

- тежкото положение на безстопанствените кучета:


Ø кучетата страдат от различни болести, глад и студ;


Ø много от безстопанствените кучета биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани;


- нападенията и ухапванията от животни водят освен до здравни последици, но и до създаване възможност за възникване на пътно-транспортни произшествия.


2. Причини за възникване на проблема


2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство;


2.2. Липса на контрол върху популацията на домашните кучета;


2.3. Временно използване на кучета за пазачи на вили строежи, гаражи и др., след което се изоставят;


2.4. Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят.


Собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче в резултат, на което при възникнали трудности може да го изостави. Проблемите "с" и "на" бездомните кучета в последните години успяха да поляризират общественото мнение в България. От една страна пострадалите граждани изискват бързо и радикално решаване на проблема, от друга любителите на кучета и природозащитните организации поставят въпроса за хуманно отношение към животните. Съществува необходимостта да се проучат и приложат научни мерки, които са доказали своята ефективност за справяне с проблема в редица страни и са утвърдени от Световната здравна организация. Шансът е сега, след влизане на България в Европейския съюз да се приемат препоръките на ЕК и да се усвоят позитивите от успешния европейски опит.


3. Популация на безстопанствените кучета


Една от главните причини за увеличаващата се популация от бездомни кучета е липсата на контрол над домашните кучета, по отношение неконтролираното размножаване. Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 3 пъти годишно средно от 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки броят им нараства докато достигне определен максимум. Стопаните на домашни животни не осъзнават напълно, че ако тяхното женско куче има поколение от 8 малки, то отговорността по изхранването им, отглеждането и намиране на нов дом и стопанин е тяхна грижа и това не е малка задача. Така на "входа" на популацията от бездомни кучета стоят изоставените от собствениците си кучета или тяхното нежелано потомство. Популацията се попълва и от изгубени или избягали домашни животни. Всички тези групи формират общата картина на популацията от бездомни кучета, която при неефективни мерки се поддържа максимална, според естествените природни закони.

Основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета в дадено населено място се свежда най-общо до три условия, които се предлагат в средата: наличието на количество хранителен ресурс, вода и подслон. Изследователите на проблема установяват, че съществува определен максимален брой животни, живеещи на дадена територия, които се лимитират от налично количество храна, вода и подходящи убежища срещу времевите условия или от други животни - т.нар. "капацитет на задържане". Отделните индивиди на тази площ може да варират, но размерът на популацията като цяло ще остане относително постоянен тъй като на "входа" той се регулира от новородените малки кученца и изоставените животни, а на "изхода" - от напусналите популацията от бездомни, поради естествена смърт, намиране на втори дом, настаняване в приюти и евтаназия. Крайният брой кучета на дадена площ винаги достига до "капацитет на задържане". Така ако женските кучета раждат малки, но капацитетът на даден терен не се промени, то вероятността тези малки да оцелеят е нищожна поради липса на храна или риска от заболявания. В случай, че едно животно "отпадне" от дадена площ неговото "място" веднага се заема от друго, по-младо животно и така се запазва капацитета. Като се отчитат основните фактори, определящи наличието на бездомни кучета на дадена територия като относително по-рискови могат да се посочат районите, в които:


- не е предложено добро решение с битовите отпадъци;


- съществуват хранителни отпадъци, които целенасочено се осигуряват от гражданите;


- съществуват условия за задържане на застояла вода;


- съществуват изоставени и порутени постройки.


Животните се заселват на местата, където има изхвърлени и задържани отпадъци. Именно изхвърлянето на сметта на открито като източник на храна се явява обща характеристика на районите, в които има висока популация от бездомни животни. Проблемът се отежнява и от ниската култура при отглеждането на домашните животни.


ІІ. Цели и задачи на план-програмата


  1. Цели


Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета като се гарантира здравето на хората, безопасността на селищната среда и имиджа на общината.


1.1. Намаляване до минимум рисковете от разпространението на заразни заболявания, които касаят хора и животни;


1.2. Развиване на чувство на отговорност у хората при отглеждането на животни.


  1. Задачи


2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета";

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни животни;


2.3. Повишаване на чистотата на селищната среда;


ІІІ. Методология


1. Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.


2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.


3. Задомяване на безстопанствени кучета.


4. Регистрация и надзор на безстопанствени кучета.


5. Регистрация на домашните кучета.


6. Популязиране ползите от кастрацията на домашните кучета.


7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.


8. Кампании за подобряване чистотата на селищната среда.


Дълги години в различни страни по света властите и организациите считаха, че единствения начин да държат под контрол проблема с бездомните кучета е чрез евтанизирането им. Дългогодишна практика не само в България, но и по света е била ежегодно залавяне и отстраняване на бездомни животни чрез евтанизиране, с цел намаляване на тяхната популация. Резултатът, който е установен е, че популацията временно намалява докато се родят ново поколение бездомни кученца и тогава броят нараства до "капацитета на задържане". Този метод се оказва неефективен, тъй като не намалява крайния брой на дадена територия по постоянен начин.

Международни организации за защита на животните споделят своя позитивен опит за намаляване популацията на бездомните кучета,чрез няколко ефективни метода - кастрация, регистрация и идентификация, информиране и образоване на обществеността. Единственият възможен начин трайно да бъде намалена крайната популация е прилагането на програма за кастриране и връщане в естествената среда след маркиране, ваксинация и обезпаразитяване.


ІV. Мерки


Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на не агресивни и здрави безстопанствени кучета.


1.1. Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни лаборатории, съгласно чл. 40, ал.4 от ЗЗЖ;


1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно чл. 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета;


1.3. Залавянето на безстопанствените кучета се извършва, съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ;


1.4. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация /свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женски/.


Програмата кастриране - връщане е проучена и прилагана в редица европейски страни, в които съществува проблем с бездомните кучета /Италия, Гърция, Швейцария, Франция/ включително и САЩ. Практическите резултати са доказали, че този метод е високо и трайно ефективен и в същото време в дългосрочен план води до спестяване на много средства. Като причина се сочи, че в популация от стерилни животни, когато едно животно умре поради някаква причина, няма да има друго, което да заеме неговото място и това ще доведе до намаляване на крайния брой. Връщането на здрави и не агресивни животни на местата, от където са взети ще предотврати прииждането на други не кастрирани и вероятно болни кучета от покрайнините на селищата и ще поддържа баланса на популацията в рамките на приемливо за населението съжителство "оптимално контролируем минимум". Връщането на кастрираните кучета трябва да става в най-кратки срокове, за да не се загуби способността им за адаптация и оцеляване на улицата. Необходимо е при връщане на кучетата да се знае броя им в съответния район. Обработените кучета не трябва да се връщат в райони на болници, училища, детски градини, спортни площадки, пътища от Републиканската пътна мрежа. В рамките на тези програми особено важно е да се подчертае необходимостта от осигуряване на доброволен надзор над кучетата, върнати по места. Доброволният надзор следва да се осъществява от Управителя на приюта или организация, което се ангажира регулярно да проследява здравния статус на кучето и да провежда системна ваксинация и обезпаразитяване. Позитивен ефект от програмата за кастрация се отчита и по отношение на поведението на животните, особено мъжките, чийто нрав става по-спокоен и не агресивен.


  1. Мерки, свързани с въздействие върху средата


Основен параметър на средата, подлежащ на контрол е ограничаване на хранителния ресурс. В тази връзка мерките трябва да бъдат насочени към:


- контрол върху оставянето на хранителни отпадъци от гражданите по улиците;


- ограничаване достъпа до сметищата, към хранителните магазини, заведенията за обществено хранене като отговорността за това се поема от собствениците на тези обекти;


- да се създаде нормативно задължение за собствениците на терени на детски, учебни, здравни заведения, на предприятията, парковете да ги оградят по начин, който физически ограничава достъпа на бездомни кучета в тях.


  1. Регистрация на домашните кучета


Регистрацията, паспортизацията и индентификацията на домашните кучета са насочени за осъществяване на контрол върху размножаването преди всичко на домашните кучета. Подходяща система за това ще намали риска от изоставяне на животни тъй като ще позволява проследяване на собственици и съответно санкционирането им.


2.1. Регистрацията на домашни кучета се извършва, съгласно чл. 174 от ЗВМД;


2.2. Таксата за домашни кучета се събира от Общинска данъчна служба;


2.3. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за първата година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ.


3. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета


3.1. Регистрация се извършва от амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице;


3.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължителни данни за обработените кучета;


3.3. Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по план програмата се изпращат до 10 - то число на всеки месец до Кмета на общината от Управителя на приюта или упълномощено от него лице.


4. Популяризиране на ползата от кастрацията на домашни кучета


4.1. Организират се кампании за разясняване ползата от кастрацията чрез брошури, медийни кампании и др.;


4.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от общината със съдействието на Организации за защита на животните, насочени към собствениците на домашни кучета;


4.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по райони.


Нежеланата популация от домашни кучета може да се регулира чрез налагане на по - висока такса за отглеждане на не кастрирани животни или т.нар. "данък плодовитост". От друга страна собствениците, които биха желали техните животни да бъдат кастрирани трябва да бъдат стимулирани чрез облекчени такси.


5. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета


5.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВМД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ;


5.2. Доказано агресивни кучета , участвали в инцидент с ухапвания на човек се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВМД.


6. Задомяване на безстопанствени кучета


6.1. Всеки приют разработва и приема схема за информация на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане, съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ;


6.2. Управителят на приюта и организациите за защита на животните организират публични мероприятия за задомяване с безстопанствени, здрави кучета, на желаещи да ги отглеждат.


7. Информационна кампания


Необходима за запознаване на обществеността с механизма на поддържане на постоянно ниво на популация, както и организирането на рекламно - образователна кампания, с цел повишаване популярността на програмите за кастрация и връщане. Образователните програми в училищата, новините по телевизията, плакати, брошури и др. биха могли да съдействат за промяна в детското и обществено мнение.


В обобщения могат да бъдат направени следните изводи:


Ø Методите на улавяне и настаняване в приюти на безстопанствени кучета не са практични;


Ø Методите на кастриране и връщане са ефективни. След определен период от време броят на бездомните кучета значително ще намалее;


Ø Образованието и обучението на обществеността, особено на децата, е от решаващо значение за разбиране на поведението на животните и техните нужди;


Ø Обучението във високи стандарти на работа на хората, които се грижат за животни и ветеринарни лекари е също от голямо значение за успешното реализиране на програмите за улавяне, кастриране и връщане на животните.


V. Мерки за контрол на популацията на територията

на Община Свищов


Въпреки приетата програма със срок на действие 2008 - 2011 г., проблемът с безстопанствените кучета на територията на община Свищов не е разрешен. Това и новите законови изисквания налагат ръководството да се насочи към друг тип програма, която е в съответствие със законовите норми и на някои места се отчита като успешна за залавяне, кастрация, ваксинация, обезпаразитяване, маркиране и връщане. На евтаназия да се подлагат заразно болни и доказано агресивни животни.

Необходимо е да се отбележи, че част от дейностите и разгледаните по-горе мерки за намаляване популацията на бездомните кучета вече се реализират и са правно регламентирани в съществуващата нормативна уредба. Тяхната недостатъчна резултатност обаче се дължи на липсата на ефективен контрол върху изпълнението им и налагане на такси и парични санкции.

Успехът на програмите за намаляване популацията на бездомни кучета е в прилагане на комплекс от мерки, при който усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока - намиране на хуманно и съвременно решение на проблема.

Към настоящия момент усилията и дейността на местната власт, в лицето на общинското ръководство са насочени именно към изграждането на стационарна амбулатория за прилагане на доказалите се по всички международни стандарти програми за кастрация и връщане в естествената среда на животните, след тяхната ваксинация и обезпаразитяване. Крайната цел е популацията да се сведе до минимум. За успеха на подобна програма е важно да се предвидят значителни средства за осъществяването и.

В същото време мерките ще бъдат насочени и към подобряване на цялостната селищна среда /чистота, сметоизвозване и т.н./, тъй като при условията на подходяща среда /хранителен ресурс, вода и подслон/, екологичната ниша ще бъде попълнена от други бездомни животни - котки или дори плъхове.


VІІІ. МЕРКИ ЗА ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА СЪС

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА


Мярка 1: Регулиране на популацията на безстопанствените кучета

Дейност 1:

Сключване на договор с кастрационен център и/или ветеринарни лекари, упражняващи частна ветеринарномедицинска практика за кастриране, обезпаразитяване и маркиране на кучетата.

В тази дейност се включва извършване на следните действия:

- изграждане на информационна система с наличната база данни за собственика и лекуващия ветеринарен лекар;

- поставяне на трайна маркировка с цел избягване на повторно залавяне;

- оказване помощ на пострадали и болни животни;

- задължителна здравна профилактика на кастрираните кучета;

- залавяне и обработване на уличните кучета;

- първичен преглед;

- отчетност и документооборот – за всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя констативен протокол в 2 екземпляра – по един за Кастрационния център и един за общината;

- кастрация – на кастрация могат да се подлагат само здрави кучета, които след извършването й се връщат на местата, от където са заловени в най-кратки срокове, за да не се загуби способността на кучетата за адаптация и оцеляване на улицата;

- евтаназия – извършва се задължително от ветеринарен лекар според действащото законодателство.Изпълнител:

Община Свищов
Срок:

2012–2013г.


Дейност 2:

Преброяване на безстопанствените кучета след извършена маркирация и връщането им на местата, от където са взети.

Изпълнител:

Община Свищов


Срок:

ежегодно

Дейност 3:

Създаване на регистър за броя на безстопанствените кучета.

Изпълнител:

Амбулатории и

приюти

Срок:

ежегодно


Мярка 2: Регистрация на домашните кучета

Дейност 1: Паспортизация с регистрация в Районната ветеринарномедицинска служба, гр. Свищов и провеждане на ежегодно ваксиниране и обезпаразитяване на всеки три месеца.

Изпълнител:

собственици на

кучета

Срок:

постоянен


Мярка 3: Информираност и контрол

Дейност 1: Организиране на рекламно-образователни кампании с цел запознаване обществеността с механизма на овладяване на кучешката популация.

Изпълнител:

Община Свищов


Срок:

постоянен


Дейност 2: Изготвяне на отчет пред изпълнителния директор на БАБХ за степента на изпълнение на настоящата програма.


Изпълнител: Кмета

на Община Свищов

Срок:

ежегодно до 31.03.

Дейност 3: Участие в изготвяне и провеждане на общообразователни програми, насочени срещу безотговорното и нехуманно отношение към животните.

Изпълнител:

Община Свищов

Срок:

постоянен


VІ. Участници в план – програмата


1. Местна власт


1.1. Кметът или упълномощено от него лице организира предаването на определена част от безстопанствени кучета в изградени за тази цел обекти / приюти /;


1.2. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета, предвижда и гласува годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ.


2. Общинска администрация


2.1. Приема сигнали и жалби на граждани и организации лично, по телефон, писмено и по електронна поща;


2.2. Анонимни сигнали и жалби не се обработват;


2.3. Общински приют за безстопанствени кучета (ОПБК) обработва сигнали и жалби. Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:

2.3.1. По телефон;

2.3.2. Писмен;

2.3.3. По електронна поща на общината;

2.3.4. Анонимни сигнали и жалби не се обработват;

2.3.5. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та;

2.3.6. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала;

2.3.7. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката;

2.3.8. Агресивното куче се залавя и се настанява в приюта на общината или на Организация за защита на животните (ОЗЖ);

2.3.9. Проверката на сигнала се извършва от ОПБК, съвместно с представител на ОЗЖ, представител на екологичния отдел на района в срок от 7 дни от подаване на жалбата;

2.3.10. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следва:

- Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента;

- Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето. На база на проверката се изготвя констативен протокол.

2.3.11. В зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия:

- Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВМД или се настаняват в приют на организация за защита на животните;

- Доказано агресивни кучетата, за които не се явят лица, които желаят да ги отглеждат като животни-компаньони или не бъдат настанени в приют на ОЗЖ се подлагат на евтаназия след изтичане на 14 дневен срок от настаняването им в общинския приют;

- В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на залавяне.


2.4. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала, и телефон или адрес за обратна връзка.

Ø По подаден сигнал и жалби се извършва проверка, която съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства.


Организации за защита на животните/ ОЗЖ /


Ø ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории могат да кандидатстват, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ за участие в Програмата и да сключат договор за изпълнение на Програмата.


Ø ОЗЖ съдействат на общината за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.


Ø ОЗЖ предоставят описание на необработените кучета по населени места до приютите, които работят по Програмата. Съдействат при залавянето и връщането на кучетата.


Ø ОЗЖ поемат надзор върху обработени кучета.


Ø ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.


Ø ОЗЖ могат да събират финансови средства по Програмата.


Ø ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.


VІІ. Средства, ресурси и време за изпълнение на Програмата


1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата


1.1. Общински бюджет, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ;


1.2. Постъпления от такси по чл. 175 от ЗВМД и чл. 116 от ЗМДТ;


1.3. Дарения;


1.4. Финансиране на дейности по Програмата от ОЗЖ.


2. Време за изпълнение


Съгласно $ 5 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗЗЖ периодът за работа по Програмата е три годишен, за който период кучетата следва поетапно да бъдат настанени в приюти регистрирани по чл. 137, ал. 1 от ЗВМД. С последните изменения в закона срока за изграждане на приюти от общините е удължен до 2015 г.

VІІІ. Оценка за успеваемост на проекта – критерии


1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата на обработването на безстопанствените кучета


1.1. Повишаване на безопасността на селищната среда;

1.2. Подобряване на регистрацията и повишаване на събираемостта на таксите за домашни кучета, както и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяването на притока на нежелани животни от дома към улицата;


1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета;


1.4. Намаляване на социалното напрежение;


1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.


2. Количествени подобрения


2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета до изтеглянето им в приюти;


2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета;


2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВМД;


2.4. Преброяване на популацията на безстопанствени кучета от кметове по населени места и кметски наместници.


3. Критерии за изпълнение на план – програмата


3.1. Брой на обработените животни;


3.2. Брой на регистрираните домашни кучета;


3.3. Брой на кастрираните домашни кучета;


3.4. Брой на гражданите, участващи като доброволци в план –програмата;


3.5. Брой на задомените кучета в края на третата година.


4. Кметът на общината организира изпълнението на Програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението и пред Изпълнителния Директор на БАБХ в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 2 от ЗЗЖ.


ІХ. Нормативна база и международен опит


1. Закон за защита на животните


2. Закон за ветеринарномедицинската дейност

Новоприетият Закон за защита на животните в глава V чл. 40 - чл. 56, глава VІ, чл. 57, чл. 61 урежда механизмите за осъществяване на общинските програми за овладяване популациите на безстопанствените кучета, регламентира изпълнението и контрола от страна на местната власт. Основна теза в закона е хуманно отношение, осигуряване на подходящи условия на живот, съобразени с физиологичните и поведенческите особености. Съгласно Закона, органите на изпълнителната и местната власт, съвместно с неправителствените организации, изготвят и прилагат програми за защита на животните. Същите трябва да бъдат съобразени със ЗВМД – ДВ бр.87/2005г., Правилника за прилагането му (ПМС №118 от 27.06.2000) и Закона за здравето – ДВ бр. 70/2004г. Съгласно чл.35 т.4 от ЗВМД – Кметовете на общини организират улавянето и

изолирането на бездомните кучета и осигуряват финансови средства за провежданите ветеринарномедицински мероприятия. В чл. 130, 139, 140 от ППЗВМД задълженията на Кметовете са конкретизирани. Контролирането на кучешката популация е заложено в работния план на Националната програма за профилактика и борба с кърлежопреносимите трансмисивни инфекции за периода 2004 – 2008 г., приети с Решение No 18/16.01.2004 г. на Министерския съвет.
Свързани:

Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconОбщи положения
Реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconНаредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община кирково и програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община кирково 2012 – 2015 год
Ние чл. 26, ал. 2 от зна и във връзка с чл. 77 от апк, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconПриемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода 2012-2016 година. Решени е
По първа точка- приемане Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Летница, за периода...
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение №285/30. 08. 2012 г., Прот. №18 община свищов iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник съдържание
За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом