Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
ИмеНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер68.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://gabrovo.bg/files/proekt-na-naredba.doc
Н А Р Е Д Б А


ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО


ГЛАВА І

Общи положенияЧл. 1. (1) Настоящата Наредба урежда реда и условията за осъществяване на дейността на Приюта за бездомни животни за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово.

(2) Приютът е основно звено за осъществяване на дейността, съвместно с упълномощени представители на юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните по овладяване популацията на бездомните кучета на територията на община Габрово и ограничаване на острите заразни и паразитни заболявания, пренасяни от кучетата.

1. Кметът на общината назначава Управител на приюта, осигурява ветеринарен лекар за ветеринарномедицинско обслужване на животните и изпълнителски кадри /шофьор-ловец, ловец и двама гледачи-охранители/, които трябва да са преминали курс на обучение за хуманно отношение и защита на животните.

2. Нощната охрана на приюта се осъществява по график съставен от управителя на приюта или чрез видео наблюдение.

(3) Общинския приют осъществява своята дейност в строго съответствие със законите на Република България, Европейските директиви и целесъобразно с природозащитните организации.

(4) В приюта се настаняват:

1.бездомни кучета

2.скитащи кучета

3.временно приютяване и отглеждане на изгубени кучета до намиране и предоставяне на стопаните им.

(5) Кучетата в приюта се настаняват при спазване изискванията на чл. 46 от Закона за защита на животните.

1.При постъпване на животното се извършва преглед за идентификация за собственост и клиничен преглед и ако е необходимо - лабораторни изследвания, резултатите от които се вписват в амбулаторния дневник.

2. На болните и наранените животни се оказва ветеринарномедицинска помощ.

3. По време на престоя на животните се осигуряват достатъчно количество храна, вода, пространство за движение и почивка.

Чл. 2. Редът за достъп на граждани в приюта се определя с правилник за вътрешния ред, съгласуван с ОДБХ – Габрово.


ГЛАВА ІІ

Залавяне и транспортиране на кучетата


Чл. 3. (1) Залавянето на безстопанствени животни се допуска по начин и при условия, които гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

(2) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствени животни трябва да са преминали курс за обучение за защита и хуманно отношение към животните.

(3) Екипите за залавяне на безстопанствени животни да се ръководят и контролират от ветеринарен лекар.

(4) Ветеринарният лекар по ал.3, ръководи екипите за залавяне на животните чрез инструктаж и осъществява контрол при приемане на заловените животни в приюта.

Чл. 4. Забранява се залавянето на безстопанствени кучета, които са маркирани /ваксинирани, кастрирани и обезпаразитени/ освен в случаите по чл.179 ал.3 от ЗВМД:

1. безнадеждно болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание;

2. необходимост от предотвратяване и ликвидиране на остро заразно заболяване при животните или заболяване, представляващо опасност за здравето и живота на хората /зоонози/;

3. животни, чието поведение представлява доказана опасност за живота и здравето на хора и животни.

Чл. 5. За всяка проведена акция за залавяне на кучета се съставя протокол, в който се отбелязва датата, мястото, броя на заловените кучета, техния пол, цвят, особени белези, приблизителни килограми. Протокола се подписва от служителите участвали в залавянето.

На акциите могат да присъстват и представители на дружествата за защита на животите.

Чл. 6 При случай на причинена смърт на куче по време на акция също се съставя констативен протокол с точно описание на обстоятелствата, довели до леталния край. Протокола се подписва от двама служители на екипа.

Чл. 7 Транспортирането до приюта на заловените кучета по чл. 3, ал. 1 се извършва със специално оборудвано и обозначено превозно средство с отговарящо на следните изисквания:

- да има решетъчна врата;

- да е с ламаринен под;

- да е оборудван с метални клетки;

- да има осигурен приток на въздух към животните;

- да има отличителни знаци, виждащи се отдалеч;

- автомобилът се дезинфекцира на територията на изолатора след всяка проведена акция, от ветеринарния лекар на приюта;

Автомобилът не е със специален режим на движение и следва да спазва Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.


ГЛАВА ІІІ

Приемане и престой на кучетата в приюта


Чл.8 (1) При постъпването им в приюта, кучетата се обезпаразитяват външно и вътрешно, кастрират, ваксинират против бяс и маркират. Маркировката на кучетата е електронен чип и друга видима маркировка.

(2) Приетите кучета се вписват в регистър, който се заверява от ветеринарния лекар на обекта.

(3) Регистъра съдържа датата на постъпване на кучето,снимка, цвят, тегло, пол, особени белези, порода, регистрационен номер, проведена ветеринарномедицинска дейност, дата на осиновяване, данни за осиновителя, дата на евтаназиране /ако се налага/.

(4) Кучетата се преглеждат от ветеринарен лекар като:

1. безнадеждно болните и стари животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болка и страдание, както и доказано злонравите животни се подлагат на евтаназия.

2. клинично здравите животни се настаняват в клетки, където престояват докато не бъдат върнати на местата, от където са взети или осиновени.

Чл. 9 (1) В общинския приют не се приемат маркирани кучета, освен в случаите по чл.179 ал.3 от ЗВМД.

(2) Домашните любимци, временно настанени в приюта по желание на собствениците им се поставят отделно от останалите кучета.

(3) По време на престоя си в приюта животните получават достатъчно храна, вода, пространство за движение и почивка.

(4) Основно измиване на клетките се прави веднъж дневно, сухо почистване се прави през целия ден.

(5) Обща дезинфекция и общи профилактични мероприятия се извършват съобразно указанията на ОДБХ – Габрово

(6) При настаняване в приюта на регистрирано куче-компаньон управителят на приюта издирва собственика на животното и го уведомява писмено за местонахождението на кучето.

(7) Ако в 7-дневен срок от датата на получаването на писменото уведомление собственикът на кучето не се яви да го вземе или не бъде открит, кучето се предоставя на нов собственик по реда на чл. 47, ал. 2 от ЗЗЖ или се настанява в приют на организации за защита на животните.

(8) Заловеното и настаненото в приюта животно-компаньон може да бъде получено от собственика му само срещу представяне на ветеринарномедицински паспорт или документ за платена такса.

(9)Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до площадки за игра, паркове и райони, в които играят деца. В тези случаи на кучетата се намират нови места за обитание.

(10) Когато се налага евтаназия, тя се извършва с методи и средства, които предизвикват незабавна загуба на съзнание и смърт без да предизвикват страдания.

(11) Забранява се при евтаназия самостоятелно да се прилагат ветеринарномедицински препарати, които парализират мускулите без да предизвикват загуба на чувствителност към болка и ветеринарномедицински препарати, които не водят до загуба на чувствителност.

(12) Евтаназията да се извършва от ветеринарния лекар на приюта при условията на чл.179, ал.3, т.1,2 и 4 от ЗВМД, след поставяне на диагноза при клиничен преглед и изследвания.

1. Труповете на животните в приюта се съхраняват съгласно изискванията на чл.272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

ГЛАВА ІV

Намиране на стопани


Чл. 10 Лицата, пожелали да осиновят куче, могат да го направят след оформяне на съответните документи, в които се записват името и адреса на осиновителя, и данните на кучето.

(1) Осиновителят да подписва декларация, с която се задължава да полага грижи за кучето, да не го изоставя, да осигури на животното необходимата площ за отглеждане, да го регистрира в общината и при промяна на адреса да уведоми писмено собственика на приюта.

(2) Осиновеното куче се регистрира по съответния ред съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните.

(3) Кметът на общината или упълномощени от него лица, може да извършват проверки относно спазване на обстоятелствата по ал. 1.

(4) При изоставяне на кучето, осиновителят носи административно наказателна отговорност, съгласно действащите законодателство в Република България.

Чл. 11 (1) Отговорните за надзора и грижата на кучетата лица се задължават да:

1. обезпаразитяват на три месеца и реваксинират срещу бяс;

2. заверяват ежегодно паспорта на кучето в съответната общинска администрация за извършените обезпаразитявания и ваксинации;

3. вземат мерки за предотвратяване на агресивно поведение на кучетата към хора или животни.


ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 12 (1) Нарушенията на настоящата Наредба се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, упълномощени от Кмета на Общината.

(2) Въз основа на съставените актове Кметът на Общината или упълномощени от него длъжностни лица издават наказателни постановления.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Контролни органи по смисъла на тази Наредба са кметът на Общината, и упълномощените от него длъжностни лица, упълномощен представител на Общински съвет, ОДБХ гр. Габрово и Дружествата за защита на животните.

(5) За нарушения на Наредбата на нарушителите се налага глоба в размер от 50 до 5000 лв., а за еднолични търговци и юридически лица - имуществени санкции в размер от 1000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

Чл. 13 За неуредени в настоящата Наредба въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Правилника за неговото прилагане, Наредба 41 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, размножават и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба №10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Габрово и вътрешното законодателство на Република България.

Свързани:

Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconНаредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрациятана домашни кучета на територията на община сандански раздел I общи положения
Чл (1) Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, предвидени в „Програма за овладяване популацията на безстопанствените...
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconНаредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
Чл. (1) Настоящата Наредба урежда редът и условията за осъществяване на дейностите на Община Летница за овладяване популацията на...
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconНаредба №19 за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община провадия
Чл (1). Настоящата наредба следва мерките и дейностите към тях, пред-видени в „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените...
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconОбщи положения
Реда и начина на придобиване, регистрация, деклариране, притежаване, отглеждане и развъждане на кучета и овладяване популацията на...
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconОбщинска програма за овладяване популацията на бездомните кучета приета с Решение №286/28. 06. 2012 г
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Казанлък
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета
Анализ на ситуацията с безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник съдържание
За овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община брезник
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconПроект за наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община летница
На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове/зна/, във връзка с чл. 77 от апк
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconНаредба за реда за притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община кирково и програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на община кирково 2012 – 2015 год
Ние чл. 26, ал. 2 от зна и във връзка с чл. 77 от апк, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят становища...
Наредб а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община габрово глава І общи положения iconПрограма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Тервел

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом