Обяснителназаписк а
ИмеОбяснителназаписк а
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер128.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.montana.bg/wp-content/uploads/2012/05/Ob_zap_Ot4et_12_2011-obisn.zapiska-kasov-otcet.


ОБЩИНА МОНТАНА


3400 МОНТАНА, ул.”Извора”1, тел:(096) 300400, факс: 300401, E-mail: montana@montanabg.net
О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

към отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г.

Изпълнението на бюджета на Община Монтана през 2011 година се осъществи при спазване на изискванията на Закона за Общинските бюджети, Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г., ПМС № 334 от 2010г., Закона за местното самоуправление и местната администрация и др.

Разработването и изпълнението на Общинския бюджет за 2011г. се извърши в условията на финансова децентрализация, съгласно Програмата за финансова децентрализация, приета от Министерския съвет с решение № 715 от 01.10.2010г. за разделение на дейностите, финансирани чрез Общинските бюджети.

С решение № 587 от Протокол № 50/17.02.2011г. на Общински съвет Монтана беше приет бюджета на Община Монтана в размер на 29 321 000 лв.

Бюджетната 2011г. започна с просрочени задължения в размер на 1 124 747 лв., които към 31.12.2011г. значително са намалени и са в размер на 889 504 лв.

Трансферът от Републиканския бюджет постъпва съгласно разпоредбите на чл.10 от ЗДБ на РБ за 2011г. ежемесечно и в срок.

Въпреки общите затруднения в икономиката и спада в доходите на населението, изпълнението на собствените приходи през 2011 г. е добро и е над нивото на 2010 г. Проблемни се оказаха постъпленията на част от данъчните и на някои неданъчни приходи.

Към 31.12.2011г. обемът на бюджета възлиза на 31 558 200 лв., изпълнението на приходната част на бюджета възлиза на 28 740 106 лв., а на разходната на 27 689 124 лв. Реализиран е преходен остатък от 1 050 985 лв., от които 933 301 лв. от държавни дейности и 117 684 лв. от местни. С решение № 39 / 26.01.2012 г. на общински съвет той е разпределен по бюджетни звена, функции и дейности.

І. По приходната част


През отчетния период съгласно ЗДБРБ за 2011 г. и писма на Министерство на финансите беше актуализиран бюджет 2011г. Също така своевременно се актуализираше бюджета с предоставените трансфери от МТСП, МОМН, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването и др.

  1. Държавни приходи

Държавните приходи са в размер на 16 230 758 лв. при планирани за годината 16 439 461 лв., или се изпълняват на 98,73 % .

Трансферът от Републиканския бюджет постъпва съгласно разпоредбите на чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011г. ежемесечно и в срок. Към 31.12.2011 г. в частта за държавни дейности са постъпили 15 000 471 лв., при план 15 000 471 лв. или 100 %. От тях обща субсидия  14 299 463 лв. и други получени от общини целеви трансфери в размер на 701 008 лв. от Централния бюджет.

Постъпленията от неданъчни приходи на делегираните бюджети за държавни дейности възлизат на 56 036 лв. при планирани 64 060 лв. и се изпълняват на 87,47%.

Държавните трансфери възлизат на 321 988 лв., в т.ч. от: МТСП по програмата “От помощи към заетост”- 132 970 лв., по проект „Коменски”-31 294 лв.; от МОМН- 780 лв., възстановен трансфер на МОМН (-)1 034 лв.; от Статистически институт – 750 лв., от ЦОИДЕУМ – 7 577лв.; от Областна администрация за избори 124 283 лв. и трансфер от Извънбюджетна с-ка към бюджетна по оперативна програма на „Човешки ресурси” 8 813 лв.; от Министерсво на Културата 15 000 лв. и от Министерство на Здравеопазването 1 555 лв.

С разпределението на преходния остатък, съгласно решение на Общински съвет № 572/25.01.2011г. бяха предвидени 1 053 380 лв. Така се формира държавната приходна част на бюджета.

2. Местни приходи

При съставянето и изпълнението на общинския бюджет беше направена оценка и анализ на приходите на база реалното им изпълнение в условията на финансова криза. Паралелно се извърши и приоритизиране на бюджетните кредити в разходната част. Това доведе до по- доброто изпълнение на бюджета на общината.

Местните приходи са в размер на 12 509 351 лв. при планирани за годината 15 118 739 лв., или се изпълняват на 82,74 % . През 2010 год. при план 14 780 494 лв. са постъпили на 10 979 728 лв. или се изпълняват на 74,28 % .

Собствените приходи възлизат на 8 303 309 лв. при план 11 628 294 лв. – 71,4% изпълнение. За 2010 год. изпълнението е било 70,7%.

От данъчни приходи постъпленията са 2 350 858 лв., при план 3 145 844 лв. Изпълнението е 74,72%. Най-нисък е процента при изпълнението на § 13-04 Д-к при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 46,5% и преизпълнение при данък върху превозните средства – 120 % , при данък върху недвижимите имоти изпълнението е 78,5%, окончателния годишен патентен данък – 86,3%, но поради много ниския им относителен дял те не оказват съществено влияние върху общото изпълнение. През 2010г. от данъчни приходи са постъпили 1 933 174 лв.

Неданъчните приходи се изпълняват на 70,2 %, като при план 8 482 450 лв. са постъпили през годината 5 952 451 лв., в т.ч.: от приходи и доходи от собственост при планирани 749 738 лв. през отчетния период са постъпили 645 297 лв. или се изпълняват на 86,1 %; от общински такси при план 5 065 407 лв. постъпленията са 4 771 983 лв. или 94,2 % спрямо годишния им размер. От такси за битови отпадъци при планирани 3 444 697 лв., са постъпили 3 679 951 лв., тук за разлика от предходни години се наблюдава преизпълнение - 106,8% изпълнение, което се дължи на посъпления от недобори от предходни години. За сравнение през 2010г. изпълнението на този вид такса е 96,7 %. От продажба на общинско имущество при планирани 3 000 064 лв. са постъпили 328 463 лв., което представлява 11 % изпълнение.

Получения трансфер от Републиканския бюджет към 31.12.2011г. в частта за местни дейности е в размер на 4 487 717 лв. в т.ч. обща изравнителна субсидия 2 181 400 лв. и целеви трансфер за капиталови разходи 2 282 800 лв. и други получени от общини целеви трансфери в размер на 23 517 лв.

Местни трансфери: по проект „Коменски” 48 849 лв.; за Драматичен театър предоставеният трансфер е 4 000 лв., получен трансфер по проект „Обществена трапезария” 17 123 лв., от ЦОИДЕУМ – 4 767 лв., от Агенция за хора с увреждания 5 900 лв., от Агенция пътна инфраструктура 6 533 лв., от прехвърлена касова наличност на Драматичен театър 5 884 лв., от общини по ЗУО – 129 572 лв., от МРРБ от проект ТГС „България –Сърбия” 156 158 лв., трансфер от бюджетна към ИБ с-ка по оперативна програма на „Човешки ресурси” (-) 301 лв. и за ОП „Регионално развитие” (-) 5 000 лв. или общо 365 485 лв.

С разпределението на преходния остатък за местни дейности бяха предвидени 762 лв. Така се формира местната приходна част на бюджета.

Съотношението между държавните и общинските приходи за 2011 г. е 56,5: 43,5 при 59,03: 40,97 за 2010 год.

През отчетния период за покриване на временен недостиг на средства по бюджета е ползвана кредитна линия в размер на 500 000 лв. и заем от извънбюджетните сметки.

В раздел Финансиране на дефицита за 2011г. са планирани (-) 1 361 278 лв. По същия раздел са отчетени (-) 776 584 лв., които включват 60 000 лв. за придобиване на дялове и акции, 268 929 лв. за погасяване на инвестиционен кредит, 380 397 лв. отчисления по чл.71 от ЗУО и 64 794 лв. лизингови вноски на община Монтана.

IІ. По разходната част

С приемане на общинския бюджет бяха утвърдени съразмерно на приходите бюджетните кредити, определящи размера на съответните разходи по второстепенни разпоредители, функции, дейности и параграфи.


Разходите по общинския бюджет са извършвани до размера на постъпленията, при съблюдаване на приоритетите, заложени в ЗДБРБ за 2011г.


По функции

Год. план

Отчет

%

Отн.дял

        Общи държавни служби

3 364 472

3 129 663

93.02

11.30

        Отбрана

236 141

215 803

91.39

0.78

        Образование

12 174 115

11 276 528

92.63

40.73

        Здравеопазване

1 301 629

1 160 518

89.16

4.19

       Соц.осиг.,подп. и грижи

2 013 850

1 875 460

93.13

6.77

        Култура, спорт

2 960 423

2 247 047

75.90

8.12

        Всички останали

9 507 570

7 784 105

81.87

28.11

Общо:

31 558 200

27 689 124

87.74

100.00

С най-голям размер са разходите за образование. Относителният им дял в общия размер на разходите е 40,73 %.

Уточненият към 31.12.2011 годишен обем на общинския бюджет по бюджетни звена (вкл. на държавни и местни дейности) е отразен в справка .

В Община Монтана се обучават от І до ХІІ клас 4 871 ученика, разпределени в 15 училища. 12-те детски градини се посещават от 1 663 деца на възраст от 3 до 6 г.

Във функция “Здравеопазване” са включени Детски ясли, Детска кухня, медицинския персонал на детските градини и училища и здравен медиатор. В четирите дневни детски ясли са осигурени 232 места. Средната месечна посещаемост е около 190 деца. Системен е контрола върху събираемостта на таксите. В детска млечна кухня ежедневно се приготвя и доставя до шест пункта храна за 350 деца.

Към всяко училище и детска градина има разкрит здравен кабинет.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са социалните заведения: Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания, в който се полагат грижи за 36 деца; Дневния център за възрастни с увреждания, където са осигурени 12 места и са настанени 15 младежи с умствени и физически увреждания, навършили 18 години; Дом за възрастни с физически увреждания с. Горна Вереница – за 42 човека. С приключването на проекта “Преходно жилище -Достоен живот” са разкрити 8 места за възрастни с увреждания; Дом за временно настаняване – 4 човека и Дневен център за стари хора – 22-ма души. След извършения текущ ремонт в ДСХ и ДВН средата за настанените е подобрена. В трапезарията за диетично хранене и обслужване на социално слаби се приготвя храна за средно 320 човека и всеки месец се осигурява храна за нефритно болни жители на територията на Община Монтана.

В домашен социален патронаж /Монтана и филиал Смоляновци/ се осигурява храна за 350 човека. Ежедневно храната достига до домовете на обслужваните лица от Монтана, Николово, Д.Белотинци, Трифоново, Сумер, Стубел, Липен, Габровница, Безденица, Вирове, Ст.Буче, Д-р Йосифово, Г.Белотинци, Д.Рикса, Смоляновци и Славотин. От няколко години е въведена и допълнителна услуга – сезонно почистване от санитарите на ДСП и дребни ремонтни услуги по домовете.

Комплексът за социални услуги се състои от Кризисен център с капацитет 10 места и Център за обществена подкрепа със 70 места. Той е изпълнил предназначението си предоставяйки качествени социални услуги на лица и семейства жители на общината. Изключителен интерес и добър успех постигна популяризирането на кампанията “Приемна грижа”, която е част от тяхната дейност.

Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са направени разходи за издръжка на библиотеката, историческия музей и художествената галерия, кукления театър, общинското радио “Канал – М”, читалище “Разум” и обединена школа по изкуствата. За читалищата при план 268 020 лв. са отчетени 266 682 лв. От тази година Драматичен театър Монтана е наш второстепенен разпоредител.

Тържествено бяха отпразнувани 3 март, Великден, 24 май, Деня на детето, празника на града – “Свети дух” и др.

През 2011 г. се изпълняваше и спортния календар на общината. Проведени бяха: общински етап на ученическите спортни игри по седем вида спорт за учебната 2010г.- 2011г.; първи открит балкански турнир по самбо за юноши младша възраст; демонстра-тивно автомобилно състезание в чест на 8-ми март международен ден на жената; съвместно с училища и детски градини е работено по изпълнение на ПМС №129 от 2000 г. за подпомагане на учебния процес по ФВС с уреди и пособия и други.

В бюджета на Община Монтана за 2011г. са разчетени заплати и осигуровки за 12 месеца от декември 2010г. до м. ноември 2011г.

Планираните и изразходвани средства по разходни параграфи за 2011 г. са:

§

План

Отчет

%

Отн.дял

Заплати с осигурителни плащания

14 305 256

13 345 753

93.29

48.20

Стипендии

603 351

573 973

95.13

2.07

Издръжка

11 875 836

10 008 059

84.27

36.14

Субсидии

750 361

744 545

99.22

2.69

Останали разходи

56 500

54 523

96.50

0.20

Капиталови разходи

3 966 896

2 962 271

74.67

10.70

Общо:

31 558 200

27 689 124

87.74

100.00

С местни приходи в размер на 498 357 лв. са финансирани разходи за държавна дейност, които включват заплати и осигуровки на допълнителна щатна численост, съгласно решения на ОбС, дарения и разходи по програми и проекти.

Към 31.12.2011г. е усвоена изцяло целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 2 282 800 лв. в т.ч. за 131 400 лв. за основен ремонт на ІV-кл.пътна мрежа; 2 000 000 лв. за изграждане на Сепарираща инсталация за битови отпадъци; 65 000 лв. за разширение на гробищен парк и 86 400 лв. за изграждане на православен храм.

За капиталови разходи със собствени средства са отчетени 679 471 лв. от тях за основен ремонт улици 189 521 лв.; за основен ремонт и придобиване на спортни обекти 72 081 лв.; за изграждане на православен храм – 92 900 лв.; за изграждане на Сепарираща инсталация за битови отпадъци 23 600 лв. и други по утвърдените поименни списъци.

За текущ ремонт на улици са усвоени 675 106 лв.

В края на 2011 год. по собствения бюджет на общината останаха неразплатени разходи в размер на 1 208 969 лв. при 1 275 533 лв. за 2010 год. и 1 460 892 лв. в края на 2009 год.

Община Монтана има просрочени задължения в размер на 889 504 лв. Основна част от тях 455 197 лв. са разходи за външни услуги от 2011 г.; за ел. енергия, топлоенергия и вода са 99 928 лв.; за издръжка, ремонт и материали са 169 558 лв.; капиталови разходи - 31 947 лв. Просрочени задължения имат и ОП ”Чистота”, ДСП, ДДЯ и др.

Просрочените вземания са в размер на 95 925 лв. при 103 553 лв. за 2010г. Основна част от тях 23 469 лв. са от наеми на общински имоти и концесии. Просрочените вземания от наеми на земя са 36 387 лв. и др. Предприети са мерки за забавените плащания.

В отчета е допуснат преразход в държавни дейности:

Ф. ІІІ “Образование”

д. 389 Други дейности по образованието – 2 048 лв. за гориво на ученически автобуси. Общо за дейността няма преразход.

В местни дейности има преразход във:

Ф.ІХ „Р-ди некласифицирани в др.функции”

д.910 Разходи за лихви с 88 лв. по §29-91.

В отчета е посочена наличност по валутни сметки за 157 612 лв., от които в държавни дейности в левова равностойност по проект на ГПЧЕ за 8 781 лв. и на ПМГ- 31 303 лв.

В местни дейности наличността е 117 528 лв. От тях по проект на ЦДГ №6 16 043 лв.; по проект “Коменски” на община Монтана 18 815 лв.(от тях 1 лв.касова наличност поради остатък от евроцентове, които не се приемат в банките); по проект C-liege-Italia - 8 156 лв. (в.т.ч: 4 евро с левова равностойност 8 лв. също поради невъзможност да се внесат по-малко от 5 евро в банка) и по проект «Спортни площадки» - 74 514 лв., които ще бъдат усвоени през 2012 год.


ІІI. Извънбюджетни сметки и фондове

В сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета се отчитат и извънбюджетните средства от фонд “Приватизация”.

Средствата се набират и изразходват на основание на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. В специалната сметка Приходи по приватизация за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011г. са постъпили средства от приватизирани предприятия в размер на 101 919 лв. Те са разпределени по партиди както, следва:

  • 91 % - “Специален фонд за инвестиции” постъпленията са 92 746 лв.

  • 9 % - във фонд “Покриване разходите по приватизация” са набрани

средства за 9 173 лв..

Постъпили са лихви от олихвяване на сметки по §24-08 общо за 17 лв., 4.00 лв. в 9% и 13 лв. в 91%.

Във фонд “ Покриване разходите по приватизация “- 9%, разходите са 11 100лв.

От списъка на капиталовите разходи за 2011г. одобрен от Общински съвет,са направени капиталови разходи за 2011г., както следва :

- основен рем. на ул.”Н. Вапцаров” за 43 606 лв.

- готварска печка за ЦДГ№ 9 – 1бр. за 1 443 лв.

- закупена фурна за ЦДГ№ 9 за 1 970 лв.

- закупен лекотоварен автомобил за ДЯ№4 за 22 500 лв.

- изплатено обезщетение за отчужден имот за 1 964 лв.

Разходите по 91% Приватизация към 31.12.2011г. възлизат на 71 483 лв.

Всичко направени разходи по приватизацията за отчетния период са 82 583 лв.

Ползваният заем за бюджетната сметка от 9% и 91% Приватизация за цялата 2011 година е 122 500 лв. и е възстановен напълно.

Като извънбюджетни средства се отчитат и средствата получени от общината и бюджетните звена към нея, като бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд и Разплащателната агенция към фонд „Земеделие”. Общият размер на тези средства възлиза на 763 863 лв. От тях 761 909 лв. от Националния фонд и 1 954 лв. от Разплащателната агенция. Средствата от Националния фонд включват 5 000 лв. по ОП„Регионално развитие”, 103 137 лв. по ОП „Административен капацитет, 74 470 лв. по ОП “Техническа помощ” и останалите

579 302 лв. са за ОП „Човешки ресурси”.

Усвоени са 845 878 лв. от „Националния фонд” и 1 954 лв от ф-д „Земеделие”.

От наличните в края на периода 32 196 лв., 1 442 лв. са по ОП „Административен капацитет”, 18 032 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси” и 12 722 лв. по ОП „Техническа помощ”.

При контролните данни на БО-3 2011 г., са отразени като разлика 129 572 лв., отчетени в община Монтана по § 61-01(+), представляващи преведени отчисления по чл.71а и чл.71е от ЗУО от следните общини:

Криводол – 6 622 лв.; Берковица – 34 137 лв.; Бойчиновци – 13 810 лв.; Брусарци – 5 429 лв.; Вълчедръм - 4 658 лв.; Вършец – 12 518 лв.; Г.Дамяново – 5 485 лв.; Лом – 33 012 лв.; Медковец – 3 820 лв.; Чипровци – 7 033 лв. и Якимово – 3 048 лв.

При контролните данни на КСФ 2011г., са отразени като разлики по § 62-00 за

3 512 лв., от които 2 823 лв. по § 62-01 Предоставен трансфер по бюджетната сметка на ОУ Габровница и 5 990 лв. по същия параграф възстановен трансфер към бюджетната сметка на общината от програма „Развитие”. (-) 301 лв. по § 62-02 са прехвърлени за доплащане по ОП „Човешки ресурси”, програма „Развитие” от бюджетната сметка на общината и (-) 5 000 лв. са трансфер от бюджета за ОП “Регионално развитие”.

По § 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки са отчетени 72 455 лв. От тях: за ОП „Развитие на човешките ресурси” – 66 455; за ОП „Административен капацитет” – 1 500 лв. и 4 500 лв. заем за ОП „Регионално развитие”.

По набирателната сметка към 31.12.2011 г. има налични 385 835 лв., от които

385 316 лв. по собствения бюджет и 519 лв. по бюджета на Регионалната библиотека. Сумите са предимно от гаранции и депозити и подлежат на възстановяване.


К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/


СВ,ММ /ММ,СВСвързани:

Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Относно: годишен финансов отчет на министерство на физическото възпитание и спорта към 31. 12. 2010 Г
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 186 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк акъм годишния финансов отчет на прбк министерски съвет към 31. 12. 2010 година
Годишният финансов отчет на прбк министерски съвет е изготвен във формата и съдържанието, определени съгласно т. 15 от Заповед №...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 51+316 до км 52+157 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо с изх.№70. 00. 183 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията на съществуващи...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 53+900 до км 55+660 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 185 от 14. 03. 2011г и третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбект : софийски околовръстен път от км 52+157 до км 53+900 част: Ел снабдителна мрежа фаза: Идеен проект обяснителназаписк а
Настоящият идеен проект е възложен с Възлагателно писмо на Столична община с изх. №70. 00. 184 от 14. 03. 2011г третира реконструкцията...
Обяснителназаписк а iconОбяснителназаписк а към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31. 12. 2011 година
На основание чл. 40 от Закона за устройството на държавния бюджет и във връзка с ддс №11/ 29. 12. 2011 г на Дирекция “Държавно съкровище”...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом