I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
ИмеI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
страница1/5
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер298.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/19090212.docx
  1   2   3   4   5

Доставки
Номер 19 от 09.02.2012

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОфициално наименование: Стопанска академия "Д.А.Ценов" - Свищов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски код: 5250

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто/места за контакт:: Здравко Гарибов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngE-mail:: garibov@uni-svishtov.bg

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngФакс: 0631 66209

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПощенски адрес: ул. "Ем. Чакъров" № 2

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngГрад: Свищов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНа вниманието на:: Здравко Гарибов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на възложителя

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТелефон: 0631 66209

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngАдрес на профила на купувача

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСтрана: Република България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОт името на други възложители: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОсновна дейност на възложителя: образование

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngВид на възложителя: публичноправна организация

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНаименование: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА”Д.А.Ценов” както следва: Група № 1 - “Охладено месо и месни продукти”; Група № 2 - “Риба”; Група № 3 – “Мляко и млечни продукти”; Група № 4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група № 5 – “Плодове и зеленчуци”; Група № 6 – “Безалкохолни напитки, сокове и бира”; Група № 7 - “Хляб и хлебни изделия”; Група № 8 – “Плодови и зеленчукови консерви"; Група № 9 - “Други хранителни продукти – Бакалски” .

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКод NUTS: BG32

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМясто на изпълнение: гр. Свищов

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип доставки: Покупка

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип строителство

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКатегория услуга

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПредназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngРамково споразумение

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой оператора

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбосноваване на рамково споразумение,

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност (валута)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в година/и

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЧестота и стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месец/и:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМакс. прогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой изпълнители

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА”Д.А.Ценов” както следва: Група № 1: “Охладено месо и месни продукти”; Група № 2 - “Риба”; Група № 3 – “Мляко и млечни продукти”; Група № 4 – “Шоколадови и захарни изделия”; Група № 5 – “Плодове и зеленчуци”; Група № 6 – “Безалкохолни напитки, сокове и бира”; Група № 7 - “Хляб и хлебни изделия”; Група № 8 – “Плодови и зеленчукови консерви"; Група № 9 - “Други хранителни продукти – Бакалски” .

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngOсн. предмет: 15800000: Различни хранителни продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПоръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОбособени позиции: ДА

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПодаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПриемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА”Д.А.Ценов” както следва: Група № 1: - Спецификация № 1 “Охладено месо и месни продукти” на ориентировъчна стойност 400000.00 лв.; Спецификация № 2 – “Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти” на ориентировъчна стойност 100000.00 лв.; Група № 2 - “Риба” на ориентировъчна стойност 20000.00 лв.; Група № 3 – “Мляко и млечни продукти” на ориентировъчна стойност 100000.00 лв.; Група № 4 – “Шоколадови и захарни изделия” на ориентировъчна стойност 110000.00 лв.; Група № 5 – “Плодове и зеленчуци” на ориентировъчна стойност 100000.00 лв.; Група № 6 – “Безалкохолни напитки, сокове и бира” на ориентировъчна стойност 160000.00 лв.; Група № 7: Спецификация № 1 - “Хляб и хлебни изделия” на ориентировъчна стойност 20000.00 лв.; Спецификация № 2 – “Сладкарски изделия” на ориентировъчна стойност 20000.00 лв. и Спецификация № 3 – “Тестени изделия“ на ориентировъчна стойност 8000.00 лв.; Група № 8 – “Плодови и зеленчукови консерви на ориентировъчна стойност 50000.00 лв.; Група № 9 - “Други хранителни продукти – Бакалски” на ориентировъчна стойност 150000.00 лв. .

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от/до - валута

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност от

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност до

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОпции: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой месеци

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngБрой дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМаксимален брой повторения

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПрогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngКрайна дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в дни

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНачална дата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngСрок в месеци: 12

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngОписание: Кандидатът представя гаранция за участие на стойност:Група № 1 - “ Охладено месо и месни продукти” - 4000 лв.;Група № 2 - “ Риба” -200 лв.;Група № 3 – “ Мляко и млечни продукти”- 800 лв.;Група № 4 – “ Шоколадови и захарни изделия”- 800 лв.; Група № 5 – “ Плодове и зеленчуци”- 800 лв.;Група № 6 – “ Безалкохолни напитки, сокове и бира” – 1300 лв.;Група № 7 : Спецификация № 1 - “ Хляб и хлебни изделия” – 150 лв.;Спецификация № 2 – “ Сладкарски изделия” – 150 лв.и Спецификация № 3 – “Тестени изделия “ - 60 лв.;Група № 8- “Плодови и зеленчукови консерви "-400 лв. и Група № 9 - "Други хранителни продукти-Бакалски" - 1300 лв., внесена по сметка на Възложителя в Общинска банка BIC - SOMBBGSF IBAN – BG 02 SOMB 9130 33 TSENOV O1 или банкова гаранция за срока на валидността на офертата. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му, представена преди подписването му, внесена като парична сума по гореописаната банкова сметка или банкова гаранция за срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия: Стойността на периодичните доставки ще се заплаща ежемесечно срещу фактура и представяне приемопредавателни протоколи със сертификати и анализи. Разсрочено плащане.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngПравна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngДруги особени условия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngУсловия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзисквания: Изискуеми документи и информация: Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени в легализиран превод; 2. Договор за учредяване на обединението/ сдружението (ако същото е участник) – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо), съдържащ клауза за солидарна отговорност между участниците спрямо възложителя при изпълнение на поръчката. 3. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители; 4.Оферта по образец; 5. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП по образец; 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ лицата, подписващо офертата (в случай че нямат представителни функции) – оригинал, нотариално заверен; 7. Документ за закупена документация за участие по образец;8. Документ за внесена гаранция за участие по образец; 9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 10. Административни сведения за участника, респ.обединението, подизпълнителите – кратка автореференция.Изисквано минимално ниво: кандидата следва да е търговец, регистриран по ЗДДС, за който не са налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 3 и ал. 5 от ЗОП.* Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите изброени изрично в ЗОП и в документацията за участие се представят от всяко физическо или юридическо лице. Когато се предвижда участие на подизпълнител/и, документите изброени изрично в ЗОП и в документацията за участие, които се представят от участника, се представят и от подизпълнителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника: 1. Копие на счетоводния баланс за всяка от предходните години (2010г. и 2011г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен; 2. Копие на Отчет за приходите и разходите за всяка от предходните години (2010 г. и 2011 г.), изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3.Оборотна ведомост за всяка от предходните години (2010 г. и 2011 г.); Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите от настоящия раздел се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, документите от настоящия Раздел се представят за всеки от подизпълнителите.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngИзискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните две години (2010 и 2011г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение (референции, с телефон за връзка с подписалите ги лица); 2. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 и Нотариално заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните по стандарта БДС EN ISO 22 000-2006 или еквивалентни сертификати с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката. 3. Списък в свободен текст на собствени или наети за срока на договора складови помещения като се прилагат и удостоверенията за регистрация по Закона за храните от съответната ОДБХ на помещенията. 4. Списък в свободен текст на собствени или наети за срока на договора специализирани транспортни средства, придружен с копия на документи (талони/ и /или договори за наем, за лизинг и др.подобни). Валидни удостоверения за регистрация на транспортните средства със специално предназначение, издадени след 01.01.2007г. на името на участника или на собственика (в случай, че те се ползват по силата на договор за наем или лизинг). Удостоверенията да са заверени с гриф Вярно с оригинала от съответната ОДБХ или от органа, който ги е издал. 5. Заверено копие от Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, от което да е видно, че участникът има право да произвежда и/или търгува с хранителните продукти и по конкретно заверено копие от удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, вкл. всички групи храни, предмет на поръчката, издадено след 25.01.2011г. от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) или да представят две удостоверения за регистрация, а именно едно, издадено от РИОКОЗ /РЗИ/ за търговия на едро за всички групи храни от неживотински произход, по предмета на поръчката и едно издадено от РВМС за търговия на едро с всички групи храни от животински произход, предмет на поръчката, ако удостоверенията са издадени преди 25.01.2011г. 6. Декларация в свободен текст, че ако участникът бъде избран за изпълнител, ще доставя стоките обект на всяка обособена позиция поотделно, придружени с необходимите документи, изисквани от Закона за храните и ОДБХ за всяка обособена позиция поотделно. 7. Декларация в свободен текст, че ако участникът бъде избран за изпълнител, ще доставя хранителните стоки, придружени с копие на техническата документация на всеки продукт от техническата спецификация, даваща информация за: Описание на продукта (Хранителен състав; Физико-химични и микробиологични показатели, сертификат за качество и/или лабораторни изследвания и/или техническата документация на продукта и/или ветеринарно свидетелство и/или разрешително от БАБХ, транспортен лист и др.) Проект от етикет; Фабрични данни (технология на приготвяне на продукта и съхранение); Срок на годност към датата на доставката. 8. Декларация в свободен текст за техническото оборудване и инвентар, с което разполага участникът; 9.Декларация за остатъчен срок на годност по образец;10. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на доставката и качеството; Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, документите от настоящия Раздел се представят за всеки от подизпълнителите. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngМинимални изисквания: 1.Участниците да разполагат със складови помещения (собствени,наети за срока на поръчката), отговарящи на изискванията за съхранение на хранителните стоки.2. Участниците да имат на разположение минимум по едно специализирано транспортно средство, отговарящо на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти за обособената позиция, за която кандидатстват;3. Участниците да притежават удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, от което да е видно, че участникът има право да произвежда и/или търгува с хранителните продукти и по конкретно заверено копие от удостоверение за регистрация за търговия на едро с храни от животински и неживотински произход, вкл. всички групи храни, предмет на поръчката, издадено след 25.01.2011г. от съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) или да представят две удостоверения за регистрация, а именно едно, издадено от РИОКОЗ /РЗИ/ за търговия на едро за всички групи храни от неживотински произход, по предмета на поръчката и едно издадено от РВМС за търговия на едро с всички групи храни от животински произход, предмет на поръчката, ако удостоверенията са издадени преди 25.01.2011г.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗапазени поръчки: НЕ

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngЗа изпълнението на услугата се изисква определена професия

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngНормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

http://dv.parliament.bg/dvweb/img/arrow.pngТрябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

  1   2   3   4   5

Свързани:

I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Специализирана болница за активно лечение по онкология" еад
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Свиленград" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Община Варна, Общинско предприятие "Инвестиционна политика"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение Троян" еоод
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи, Дирекция "Международни проекти"
I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование iconI. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт: Официално наименование
Официално наименование: "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Разград" ад
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом