Програма за бизнес обучение в Европейския съюз
ИмеПрограма за бизнес обучение в Европейския съюз
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер127.32 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2012/05/17/2_leaflet_elementary_2011.doc
Предпочитаната програма за бизнес обучение в Европейския съюз
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ

Програми на Джуниър Ачийвмънт България за начален етап
Програмите на Джуниър Ачийвмънт България провокират учениците да мислят критично, да творят, да решават проблеми и да са инициативни – умения, необходими за изграждането на успешни предприемачи, бизнес лидери и активни и отговорни граждани.


Чрез практически насочени дейности учениците превръщат своите идеи в реалност, влагат творчество и новаторство в работата си, поемат рискове и постигат целите си. В процеса на работа по програмите учениците развиват умения, целящи повишаване на възможностите за личностна реализация – въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм, решимост да се успее, самоувереност; умения за общуване; умения за вземане на решения; откриване на възможности; индивидуалност, приспособяемост (адаптивност) и готовност за поемане на рискове; практически и теоретични знания за икономическите системи и институции. Програмите мотивират преподавателите в процеса на обучение към преобразяването на образователния процес в по-атрактивен, по-модерен и достъпен. Новите стратегии за обучение включват именно дейности с активно участие на учениците; работа по проекти, включително за разработване на местни и национални проблеми; симулативни игри с икономическа насоченост; дейности в полза на обществото; поемане на реални и практически значими отговорности за развитието на училището.


Програмите на Джуниър Ачийвмънт България за начален етап се прилагат успешно вече 5 години в учебни заведения от цялата страна. Възможните форми за включване на предприемаческите програми в учебния процес са:

 • Дейности по интереси и клубни форми;

 • СИП;

 • В рамките на БИТ И ТЕХНОЛОГИИ / Домашен бит и техника, Домашна техника и икономика/;

 • В рамките на ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ / Роден край; Човекът и обществото; География и икономика/;

 • Час на класа;

 • Други.


Програмите за начален етап са предназначени за ученици от 1 до 4 клас. Всяка програма разглежда 5 основни (могат да бъдат разглеждани като глобални) теми. Разглежданите теми представят основни понятия, подходящи за възрастовата група, които се освояват на практическа основа. Материалите за всяка програма са комплектовани за 30 ученика. В материалите по всяка програма е включено ръководство за учителя и бизнес консултанта, както и нагледни материали за всяка от дейностите. По света програмите на Джуниър Ачийвмънт се водят от бизнес консултант, който внася практическия опит в класната стая. Опитът на ДАБ в България показва, че изключително активни в тази насока са родителите. Те стават част от учебния процес, показват ангажираност и съпричастност към учителя.

Кратко описание на програмите:


НИЕ разглежда понятия, свързани с личната икономика, като се използват кратки разкази, прочетени от учителя на глас и поредица от практически занимания на учениците.

Подходяща е за ученици от предучилищна възраст или първи клас.

ПонятияДаряване * Желания * Заменям * Избор * Индивидуален * Купувам * Възнаграждение * Недостиг * Пари * Печеля * Полза * Потребител * Предприемачи * Работа * Ресурси * Спестявам * Стимули * Стоки * Харча * Цена


Акценти:
Осъзнаване на ролята на индивида
Определяне на примери за икономическа активност от ежедневието
Осъзнаване на взаимната зависимост между работниците
Осъзнаване ролята и важността на парите
Описване ролята на потребителя


НАШЕТО СЕМЕЙСТВО подчертава ролята на семействата в местната икономика и предоставя практическа информация, свързана със семейството, неговите членове и връзките между тях.

Препоръчва се за ученици от първи или втори клас.

Понятия – Бизнес * Взаимозависимост * Доход * Заетост * Икономически институции * Икономически стимули * Недостиг * Нужди и желания * Пари * Печеля * Професия * Работа * Семейство * Спестявам * Умения * Харча * Човешки ресурси*


Акценти:
Определя значението на думата семейство
Разглежда как хората живеят и работят заедно в семейството
Обяснява разликата между потребност и желание
Интерпретира карта със символи
Поставя съответните символи на фирми и индустрии на картата
Разглежда как членовете на семейството зависят от различни фирми и индустрии за задоволяване на своите желания и потребности
Разглежда различни работни места  
Запознава със значението на средства и умения
Разпознава използването на средствата на работното място изисква умения като четене, писане и изслушване на другите

НАШИЯТ ГРАД предоставя практическа информация за различните видове бизнес и многообразието от работни места в един обикновен град.

Препоръчва се за ученици от втори или трети клас.

Понятия – Архитект на общината * Бизнес * Взаимозависимост * Град * Данъци * Държавна власт * Загуба * Заем * Зони * Икономическо развитие * Кариера * Качество * Комуникация * Лихва * Печалба * Потребител * Предприемач * Приход * Производител * Работа * Работни места * Разходи * Ресурси * Решение * Умения *


Акценти: 

Дава определение за град - място, където хората живеят, работят и се забавляват
Определя значимостта на градското планиране като фактор за икономическото развитие
Разглежда професиите в града;

Изгражда разбиране за значимостта на стрителството за икономиката на града;

Определя професиите в строителния бизнес
Разглежда решенията, които трябва да се вземат при започването на ресторантьорска дейност
Определя връзката между потребители и производители;
Разглежда значимостта на вестниците като средство за общуване;

Определя уменията, които трябва да притежава добрия репортер;

Определя различните професии във вестникарския бизнес;

Разбира, че една от целите на банките е да съхранява пари
Осъществява проста банкова транзакция;

Определя различните професии в банковия сектор

НАШАТА ОБЩНОСТ показва отговорностите и възможностите, които имат хората в една общност. Препоръчва се за ученици от трети или четвърти клас.

Понятия – Банка * Бизнес * Бюлетина * Взаимозависимост * Гласуване * Данъци * Дефект * Държавна власт * Желания и нужди * Избор * Икономически институции * Качество * Компромис * Кръгобразен поток * Общност * Пари * Полза * Производство/Производителност * Професия * Разделение на труда * Ресурси * Специализация * Стимул * Стоки * Умения * Услуги *


Акценти: 

Идентифиниране на работните места в общността;
Обръща внимание на това как хората живеят и работят заедно в общността;
Запознава с широкия спектър от професии;
Дава определение за производство;

Сравнява методите за индивидуално и масово производство;

Определя различните стратегии, които се използват при различните типове производство
Определя ролята на държавния сектор в общността;

Обяснява, че правителството събира данъци, за да осигури обществените услуги;

Определя значението и видовете избор;
Практикува използването на модела за вземане на решения;

Определя необходимостта от внимателно обмисляне на възможните алтернативи при вземане на решения;
Определя обстоятелствата, при които парите се разменят срещу получаването на стоки и услуги;

Определя кръгооборота на парите в една типична общност.


ЕВРОПА И АЗ” предоставя практически знания по отношение на природните, човешките и капиталовите ресурси в Европа, които се използват от бизнеса за производството на продукти и услуги. Препоръчва се за ученици от четвърти или пети клас.


Понятия: Бизнес * Капиталови ресурси * Предприемач * Човешки ресурси * Стока *

Природни ресурси * Продукт * Регион * Услуга * Недостиг * Абсолютно предимство *

Сравнително предимство * Пазар * Търговия * Решение * Недостатък * Икономика *

Разход * Финансов отчет * Приход * Загуба * Печалба * Специализация * Взаимозависимост


Умения, които учениците развиват в процеса на работа по програмите:

Абстрактно мислене * Работа в екип * Разпознаване на монети и определяне на стойността им * Следване на инструкции * Слушане и отговаряне * Съчетаване * Анализиране на информация * Вземане на решения * Наблюдение * Разграничаване и ранжиране * Разпознаване и тълкуване на символи * Разчитане на карти * Изготвяне на карта * Математически изчисления * Определяне на зони * Организиране на писането * Подготвяне на писмени и устни презентации * Провеждане на проучване * Разбиране и използване на мащаб * Развиване и защитаване на идеи * Събиране и разчитане на данни * Слушане с критически анализ * Създаване, тълкуване и представяне на данни * Създаване на текстове за четене * Водене на бележки и използавне на графични средства за организиране на информацията * Обясняване на ролята на държавата при предоставянето на стоки и услуги * Определяне на избор * Правене на предположения въз основа на данни * Разпознаване и даване на примери за стоки * Разпознаване какви стоки и услуги предоставя държавата и как ние заплащаме за тях * Разрешаване на проблеми * Участие в ролеви игри * Формулиране на въпроси след слушане * Разпознаване на основни географски особености * Тълкуване на знаци по карта * Описване на икономически последици * Разпознаване на процеси на разпространение на ресурси * Предоствяне на отчети * Разрешаване на проблеми * Демонстриране на икономически взаимоотношения * Описване на дадена икономика в рамките на определен регион * Идентифициране на зони на специализация * Примери на независимост * Организиране на ресурси * и други


ПРЕПОРЪЧАНИ КОНТЕКСТ И ДЕЙНОСТ В УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО


Допълненията в учебната програма по домашен бит и техника за по активно включване на обучението по предприемачество препоръчват редица дейности в процеса на обучение.


1 клас


Стимулира се повече екипна работа в групи и екипи при осъществянене на различни теми и дейности. Учениците могат да сравняват различни варианти на лични бюджети. Добра практика е и разиграването на сюжетни игри за размяна на стоки. Препоръчва се и когато учениците изработват, предвидените в методиката изделия, да поставят цена за продажба. Важно е учениците да получават задачи за рисуване, подреждане и моделиране на различни видове стоки. Важен елемент от методиката е и организирането на разнообразни дейности за класифициране по зададени от учителя критерии. Учениците могат да се включват и в сюжетна игра за покупка на стоки. Важна препоръка е и организирането на участието на учениците и класа в набирането на финансови средства в името на благородна кауза.


2 клас


Във втори клас продължава активната работа по различни теми и дейности в екип. Предлагат се упражнения и игри за класифициране на различни видове услуги по зададени от учителя критерии. Важен приоритет е и сравняването на различни варианти на семейни бюджети. Това учениците правят в контекста на разграничаване на нужди и желания, тяхното ранжиране и приоритизиране. Учителят организира и разнообразни сюжетни, ролеви и сиимулативни игри, свързани със семейния бюджет, сектора на услугите, разбирането на отговорностите и приноса на всеки за семейния бюджет. Добра практика са и практическите дейност за откриване и отбелязване върху карта условни знаци на различни работни места. Препоръчва се учениците да участват в ролеви игри за разпознаване на професии, симулиране на трудова дейност и заплащане на труда.

3 клас


Предлагат се отново повече екипни дейности и дискусии за селището, в което е разположено училището (видовете зони, сгради, забежителности и др.). Препоръчва са учениците да проектират и изработват макети на различни видове сгради, свързани с предлагането на различни стоки и услуги и да ги разполагат в подходящите зони – производствени, административни, развлекателни и др.

Учениците се включват по-активно в събирането на данни и проучвания, правени по зададена от учителя тема. Добра идея е и изработването на вестник на класа. Поставя се начало на разглеждане, попълване и сравняване на различни видове разплащателни документи. Учениците са стимулирани да разказват за един типичен работен ден на човек с популярна професия, както и да моделират изделия, свързани с една позната или любима професия.


4 клас


В този клас се препоръчват повече дейности и игри за реклама, делово общуване и услуги в училище, както и изработването на реклама на продукт. Учениците се въвличат в организацията и провеждането на ролеви игри за различни видове производство и дейности, свързани с контрола и оценката на качеството на изделията. Разиграват се и игри за движението на парите, както и симулативни игри за избор. Учителят поставя задачи за проучване и класифициране на различни услуги, предоставяни от държавата. Той стимулира и предлагането, защитата на аргументацията и участието в симулативни игри за реализиране на бизнес идея. Важни са и организираните дейности и игри, свързани с различните професии на местната и държавна власт.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ И МУЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ


1 клас


Математика: пресмята цените на изработените изделия.

Роден край: разширява и прилага знанията си за растенията и животните.

Изобразително изкуство: рисува и оцветява и аранжира различни изделия.

Български език и литература: обогатява речниковия запас, подобрява комуникативно-речевите си умения като разкарва, играе и общува речево.

ЗИП Информационни технологии: въвежда текстова информация чрез клавиатурата. Разглежда подготвени от учителя материали и презентации, работи с детски софтуер, подходящо свързан с изучаваната тема.


2 клас


Околен свят: разпознава и описва различни професии.

Математика: изчислява суми от семейния бюджет

Български език и литература: обогатява речниковия си запас; подобрява изказа си и комуникативно-речевите умения.

Изобразително изкуство: оцветява и апликира.

Информационни технологии: комбинира графично изображение с кратък текст.


З клас


Математика измерва обекти, изчислява суми, събира данни; работи с разгъвки.

Български език и литература: повишава речево – комуникативните си умения; дискутира; обогатява речника с нови термини и понятия; подобрява уменията си за създаване на свързана писмена реч.

Човекът и природата: развирява и прилага знания за районите на населеното място.

Изобразително изкуство: рисувa, скицира, изработва и оцветява изделия

и модели.

ЗИП Информационни технологии: разглежда интернет страници,

заредени от учителя и да се ориентира в тяхното съдържание (секции, връзки).


4 клас


Математика измерва обекти, изчислява суми, събира данни; работи с разгъвки.

Български език и литература: повишава речево – комуникативните си умения; дискутира; обогатява речника с нови термини и понятия; подобрява уменията си за създаване на свързана писмена реч.

Човекът и природата: развирява и прилага знания за районите на населеното място.

Изобразително изкуство: рисувa, скицира, изработва и оцветява изделия

и модели.

ЗИП Информационни технологии: разглежда интернет страници,

заредени от учителя и да се ориентира в тяхното съдържание (секции, връзки). Търси и записва информация по предварително зададена тема; изготвя презентации и кратки филмчета (photo story).


На сайта на Джуниър Ачийвмънт България (www.jabulgaria.org) може да намерите още примери за междупредметни връзки, генерирани от колеги по време на обучения.


ИНИЦИАТИВИ НА ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ


МАЛКИТЕ В ДЕЙСТВИЕ”


Инициативата „Малките в действие” е ежегодна и е насочена към постиженията и идеите на най-младите предприемачи. Състезанието е една възможност за най – малките ученици да развият предприемаческа култура и да изградят отношение към бизнеса още в най-ранна възраст. Участниците изпълняват конкретни задачи, насочени към връзката на образованието и тяхното желание за бъдеща реализация. Този подход помага на децата да разберат света на икономиката и ги подготвя за академично обучение и постижения през целия им живот. Теми на състезанието до сега са били: „ Как да превърнем своя град в едно по-приятно и чисто място за живеене”; „Моята бъдеща кариера в нашия град”; „Да започнем свой бизнес в града; и други. Всички участници получават сертификати за участие, както и много други изненади и награди.

Целите на инициативата са:

 • възпитаване на компетенции за бъдеща социална реализация на подрастващите, творческо мислене и самостоятелност за вземане на решения в практически ситуации;

 • възпитаване в отношение към бизнеса и предприемачеството от най-ранна възраст.


Дейности през годините в рамките на състезанието са били:

 • разработване на идея за подобрение на отделни части на града

 • създаване на своеобразен бизнес план и представяне на сцена

 • представяне на града на бъдещето чрез рисунка (за по-малките участници)

 • представяне на различни бизнеси от гледна точка на професиите

 • другиСЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”


През Седмицата на отворените врати на ДАБ се провеждат открити уроци в училища от цялата страна, работещи по програмите на ДАБ за предприемачество и икономическа и финансова грамотност. Целта на откритите уроци е да демонстрират пред потенциални партньори и широката публика иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене, чрез които ДАБ обучава младите хора в България в предприемачески дух и култура. Провеждането на открит урок е и една изключителна възможност за дадено учебно заведение да демонстрира своята активна позиция в процеса на осъвременяване на образователната система и утвърждаване на обучението по предприемачество в българското училище. Медийно отразени тези иницитиви повишават профила на учебното заведение и го правят по-атрактивно за младите. Участието в седмицата на отворените врати дава възможност за свързване на местния бизнес с учебните заведения и предоставяне на бизнес консултанти в класните стаи. „Седмицата на отворените врати” се проведе за първи път в рамките на Световната седмица по предприемачество в края на ноември 2009г.


За повече информация се обръщайте към офиса на Джуниър Ачийвмънт България:


София 1000
ул. "Христо Белчев" 1, ет. 4, ап. 7
тел./факс: (++359 2)  989 4361
e-mail: jab@jabulgaria.org


www.jabulgaria.org


Мита Георгиева

Директор Програми и обучения

0889/309902

mita@jabulgaria.org

Мария Янкова

Мениджър Програми за начален етап

0889/331223

maria@jabulgaria.org


Свързани:

Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconЗемеделие материали за обучение
Директорат по околна среда на Европейския съюз (dg environment) по проект „Към по-добра информация, интеграция и приобщаване в процеса...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
«Наука-бизнес», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», със седалище гр. София, бул.”Княз Дондуков” №2А...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
«Наука-бизнес», финансирана от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», със седалище гр. София, бул.”Княз Дондуков” №2А...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconПрограма фар bg 2005/017-353. 10. 1 83 „ Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта Агенция за бизнес консултации гр. София
Фар на Европейския съюз, бюджетна линия bg 2005/017-353. 10. 01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” (фаза...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconСъобщение за медиите
Република България, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз”,...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconМинистър на финансите
Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма фар на Европейския съюз (Обн., Дв, бр. 24 от 20. 03. 2007 г., изм и доп.,...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconС финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 2013г./, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони насоки за кандидатстване по мярка 111: професионално обучение,
С финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013г./, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconРепублика българия министерски съвет документаци я
Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз”, реализиран с финансовата...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconИзпълнителна агенция по Програма Фар bg2006/018-164. 05. 01 „Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия Фаза 3
Постановление №55 на мс от 12. 03. 2007 г за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена...
Програма за бизнес обучение в Европейския съюз iconЗа регионално развитие
Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом