Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
ИмеРепубликабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер68 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/PK_0051101208_LUKOVIT[1].doc
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

СМЕТНА ПАЛАТА


ДОКЛАД

за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад

0051101208 за извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Луковит

за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ

На основание чл. 41, ал. 4 от Закона за Сметната палата, Решение № 130 от 25.06.2009 г. на Сметната палата и издадена Заповед № ПК-5-002 от 01.06.2010 г. на директора на Териториалното поделение на Сметната палата – Русе е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0051101208 за извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Луковит за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

На основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП на кмета е изпратен доклад за резултатите от одита с 10 препоръки за подобряване на финансовото управление в Община Луковит.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, кметът на Община Луковит уведомява писмено директора на Териториалното поделение – Русе на Сметната палата за предприетите мерки за изпълнение на дадените препоръки, като не прилага документи доказващи изпълнението им.

Информацията е изпратена с писмо изх. № 01-3470 от 16.12.2009 г.

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в доклада по чл. 41, ал. 1 от ЗСП, получената информация от кмета на общината и действително предприетите мерки и извършени действия за изпълнението им.

Проверката е извършена от Иван Атанасов Иванов – главен одитор от Териториално поделение на Сметната палата – Русе, сектор Ловеч.

ІІ. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА

При осъществения последващ контрол за изпълнението на препоръките се установи:


По препоръка 1: Да се актуализират Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Наредбата за определяне размера на местните данъци през 2008 г. и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Луковит.

По предложения на кмета на общината с решения на Общинския съвет Луковит са актуализирани вътрешните актове:

а) Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Луковит е допълнена и приведена в съответствие с националното законодателство;

б) Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет е допълнена и изменена в съответствие с промените в Закона за общинския бюджет и Закона за общинския дълг;

в) Приета е нова Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, която е съобразена с измененията на ЗМДТ.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 2: От общинската администрация да се предприемат действия за събиране на данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци, дължими за минали години от граждани и фирми.

По искане на Общинска администрация - Луковит е получена информация от РДВР - Ловеч, сектор “Пътна полиция” за регистрираните МПС на територията на Община Луковит. Въз основа на получената информация са изпратени 762 съобщения по чл. 103, ал. 1 от ДОПК. В резултат на предприетите действия за периода 01.09.2009 до 13.12.2009 г. са постъпили 452 декларации и са съставени 169 акта за установяване на административни нарушения. Постъпили са 53 187 лв. от данък върху превозните средства и 1437 лв. от пътен данък за минали години. За същия период са изпратени 90 покани по чл. 182, ал. 1 от ДОПК, в резултат на което са постъпили 40 335 лв. от данък върху недвижимите имоти и 103 008 лв. от такса за битови отпадъци.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 3: Елементите ” Управление на риска”, “Системата за управление и контрол на информацията и организация и управленски процес” и “Мониторинг” от СФУК да се адаптират съгласно изискванията на ЗФУКПС.

Със заповед № 24/20.01.2009 г. на кмета на общината е утвърдена актуализирана „Стратегия за управление на риска в Община Луковит за периода 2009-2011 г.” като елемент от Система № 9 „Организация и управленски процеси” на Интегрираната система за финансово управление и контрол (ИСФУК). Утвърдени са и „Риск - регистър на община Луковит за периода 2009 - 2011г. ”Основна процедура (ОП) 09-01 и Работна инструкция (РИ) 09–01 ”Управление на риска” като част от Система № 9 от ИСФУК на община Луковит „Организация и управленски процес”.

Със заповед № 200 от 05.06.2009 г. на кмета на община Луковит, считано от 01.09.2009 г. е утвърдена актуализирана Система № 8 от ИСФУК на община Луковит „Система за управление и контрол на информацията”. Въведени са 6 основни процедури и работни инструкции и са определени длъжностни лица от общинската администрация за спазването и контрола на процесите, свързани с организацията и управлението на информационната система на общината.

Елементът „Мониторинг” на процеса по управление на риска е утвърден със Заповед № 24 от 20.01.2009 г. на кмета на Община Луковит.

Периодично е извършван, преглед на стратегията за управление на риска и утвърдените процедури в Системата за управление на риска с цел разкриване на възможности за подобряване. Процесът на наблюдение потвърждава наличието на необходимите контроли и при наличието на промени при осъществяване на дейността на община Луковит са предприемани необходимите действия за корекции в системата.

Елементите „Управление на риска, ”Системата за управление и контрол на информацията” и “Мониторинг” от СФУК са адаптирани, съгласно изискванията на ЗФУКПС.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 4: Да се съставят контролни листи за извършените разходи в кметствата в селата Бежаново, Беленци, Дъбен, Румянцево и Карлуково и Дом за деца с физически увреждания, съгласно от елемент ІІІ “ Контролни дейности” на СФУК.

Съгласно утвърдената от кмета на Община Луковит Система № 2 от ИСФУК за предварителен контрол при поемане на финансови задължения и извършване на разходи от 01.01.2009 г. във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити са изготвяни утвърдените по процедура документи „Заявка за поемане на задължение” (ДОК 02-01-01) и „Искане за извършване на разход” (ДОК 02-02-01). Същите са завеждани в „Регистър заявки” и „Регистър искания” по параграфи и дейности. В кметствата Бежаново, Беленци, Дъбен, Румянцево, Карлуково и Дома за деца с физически увреждания са съставяни контролни листи за осъществения предварителен контрол за извършване на разходи.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 5: В Службата по вписвания с район на действие Районен съд - Луковит да се впишат издадените 292 акта.

Съставените 292 акта за общинска собственост са съдържали неверни данни в частта на описание на имота по отношение на местонахождение и площ. Въз основа на издадени нови скици имотите са преактувани и АОС са вписани в службата по вписванията към Районен съд – Луковит.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 6: От общинската администрация да се предприемат действия за събиране на дължими наеми от наематели на общинско имущество в размер на 18 619 лв.

От дължимите 16 956 лв. за наем на земеделска земя до 28.01.2010 г. са събрани 13 303 лв. Заведени са два съдебни иска срещу едноличен търговец и фондация за 5 099 лв. вкл. и мораторната лихва.

Поради неплатен наем за отдадени под наем помещения са заведени три съдебни иска срещу 2 фирми и 1 физическо лице за сумата общо в размер на 2229 лв. ведно с мораторните лихви. Делото срещу една от фирмите е приключило с решение на Луковитския районен съд в полза на общината.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 7: В сключените договори за наем на имущество да се договорят клаузи за неустойки и обезщетения при неизпълнения на задълженията от наемателите.

Сключени са анекси към договорите с наемателите на общинско имущество, в които са определени неустойки и обезщетения при неизпълнение от тяхна страна на договорените задължения.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 8: Да се сключват срочни договори с наематели на общински жилища.

От ръководството на общината не са сключвани срочни договори с наематели на общински жилища, поради това че няма настанени след дадената препоръка от Сметна палата.

Не са настъпили обстоятелства за изпълнението на препоръката.


По препоръка 9: Кметът на общината да внася отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в общинския съвет.

От кмета на Община Луковит е внесен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, който е приет с Решение № 287/29.01.2010 на общинския съвет.

Препоръката е изпълнена.


По препоръка 10: В кметствата на общината да се въведе автоматизирана обработка на счетоводната информация.

В седем от кметствата на общината се осъществява автоматизирана обработка на счетоводната информация. В кметство Тодоричене закупеният счетоводен софтуер не е въведен в действие. В селата Бежаново, Петревене и Румянцево до момента на проверката не са закупени програмни продукти за извършване на автоматизирана обработка на счетоводните документи.

Препоръката е изпълнена частично.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните средства и имуществото на Община Луковит за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. показа, че са предприети мерки за изпълнението на дадените препоръки.

От общо дадените 10 препоръки са изпълнени 8, частично е изпълнена 1 и за 1 не са настъпили обстоятелства за нейното изпълнение.

На основание резултатите от проверката предлагам настоящият доклад да се изпрати на ръководителя на одитирания обект.


Свързани:

Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconРепублика българия сметнапалат а доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата и издадена заповед № од-2-пк-014 от 09. 03. 2011 г на заместник-председателя на Сметната палата е извършена проверка...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен
Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверката за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад№0000000809 за извършен одит на финансовото...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0030600310 за извършен одит на
Од-2-пк-004/16. 02. 2011 г., издадена от Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата, е извършена проверка за изпълнението...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconДоклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад №0000001209 за извършен одит на Агенция „Пътна инфраструктура, както следва
Сметната палата и решение №21 / 28. 01. 2010 г на Сметната палата и издадена заповед № пк-002 / 04. 10. 2010 г на председателя на...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconРепублика българия сметна палата
Од-2-пк-083 от 10. 09. 2012 г на заместник-председателя на Сметната палата се извърши проверка на изпълнението на препоръките по...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconСметна палата
Пк-02/09. 02. 2010 г., на директора на Териториално поделение на Сметната палата – Пловдив е извършена проверка за изпълнението на...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconСметна палата
Сметната палата от 05. 10. 2006 г., се извърши проверка на препоръките по одитен доклад №0500000305 за извършен одит на изпълнението...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconСметна палата
Горица Грънчарова -кожарева, член на Сметната палата и ръководител на Отделение II е извършена проверка на изпълнението на препоръките...
Републикабългари я сметна палата доклад за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по Одитен доклад iconСметна палата
Пк-06 от 25. 08. 2010 г на директора на Териториалното поделение на Сметната палата Пловдив е извършена проверка за изпълнението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом