Министерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
ИмеМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер36.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Structure/documents on bulgarian citizenship2.doc
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДИРЕКЦИЯ “БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО“

http://www.justice.government.bg/

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО


На основание чл. 13, чл. 13а и чл. 14 от ЗБГ


1. Молба от лицето по образец - Приложение № 1 към Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

Молбата трябва да бъде написана на български език.

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган. Лицата по чл. 13а от ЗБГ, при обективна невъзможност да представят документ за раждане, се идентифицират с издадения им от българските власти документ за самоличност.

3. Удостоверение от МВР за разрешено постоянно пребиваване в Република България, в което се посочва срокът на разрешеното постоянно пребиваване, което трябва да е непрекъснато и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Лицата по чл. 13, т. 1 от ЗБГ представят от съответната община по местоживеене удостоверение за семейно положение и наличие на сключен граждански брак с български гражданин преди не по – малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Лицата по чл. 13а, ал. 1 от ЗБГ представят удостоверение от Държавната агенция за бежанците за предоставен статут на бежанец или убежище, в което е посочена датата на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата.

Лицата по чл. 13а, ал. 2 от ЗБГ представят удостоверение от Държавната агенция за бежанците за получен хуманитарен статут, в което е посочена датата на предоставяне на статута, който трябва да е непрекъснат и не по-малко от 5 години към датата на подаване на молбата.

4. Свидетелство за съдимост от Република България и от страната, чийто гражданин е молителят. Ако той трайно пребивава в трета държава, представя свидетелство за съдимост и от местните чуждестранни органи.

Лицата по чл. 13 а и чл 14 от ЗБГ представят свидетелство за съдимост само от Република България.

5. Документ от прокуратурата, че срещу молителя няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

6. Удостоверение от работодателя, че лицето работи по трудов договор, или от съответната данъчна служба за декларирани доходи за предходната година, както и документ от НАП, удостоверяващ внасянето на задължителните осигурителни вноски.

7. Документ за владеене на български език, издаден от Министерство на образованието и науката или нотариално заверено копие от диплома за завършена степен на образование в Република България ( основно, средно, колеж или висше).

8. Медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, обслужващо лицето по местоживеене, удостоверяващ, че лицето не страда от остри заразни и инфекциозни заболявания по чл. 61, ал.1 от Закона за здравето, психични заболявания по чл.146, ал.1, т.1 и 2 от Закона за здравето, както и от предаваните по полов път болести. При липса на ЛКК документът се издава от общоболничната ЛКК на съответната болница.

9. Декларация по образец, съгласно Приложение № 4 към Наредба №1.

10. Актуална фотоснимка паспортен формат– 1 брой.

11. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя.

12. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 100 лв. по сметка на Министерство на правосъдието БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

13. Документ от съответните чуждестранни органи за това, че молителят се е освободил от досегашното си гражданство. Ако няма такъв документ, той следва да се представи в тригодишен срок след получаване на съобщение, че Съветът по гражданство към Министерството на правосъдието е одобрил молителя за даване на българско гражданство.

Лицата по чл. 13 а и чл. 14 от ЗБГ не представят този документ.


Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от 1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Молбите се подават от навършили пълнолетие лица лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в отдел „Канцелария” на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” №1 от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч., или в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник трябва да бъдат с нотариално заверен подпис на молителя.

Свързани:

Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Министерство на правосъдието /чл. 39, ал. 1 от збг/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация;...
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Молба от лицето по образец Приложение №1 към Наредба №1 от 19 февруари 1999 г за прилагане на Глава пета от Закона за българското...
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Молба от лицето по образец Приложение №1 към Наредба №1 от 19 февруари 1999 г за прилагане на Глава пета от Закона за българското...
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Молба от лицето по образец Приложение №1 към Наредба №1 от 19 февруари 1999 г за прилагане на Глава пета от Закона за българското...
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Молба от лицето по образец Приложение №2 към Наредба №1от 19 февруари 1999 г за прилагане на Глава пета от Закона за българското...
Министерство на правосъдието дирекция \"българско гражданство\" iconОсвобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом