Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово
ИмеПротоко л 08. 02. 2011 година град Карлово
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер49.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2011/NOHD/02_2011/9_11.doc
П Р О Т О К О Л


08.02.2011 година град Карлово

КАРЛОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ІІ наказателен състав

На осми февруари две хиляди и единадесета година

в публично съдебно заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ДОНКОВА-КУТРОВАСекретар: П.В.

Прокурор: П. Радева

Сложи за разглеждане докладвано от съдията

НОХД № 9 по описа за 2011 година

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КАРЛОВО – редовно призована- явява се прокурор П. Радева.

ПОДСЪДИМИЯТ Х.Г.Ч. – редовно призован, лично и с адв. К., упълномощен от досъдебното производство.

Пострадалата В.Г. В. – редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

По даване ход на делото,

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ

Х.Г.Ч. – роден на *** ***, *** ***, ***, с ЕГН **********. Получил съм препис от обв. акт и разпореждането преди повече от 7 дни.

На страните се разясниха правата по чл. 274 от НПК.

СТРАНИТЕ: Нямаме искания за отводи, нямаме възражения.

ОТВОДИ И ВЪЗРАЖЕНИЯ НЕ ПОСТЪПИХА.

******************************************************

ДОКЛАДВА СЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО чрез прочитането му от прокурора.

ПОДСЪДИМИЯТ на осн. чл. 382, ал. 4 от НПК: Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението, съгласен съм с тях, доброволно го подписах.

На осн. чл. 382, ал. 6 от НПК,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, което се подписва от прокурора, защитника и подсъдимия, както следва:

Подсъдимият Х.Г.Ч., роден на *** ***, *** ***, ***, с ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. Б., обл. П., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „ Хонда Сивик" с ДК № ***, собственост на Х.Г.Ч. ***, е нарушил правилата за движение, а именно: чл. 20 ал. 1 от ЗДвП- Водачите са длъжни да контролират непрекъснато пътните превозни средства, които управляват; чл. 20 ал. 2 от ЗДвП - Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението; чл. 116 от ЗДвП - Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата, към инвалидите , в частност към слепите, които се движат с бял бастун и към престарелите хора и по непредпазливост е причинил на В.Г.В. с ЕГН ********** *** средни телесни повреди, причинили трайно затрудняване на движението на крайниците, изразяващи се в: счупване на дясната мишнична кост в областта на хирургичната й шийка, пукнатина на първата предкиткова кост на дясната китка, довели до трайно затрудняване на движенията на десния горен крайник; счупване на първата предкиткова кост на лявата китка на ръката, довело до трайно затрудняване на движението на левия горен крайник и счупване на вътрешния израстък на лявата бедрена кост /в долната четвърт на костта/, навяхване на лявата глезенна става, довели до трайно затрудняване на движенията на левия долен крайник, като деянието е извършено в пияно състояние - с концентрация на алкохол в кръвта на дееца над 0,5 на хиляда, а именно 0,56 на хиляда, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № ***/*** г. и деецът е избягал от местопроизшествието, поради което и на основание чл. 343 ал. 3, предл. 1-во и предл. 4-то б. „а", предл. 2-ро във вр. с ал. 1, във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК във вр. с чл. 54 от НК му се НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66 ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание осем месеца лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 343Г, във вр. с чл. 37 ал.1 т.7 от НК, ЛИШАВА се подсъдимия Х.Г.Ч., със установена самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от десет месеца.

На основание чл. 59, ал.4 от НК, при изпълнение на наказанието лишаване от право да управлява МПС, се приспада времето, през което подсъдимия Х.Г.Ч. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от датата на отнемането на свидетелството му за управление на МПС, а именно 09.11.2010 г.

Вещественото доказателство – 1 брой дясно странично огледало със счупена стъклена част и тъмносиня на цвят пластмаса, оставено на съхранение в РУП Карлово, след влизане на споразумението в сила, да се унищожи като вещ без стойност.

ЗАДЪЛЖАВА се на основание чл. 189 ал. 3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ Х.Г.Ч., с установена по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на ВСС сумата от 242.00 лв., представляващи разноски по делото.

От престъплението няма причинени съставомерни имуществени вреди.

ПОДСЪДИМИЯТ: Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

****************************************************************

СЪДЪТ намира, че сключеното между страните споразумение не противоречи на закона и морала, и следва да бъде одобрено, поради което и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение за решаване на делото в съдебното производство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


СЪДЪТ намира, че са налице основанията по чл. 24 ал. 3 от НПК. По делото е постановен и влязъл в сила съдебен акт за решаването му и производството по НОХД № 9/2011 г. на КРС следва да бъде прекратено.

С оглед изложеното и на основание горния текст от закона,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 9/2011 г. на КРС.

Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

След постановяване на определението си и като взе предвид, че по делото е постановен и влязъл в сила окончателен съдебен акт, с който на подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено по реда на чл. 66 НК, съдът намира, че са налице основанията по чл. 309, ал. 2 от НПК и следва да отмени взетата по отношение на същия мярка за неотклонение. Воден от горното,

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Х.Г.Ч. мярка за неотклонение „подписка”.

Определението може да обжалва и протестира с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд - Пловдив.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 13,53 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР:


Вярно с оригинала

П.В.

Свързани:

Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconПротоко л 22. 10. 2010 година град Карлово
Обвиняемата р. Л. Х. – нередовно призована, явява се лично и с адв. Г. Б. с пълномощно по делото
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconОпределение номер Година 14. 11. 2011 Град карлово карловски Районен съд ІІ гр състав На четиринадесети ноември Година 2011 в закрито заседание в следния състав: председател: мария личева гургова като разгледа докладваното от съдията гр дело номер 884 по описа за 2011 година
Противоречие с влязло в сила решение №842/03. 10. 2005 г на пос, адм отделение по ахд №1518/2004 г., според което площта над 600...
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconПротоко л 14. 06. 2011 година Град Б. Б районен съд іv-ти състав
Подсъдимият м. Д. З. – ред пр., се явява лично и с адв. Георги У. от сак служебен защитник на подсъдимия
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconОпределение номер Година 10. 05. 2012 Град карлово карловски Районен съд ІІ гр състав На десети май Година 2012 в закрито заседание в следния състав: Председател: мария личева гургова като разгледа докладваното от съдията гр дело номер 464 по описа за 2012 година
П. Г. И.” Оод, еик 160057149,, със седалище и адрес на управление с. Ведраре, община Карлово, обл. Пловдив, ж к. Карловски тракторен...
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconОпределение номер Година 25. 02. 2008 Град карлово
Съдът като разгледа представената молба и приложенията й, намира, за установено следното
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconОпределение номер Година 05. 03. 2008 Град карлово
Съдът като разгледа представената молба и приложенията й, намира, за установено следното
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconОпределение номер Година 21. 02. 2008 Град карлово
Съдът като разгледа представената молба и приложенията й, намира, за установено следното
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconОпределение номер Година 06. 03. 2008 Град карлово
Съдът като разгледа представената молба и приложенията й, намира, за установено следното
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconПротоко л карлово, 07. 11. 2008 г
...
Протоко л 08. 02. 2011 година град Карлово iconУтвърдил: Председател Районен съд Карлово
Чл. С тези правила се определя механизмът за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом