Указани я
ИмеУказани я
страница1/6
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/ukazania_magistri_1632_1.doc
  1   2   3   4   5   6
У К А З А Н И Я

на катедра „Финанси и кредит” при ИУ – Варна

за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР”


Част първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра „Финанси и кредит” на Икономически университет (ИУ) – Варна.

2. Настоящите указания са издадени в съответствие с част IV от Правилника за дейността на ИУ – Варна (ПДИУ) и част V от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите в ИУ – Варна (ПОЗУСИУ).

3. За неуредените в Указанията въпроси се прилагат съответните разпоредби на ПДИУ, ПОЗУСИУ и на действащото законодателство.

4. Правилата се отнасят за образователно-квалификационна степен „магистър”, редовна и задочна форма на обучение.

5. Основните цели на настоящите указания са:

а)  Повишаване ефективността и обективността на оценяването;

б) Унифициране принципите и механизмите за оценяване;

в) Повишаване мотивацията на студентите за системна и непрекъсната подготовка.


Част втора

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ


6. Право на явяване на комплексен държавен изпит имат всички студенти с положени всички семестриални изпити, независимо от средния успех от следването.

7. Студентите, желаещи да се явят на комплексен държавен изпит, подават молба по образец в Център „Магистърско обучение” в установените за това срокове.

8. Комплексният държавен изпит се полага на основата на приет от катедрата въпросник по съответната магистърска програма.

9. Всеки въпросник съдържа от 40 до 50 въпроса, които не са групирани по отделни направления на финансите (Приложения 1, 2А, 2Б и 3).

10. За полагането на комплексния държавен изпит студентите изтеглят лотарийно два въпроса от въпросника.

11. Продължителността на комплексния писмен държавен изпит е 3 часа, която не включва проверката на писмените работи от държавната изпитна комисия.

12. Комплексният държавен изпит е анонимен.

13. Оценките от комплексния държавен изпит се обявяват в срокове, определени от Председателя на държавната изпитна комисия.


Част трета

ПРАВИЛА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ


Глава първа

Допускане до разработване на дипломна работа


14. До разработване на дипломна работа се допускат студенти, които отговарят на следните условия:

а) Да имат среден успех от първия семестър на магистърското обучение за редовни студенти и от първите два семестъра за задочни студенти не по-малък от много добър 4,50;

б) Да са избрали актуална тема на дипломна работа;

в) Да имат разработен и одобрен идеен проект за дипломна работа;

г) Да са подали молба за назначаване на научен ръководител в установените за това срокове.

15. Темата на дипломната работа трябва да е от съдържанието на учебните програми по изучаваните специални дисциплини в магистърска степен.

16. Идейният проект за дипломна работа се разработва самостоятелно от студента.

17. Идейният проект се разработва отделно от рефератите и проектите, зададени на магистърските семинари (научни изследвания).

18. Идейният проект трябва да бъде в обем от 20 до 25 стандартни машинописни страници.

19. Идейният проект трябва да включва:

а) Тема на дипломната работа;

б) Обосновка на актуалността на темата на дипломната работа;

в) Обект и предмет на дипломната работа;

г) Цел и задачи на дипломната работа;

д) Методология на изследването;

е) Структура на дипломната работа;

ж) Кратко изложение на отделните части на дипломната работа.

з) Списък на използваната литература.

20. Идейният проект за дипломна работа се представя за одобрение на ръководителя на съответния спецсеминар в следните срокове:

а) за студентите редовно обучение до 10 януари;

б) за студентите задочно обучение до 30 април.

21. Идейният проект се одобрява, ако отговаря на следните изисквания:

а) Разработен е в съответствие на т. 16, т. 18 и т. 19;

б) Отразява съвременни тенденции и теоретични постижения в разглежданата област;

в) Съдържа насоки за провеждане на приложен анализ.

22. Идейният проект се одобрява от ръководителя на спецсеминара, което се вписва в молбата за назначаване на научен ръководител.

23. Студентите, чиито идейни проекти не са одобрени, разработват и представят нов идеен проект.

24. Студентите с одобрени идейни проекти подават молба по образец (Приложение 4) за назначаване на научен ръководител до ръководителя на катедра „Финанси и кредит”.

25. Сроковете за подаване на молба за назначаване на научен ръководител са:

а) От 1 до 10 февруари – за явяващите се на юнска сесия;

б) От 1 до 10 май – за явяващите се на септемврийска сесия;

в) От 1 до 10 ноември – за явяващите се на януарска сесия.

26. Не се приемат и разглеждат молби за назначаване на научен ръководител, подадени извън сроковете по т. 25.

27. Инспектор „Учебна дейност” на катедра „Финанси и кредит” изготвя списък с одобрените теми на дипломни работи, назначените научни ръководители, средният успех от следването и основанието за допускане до разработване на дипломна работа. Списъкът се обявяват публично, включително и в Интернет до 5 работни дни след изтичане на сроковете по т. 25.


Глава втора

Разработване на дипломна работа


28. Дипломните работи се разработват под ръководството на назначения научен ръководител.

29. Дипломната работа трябва да отговаря на следните количествени критерии:
Критерий

Изискване

1

Приблизителен обем

(една стандартна страница = 1800 знака)

60-80 страници

2

Брой на използваните литературни източници – учебници, монографии, студии, статии и доклади (без нормативните актове и интернет страници)

най-малко 25-35

3

Методология и структура на дипломната работа

Ясно откроени три части (теоретична, аналитична и прескриптивна) в приблизително равно съотношение

4

Таблици и фигури (вкл. схеми и диаграми)

най-малко 10-15

5

Цитирания под линия

най-малко 25-30


30. Разработването на дипломната работа преминава през следните етапи:

а) Изготвяне на теоретичната част на дипломната работа, която включва теоретични обобщения и модели по изследвания проблем;

б) Набиране, обработване и анализ на необходимата информация за разработване на аналитичната част на дипломната работа;

в) Формулиране на изводи и предложения за цялостно или частично решаване на изследвания проблем;

г) Редактиране и цялостно оформяне на дипломната работа, съобразно Приложение 5.

31. Научното ръководство се осъществява във времето за консултации на съответния преподавател.

32. Не се провежда научно ръководство в периода от 5 юли до 31 август.


Глава трета

Защита на дипломна работа


33. Завършените дипломни работи се предават в кабинета на катедра „Финанси и кредит” в обявените за целта срокове.

34. Дипломните работи се изготвят и представят в един екземпляр, който остава в катедрата.

35. Научният ръководител на дипломанта прави предложение пред държавната изпитна комисия за допускане или недопускане на дипломната работа до защита, което удостоверява (или не удостоверява) с подписа си върху нейната заглавна страница.

36. Ръководителят на катедра „Финанси и кредит” назначава рецензент на дипломната работа.

37. За рецензенти се назначават преподаватели, специалисти в областта, в която се разработва дипломната работа.

38. Назначеният от катедрата рецензент:

а) Характеризира качествата на разработката, посочва нейните силни и слаби страни с аргументирани бележки и критични оценки;

б) Задава въпроси за дискусия (защита) по дипломната работа;

в) Дава оценка (положителна или отрицателна) на дипломната работа;

г) Дава становище и предложение пред държавната изпитна комисия за присъждане (неприсъждане) на образователно-квалификационна степен „магистър”.

39. При установено плагиатство (буквално взаимстване от литературни източници без цитиране) рецензентът дава отрицателна оценка и предлага да не се присъди образователно-квалификационна степен „магистър”.

40. Дипломантът получава един екземпляр от рецензията най-малко един ден преди датата на защита.

41. Дипломантите, които се явяват на защита на дипломна работа, подават молба по образец в Център „Магистърско обучение” в установените за това срокове.

42. Инспектор „Учебна дейност” на катедра „Финанси и кредит” изготвя справка за държавната изпитна комисия, която включва:

а) Пореден номер на явяване на защитата;

б) Име и фамилия на дипломанта;

в) Факултетен номер;

г) Тема на дипломната работа;

д) Среден успех от следването;

е) Основание за допускане до разработване на дипломна работа;

ж) Предложение за допускане (недопускане) до защита от научния ръководител;

з) Предложение за допускане (недопускане) до защита от рецензента.

43. Продължителността на процедурата по защитата на дипломна работа е от 20 до 30 минути, в което време се включват: кратко представяне (експозе) по дипломната работа, представяне на рецензията, въпроси към дипломанта и защита на дипломната работа.

44. Оценките от защитата на дипломните работи се обявяват в срокове, определени от Председателя на държавната изпитна комисия.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


А. Тези указания са приети на заседание на катедра „Финанси и кредит” на 5 октомври 2007 г.

Б. Настоящите указания влизат в сила от учебната 2007-2008 година.

В. За студентите, започнали обучението си в магистърската програма преди учебната 2007-2008 година, не се прилагат разпоредбите на точки 14 в), 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

Г. Студентите от специалност „Банков мениджмънт”, задочно обучение, прием 2006-2007 учебна година, се подготвят по въпросника в Приложение 2Б.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ВЪПРОСНИК

за комплексен държавен изпит на специалност
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом