Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
ИмеBg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер125.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/00072005.doc
00072-2010-0005

BG-Карлово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: Петя Иванова, РБългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99335, Факс: 0335 99333

Общ адрес на възлагащия орган: www.karlovo.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изграждане, основен и текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Карлово по обособени позиции.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Територията на Община Карлово
Код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Обектът на поръчката се състои в изграждане, основен и текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Карлово по обособени позиции. Обособена позиция 1–Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Карлово за следните обекти:1.1Доставка и монтаж на елaстична ограда при мост на река "Бяла река" на път PDV1069; 1.2Път PDV1290 от гр.Сопот–с.Московец-с Богдан;1.3Път PDV1073 от гл.път І–6-Столетово–Слатина, Слатина–Розино;1.4 Път1069 от PDV1040 до PDV1081;1.5 ПътPDV1077 от гл. път І-6 до жп гара Калофер;1.6 Път PDV1086 от гл. път І -6 до град Клисура;1.7Път PDV1360–граница Хисар–Войнягово–Климент– Каравелово до PDV1290;1.8Път 1074 от гл. път І-6 до с.Певците;1.9Път PDV2075 от гл. път І-6 до PDV1360/частично/;1.10Път PDV2079-Баня–Пролом;1.11Път PDV1081 от път PDV 2079–Бегунци–Ведраре до PDV2078;1.12Път PDV1082 от PDV1360–Войнягово–Дъбене-PDV2075;1.13Път PDV1072 от гл. път І–6 до кв. Сушица;1.14Път PDV2078 от път ІІ-64-Марино поле–Ведраре–Г.Домлян до PDV1040;1.15 Път PDV1040 от път І-6-с. Куртово–с.Г.Домлян–с.Домлян–с.Мраченик;1.16Основен ремонт местен път Домлян–Пролом. Обособена позиция 2–Текущ ремонт на улици в населените места в Община Карлово за следните обекти:Изкърпване асфалтови настилки на следните улици:2.1 ул.“ 9-ти септември”с.Г.Домлян;2.2ул.“1-ва” с.В.Левски;2.3 ул.“Г. Димитров” и ул.“К. Маркс” с.Каравелово;2.4ул. “1-ва” с.Мраченик;2.5 на ул. “1-ва” и ул.“2-ра”с.Певците;2.6 ул.“1-ва”с.Марино поле;2.7 ул.“14-та” с. Куртово;2.8 Полагане паважна настилка на улица ул.“2-ра” с.Ведраре;Изкърпване асфалтови настилки на следните улици:2.9 ул.“2-ра” с. Пролом;2.10 ул.“12-та” с.Домлян;2.11 ул.“1-ва” с. Кърнанре;2.12 ул. “1-ва” с.Богдан;2.13 ул.“1-ва” и улица “ 2-ра”с.Бегунци;2.14 ул.“9-та” с.Слатина;2.15 ул.“10-та” с.Соколица;2.16 ул.“1-ва”с.Войнягово;2.17 ул.“1-ва” и ул.“14-та”с.Дъбене;2.18 ул.“2-ра”с.Столетово;2.19 ул.“1-ва” и ул.“21-ва”с.Климент;2.20.Направа на тротоарна настилка на ул."1-ва"с.Московец;2.21.Настилка с пътни ивици на ул. “12-та” с.Иганово. Обособена позиция 3 – Текущ ремонт на ул. “Калифер Войвода” в гр. Калофер- изкърпване на асфалтова настилка. Обособена позиция 4 – Текущ ремонт на следните улици в гр. Баня:“Родопи”,“Стрямска” ,“Пирин”,“ Марица”,“Връх Богдан”,“ В. Левски”,"Преслав”-изкърпване на асфалтова настилка. Обособена позиция 5–Текущ ремонт на улици в гр.Клисура за следните обекти: 5.1.Ремонт на тротоарна настилка на ул.“Пресвета”;5.2Ремонт на тротоарна настилка на ул.“Н. и Х. Караджови”. Обособена позиция 6–Текущ ремонт на ул.“Ю.Гагарин”–с.Розино–настилка с пътни ивици. Обособена позиция 7–Текущ ремонт на улици в гр. Карлово и кв.Сушица за следните обекти:7.1.Паважни настилки за улици:“Хан Крум”и“ Дъбенско шосе” в гр.Карлово;7.2.Текущ ремонт на асфалтови и паважни улични настилки в гр.Карлово, както следва:“Ген. Скобелев”, “Парчевич”, “Опълченска”,“Гр. Игнатиев”,“Стражата”,“Средна Гора”,“Меден дол”,“Бяла река”,“Калофер войвода”,“Пролет”,"Сандански”, “Карамфил”,“Д.Георгиев”,“Иван Марев”,“П.Р.Славейков”,“Златна ливада”,“Петър Юруков”,“Бели брези”,"Гео Милев”,“Неда Тачева”,“Иванка Пашкулова”,“Градинарска”,“Криволак”,“Веркович”,“Д-р Танчев”,“Даскал Ботьо”,“Дружба”,“Марко Спасов”;7.3.Настилка с тротоарни плочи на ул.“Висока кория”,кв.Сушица;7.4.Реконструкция на улици:“Стражата”,“Гълъбец”,"Граф Игнатиев" в кв."Запад" в гр.Карлово. Обосбена позиция 8-Текущ ремонт на пътища на територията на Община Карлово за следните обекти:8.1.Текущ ремонт на път І-6 в гр. Карлово от км 254+267 до км 258+412.8.2.Текущ ремонт на път на път ІІ-64 в гр. Карлово от км 0+000 до км 0+840 в гр. Карлово.8.3.Текущ ремонт на път ІІІ-607 от км 0+350 до км 1+829 в гр. Калофер.

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

ІІ.1.5) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество на строително ремонтните работи е подробно описано в Техническата спецификация и количесвените сметки, приложенаи към документацията.

Прогнозна стойност без ДДС

554957.52 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата по обособени позиции е както следва: 2500.00лева за обособна позиция № 1; 450,00 лева за обособена позиция № 2;160,00 лева за обособена позиция № 3;160,00 лева за обособена позиция № 4; 160,00 лева за обособена позиция № 5; 160,00 лева за обособена позиция № 6; 1700,00 лева за обособена позиция № 7; 40,00 лева за обособена позиция № 8. Гаранция за изпълнение на договора е 4 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите които са под формата на парична сума се внасят по сметка на възложителя: BG 68CECB97903343652300 BIG CECBBGSF, ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА - клон Казанлък или в касата на Община Карлово

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането е със средства от бюджета на Община Карлово и Републиканския бюджет, както следва: 1. Бюджетни средства на Община Карлово за обособени позиции: По обособена позиция №1 за обект №1.1. По обособена позиция №2 –за всички , включени в позицията обекти. По обособена позиция №3. По обособена позиция №4. По обособена позиция №5- за всички , включени в позицията обекти. По обособена позиция №6. По обособена позиция №7- за обект №№1,2 и 3 2. Средства от републиканския бюджет за обособени позиции: По обособена позиция №1, обекти от №: 1.2 до №1.16. По обособена позиция №7- за обект №4 По обособена позиция №8- за всички , включени в позицията обекти

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Списъкът на документите се поставя в началото на офертата. Удостоверение за актуално състояние в срока на неговата валидност (оригинал или нотариално заверено копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци, или документ, удостоверяващ ЕИК на участника, съгласно Закона за търговския регистър. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, се представя съответния еквивалентен документ и в легализиран превод. Документ за внесена гаранция за участие. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП (по образец).Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП. Декларация за оглед на обекта. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора (по образец). Оферта Образец №1. Офертата се поставя в началото на документацията след списък на документите.Оферта Образец №2 - поставя се в отделен запечатан малък плик с надпис “Предлагана цена за Обособена позиция № . . . .”. Малкият плик се поставя в големия плик с останалите документи на офертата.Предлагана цена участникът попълва за всяка обособена позиция, за която се състезава. Предлаганата цена задължително се придружава с количествено-стойностна сметка. Оферта Образец №3 – Срок за изпълнение и гаранционен срок. Оферта образец №3 се поставя в големия плик с останалите документи. В Оферта Образец №3 участникът посочва: - предлаган срок за изпълнение на строителните дейности в дни, съгласно линеен график, неотменима част от офертата. - предлаган гаранционен срок след изпълнение на строителните дейности. Оферта Образец №3 се попълва за всяка обособена позиция за която се състезава участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Копие от годишен финансов отчет за последната 2009г. 2.Справка за общия оборот от строителство за последните три години 2007, 2008 и 2009г. 3. Копие от Договора за застраховка “Професионална отговорност” на Изпълнителя.
Минимални изисквания: 1. Минимално изискване за Годишния финансов отчет е както следва по обособени позиции: - по Обособена позиция №1, участникът да докаже печалба за 2009г. не по-малко от 150 000 лева. - по Обособена позиция №7, участникът да докаже печалба за 2009г. не по-малко от 100 000 лева. - по Обособени позиции №№2, 3, 4, 5, 6 и 8 минималното изискване е участникът да докаже положителен годишен резултат. 2.Минимално изискване за общия оборот от строителсвто за последните три годни - 2007, 2008 и 2009 е както следва по обособени позиции: - За Обособена позиция №1 да е не по-малко 520 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция №2 да е не по-малко от 90 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция №3 да е не по-малко от 34 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция №4 да е не по-малко от 34 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция №5 да е не по-малко от 34 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция №6 да е не по-малко от 34 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция № 7 да е не по-малко от 500 000 лева без ДДС за всяка една от годините. - За Обособена позиция № 8 да е не по-малко от 8 700 лева без ДДС за всяка една от годините. 3. Минимално изискване към застраховката: Представеният договор да има срок по-дълъг от гаранционния за обекта. При подписване на договора, Изпълнителят задължително представя платена застрахователна вноска за текущата година.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Справка за инженерно-техническия състав, с писмени доказателства. 2.Справка за изпълнителския състав, ангажиран за строителство на обекта, с писмени доказателства. 3. Списък на собствена и/или наета техника, необходима за изпълнение на обектите за съответните позиции, придружен с писмени доказателства. 4. Документ за регистрация в ЦПРС на КСБ.
Минимални изисквания: 1.Минимално изискване -наличие на следните служители: - строителен инженер – 1 бр. - строителни техници – 2 бр. Един от посочените служители следва да е координатор по безопасност и здраве /КБЗ/. 2.Минимални изисквания за изпълнителския състав по обособени позиции: За обособена позиция № 1: Машинист на асфалтополагаща машина – 1бр. Машинист на валяк- 1бр. Работници - 6 бр. Шофьори – 2бр. Бетонджии- 2бр. Арматурист- 1бр. За обособена позиция № 2: Машинист на валяк- 1бр. Работници - 6 бр. Шофьори – 2бр. За обособени позиции № 3 и 4: Машинист на валяк- 1бр. Работници - 4 бр. Шофьор – 1бр. За обособени позиции № 5 и 6: Работници – 5бр. Шофьори – 2бр. За обособена позиция № 7: Машинист на асфалтополагаща машина – 1бр. Машинист на валяк- 1бр. Работници - 6 бр. Шофьор – 1бр. За обособена позиция № 8: Работници - 4 бр. Шофьор – 1бр. 3.Минимални изисквания относно необходимата собствена и/или наета техника по обособени позиции: За Обособени позиции №№1 и 7 валяк – 1бр. асфалтополагаща машина – 1 бр. МПС за превоз на асфалтова смес – 1бр. фреза – 1 бр. фугорези – 2 бр. духалки – 2 бр. За Обособени позиции №№2, 3, 4, 5, 6 и 8 валяк – 1бр. МПС за превоз на асфалтова смес – 1бр. фугорези – 2 бр. духалки – 2 бр. 4. Минимално изискване за регистрация в ЦПРС на КСБ: - Удостоверение за ІІ–ра група строежи от транспортната инфраструктура за категории от ІІ до V за участниците подали оферти по Обособени позиции №№1, 7 и 8 - Удостоверение за ІІ–ра група строежи от транспортната инфраструктура за категории от ІІІ до V за участниците подали оферти по Обособени позиции №№2, 3, 4, 5 и 6.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: предлагана цена за извършване на строителните дейности; тежест: 40
Показател: гаранционен срок; тежест: 30
Показател: срок за изпълнение на строителните дейности; тежест: 30

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 03/05/2010 00:00 Час: 17:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

Дата: 10.05.2010 г.  Час: 17:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Дата: 11/05/2010 00:00 Час: 10:00

Място

Заседатална зала в Община Карлово.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 988407, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg/public/indeks.php.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.04.2010 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 / Наименование: Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Карлово

1) Кратко описание

Обособена позиция №1 включва изпълнение основен ремонт на общински пътища на територията на Община Карлово. Видовете обекти, предвидени за основен ремонт са посочени в количествените сметки, приложени към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложените количествени сметки към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

258955.01 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 2 / Наименование: Текущ ремонт на улици в населените места в Община Карлово.

1) Кратко описание

Обособена позиция №2 включва текущ ремонт на улици в населените места в Община Карлово. Видовете обекти, предвидени за текущ ремонт са посочени в количествените сметки, приложени към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложените количествени сметки към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

45416.67 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 3 / Наименование: Текущ ремонт на улица “Калифер Войвода” в гр. Калофер- изкърпване на асфалтова настилка

1) Кратко описание

Обособена позиция №3 включва изкърпване на асфалтова настилка на улица “Калифер Войвода” в гр. Калофер. Видовете и количеството на необходимите строителни дейности са представени в количествените сметки, приложени към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложената спецификация към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

16666.67 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 4 / Наименование: Текущ ремонт на следните улици в гр. Баня: “Родопи”, “Стрямска” , “Пирин”, “ Марица”, “Връх Богдан”, “ В. Левски”, “Преслав” - изкърпване на асфалтова настилка.

1) Кратко описание

Обособена позиция №4 включва изкърпване на асфалтова настилка на следните улици в гр. Баня:“Родопи”, “Стрямска” , “Пирин”, “ Марица”, “Връх Богдан”, “ В. Левски”, “Преслав”. Видовете и количеството на необходимите строителни дейности са посочени в количествените сметки, приложени към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложената спецификация към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

16666.67 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 5 / Наименование: Текущ ремонт на улици в гр. Клисура

1) Кратко описание

Обособена позиция №5 включва текущ ремонт на улици в гр. Клисура. Видовете обекти , за които е предвиден текущ ремонт са посочени в количествените сметки, приложени към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложените количествени сметки към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

16666.67 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 6 / Наименование: Текущ ремонт на улица “Ю. Гагарин” – с. Розино – настилка с пътни ивици.

1) Кратко описание

Обособена позиция №6 включва текущ ремонт на улица “Ю. Гагарин” – с. Розино – настилка с пътни ивици. Видовете и количеството на необходимите строителн дейности са посочени в количествената сметка, приложена към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложената количествена сметка към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

16666.67 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 7 / Наименование: Текущ ремонт на улици в гр. Карлово и кв. Сушица.

1) Кратко описание

Обособена позиция №7 включва текущ ремонт на улици в гр.Карлово и кв.Сушица. Видовете обекти , за които е предвиден текущ ремонт са посочени в количествените сметки, приложени към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложените количествени сметки към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

179576.66 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90


Обособена позиция №: 8 / Наименование: Текущ ремонт на пътища на територията на Община Карлово

1) Кратко описание

Обособена позиция №8 включва изпълнение на Текущ ремонт на общински пътища на територията на Община Карлово. Видовете обекти, предвидени за основен ремонт са посочени в спецификацията, приложена към документацията.

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

3) Количество или обем

Количествата са съгласно документацията и приложената спецификация към нея.

Прогнозна стойност без ДДС

4342.5 BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок в дни: 90

Свързани:

Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-карлово: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: инж. Матьо Писачев Директор Дирекция "Кадастър, строителство, транспорт и общинска собственост",...
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-карлово: 27 Други услуги обявление за малка обществена поръчка услуги
Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: инж. Евгени Доралийски, рбългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99300, Факс: 0335 99333
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-кричим: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община кричим, площад "Обединение" №3, За: Антоанета Кръстева, рбългария 4220, Кричим, Тел.: 03145 2047, e-mail: kmet
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-разлог: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-казанлък: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община казанлък, ул."Розова долина" 6, За:, рб 6100, казанлък, Тел.: 0431 62468, e-mail: mayor, Факс: 0431 65164
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-главиница: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Главиница, ул."Витоша" №44, За: Димо Илиев, Р. България 7630, Главиница, Тел.: 08636 2060, e-mail:, Факс: 08636 2258
Bg-карлово: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство iconBg-лъки: Изграждане обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Лъки, ул. "Възраждане" №18, За: инж. Стела Атанасова, рбългария 4241, Лъки, Тел.: 03052 2255, e-mail:, Факс: 03052 2168
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом