Първа седмица месец септември
ИмеПърва седмица месец септември
страница3/3
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер418.28 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/0790dcef-43ae-4f37-81ed-cb4bad5a1e03/Годишно разпределение за 2клас
1   2   3

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ – МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ


 1. Игри с топка

 2. Щафетни игри

 3. Бягане за техника

 4. Бягане за бързина

 5. Скок дължина

 6. Игри с ходене и бягане

 7. „Търси водача си”

 8. Игри с бягане и хвърляне

 9. Щафетни игри

 10. Игри при зимни условия

 11. Игри при зимни условия

 12. Игри при зимни условия

 13. Гимнастически упражнения

 14. Гимнастически упражнения

 15. Гимнастически упражнения

 16. Гимнастически упражнения

 17. Гимнастически упражнения

 18. Игри с лазене и провиране

 19. Игри с лазене и провиране

 20. Ритмика. Хоро. Ръченица

 21. Ритмика. Хоро. Ръченица

 22. Ритмика. Хоро. Ръченица

 23. Хвърляне на малка топка в цел

 24. Хвърляне на малка топка в далечина

 25. Гимнастически упражнения с музика

 26. Гимнастически упражнения с музика

 27. Гимнастически упражнения с музика

 28. Гимнастически упражнения с музика

 29. Гимнастически упражнения с музика

 30. Игри с бягане и скачане

 31. Игри с бягане и скачане

 32. Игри с бягане и скачанеЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС


Чрез обучението по български език и литература във втори клас се цели:

  • разширяване на социокултурната компетентност на учениците чрез включване в различни условия на речево общуване;

  • разширяване и задълбочаване на езиковата компетентност на учениците чрез вариантно представяне на езиковите единици с оглед функционирането им в речта;

  • разширяване и обогатяване на литературната компетентност на учениците чрез разнообразна самостоятелна работа с текста на художественото произведение;

  • активизиране, стимулиране и мотивиране на учениците за съзнателно и целенасочено изучаване на езика;

  • развитие на устната и писмена реч, мисленето, паметта, въображението, познавателните интереси и творческите способности на второкласниците;

  • формиране на отношение на толерантност и уважение към културната различност, приобщаване към човешките ценности и изграждане на самосъзнание за национална идентичност.ЗАДАЧИ: 1. Да се достигнат социокултурни компетентности за овладяване минимума знания от учебното съдържание.

 2. Да продължи работата върху усвояване на езикови знания.

 3. Да се доизгради литературна компетентност при общуване с художествената творба.

 4. Създавана на изказвания и писмени текстове.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА НИВО УЧЕБНА ПРОГРАМА: 1. Ученикът се ориентира в опозицията добро – зло в конкретната приказка.

 2. Ученикът се ориентира в характерни за националната му идентичност особености в изучаваните литературни произведения.

 3. Изразява благопожелания по конкретен повод: празник от календара, народен обичай.

 4. Ученикът се включва в четене по роли на приказка, басня или разказ, построени в диалогична реч.

 5. Интерпретира литературно произведение със средствата на театралното изкуство.

 6. Разграничава художествен от не художествен текст.

 7. Разграничава проза от стихове.

 8. Различава повествование от описание.

 9. Различава диалог и монолог в художествен текст.

 10. Разграничава в практичен план приказка, разказ, стихотворения, гатанка, пословица, басня, народна песен.

 11. Открива епизодите в повествователен текст.

 12. Разграничава на емпирично равнище епитет, повторение, сравнение, изброяване.

 13. Познава съдържанието на част от най – значимите творби на бълг. детска литература и на бълг. фолклор, включително учебното съдържание за втори клас.

 14. Изразява отношение към определени герои, творби, жанрове и се аргументира.

 15. Отговаря на въпроси във връзка с изучаване на литер. произведение и чете подробно.

 16. Ученикът предава свързано и последователно съдържанието на чута история и прави кратък коментар.

 17. Може да състави кратък разказ по картина или серия от картини.
 1. Богатство на българския език. „Родна реч” – Ран Босилек

 2. Приказка. Преразказ „Камък и змия” –бълг. нар. приказка

 3. Азбучен ред. Моите книги. „Книжка – пъструшка” Калина Малина

 4. Текст. Речници. „Часовник” – Тома Бинчев

 5. Звукове и букви. „Славянските азбукарчета” – Черноризец Храбър

 6. Народна песен. „Котак юнак”

 7. Писмо. Правопис на гласните. „Първо писъмце” – Веса Паспалеева

 8. Покана и поздравителна картичка. „Пипи празнува рождения си ден” – Астрид Линдгрен

 9. Звучни съгласни звукове в средата на думите. „Гъбки пред огледалото” – Тома Бинчев

 10. Звучни съгласни звукове в края на думата. „История с праз” – Виктор Самуилов

 11. Правопис на съгласните звукове. „Шоколап” – Андрей Германов

 12. Трудни звукове и букви. „Люлка” – Петя Йорданова

 13. Басни. „Костенурка и заек” – Езоп

 14. Преразказ на басня. „Селянинът и неговите синове” - Езоп

 15. Съществителни имена. „Дъжд от бонбони” – Джани Родари

 16. Род и число на съществителните имена. „Вместо мен” – Асен Босев

 17. Съществителни собствени и същ. нарицателни имена. „Отишла баба за дренки” – Ран Босилек

 18. Правопис на съществителни соб. имена. „Зеленчукова фамилия” - Радой Киров

 19. Умалителни съществ. имена – правопис. „Ръкавчето на мравчето” – Радой Киров

 20. Преразказ на приказка. „Кой е по – силен” бълг. нар. приказка.

 21. Прилагателни имена. „Пеперуди” – Дора Габе

 22. Стихотворения. Епитети. „Облак” – Кирил Христов

 23. Глаголи. „Хвърчило” – Андрей Германов

 24. Правопис на глаголите. „Вярно ли е това” – Лъчезар Станчев

 25. Разказ. „Столетникът” – Ангел Каралийчев

 26. Преразказ по думи от текста. „Подрумничета” – Ангел Каралиийчев

 27. Разказ по серия от картини. „Футболист”

 28. Съобщителни изречения. „Цъфналата вишна” – Дора Габе

 29. Въпросителни изречения. „Познай” – Асен Босев

 30. Съчинение на приказка по подобие на друга. „Двете козлета” – бълг. нар. приказка.

 31. Съчинение по дадено начало. „Дворец от сладолед” – Джани Родари

 32. Правила при писане. „С велосипед” – Лиана ДаскаловаГОДИШНА УЧЕБНА ПРОГРАМА


ПО ЗИП „АНГЛИИЙСКИ ЕЗИК”


ЗА ВТОРИ „Б” КЛАС 2007/2008 УЧЕБНА ГОДИНА


Free way – изд. „Булвест 2000”


Хорариум часове: 32 седмици Х 1 час


Общо представяне на учебната програма: учебният предмет ЗИП английски език е съставна част от цялостната програма за обща подготовка на учениците от първи клас. Чрез него се осигурява формирането на първоначална система от знания и умения за обучението по английски език.


Цели и задачи:


 1. Да събуди у учениците интерес към чуждия език като средство за общуване.

 2. Да формира начални умения за обучението по английски език, разбиране и учленяване на звуковете в чуждия език.

 3. Да формира потребност за общуване на чуждия език в рамките на разработваните теми.

 4. Да се породи любопитство към други народи и култури.

 5. Да развие емоционалните, умствени и други способности на учениците.

 6. Да поддържа висока мотивация за усвояване на чуждия език чрез създаване на приятна творческа обстановка и атмосфера за работа в час.

 7. Усвояване на умения за четене и писане на английски език.

 8. Да се мотивират за по-задълбоченото му изучаване в следващите степени на обучение.

 9. Да изпитат радост и удовлетворение от постигнатите резултати.Очаквани резултати на ниво учебна програма: 1. Затвърдяване на изучената лексика и надграждане на знания над задължителния общообразователен минимум.

 2. Да могат да се запознават и водят кратки диалози.

 3. Да разбират и изпълняват команди на английски език.

 4. Да разговарят за играчките си, животните, стаите в дома си, геометричните фигури, семейството и родината си.

 5. Да броят до 20. Да отговарят за времето и часовете от денонощието.
h


TOPIC

NEW WORDS AND EXPRESSIONS

1

Introduction

Hi! Hello! I am….What is your name? My name is…..

1

School

Good morning! Good afternoon! Good evening! Good bye! Good night!

1

What’s this?

It’s…. your, Yes, No

1

Count

Numbers, one, two, three, four, five

1

Animals

Cat, dog, pet, lion, tiger, elephant, camel, giraffe, crocodile, rabbit

Farm, sheep, cow, horse, duck, hen, chicken, hedgehog, hare

1

Round up 1

Family, mother, father, brother, sister, Grandmother, grandfather, friend, man, woman, boy, girl

1

Count

Orange, lemon, apple, pear, plum, cherry, grapes, strawberry, banana, melon, watermelon

1

Toy shop

Doll, ball, robots, train, plane, How many? I have…bike

2

Jobs

Doctor, job, worker, taxi-driver

1

Andy’s family

Family, mother, father, brother, sister, Grandmother, grandfather, friend, man, woman, boy, girl

1

Zoo

lion, tiger, elephant, camel, giraffe, crocodile

bear, fox, wolf, monkey, I can see…, ugly, tall

1

Round up 2

Ice – cream, juice, umbrella

1

Colors

Red, yellow, blue, green, white, black, brown, pink, orange, too

1

Christmas

Happy New Year! I want some…please! We wish you…., present, game

2

Cindy’s house

Living room, kitchen, bed room, door, dining room, bath room, cooker, fridge, table, bookcase, chair, armchair, bed, wall, flowers

1


Clothes

Clothes, skirt, blouse, dress, trousers, T – shirt, shoes, glove, coat, socks, jacket, in, under, on
h


TOPIC

NEW WORDS AND EXPRESSIONS

1

The face

Ear, dark, eye, face, hair, long, mouth, nose,

What do you look like?

1

Round up 3

Castle, Cinderella, Let’s dance! Princess, remember

1

The body

Body, head, arm, hand, finger, leg, foot, ear, have, eye, mouth, nose, big, blonde, small, long, short, hair, wash

2

I am healthy

Climb, healthy, jump, play, ride, run, sing, skip, swim

2

Every day

Clock, eat, every day, study, get up, go to bed, watch TV, What’s the time?

1

What present?
1

Rose’s party

Party, ice cream, hamburger, pizza, biscuit, cake, eat, milk, egg, bread, cheese, chocolate, pancake, Happy birthday!

1

Round up 3
1

At the table

Fork, glass, How much? Knife, plate, spoon,

2

The weather

Autumn, bright, cold, fruit, hot, lake, rain, snow, spring, summer, wind, winter

1

Have fun

Acrobat, brave, clever, circus, clown, funfair, funny, puppet show

1

Countries

Bulgaria, China, England, China, Kenya, country, river, lovely, valley, high

1

Final Round up


ПЛАН ЗА ВЪЗПИТАТЕЛНАТА РАБОТА И ЧАС НА КЛАСА


ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Формиране на гражданска, нравствена, научно-познавателна, естетическа, физическа, здравна, екологична култура на личността; овладяване на националните и общочовешки ценности; възпитаване в дух на родолюбие и уважение към човешките права и свободи, чрез богатство на форми и гъвкавост на организационните и извънкласните дейности и учебната дейност.


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1.Осигуряване на условия за развитие на всяко дете съобразени с неговите интереси и способности.

2. Формиране на модели на поведение. Органично свързване на теоретичните знания с решаването от учениците на практически задачи в реални жизнени ситуации.

3. Обогатяване сферата на общуването на детето, развитие на комуникативните му способности, толерантност в междуличностните отношения.

4. Ориентация в света на професиите.

5. Приобщаване към Еврокултурата.

6. Формиране и развитие на творческите способности.

7. Приобщаване към идеите на национална гордост и самочувствие.


РАБОТА С РОДИТЕЛИ:

 1. Включване на родителите в общоучилищни тържества.

 2. Съдействие за повишаване качеството на учебно – възпитателната работа.

 3. Съвместно организиране на тържества в училище и извън него – рождени дни, празници и др.

 4. Съвместно организиране на излети, горски училища, екскурзии.

 5. Родителски срещи – обсъждане на основните законови разпоредби и изисквания на образованието. Ежеседмични консултации.


РАБОТА С УЧЕНИЦИТЕ:

1. Индивидуална работа с изоставащите ученици в учебно и извънучебно време.

2. Системни изисквания от страна на учителя за изпълнение на поставените задачи и домашна работа.

3. Индивидуална работа с напредналите ученици по математика с цел подготовка и участие в математически състезания.

4. Възпитаване на дисциплинираност. Формиране и развиване на убеждението, че спазването на законовите разпоредби е задължителен елемент на демократичното общество/изискване за ред и дисциплина в училище/.

5. Приобщаване към общоучилищния живот чрез участие на класа във всички общоучилищни мероприятия:

- 15.09. – Откриване на учебната година

- 23.12. – Коледа

- 19.02. – Васил Левски

- 03.03. - Освобождението от Османско робство

- 08.03- - Празникът на мама

- 01-10.04 – Седмица на гората

- 12.04. – Международен ден на космонавтиката

- 20.04. – Априлското въстание

- 20.04 – 30.04 - Пролетни празници: Цветница, Великден

Май – Месец за защита на природата

- 06.05. - Гергьовден

- Годишнина от създаването на училището

- 24.05. – Празникът на славянската писменост

-Чрез наблюдения, екскурзии, излети, посещение на филмови прожекции, запознаване с красотата на Родината и някои исторически места.

- Работа за БД, като гаранция за опазване здравето и живота на децата.

- Работа за здравното образование и възпитание на учениците чрез часовете по роден край, час на класа, рисунки, беседи, лекции.

- Отглеждане на растения и животни в класната стая, грижи за тях.

- Картотекиране на изоставащите ученици.


РАБОТА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ И КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ:


 1. Съвместна работа с НЧ „Св. Климент Охридски”

 2. Посещение на изложби в Градската художествена галерия

 3. Посещение на детския отдел на Градска библиотека „Захари Княжески”

 4. Концерти.

 5. Посещение на филми, детски театрални постановки.

 6. Наблюдения сред природата.

 7. Срещи с поети, музиканти, детски писатели.
1   2   3

Свързани:

Първа седмица месец септември iconУрока: Седмица, месец, година
Руска Тодорова, оу „Светлина” с. Тополица, обл. Бургас – „Седмица, месец, година” Математика клас

Първа седмица месец септември icon16-22 септември 2011 г. Европейска седмица на мобилността
...

Първа седмица месец септември iconЕвропейска седмица на мобилността
В периода от 16 до 22 септември 2009 г ще се проведат Европейската седмица на мобилността и Европейският ден без автомобили на 22...

Първа седмица месец септември iconПрогноза за месец септември 2002 г
Циркулационните условия през септември носят характера на постепенен преход от летни към есенни. Преваляванията, предимно фронтални,...

Първа седмица месец септември iconЗакононарушения през месец септември 201
Приложено, Ви изпращаме справка за регистрираните замърсявания на околната среда и допуснатите закононарушения през месец септември...

Първа седмица месец септември iconЗакона за защита на държавата (ззд)
Отново е септември. И отново преживяваме събитията, свързани с този паметен за нашия народ месец. Освен един светъл септември през...

Първа седмица месец септември iconЗа местната власт  електронен седмичник 36/15 2010. на Фондацията за реформа в местното самоуправление
Честит празник на общините Бяла Слатина (11 септември), Силистра (14 септември), Крушари (14 септември), Костинброд (17 септември),...

Първа седмица месец септември iconПрограма на бки прага за месец септември 2012
Честване на 6-ти септември Съединението на България. Прожекция на документалния филм “По начин най-благороден”. Вечерта ще премине...

Първа седмица месец септември iconПрограма 13-17 Септември 2004 София
Фирма "Саймикс България "  - American Production and Inventory Control Society(apics) International Associate  Ви кани да включите...

Първа седмица месец септември iconПрессъобщение състояние на банковата система към месец септември 2005 г
Общият размер на всички фондове за финансиране (депозити, краткосрочни и дългосрочни заемни средства) достига 24 992 905 хил лв.,...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом