Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване22.12.2012
Размер25.81 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2011/58_23.06.2011_p8.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/65-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


58 / 23.06.2011 г.


ПРОТОКОЛ № 8 / 23.06.2011 г.


ОТНОСНО: Даване съгласие за внасяне предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при актуализирането му през 2011 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново


Община Елена многократно внася предложения в Министерство на образованието, младежта и науката за включване на ОУ „Христо Ботев” с. Беброво в Списъка със защитените училища, но до сега училището не беше включено в Списъка със защитените училища.

В ПМС № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране е регламентирано, че списъкът със защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Считам, че е разумно и съобразено с приоритетите в политиката на община Елена да гарантираме и осигуряваме нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст в общината, за което е необходимо запазването на общинското училище в с. Беброво и внасяне на предложение в Министерството на образованието, младежта и науката за включването му в Списъка със защитените училища при актуализирането му през 2011 година.

По прогнозни данни, предоставени от директора на ОУ „Христо Ботев” с. Беброво, през учебната 2011/2012 г. в него ще учат 40 ученици, като 15 от тях са пътуващи ученици от съседните на с. Беброво населени места, в които няма училище – с. Черни дял, с. Бойковци, с. Светославци, с. Каменари и с. Палици.

ОУ „Христо Ботев” с. Беброво отговаря на критериите за защитено училище, съгласно чл. 5, ал.1 и ал.2 от Постановление № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.

С ПМС № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, ОУ „Христо Ботев” с. Беброво е включено в Списъка на средищните училища.

В училището е осигурено столово хранене за пътуващите ученици чрез доставка на готова храна. В ОУ „Христо Ботев” с. Беброво са създадени много добри условия за обучение и възпитание на децата. Сградата е масивна триетажна и е в добро състояние. Училището разполага с 8 класни стаи, 2 кабинета - компютърен и по битово-домакински труд, физкултурен салон, директорски кабинет, учителска стая, библиотека и асфалтова площадка за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт. Има оборудван кът /стая/ за почивка на пътуващите ученици. Педагогическият персонал е от правоспособни педагози с дългогодишна учителска практика и добра квалификация.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 6е от допълните разпоредби на Закона за народната просвета и чл.5, ал.1 от Постановление № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА


РЕШИ:


Общински съвет – Елена дава съгласие кметът на община Елена да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието, младежта и науката в Списъка със защитените училища при актуализирането му през 2011 г. да бъде включено Основно училище „Христо Ботев” с. Беброво, община Елена, област Велико Търново.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съвет – Елена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом